MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • LeineRoebana

  Inleiding

  Stichting Date, Dans en Theater (LeineRoebana) is een Amsterdams gezelschap voor hedendaagse dans, geleid door Andrea Leine en Harijono Roebana, die samen de artistieke en zakelijke directie voeren. Het gezelschap wil dans realiseren als hedendaagse kritische kunstvorm, die reflecteert op vragen van onze tijd. Het werk onderscheidt zich volgens LeineRoebana door zijn unieke dansidioom en de centrale rol die muziek daarin inneemt. De muzikale voorkeur van de choreografen varieert van Josquin des Prez tot Edgar Varèse en John Zorn. De muziek wordt in de regel live uitgevoerd en is bij voorkeur speciaal voor de voorstelling gecomponeerd.

  Vanwege de sterk fysieke, meeslepende manier van dansen en musiceren weet LeineRoebana naar eigen zeggen een breed en divers publiek aan zich te binden, dat door het werk kennismaakt met onalledaagse kunstvormen als gamelan, hedendaagse dans, experimentele muziek, complexiteit en abstractie. Door de avontuurlijke samenwerkingsverbanden weet het gezelschap bovendien steeds nieuwe publieksgroepen aan zich te binden, aldus de aanvraag.

  De activiteiten van LeineRoebana zijn de komende jaren gericht op het ontwikkelen van projecten, die vaak in combinatie worden gerealiseerd. Daarbij gaat het per jaar om één interdisciplinaire, grootschalige voorstelling voor de grote zaal en één voorstelling met een flexibel formaat voor de kleine/middelgrote zaal. De voorstellingen vinden niet alleen plaats in het theater, maar ook op locatie en/of binnen een speciale context, bijvoorbeeld tijdens een wetenschappelijke conferentie of de Nacht van de Filosofie. Dans krijgt hierdoor volgens LeineRoebana een speciale lading en ontsluit de ruimte of gebeurtenis op zijn eigen wijze. De komende jaren werkt het gezelschap samen met onder meer het Terschellings Oerol Festival, Festival Karavaan, Festival En Plein Public in Breda en het Oranjewoud Festival in Friesland.

  Volgens LeineRoebana heeft het gezelschap in de afgelopen jaren de subsidiekorting van 40 procent het hoofd weten te bieden door een ingrijpende reorganisatie en door efficiënter te werken. De zeer afgeslankte vorm waarin het nu opereert heeft volgens de aanvraag echter een remmend effect op de effectiviteit van de organisatie. Om die reden streeft LeineRoebana naar een bredere financieringsmix, waarin naast een ruimhartiger ondersteuning door de overheid, nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld, waaronder particuliere fondsen en sponsorwerving. Doelstellingen op het gebied van publieksbereik zijn het bestendigen en uitbouwen van het vaste publiek door de inzet van vriendenprogramma’s en ambassadeurs, en een toename van het aandeel nieuwe bezoekers, onder meer door vergroting van de naamsbekendheid en een gedifferentieerde benadering van verschillende doelgroepen.

  De expertise die LeineRoebana in de afgelopen jaren heeft opgebouwd met voorstellingen op het grensvlak van dans en muziek wil de groep verder ontwikkelen onder de noemer Platform voor Dans en Muziek. Met deze bundeling van dans- en muziekactiviteiten wil het gezelschap als coach en partner een impuls geven aan het podiumkunstenklimaat in binnen- en buitenland. Daartoe werkt het samen met opleidingen, productiehuizen, ensembles en broedplaatsen, festivals en podia, waaronder Asko|Schönberg, Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerkoor, Bimhuis, Flamenco Biënnale, Dansmakers Amsterdam en DansBrabant. De achterliggende gedachte is het samenbrengen van talentontwikkeling en innovatie als integraal onderdeel van de artistieke ontwikkeling van het gezelschap.

  In de periode 2017-2020 speelt LeineRoebana negentig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 374.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 74.800 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 448.800 euro.

  Historie

  LeineRoebana ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds veertien voorstellingen van vier verschillende producties van LeineRoebana bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij kent LeineRoebana als een gezelschap dat in de loop der jaren een eigen signatuur heeft opgebouwd. Kenmerkend voor de voorstellingen van LeineRoebana noemt de commissie de manier waarop daarin dans en (live)muziek een gelijkwaardig onderdeel vormen. De commissie is positief over het hoge uitvoeringsniveau van de dans, dat zeer gezichtsbepalend is voor het werk. Daarnaast heeft zij waardering voor de veelzijdigheid van de gekozen muziekstijlen en vindt zij de muziekensembles en componisten met wie wordt samengewerkt van hoge kwaliteit. Als voorbeeld hiervan noemt zij de productie ‘Snow in June’, met muziek van Tan Dun en Iannis Xenakis. Hoewel volgens de commissie uit het werk van LeineRoebana ontegenzeggelijk vakmanschap spreekt, vindt zij de kwaliteit van de voorstellingen uit de afgelopen periode wisselend. Vooral in de grotezaalvoorstellingen, zoals ‘Smell of Bliss’ en ‘Ghost Track’ is naar haar mening sprake van een enigszins sleetse, steeds op vergelijkbare wijze ingevulde formule. Dit maakt dat het werk aan zeggingskracht heeft ingeboet. Ook is de commissie van mening dat de voorstellingen van LeineRoebana een matige dramaturgie kennen. De soms onduidelijke opeenvolging van de verschillende scènes doet naar haar mening afbreuk aan de spanningsopbouw van het werk en maakt het minder aansprekend voor publiek.

  Op basis van de plannen voor de periode 2017-2020 constateert de commissie dat LeineRoebana in grote lijnen het bestaande beleid continueert. Daarbij is sprake van een voortzetting van de gebruikelijke thema’s en fascinaties van de beide choreografen. Ook de keuze voor de samenwerkingspartners op het gebied van muziek, zoals Asko|Schönberg, Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerkoor is, ondanks de goede kwaliteit, voorspelbaar en volgens de commissie een herhaling van zetten. Daarbij maken de plannen op de commissie een weinig bevlogen indruk. De toekomstige producties, die binnen het gebruikelijke format worden ontwikkeld, getuigen van weinig artistieke ontwikkeling en doen naar haar mening afbreuk aan de zeggingskracht van het werk van LeineRoebana.

  LeineRoebana zegt dat het jaarlijks een kleine, flexibele voorstelling wil maken, die behalve in kleine en middelgrote zalen, ook op locatiefestivals zal spelen. De commissie merkt op dat het gezelschap hiermee in de afgelopen jaren reeds heeft geëxperimenteerd, maar noemt de in dit verband gerealiseerde producties als ‘Next’ en ‘Seele’ weinig geslaagd. Op basis hiervan stelt zij vast dat LeineRoebana nog zoekende is naar een vorm waarin de eigen signatuur het beste tot zijn recht kan komen op locatie(festivals). Hoewel zij het idee om flexibele voorstellingen te maken die ook op locatie kunnen spelen op zichzelf interessant vindt, acht de commissie de plannen hiervoor matig uitgewerkt en mist zij een verbinding met het eerder gemaakte werk. Onvoldoende duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde van het spelen op locatie zal zijn voor de artistieke ontwikkeling van het gezelschap zelf en voor de beleving van het beoogde publiek, temeer daar de bekendheid van LeineRoebana vooral gestoeld is op de interdisciplinaire voorstellingen voor de grote zaal. Hierdoor is zij er niet op voorhand van overtuigd dat het kleiner gemonteerde werk eenzelfde herkenbaarheid zal hebben voor het publiek of een onderscheidende betekenis zal hebben voor de dans in Nederland.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Ondanks het feit dat LeineRoebana geruime tijd heeft kunnen produceren met behulp van structurele subsidies, is het gezelschap er niet in geslaagd om een solide financiële basis op te bouwen. De liquiditeit en solvabiliteit zijn zorgelijk en het eigen vermogen bedraagt in 2015 nog geen 9.000 euro. Volgens de commissie hangt dit samen met het feit dat in de kostenstructuur de nadruk vooral ligt op het artistieke product en onvoldoende op verantwoord produceren en het vergroten van de eigen inkomsten. Ondanks het geslonken budget vanaf 2013, is LeineRoebana blijven inzetten op het maken van kostbare, groots opgezette producties. De commissie is kritisch over het feit dat in de aanvraag alleen gesproken wordt over het nadelige effect van het afgenomen subsidievolume op de eigen organisatie, zonder dat daarbij sprake is van een reflectie op het ambitieniveau van het gezelschap in relatie tot het eigen verdienvermogen.

  De onbalans in de verhouding tussen kosten en baten blijkt volgens de commissie ook uit de ontwikkeling van de eigen inkomsten in de periode 2017-2020. Het jaarlijkse aantal activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, stijgt van vijftig naar negentig, waarmee LeineRoebana een verdubbeling van de publieksinkomsten verwacht te realiseren. In het licht van de in het verleden behaalde resultaten en de moeite die het gezelschap heeft gehad om te voldoen aan de prestatie-eisen van het Fonds, noemt de commissie deze ambities niet realistisch.

  Door de toename van de activiteiten kent de begroting een forse stijging. Om deze te kunnen opvangen, zet LeineRoebana in op verruiming van publieke subsidies. Hoewel de commissie waardering heeft voor het feit dat het gezelschap blijkens de plannen in aanmerking komt voor structurele ondersteuning van de gemeente Breda, dat het beschouwt als tweede vestigingsplaats, vindt zij dat de inkomsten van LeineRoebana eenzijdig leunen op publieke middelen.

  Hoewel in de plannen sprake is van verschillende ambities om te komen tot een bredere financieringsmix, constateert de commissie dat de meeste plannen op dat gebied nog in een beginstadium verkeren. Van enige flexibiliteit in de kostenstructuur lijkt daarom nauwelijks sprake. De commissie merkt op dat de aanvraag voor de periode 2017-2020 niet ingaat op eventuele risico’s in de begroting en dat een strategie om met eventuele tegenvallers om te gaan ontbreekt. Hoewel de publieksinkomsten redelijk zijn gespreid over meerdere producties per jaar, stelt de commissie vast dat de grootschalige, kostbare producties een gemiddelde speellijst hebben van slechts twintig speelbeurten en om die reden een beperkt verdienvermogen kennen.

  LeineRoebana beschrijft in de aanvraag de positie die het gezelschap inneemt binnen de podiumkunsten en de raakvlakken die het werk heeft met het culturele en maatschappelijke veld. Op zich is dit positief, maar vanwege de onbalans in de begroting, waarin de nadruk vooral ligt op het produceren van voorstellingen, is de commissie niet overtuigd dat de organisatie in staat zal zijn om die meerwaarde ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. De commissie is verder kritisch over de publieksbenadering zoals die uit het plan spreekt. De aanvraag bevat geen uitgewerkte analyse van de relevante publieksgroepen en biedt daarnaast weinig informatie over de wijze waarop deze in de toekomst bereikt worden. Om die reden acht de commissie de stijging van het jaarlijks aantal te realiseren aantal bezoekers van 8.817 naar ruim 17.000 niet haalbaar. Daarnaast stelt de commissie vast dat de beheerskosten weinig ruimte laten voor een stevig marketingbeleid, dat aansluit bij het niveau waarop het gezelschap wil opereren. Op een jaaromzet van ruim een miljoen is slechts 62.000 euro voor marketing begroot en de in te zetten middelen worden in de plannen slechts algemeen beschreven.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij plaatst het werk van het gezelschap binnen het genre hedendaagse/moderne/conceptuele dans, dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. Daarbij stelt de commissie vast dat de combinatie van abstracte dans en livemuziek een belangrijk handelsmerk van LeineRoebana is. Hoewel er niet direct sprake is van overlap met de Basisinfrastructuur (BIS), vertoont het werk kenmerken van het aanbod dat door andere structureel gesubsidieerde moderne dansgezelschappen wordt gebracht. Om die reden levert LeineRoebana een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de dans in Nederland, maar is daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het gezelschap is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Daarnaast is LeineRoebana huisgezelschap van Chassé Theater in Breda, waar het aanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat LeineRoebana in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. In vergelijking met andere podiumkunstinstellingen heeft het gezelschap ook een substantieel aandeel voorstellingen gespeeld in andere steden en regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een grotere spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt de beoogde spreiding op basis van de afgelopen periode en het plan echter niet realistisch. De commissie vindt dat LeineRoebana een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van LeineRoebana niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  448.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  448.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend voor 4 jaar met extra geld van het ministerie van OCW.

** Alsnog toegekend voor 1 jaar met extra geld van het ministerie van OCW.

*** Alsnog toegekend als gevolg van het afzien van subsidie door ZEP Theaterproducties en theatercollectief Moeremans & Sons.

**** Toegekend, maar ziet af van subsidie.