MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • Amersfoort Jazz

  Inleiding

  Het Amersfoort Jazz Festival wordt sinds 1979 jaarlijks georganiseerd op diverse locaties in de binnenstad van Amersfoort. Het gratis toegankelijke, vierdaagse evenement trekt gemiddeld 85.000 bezoekers. De organisatie is in handen van Stichting Amersfoort Jazz. De programmering is in handen van Alexander Beets en Matti Austen.

  Het festival beoogt een podium te zijn voor de uiting, ontwikkeling, confrontatie en creatie van mondiale jazz. Het festival wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van de jazz en wereldmuziek als geheel, de ontwikkeling van muzikaal talent en de muzikale ontwikkeling van het publiek. In 2012 heeft het samengaan van het Global Village Festival met het Amersfoort Jazz Festival ervoor gezorgd dat het festival vanaf dat moment naast jazz ook wereldmuziek presenteert. Inmiddels zijn beide festivals volgens de organisatie zodanig met elkaar verenigd dat er vanaf 2016 echt sprake is van een geïntegreerd programma.

  Voor zijn artistieke signatuur vindt het Amersfoort Jazz Festival het noodzakelijk om over grenzen heen te kijken. Amersfoort Jazz ziet muzikanten als grenzeloos opererende wereldburgers, die vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de aanvrager onderscheidt het festival zich van andere jazzfestivals in Nederland, omdat het een van de oudste en grootste festivals op dit gebied is en er daardoor, naast het programmeren van wat grotere en meer gevarieerde acts, ook veel ruimte is voor experiment. De programmering komt tot stand langs vier programmeringslijnen: ‘Jonge Honden’, ‘Levende Legendes’, ‘XL-concerten’ en ‘Mondiale Jazz’. Ook heeft ieder jaar een landenfocus.

  Vanaf 2017 maakt Amersfoort Jazz daarnaast jaarlijks gebruik van een specifiek thema. Dit muziekoverstijgende thema wil men nadrukkelijk zichtbaar maken in de programmering en communicatie. In 2017 wordt het thema ‘De Appel & De Boom’, over familiebanden en familiegeschiedenis, en in 2018 ‘Zijne Excellentie’, waarin laureaten van toonaangevende jazzconcoursen worden uitgelicht. In 2019 staat het festival in het teken van veertig jaar Amersfoort Jazz Festival en in 2020 wordt onder de noemer ‘Ready for the Future!’ vooral vooruitgekeken met ‘jonge honden’ en ‘levende legendes’. Ook kiest het festival jaarlijks een focusland; in 2017 is dat Spanje en in 2018 België of Duitsland.

  Amersfoort Jazz wil structureel als coproducent van gemiddeld twee producties per jaar gaan optreden. Zo wil het zelf een rol spelen in het creëren van nieuw repertoire, waarbij de kennis en ervaring van programmeurs Beets en Austen leidend zijn. In de coproducties gaan zij het experiment aan en zoeken ze naar nieuwe confrontaties en verbindingen. Het resultaat kent zijn première tijdens het Amersfoort Jazz Festival.

  Stichting Amersfoort Jazz vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie aan van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Amersfoort Jazz ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Ze vindt dat er sprake is van een toegankelijk jazzfestival met een kwalitatief goede programmering. De organisatie weet volgens de commissie met dit festival steeds een gebalanceerd programma voor verschillende doelgroepen neer te zetten. Ook de kwaliteit van de uitgenodigde artiesten is volgens de commissie in de regel goed.

  Tegelijkertijd mist de commissie in de afgelopen jaren vernieuwing in de programmering. Ze constateert dat het festival overwegend acts boekt die regelmatig op verschillende andere festivals en podia in Nederland worden geprogrammeerd. Ze vindt dat het festival tot nog toe geen voortrekkersrol speelt in het veld. Hoewel Amersfoort Jazz regionaal relevant is, mist het festival volgens de commissie aan zeggingskracht om het als place to be op het gebied van jazz te kunnen aanmerken.

  Uit de plannen voor de periode 2017-2020 blijkt dat Amersfoort Jazz wel de artistieke ambitie heeft om met een actueel aanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van de jazz en wereldmuziek. De jazz wordt volgens de aanvrager steeds wereldser en de aanvrager wil met name deze mondiale jazz onder de aandacht brengen. In de aanvraag mist de commissie echter een specificatie van wat de aanvrager zelf verstaat onder de term ‘mondiale jazz’. De ambitie is tamelijk algemeen verwoord en er worden voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen artiesten genoemd die in de ogen van de commissie al weer enigszins gedateerd zijn. Daarnaast merkt de commissie op dat jazz juist bij uitstek een subdiscipline binnen de muziek is die reeds lange tijd wordt beïnvloed door niet-westerse elementen. De commissie is van mening dat dit geen nieuwe ontwikkeling is die pas de laatste jaren plaatsvindt of zichtbaar wordt. In dat licht vindt de commissie de artistieke ambitie van Amersfoort Jazz niet overtuigend gedefinieerd en onderbouwd.

  Positief staat de commissie tegenover de keuze van de organisatie om vanaf 2017 te programmeren vanuit een overkoepelend thema. Met name het thema ‘De Appel en de Boom’ dat in dat jaar wordt gehanteerd, spreekt de commissie aan. Volgens haar kan de keuze om met thema's te werken bijdragen aan de samenhang binnen het programma, wat de zeggingskracht van het festival vergroot. Wel merkt de commissie op dat het aanbrengen van een tweede laag binnen de programmering door middel van een speciale landenfocus per editie nogal beperkend werkt. De commissie vindt niet overtuigend gemotiveerd waarom dit een factor is die extra zal bijdragen aan de ontschotting die de organisatie nastreeft. Volgens haar is het juist voor muzikanten uit de genres jazz- en wereldmuziek staande praktijk om veelvuldig nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan zonder dat daar een regie van buitenaf aan te pas komt.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  De commissie is van mening dat met name het onderdeel waarin laureaten worden uitgelicht kan bijdragen aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Het festival zorgt ervoor dat er laureaten van verschillende (inter)nationale jazzconcoursen op de podia worden gepresenteerd. Dit kan volgens de commissie ontwikkelingen teweegbrengen binnen de jazzmuziek. Ook de voorgestelde meerjarige samenwerking die de organisatie wil aangaan met jeugdorkesten, heeft volgens de commissie de potentie om iets teweeg te brengen binnen de podiumkunsten. Daarbij merkt de commissie wel op dat het festival zich heel specifiek richt op het eigen genre. Daarnaast mist ze in de aanvraag in beide gevallen een heldere uitwerking van de resultaten die het festival nastreeft.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Op basis van het aangeleverde cijfermateriaal constateert de commissie dat de organisatie een gezonde financiële positie heeft. Amersfoort Jazz streeft niet zozeer een groei van het aantal activiteiten na, maar wel van de kernprogrammering ten opzichte van het aantal overige activiteiten. Daarnaast wil de organisatie verder professionaliseren. Het totaalaantal verwachte bezoekers blijft nagenoeg gelijk aan de voorgaande jaren. Dit alles resulteert in bijna een verdubbeling van de totale festivallasten. Het totale bedrag aan eigen inkomsten blijft nagenoeg gelijk aan voorgaande edities, waarbij sponsor- en horeca-inkomsten de voornaamste bronnen blijven. De commissie heeft er op basis van de onderbouwing in het plan vertrouwen in dat de organisatie deze inkomsten weet te handhaven. Daarnaast is er voor de periode 2017-2020 voor het eerst een bescheiden bedrag aan inkomsten uit kaartverkoop opgevoerd dat wordt verdiend door een toegangsprijs te vragen voor speciale concerten op binnenlocaties. Dit vindt de commissie een goede ontwikkeling. Kritisch is de commissie over het feit dat de organisatie de totale financiële groei voor bijna 100 procent bij het Fonds Podiumkunsten neerlegt. Voor een festival dat 80.000 bezoekers trekt, zijn er volgens haar namelijk diverse andere mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. Wat dat betreft is de horecadeal die de organisatie heeft gemaakt in de ogen van de commissie tamelijk mager. Daarnaast wordt er in de begroting structureel uitgegaan van een jaarlijks exploitatieoverschot van ruim 20.000 euro. De organisatie licht niet toe wat de reden daarvan is en hoe dat zich verhoudt tot de subsidiebehoefte. Ook over de spreiding van risico’s en de strategie die wordt gehanteerd bij tegenvallers, is de commissie kritisch. Zo constateert ze dat de organisatie extra activiteiten wil gaan organiseren in het jubileumjaar 2019 zonder daar in de begroting rekening mee te hebben gehouden. In de aanvraag wordt niet uitgelegd wat de strategie is als daarvoor geen additionele financiering voor wordt gevonden.

  Over de publieksbenadering merkt de commissie op dat het festival een brede doelgroep bedient, van mainstream pop- en jazzpubliek tot fans van specifieke artiesten. De meeste concerten zijn gratis toegankelijk, wat maakt dat de drempel voor een bezoek laag is. Speciale aandacht is er voor jongeren, kinderen en ouderen. Hoewel de aanvrager schrijft de programmering meer op die doelgroepen te richten, komt dat niet concreet tot uiting in de aanvraag, aldus de commissie. Ze constateert daarnaast dat de organisatie weliswaar een doelgroep-publiciteitsmiddelenmatrix in de aanvraag heeft opgenomen, maar zij vindt dat deze tamelijk basaal en breed geformuleerd is. Lokaal weet de organisatie verschillende relevante partners aan zich te binden. Zelf spreekt de aanvrager over het Amersfoorts Jazz-model, waarbinnen lokale sponsors, gemeente, provincie, rechtenorganisaties en fondsen - naast elkaar en vanuit een eigen motivatie - bijdragen aan het festival. De commissie ziet dit slechts ten dele concreet vertaald in de begroting en dicht het bovendien niet de unieke status toe die de aanvrager eraan toekent.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal.

  Het aanbod dat het festival presenteert is jazzmuziek. Ze constateert dat jazzmuziek veelvuldig is vertegenwoordigd in Nederland. De commissie merkt op dat de programmering van het Amersfoort Jazz Festival overeenkomsten vertoont met die van veel andere jazzfestivals die in Nederland worden georganiseerd. Zij is van oordeel dat het festival zich niet bijzonder onderscheidt en daarmee geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Amersfoort. De commissie vindt dat hiermee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Amersfoort, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod geheel ontbreekt. In Amersfoort en omgeving vinden wel andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente aan het festival is ruim voldoende.

  Uit de aanvraag blijkt dat Amersfoort Jazz in de periode 2013-2016 in totaal 65.522 euro aan subsidie heeft ontvangen van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. Voor de komende periode is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd bij de lokale overheden. Daarmee is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie niet toe te kennen.

  Amersfoort Jazz wil in de periode 2017-2020 structureel als coproducent van gemiddeld twee producties per jaar gaan optreden. Hiermee wil de organisatie zelf een rol spelen in het creëren van nieuw repertoire. Repertoire waarbij niet per se datgene wat de artiest drijft mede leidend is, maar waarbij volgens de aanvrager de kennis en ervaring van programmeurs Beets en Austen het bepalende uitgangspunt is. In de (co-) producties beoogt het festival het experiment aan te gaan en te zoeken naar nieuwe confrontaties en verbindingen. De gepresenteerde plannen overtuigen de commissie niet. Zij constateert dat de ervaring van de programmeurs op het gebied van produceren beperkt is. Daarnaast vindt ze het opmerkelijk dat vooral de persoonlijke voorkeuren van Beets en Austen centraal worden gesteld. De aanvraag biedt haar bovendien te weinig aanknopingspunten om erop te kunnen rekenen dat het merendeel van de coproducties zal leiden tot een aanbod dat niet veel op andere podia te zien is.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Amersfoort Jazz te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie