MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • CaDance Festival en India Dans Festival

  Inleiding

  Stichting Den Haag Dansfestivals (SDD) is het organiserende platform voor twee Haagse dansfestivals: het India Dans Festival en het CaDance Festival. De aanvraag betreft een plan voor beide festivals. Het CaDance Festival toont om de twee jaar het brede spectrum van de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse dans in Nederland. Het India Dans Festival vindt jaarlijks plaats en zet in op vernieuwing binnen de Indiase danstraditie en de ontwikkeling van nieuwe dansidiomen, geïnspireerd door deze traditionele vormen. Van beide festivals is Leo Spreksel de artistiek directeur en Aukje Bolle de zakelijk directeur. Zowel het CaDance Festival als het India Dans Festival wordt geproduceerd door Korzo.

  De twee festivals waarvoor de organisatie een bijdrage aanvraagt worden vanuit een zestal gemeenschappelijke doelen georganiseerd. De organisatie beoogt met beide festivals: een grote variëteit aan belangwekkende dans te tonen, nieuwe talentvolle makers te scouten, buitenlandse ontwikkelingen te volgen, verbindingen met de lokale omgeving te maken, educatieve formaten te integreren en te voorzien in een programma met een verdiepende context. Hiermee wil SDD een ‘levendige, actuele dansomgeving voor maker, danser en toeschouwer creëren’.

  Op het India Dans Festival wordt volgens het plan zowel de traditie van de Indiase dans als de vermenging met andere dansidiomen, zoals de urban dans, getoond en gestimuleerd. Korzo, als productiehuis voor de dans, werkt al enige tijd met diverse makers met een Indiase of Hindoestaanse achtergrond. In het programma beoogt de aanvrager artistiek hoogwaardige voorstellingen te presenteren die een positieve bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling en vernieuwing van de Indiase dans op stedelijk, nationaal en internationaal niveau. Er zijn zowel Indiase dansdrama’s en topproducties uit India als speciale samenwerkingsprojecten te zien. Daarnaast biedt het festival een verdiepingsprogramma met nagesprekken, supercolleges en inleidingen.

  CaDance moet volgens de aanvrager gezien worden als hét podium dat de stand van zaken in de hedendaagse dans in Nederland en de resultaten van verschillende internationale uitwisselingen toont. Met elke editie streeft de organisatie vanuit een thematische invalshoek ernaar om een scherpe momentopname van de Nederlandse dans in beeld te brengen. Voor een groep startende makers is CaDance volgens de aanvrager een belangrijk presentatieplatform. Naast nieuwe makers programmeert het festival ook een aantal vaste, meer gevestigde dansmakers en gezelschappen.
  In 2017 tot 2020 wil het India Dansfestival onder andere hoogwaardige podiumkunsten uit India tonen, innovatie realiseren door artistieke uitwisseling, bijdragen aan de emancipatie van de Indiase traditionele dansvormen, een trainingstraject voor (amateur)dansers opzetten, de jongerencultuur verbinden en het publieksbereik van het festival vergroten. In 2017 staat volgens het plan de rol van de vrouw in de Indiase dans centraal.

  De plannen van CaDance voor de periode 2017-2020 richten zich op het tonen van een prikkelende ‘scan’ van de dans in Nederland, het dichter bij elkaar brengen van dans en publiek via een programmering in verschillende formats, en talent, kennis en kunde bij dansmakers en choreografen stimuleren. Het thema van CaDance in 2017 luidt ‘The Soul of an Audience’: een liefdesverklaring aan het publiek. In 2019 en 2020 wil het festival meer inzetten op locatieproducties. In de komende vier jaar is volgens de aanvrager, naast het scouten van talent en de continue inventarisatie van ontwikkelingen in dans, meer dan voorheen het contact met het publiek uitgangspunt voor het creëren en presenteren van de verschillende programmaonderdelen.

  Stichting Den Haag Dansfestivals vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Den Haag Dansfestivals ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De artistieke kwaliteit beoordeelt de commissie als voldoende.

  Zij is vooral positief over de keuze van de Stichting Den Haag Dans Festivals om de Indiase dans uit te lichten in een festival. Niet alleen geeft het volgens de commissie de gelegenheid om de diversiteit van het genre te laten zien, maar zij ziet ook mogelijkheden voor Korzo om verbindingen te maken met de Hindoestaanse gemeenschap, waarvan een groot deel in Den Haag woont. In de voorgaande edities heeft het festival laten zien dat in de programmering het werk van de hedendaagse dansmakers met een Hindoestaanse achtergrond oorspronkelijk wordt gecombineerd met meer traditionele vormen en uitingen. Bijzonder zijn de projecten waarin die twee werelden samenkomen. Een goed voorbeeld daarvan vindt de commissie Shailesh Bahoran, die urban dans met Indiase dansstijlen vermengt. Hoewel de ontwikkeling van het India Dans Festival in de afgelopen jaren tot een viertal bijzondere edities heeft geleid, oogt het geheel ook nog pril en kleinschalig en voornamelijk gebaseerd op het werk van enkele makers.

  Over het CaDance festival is de commissie gematigd positief. Terugkijkend naar het geprogrammeerde aanbod van de afgelopen twee edities signaleert zij echter dat de scope van CaDance smal is. De meeste choreografen van wie het festival werk toont, zijn makers die zijn verbonden aan Korzo als productiehuis voor de dans. Op grond daarvan kan volgens de commissie niet worden gesproken van een breed overzicht van de stand van zaken in de hedendaagse dans in Nederland. Ook zou dat er volgens de commissie ten onrechte op kunnen duiden dat er buiten de choreografen uit de eigen Korzo-stal nauwelijks ontwikkelingen plaatsvinden die het festival de moeite van het presenteren waard vindt. De smalle basis geldt volgens de commissie ook voor het overige Nederlandse werk van gevestigde choreografen. Uit de gerealiseerde programmering leidt de commissie af dat dit aandeel zich in de afgelopen jaren heeft beperkt tot een drietal dansgezelschappen, alle overigens van zeer goede kwaliteit.

  In de plannen voor 2017 tot 2020 somt de aanvrager een zestal doelen op voor zowel het India Dans Festival als het CaDance Festival. De doelen zijn volgens de commissie nogal breed geformuleerd. Hoewel de commissie vindt dat de uitwerking van het CaDance Festival aansluit bij deze brede doelen, vindt zij de aanvraag tekortschieten in de vertaling van deze doelen naar formats en keuzecriteria voor de programmering. De organisatie kiest voor elke festivaleditie weliswaar voor een thematische insteek, maar de commissie mist een vertaling van het thema naar de programmering. Het wordt haar op basis van het plan niet duidelijk of de makers opdracht krijgen om werk vanuit de thematiek te creëren of dat de thematiek voor de organisatie leidend is bij het maken van programmakeuzes. De genoemde voorbeelden voor de programmering van 2017 geven volgens de commissie niet de indruk dat er verbindingen worden gelegd met de thematiek.
  De ambitie van het India Dans Festival om met een artistiek hoogwaardig programma een positieve bijdrage te leveren aan de artistieke ontwikkeling en vernieuwing van de Indiase dans op stedelijk, nationaal en internationaal niveau, vindt de commissie nastrevenswaardig. Die ambitie leidt in de uitwerking tot een aantal interessante aanzetten, maar de commissie plaatst ook enkele kanttekeningen.

  In beide festivals ligt een grote nadruk op de projecten waarin Korzo een partner was. Daarbij tekent de commissie aan dat deze keuze vanwege de voorhoedepositie van Korzo in de Indiase dans aannemelijker is dan bij CaDance, maar desalniettemin mist de commissie bij beide festivals een plaatsbepaling van de aanvrager in de ontwikkeling van het genre in een nationale en internationale context. Voor het India Dans Festival ontbreekt bijvoorbeeld een duidelijke visie op de relatie tot de meer traditionele vormen van Indiase dans, die veelal in de eigen gemeenschap worden beoefend. De geprogrammeerde makers bij beide festivals geven de commissie wel voldoende vertrouwen in het vakmanschap en de zeggingskracht van de voorstellingen. Een kritiekpunt plaatst de commissie ook bij het geprogrammeerde internationale aanbod. Hoewel de paar voorbeelden van het internationale aanbod in het plan aansprekend zijn, krijgt de commissie onvoldoende inzicht in de keuzecriteria en bronnen waaruit wordt geput voor de buitenlandse voorstellingen. Voor CaDance geldt dat de aanvraag tekortschiet in de vertaling van de geformuleerde doelen naar formats en keuzecriteria voor de programmering. De organisatie kiest voor elke festivaleditie weliswaar voor een thematische insteek, maar de commissie mist een vertaling van het thema naar de programmering.

  De commissie is positief over het streven van de organisatie om met het India Dans Festival verbindingen te maken met de Indiaas-Hindoestaanse publieksgroepen. Omdat traditie in het festival hand in hand gaat met de vernieuwing, is er sprake van een grote zeggingskracht bij deze beoogde doelgroep. Ook de actieve betrokkenheid van de gemeenschap bij de Philip Glass-opera en het randprogramma met dansworkshops, debat, ontmoetingen met de makers en een muziek- en filmprogrammering dragen hieraan overtuigend bij, aldus de commissie.

  Over de randprogrammering van het CaDance festival is de commissie kritisch. De commissie is weliswaar positief over het voornemen om context te geven bij de voorstellingen en om via debat en reflectie het aanbod te plaatsen in de ontwikkelingen in de dans, maar zij verwacht dat dit vooral zal aanslaan bij professionals en in de hedendaagse dans geïnteresseerd publiek. Het workshopprogramma voor het voorgezet onderwijs en de beoogde verbinding tussen makers en publiek, vindt de commissie in de aanvraag zeer summier uitgewerkt.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  CaDance levert volgens de commissie een zekere bijdrage door ontwikkelingen in de hedendaagse dans te duiden via de contextprogrammering. Het samenbrengen in debat van makers en andere professionals door CaDance zal tot nieuwe inzichten kunnen leiden. De uitwerking hiervan in de aanvraag is volgens de commissie echter weinig overtuigend. Bij het India Dans Festival is de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in de ogen van de commissie gelegen in de manier waarop de vernieuwing binnen de klassieke dansvormen en de crossovers met andere dansstijlen wordt gestimuleerd. De commissie tekent daarbij wel aan dat voor beide festivals geldt dat zij er niet van overtuigd is dat de festivals een grote toegevoegde bijdrage leveren aan de manier waarop de producent, vanuit de bredere functie als productiehuis, al invulling geeft aan de ontwikkeling van de makers die onder de vleugels van Korzo werken. De commissie vindt dat de bijdrage van beide festivals aan de ontwikkeling van deze makers zich beperkt tot het tonen van hun werk en daarmee vooral een positief effect heeft voor de internationale promotie van hun werk.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De aangeleverde financiële gegevens geven geen inzicht in de financiële positie van de aanvragende stichting. De balansgegevens zijn niet ingevuld op het aanvraagformulier. Financieel is Stichting Den Haag Dans Festivals nauw verweven met Korzo, productiehuis voor de dans. Dat blijkt ook uit het feit dat bestuur en directie van beide stichtingen hetzelfde zijn. Vanaf 2017 zal de aanvrager naar eigen zeggen het bestuur inrichten volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

  Omdat Stichting Den Haag Dans Festivals heeft aangevraagd voor twee festivals, is de meerjarige begroting naar de mening van de commissie moeilijk te interpreteren. De organisatie licht een en ander toe in het plan, maar het had in dit geval niet misstaan om een uitgesplitste begroting van beide festivals afzonderlijk in het inhoudelijk plan op te nemen. De meegestuurde afrekeningen maken volgens de commissie duidelijk dat CaDance voor de afgelopen edities van het festival fors heeft geput uit een bestemmingsreserve van Stichting Korzo. Daarmee is het de aanvrager gelukt om, ondanks flinke tekorten, de inhoudelijke ambities waar te maken. Het gegeven dat die bestemmingsreserve niet onuitputtelijk is, vormt naar de mening van de commissie een risico voor de financiële positie van het festival op langere termijn.

  In algemene zin vindt de commissie dat het onderdeel ondernemerschap in het plan summier is uitgewerkt. Er ontbreekt de ambitie om eigen inkomsten te genereren alsook een heldere reflectie hierop. Bij de recette-inkomsten merkt de commissie op dat de gemiddelde toegangsprijzen van ten minste 14 euro niet aansluiten bij het daarvoor begrote bedrag. Met het vermelde gemiddelde aantal van 8.125 betalende bezoekers per jaar zou dat namelijk tot een fors hoger bedrag moeten leiden dan in de begroting staat vermeld. Naast de vermelding dat de organisatie een bijdrage bij private fondsen zal aanvragen, stelt de commissie vast dat het ontbreekt aan ambitie om meer eigen inkomsten te genereren. Waarom de aanvrager daarnaast niet streeft naar bijvoorbeeld inkomsten uit sponsoring of een vriendenactie, wordt in het plan niet toegelicht. Ook ziet de commissie het verschil in mogelijkheden om eigen inkomsten te werven van de twee festivals niet uitgewerkt in een afzonderlijke aanpak. Al met al ontstaat daarmee het beeld dat de aanvrager onvoldoende gericht is op versterking van de financiële positie van beide festivals vanuit een heldere blik op de eigenheid van elk festival.

  Bij de publieksbenadering voor CaDance onderscheidt de aanvrager publieksgroepen die zijn gebaseerd op uitkomsten van een Mosaic-onderzoek uit 2012. De uitwerking naar middelen is volgens de commissie niet verbonden aan specifieke doelgroepen. Dat maakt de aanpak om een publiek voor het CaDance Festival te werven onvoldoende gericht op het aanspreken van de potentiële publieksgroepen. Bij de publieksbenadering wreekt zich in de ogen van de commissie ook de onheldere positionering van het festival. Enerzijds ambieert de aanvrager van CaDance nadrukkelijker een publieksfestival te maken, terwijl zij anderzijds veel ruimte biedt voor de ontmoeting tussen makers en de ontwikkeling van de hedendaagse dans. Die twee richtingen hoeven elkaar in een festival niet uit te sluiten, maar de commissie mist in het plan een overtuigende uitwerking van de verbinding van die twee werelden en de rol die de betrokken makers daarbij spelen in het contact maken met het (potentiële) publiek.

  De publieksbenadering voor het India Dans Festival is beter uitgewerkt dan die van CaDance. Zo omschrijft de organisatie duidelijke doelgroepen en de aanstelling van een community manager vindt de commissie een passende aanpak om de specifieke groepen in de Hindoestaanse gemeenschap aan te spreken. Positief is zij ook over de collectieve promotie met Holland India Festivals. Zij constateert echter dat een overtuigende aanpak ontbreekt om de doelgroep stedelijke jongeren met een cultureel diverse achtergrond aan te spreken. Enkel het aanbieden van een gereduceerd tarief vindt de commissie daarvoor te beperkt.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Beide festivals presenteren een combinatie van hedendaagse dans en werelddans. Een aanzienlijk deel van het aanbod vertoont overlap met hedendaags aanbod dat ook op andere podia in Nederland te zien is. Met name met het aanbod op het gebied van werelddans onderscheidt de aanvrager zich volgens de commissie van het dansaanbod dat elders op podia en festivals in Nederland wordt gepresenteerd, vanwege de focus op niet-Nederlandse makers en de focus op Indiase dans in het India Dans Festival. Zij vindt op grond van het voorgaande dat het festival een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Beide festivals vinden plaats in Den Haag. In Den Haag is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor leveren deze festivals geen bijdrage aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod over Nederland.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De lokale financiële bijdrage is neutraal.

  Stichting Den Haag Dans Festivals ontving In de periode 2013-2015 geen bijdrage van de gemeente Den Haag. Beide festivals worden echter georganiseerd door Korzo, dat wel een bijdrage van de gemeente ontvangt. Aangezien die bijdrage niet direct aan de aanvrager wordt toegekend en er ook geen bedrag is geoormerkt voor de festivals, is er geen sprake van een relevante lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Den Haag Dans Festivals niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie