MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • Gaudeamus Muziekweek

  Inleiding

  Gaudeamus Muziekweek vindt sinds 2011 jaarlijks in augustus/september in Utrecht plaats. Het festival staat onder leiding van Henk Heuvelmans. Het festival presenteert naar eigen zeggen door middel van zo'n dertig concerten, klankinstallaties, talkshows, introducties en seminars de vitaliteit, diversiteit en kwaliteit van de jonge muziekpioniers van nu. Per editie staan 75 talentvolle jonge componisten centraal. Gaudeamus zoekt de talenten op, brengt hen in contact met collega's en uitvoerenden, en biedt hen een podium en hulp in hun carrière binnen de uitgebreide mogelijkheden van het grote eigen internationale netwerk. Daarmee bekleedt het festival volgens de aanvrager functies in de gehele keten: middels activiteiten, expertise en een netwerk kan het jonge compositietalent zich ontwikkelen als zelfstandige cultureel ondernemende maker binnen het professionele muziekcircuit.

  De beoogde kwaliteit wordt gezocht in werk dat van begin tot eind het gewenste hoge niveau haalt, maar ook in de bevlogenheid van de componist die op zoek is naar een eigen identiteit. Het gaat volgens de aanvrager vooral om talent dat zich onderscheidt door een frisse en eigen kijk op de hedendaagse muziek en dat zich bij uitstek laat inspireren door invloeden buiten het klassieke muziekgenre. De nieuwste generatie componeert volgens Gaudeamus niet alleen, maar opereert steeds vaker als allround kunstenaar.

  Een deel van het programma wordt besteed aan de Gaudeamus Award, waarvoor vijf van de meest in het oog springende jonge makers door een commissie, bestaande uit drie internationaal vermaarde componisten, worden geselecteerd. Daarvoor worden scherpe selectiecriteria gehanteerd. Daarnaast wordt een aantal ensembles nauw aan het festival verbonden om het gecomponeerde werk uit te voeren. Aan de Gaudeamus Muziekweek gaat een ‘Academy’ vooraf, waarin de geselecteerde componisten met de ensembles kunnen werken aan een eindresultaat, dat tijdens het festival wordt gepresenteerd.

  Ook de juryleden voor de Award worden in de Academy ingezet voor educatieve activiteiten, die niet alleen toegankelijk zijn voor de geselecteerde componisten, maar ook voor andere binnen- en buitenlandse componisten. Het overige aanbod bestaat uit veel ander jong talent, dat Gaudeamus binnen en buiten haar nationale en internationale netwerk van podia en festivals vindt. Het Europese Ulysses Network is daarbij een belangrijke bron. Gaudeamus verbindt zich daarnaast aan het talentontwikkelingsproject K[h]AOS van Asko|Schönberg. Ook worden residenties aangeboden (Maarten Vos en Dianne Verdonk). Tot slot zoekt Gaudeamus aansluiting bij opleidingen. Conservatoria in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam selecteren jaarlijks hun meest tot de verbeelding sprekende master. Volgens de aanvrager is Gaudeamus uniek, omdat het publiek altijd het meest recente te horen krijgt van een generatie die in de volgende decennia het beeld gaat bepalen. Werken van oudere componisten die jonge mensen inspireren worden alleen ter referentie gepresenteerd.

  Gaudeamus Muziekweek vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage (co)productie aangevraagd van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Gaudeamus Muziekweek ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij stelt vast dat het festival het werk van de meest talentvolle componisten in de verschillende stromingen van de nieuwe muziek toont. De commissie heeft waardering voor de keuzes van het festival, waarin de geselecteerde componisten binnen de artistieke kwaliteit ook nadrukkelijk worden beoordeeld op de eigen signatuur en oorspronkelijkheid. Positief is zij ook over de focus die het festival sinds 2014 richt op een selectie van vijf 'meest bijzondere' talenten. Niet alleen geeft dat volgens de commissie meer garantie voor het behalen van de beoogde kwaliteit. Het geeft het publiek ook de gelegenheid om intensief kennis te maken met de veelbelovende en belangrijkste talenten van de toekomst.

  De commissie stelt vast dat Gaudeamus Muziekweek voor de ontwikkeling en presentatie van talent een soort eigen ecosysteem heeft ontwikkeld. Weliswaar is dat systeem, evenals het genre, kleinschalig, maar samen met opleidingen en ensembles vormt Gaudeamus hiermee een belangrijke springplank voor de carrières van de componisten van de toekomst. Positief is de commissie over het in het festival tonen van werk van laureaten en over de actieve rol die oud-winnaars krijgen toebedeeld in de begeleiding van nieuwe deelnemers of de verzorging van een masterclass. De bijdrage van de deelnemende ensembles vindt de commissie eveneens waardevol. De diversiteit in de betrokken ensembles en hun bereidheid om zich te voegen naar de wensen van het jonge talent, leiden tot een passende uitvoering van het nieuwe werk van de deelnemende componisten. De commissie is tegelijkertijd van mening dat de signatuur van Gaudeamus vooral wordt bepaald door het samenbrengen, presenteren en verder brengen van jonge talenten. Als publieksfestival is de aanvrager er tot nu toe volgens de commissie nog onvoldoende in geslaagd buiten de bekende cirkel van professionals en liefhebbers te treden.

  Positief is de commissie over de concrete programmering voor de komende jaren. Er worden volgens haar al een aantal interessante componisten genoemd. Ook de diverse in het plan genoemde samenwerkingsprojecten met ensembles en internationale partners, waaruit nieuw werk zal ontstaan, vindt de commissie aansprekend en oorspronkelijk. Het focusprogramma, waarin vijftien werken van de eerdergenoemde vijf geselecteerde componisten wordt getoond, zal volgens haar bijdragen aan de artistieke verdieping. De commissie is ervan overtuigd dat de programmering zowel de beoogde kwaliteit als de bijzondere eigenheid van de componisten volop zal laten zien. Een punt van kritiek vindt de commissie de volgens het plan belangrijkste ambitie voor 2017-2020: het verstevigen van de internationale positie van Gaudeamus Muziekweek. Hiermee beoogt het festival de carrières van de betrokken jonge componisten nog beter van dienst te kunnen zijn. Deze ambitie wordt echter nergens in het plan nader onderbouwd of uitgewerkt. Zo is het voor de commissie niet duidelijk wat er volgens de aanvrager nog aan die positie moet verbeteren. Evenmin biedt het plan een strategie om daar stappen in te zetten.

  Tot slot ziet de commissie de keuze om naast het reguliere programma in TivoliVredenburg ook kortere optredens in een route langs bijzondere locaties aan te bieden als een belangrijke aanzet om het nieuwemuziekaanbod laagdrempeliger te presenteren. Of dit zal leiden tot een grotere aantrekkingskracht op de kernprogrammering van het festival vindt de commissie minder sterk uit de verf komen. Daarvoor oogt de opzet vluchtig en mist ze een insteek waarmee een bezoek wordt ingeleid of nabesproken.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als goed.

  Binnen de niche van de nieuwe muziek is die bijdrage zeer overtuigend. Gaudeamus heeft volgens de commissie voor veelbelovende talentvolle componisten een duidelijke functie als opstap naar een carrière in de muziekwereld. Een componist als Michel van der Aa, oud-winnaar van de Gaudeamus Award, is hiervoor exemplarisch. Het effect van de in het festival gelauwerde buitenlandse componisten op de ontwikkeling van de Nederlandse podiumkunsten is volgens de commissie minder evident, omdat hun praktijk zich vooral in het buitenland afspeelt.

  Een bijdrage levert het festival volgens de commissie daarnaast met het programmeren van de uitvoeringen van nieuw gecomponeerd werk. De gelegenheid die Gaudeamus Muziekweek biedt om dit werk te laten uitvoeren door professionele ensembles, draagt in haar optiek niet alleen bij aan de ontwikkeling van de maker. Er zal volgens de commissie ook sprake zijn van een zeker effect op het repertoire en de uitvoeringspraktijk van de ensembles. Ook over de inzet van muziektheatergezelschappen voor de uitvoeringen in het festival is de commissie positief. Daarin laat de aanvrager zien ook verbindingen te maken met de bloeiende muziektheatersector in Nederland. De genoemde voorbeelden geven echter nog niet de indruk dat er sprake is van een werkelijk stevige bijdrage aan de podiumkunsten. Gezien het feit dat er tientallen nieuwe composities in het festival worden uitgevoerd, vindt de commissie de output in het repertoire van de deelnemende ensembles nog bescheiden ogen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De financiële positie van de organisatie is redelijk. Het opgebouwde eigen vermogen is volgens de commissie passend bij de omvang van het festival. In de jaren 2017-2020 verwacht Gaudeamus een daling van de gemiddelde eigen inkomsten met 23 procent ten opzichte van het gerealiseerde bedrag in 2013-2015. Slechts 4 procent van de totale baten verwerft de aanvrager via inkomsten uit kaartverkoop. Dit vindt de commissie bijzonder weinig. De gemiddelde opbrengst per betalende bezoeker is daarmee uitermate laag voor het gepresenteerde professionele aanbod. Ook de begrote inkomsten uit private fondsen ten opzichte van de bereikte resultaten in de afgelopen jaren schat de organisatie bescheiden in. Gezien het voorgaande en ondanks het feit dat de aanvrager heeft deelgenomen aan het traject 'Wijzer Werven', vindt de commissie dat de aanvrager een weinig ondernemende houding laat zien waar het de werving van eigen inkomsten betreft.

  Aan de kostenkant is de commissie kritisch over de begrote uitgaven voor marketing. Die blijken bijna drie keer zo hoog als de verwachte publieksinkomsten, wat volgens haar een onwenselijke verhouding laat zien tussen de investeringen voor publieksbereik en de opbrengst uit kaartverkoop. Het valt de commissie ook op dat de kosten voor uitkoop en honoraria voor de kernprogrammering stijgen, maar dat het gemiddelde aantal kernactiviteiten in 2017-2020 nagenoeg gelijk blijft. In dat licht volgt de commissie evenmin de bewering dat structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten volgens de aanvrager noodzakelijk is om te groeien. Het aantal activiteiten laat namelijk nauwelijks groei zien.

  Naar de mening van de commissie staat Gaudeamus Muziekweek vooral bekend als een festival voor professionals, kenners en liefhebbers. De publieksbenadering betreft volgens haar vooral een beschrijving van potentiële doelgroepen en middelen om tot die groepen door te dringen, terwijl er volgens de commissie sprake is van een fundamentelere imagokwestie rondom de hedendaagse muziek. Zij mist in het plan een overtuigende strategie om die beeldvorming om te buigen en daarmee de gewenste verbreding en verjonging te realiseren. Bij de uitwerking van de publieksbenadering in een concrete aanpak plaatst de commissie eveneens enkele kanttekeningen. Zo merkt zij op dat het aanspreken van een latent in hedendaagse (klassieke) muziek geïnteresseerd publiek zich beperkt tot het opzetten van joint promotions met diverse samenwerkingspartners en de vermelding dat alle mogelijke kanalen zullen worden ingezet. Het wordt het de commissie uit de aanvraag niet duidelijk of het hierbij gaat om een nieuwe aanpak die inderdaad tot meer nieuwe aanwas zal leiden. Voor de benadering van de jongere doelgroep zijn de genoemde samenwerkingspartners als We are public, 24classics en Gonzo Circus naar de mening van de commissie goed gekozen. Minder overtuigend vindt zij de keuze om voor de werving van dit jonge publiek te leunen op meer buitenreclame en meer activiteit op sociale media. Het effect van buitenreclame op de genoemde doelgroep vindt de commissie in het plan overschat en zij mist een aanpak waarmee een jonge doelgroep wordt verleid zich via sociale media aan Gaudeamus te verbinden.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert aanbod in het genre hedendaagse muziek. De commissie constateert dat een beperkt aantal instellingen en podia zich bezighoudt met de presentatie van hedendaagse muziek. In dat opzicht levert de aanvrager volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap, maar is het festival daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de geografische spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Utrecht. In Utrecht is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. De commissie vindt dat het festival hierdoor geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod over Nederland.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de lokale overheid is zeer goed.

  In de periode 2013-2015 heeft de aanvrager een gemiddelde structurele subsidie van bijna 145.000 euro van de gemeente Utrecht ontvangen. Voor de komende periode rekent het festival op een gemiddelde jaarlijkse structurele bijdrage van 125.000 euro van de gemeente en 25.000 euro van de provincie. Hiermee is sprake van een stevige lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  Nagenoeg al het werk dat tijdens het festival wordt uitgevoerd is nieuw en de uitvoeringen worden speciaal voor Gaudeamus ontwikkeld. Om dit financieel mogelijk te maken, heeft de aanvrager reeds een goede samenwerkingspraktijk opgebouwd met zowel Nederlandse als buitenlandse partners. Gaudeamus vraagt de (co)productiebijdrage onder andere aan voor de uitvoering van het werk van winnaar van de Gaudeaumus Award 2015: Alexander Khubeev door Asko|Schönberg en Capella Amsterdam in de editie van 2017. Daarnaast zal de aanvrager in internationaal verband met partners in het Ulysses Network uitvoeringen van de nieuwe composities produceren. De commissie is positief over de voornemens voor coproducties van het festival. Dat geldt tot slot ook voor de residentieplek die de aanvrager jaarlijks biedt aan een jonge Utrechtse componist/musicus. De reeds opgebouwde ervaring hierin geeft de commissie vertrouwen in een goede begeleiding van het jonge talent.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Gaudeamus Muziekweek te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  150.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie