MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • Amsterdam Klezmer Band

  Inleiding

  Amsterdam Klezmer Band, ondergebracht in de Stichting Rettisj en Kippevet, is gevestigd in Amsterdam. De band brengt muziek die klezmer als basis heeft, maar vermengt deze met andere stijlen. Het artistieke team wordt gevormd door alle leden van de band. De zakelijke leiding is in handen van Ottoline Rijks. De missie van de Amsterdam Klezmer Band is een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met zijn visie op klezmermuziek: originele, nieuwe composities met een eigen signatuur die de klezmertraditie verbreden, verdiepen en vernieuwen. Daarmee wil de band een relevante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze muziekstijl wereldwijd. De kernactiviteiten zijn nieuw repertoire en nieuwe (theater)programma's ontwikkelen, artistieke samenwerkingsverbanden aangaan en optreden in theaters, clubs en op festivals. Er vinden tussen de 55 en 70 concerten plaats per jaar. Daarin staat het muzikale idioom van de klezmer (de toonladders, harmonieën, vormen en ritmes) centraal. Er worden vooral eigen composities gespeeld en de overige werken bestaan uit nieuwe arrangementen van traditionals. Daarmee streeft de band ernaar om deze muziekstijl tot een levende, muzikaal opwindende en invloedrijke stijl te transformeren.

  De Amsterdam Klezmer Band heeft naar eigen zeggen een sterke live-reputatie en daarmee een trouwe achterban. Daarnaast is de band op zoek naar nieuwe markten en nieuw publiek. Met behulp van een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten heeft de Amsterdam Klezmer Band zich de afgelopen jaren zowel artistiek als zakelijk verder kunnen ontplooien, samenwerkingen aan kunnen gaan en de eigen stijl kunnen aanscherpen. Op zakelijk gebied ontstond de mogelijkheid werk uit te besteden aan professionals. Deze versterkte identiteit brengt voor de komende jaren nieuwe ambities met zich mee.

  Voor de periode 2017-2020 wil de Amsterdam Klezmer Band zich zowel compositorisch als in de uitvoeringspraktijk blijven ontwikkelen. De band wil opnieuw samenwerking zoeken met bands die de eigen stijl kunnen verrijken, doordat ze teruggrijpen op de roots van de klezmermuziek of daar juist haaks op staan. Bijvoorbeeld in de samenwerking met Konsonans Retro, een traditionele brassband uit de Oekraïense regio Podolië, of met het Amsterdams Andalusisch Orkest en de Marokkaanse musicus Majid Bekkas. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuwe muziekvoorstelling voor het theatercircuit in Nederland getiteld ‘Septacost’ en een maandelijkse concertavond in Mezrab in Amsterdam met jonge(re) musici en dj’s. Verder staat een theatertournee in de plannen, verspreid over de jaren 2017 tot en met 2019, getiteld ‘AKB Back to Basic’. Hierin wordt teruggegrepen naar de basisbezetting en de meest geslaagde composities uit de geschiedenis van de band. Tot slot wordt ‘AKB 2020’ genoemd, het kernalbum met bijbehorend programma dat het sluitstuk vormt van alle activiteiten in de periode 2017-2020. Dit album wordt gespeeld met de basisbezetting in theaters en in de uitgebreide bezetting in clubs en op festivals.

  In de periode 2017-2020 speelt de Amsterdam Klezmer Band zestig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 196.800 euro.

  Historie

  Stichting Rettisj en Kippevet ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen en/of concerten van vier verschillende producties van de Amsterdam Klezmer Band bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie constateert over het algemeen een hoge mate van vakmanschap bij de musici. Dat blijkt uit het aanstekelijke samenspel, de sterke muzikale dialogen en de doeltreffende composities en arrangementen. Als een geoliede machine weet de band zijn energie op het publiek over te brengen. Het repertoire van de Amsterdam Klezmer Band bestaat uit eigen werk met een enkele gearrangeerde ‘traditional’. Uit deze combinatie komt de artistieke signatuur van de band tot uiting. Desondanks vindt de commissie dat de band aan oorspronkelijkheid kan winnen door de traditionele klezmerformules meer te overstijgen. Ook stelt zij dat de invloeden van hiphop wat karikaturaal worden toegepast en dat de kwaliteit van de toegepaste elektronica matig is. Bij de theatervoorstelling ‘Benja’ kwam volgens de commissie de muziektheatrale component onvoldoende tot uiting en ontbrak een persoonlijke en oorspronkelijk visie op de gebruikte bruiloftsmuziek. Daaruit concludeert zij dat de beoogde eigentijdse aanpak van het repertoire onvoldoende wordt beetgepakt.

  De Amsterdam Klezmer Band heeft een sterke live-reputatie. Door het energieke en overtuigende spel is de zeggingskracht over het algemeen groot. Dat komt het meest tot uiting tijdens festivaloptredens. Wel vindt de commissie dat een grotere variatie tussen de composities binnen het repertoire de zeggingskracht ten goede kan komen.

  Voor de komende periode wil de Amsterdam Klezmer Band zich zowel compositorisch als in de uitvoeringspraktijk blijven ontwikkelen, door enerzijds terug te grijpen naar de klezmertraditie en anderzijds samenwerkingen aan te gaan met stijlen die daar haaks op staan. De commissie destilleert uit het voorliggend plan echter geen heldere artistieke visie op de kruisbestuiving van klezmer met andere muziekstijlen. Zo kan de samenwerking met de band Konsonans Retro en ook het project ‘AKB Maghreb Style’ tot een interessante muzikale interactie leiden, maar de aanvraag zegt hierover niet meer dan dat het spannend en inspirerend is. Hierdoor komen dergelijke keuzes enigszins willekeurig over. Daarnaast stelt de commissie dat het plan onvoldoende reflecteert op wat de theaterproductie ‘Benja’ heeft opgeleverd en hoe daarop wordt voortgebouwd in de nieuwe theaterproductie ‘Septacost’. Ook vindt zij de artistieke invulling van de plannen voor Club Amsterdam Klezmer mager. De commissie is het eens met de aanvrager dat een laagdrempelige locatie waar nieuw repertoire kan worden uitgeprobeerd, mogelijkheden biedt om te werken aan publieksbinding. Bij gebrek aan een heldere artistieke invulling en motivatie voor de selectie van de gasten, zijn de plannen ook hier wat vrijblijvend. Meest aansprekende element in de plannen is ‘AKG Back to Basic’. Deze theatertournee biedt volgens de commissie de meeste kans om terug te gaan naar – zoals de aanvrager het zelf verwoordt – het kloppend hart van de activiteiten van de band. De essentie van de Amsterdam Klezmer Band komt in de ogen van de commissie in dit project het best tot uiting.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  In 2015 heeft de band een zakelijk leider aangesteld. De financiële situatie op basis van de liquiditeit en solvabiliteit is ultimo 2015 niet heel stabiel, maar desondanks heeft de organisatie haar financiën goed op orde. De Amsterdam Klezmer Band streeft naar een aandeel eigen inkomsten van 43 procent, dat de band realiseerbaar acht door de groei van de publieksinkomsten en het aantal bezoekers. De commissie vindt het aannemelijk dat door vaker als ‘headliner’ bij festivals op te treden en het ‘AKB-merk’ te bestendigen, een toename van het aantal concerten op basis van uitkoop verwacht kan worden.

  De commissie constateert dat de Amsterdam Klezmer Band zijn inkomsten redelijk heeft gespreid. Subsidie van het Fonds en de publieksinkomsten zijn de belangrijkste pijlers. De bijdrage uit private middelen en de aangevraagde subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) beslaan slechts een beperkt deel van de inkomsten. Aangezien de gemiddelde publieksinkomsten over de afgelopen jaren gestaag stijgen en de beheerslasten laag zijn, loopt de band hier volgens de commissie geen grote risico’s. Omdat de plannen van de organisatie gevarieerd zijn en gericht op verschillende doelgroepen, podium- en festivalcircuits, kan redelijk flexibel worden ingespeeld op onverwachte wendingen en risico’s. De commissie vindt de risico’s en de strategie bij tegenvallers goed beschreven in het plan. Zowel de financiële, operationele en strategische risico's, alsmede risico’s op het terrein van wet- en regelgeving komen aan bod. De commissie is positief over de manier waarop de organisatie realistisch begroten, regelmatig prognosticeren en gedisciplineerd budgetbeheer inzet als de belangrijkste beheersinstrumenten.
  Volgens de commissie heeft de Amsterdam Klezmer Band een duidelijke visie op zijn plaats in het veld. De band beroept zich op zijn uniciteit als enige klezmer- of Balkan-band met deze kwaliteit, productiviteit en signatuur. De commissie onderschrijft dit grotendeels en stelt dat de kracht van de band het sterkst tot uiting komt als live-act. Amsterdam Klezmer Band bespeelt vele circuits en heeft ook een goede reputatie in circuits waar weinig aandacht is voor wereldmuziek. In de aanvraag wordt per beoogd project de doelgroep beschreven. De genoemde, voornamelijk algemene kenmerken zijn gericht op bepaalde ‘scenes’. De aanvrager slaagt er volgens de commissie wel in om een strategie te beschrijven. Er wordt gedifferentieerd nagedacht over hoe de zeer uiteenlopende doelgroepen, waaronder ook nieuwe, bereikt worden en hoe de vaste fanbase kan worden uitgebouwd en bestendigd. Middelen die daartoe worden ingezet zijn het versterken van het ‘AKB-merk’, betere afstemming van de artistieke programma’s op de specifieke circuits en een gedetailleerde marketingstrategie per circuit en product. De commissie is van mening dat de strategie goed uitgewerkt is. Zo wordt er regelmatig marktonderzoek gedaan onder de bezoekers, wordt bij internationale tournees in samenwerking met de plaatselijke agent een lokale strategie ontwikkeld en worden per soort productie en speelcircuit promotiespecialisten ingezet.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De Amsterdam Klezmer Band opereert voornamelijk binnen het genre wereldmuziek en maakt structureel gebruik van cross-overs met jazz- en popmuziek. Vergelijkbaar aanbod wordt niet in heel grote mate ten gehore gebracht op de Nederlandse podia, maar het is evenmin uniek. De bijdrage die de Amsterdam Klezmer band levert aan de pluriformiteit is aanzienlijk.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  De commissie overweegt dat de stichting is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de Amsterdam Klezmer Band in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. In vergelijking met andere podiumkunstinstellingen heeft de band ook een substantieel aandeel van zijn concerten in andere regio’s en steden gespeeld. De plannen voor de komende periode laten een vergelijkbare spreiding zijn. De commissie vindt dat de Amsterdam Klezmer Band een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van de Amsterdam Klezmer Band te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  196.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  33
  500
  16.500
  Circuit groot
  27
  3.900
  105.300
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  196.800
  Toegekend bedrag per jaar
  196.800
  Aangevraagd bedrag per jaar
  196.800

  Circuit klein/middel
  16.500
  Circuit groot
  105.300
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  196.800
  Toegekend bedrag per jaar
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie