MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • Jazz in Motion

  Inleiding

  Stichting Jazz in Motion is de organisatie achter de activiteiten van saxofonist Yuri Honing en drummer Joost Lijbaart en is gevestigd in Amsterdam. De zakelijke en artistieke leiding wordt gevoerd door beide musici. De organisatie richt zich op het produceren van kwaliteitsmuziek naar internationale maatstaven voor een breed publiek. De activiteiten van Jazz in Motion waren in het verleden breed georiënteerd, maar tegenwoordig wordt de kern van de organisatie gevormd door twee groepen, het Yuri Honing Acoustic Quartet en Batik. Beide groepen brengen genreoverstijgende hedendaagse muziek waarin stijlen als improvisatie, jazz, pop, klassieke muziek en wereldmuziek worden samengesmeed tot een nieuwe vorm van jazz. De musici hebben naast een klassieke achtergrond ook een jazz- en popachtergrond. Pianist Wolfert Brederode vormt een verbindende factor tussen beide groepen. Het Yuri Honing Acoustic Quartet staat onder leiding van Yuri Honing, die verantwoordelijk is voor nieuw repertoire, de logistiek en de repetities. De groep bestaat, naast Honing en Lijbaart, uit pianist Wolfert Brederode en bassist Gulli Gudmundsson. Joost Lijbaart vervult de rol van voortrekker bij Batik, waarbij ook Brederode nieuw werk aandraagt. Het uitgangspunt van de muziek is volgens de aanvrager het laten samensmelten van de verschillende instrumenten tot één geheel, waarbij er veel lagen over elkaar worden gelegd. Zo ontstaat een nieuwe manier van collectief improviseren met, naast ritme, veel aandacht voor kleur en ruimte. De aanvrager zegt zich te onderscheiden door de langdurige samenwerking tussen de groepsleden, de intentie om de diepte op te zoeken, de navolging die de projecten vinden bij collegae, het unieke tenorgeluid van Honing en de onderscheidende concerten. Het doel voor de komende jaren is muzikale verdieping en groei te realiseren, de persoonlijke signatuur te versterken en de (inter)nationale positie te verbeteren.

  In de periode 2017-2020 wil het Yuri Honing Acoustic Quartet de volgende activiteiten ondernemen: nieuwe platforms ontwikkelen die het Europees Panorama in historisch en futuristisch perspectief plaatsen; samenwerken met het Nederlands Blazers Ensemble in een project over de muziek van Hubert de Blanck; samenwerken met dirigent Vincent de Kort om repertoire van Honing te orkestreren en uit te voeren; samenwerken met blokfluitist Erik Bosgraaf in een project rondom het repertoire van Monteverdi en ten slotte het jaarlijkse muziekfestijn ‘Winterreise’ realiseren. Joost Lijbaart gaat concerten geven met zijn groep Batik en zet daarnaast het project ‘Under the surface’ op, waarin open improvisaties en de samenwerking met jonge musici een grote rol zullen spelen.

  In de periode 2017-2020 speelt Jazz in Motion 45 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 159.500 euro.

  Historie

  Stichting Jazz in Motion ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Jazz in Motion beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Het Yuri Honing Acoustic Quartet en Batik beschikken beide over een uitstekende uitvoeringskwaliteit en een divers repertoire. Beide groepen zijn samengesteld uit gedreven en veelzijdige musici die de muzikale ideeën van Honing en Lijbaart goed kunnen uitdragen. Daarnaast heeft de commissie waardering voor het werk van beide artistiek leiders, die elk een eigen plek innemen binnen de Nederlandse jazzsector. Het werk van Yuri Honing kenmerkt zich door een grote lyriek en een eigen en herkenbare signatuur. Als componist laat hij zich niet belemmeren door schotten tussen genres en stijlen. Het kwartet heeft onder zijn leiding een sterk groepsgeluid, dat indringend en tegelijk kwetsbaar is. Ook drummer Joost Lijbaart beschikt over een grote mate van vakmanschap en een geheel eigen manier van omgaan met ritme en percussie. Daardoor is zijn spel bij uitstek geschikt om zich op organische wijze te vermengen met muziek uit andere genres, culturen en disciplines.

  Over de plannen voor de periode 2017-2020 is de commissie kritisch. De aanvraag is voor een groot deel samengesteld uit persquotes, die weliswaar de kwaliteiten van de musici benadrukken, maar de artistieke visie achter en de uitwerking van de plannen zo goed als onbesproken laten. Hoewel er volgens de aanvraag sprake is van een gedeeld artistiek uitgangspunt, vindt de commissie dit niet terug in de plannen. Doordat de twee bandleiders een geheel eigen signatuur meebrengen binnen de organisatie vindt zij het niet aannemelijk dat zij elkaar als vanzelfsprekend aanvullen en versterken. Verder vindt de commissie de uitwerking van de voorgenomen producties onder de maat. Deze worden in de aanvraag aangestipt, maar nergens nader toegelicht. De aanvraag gaat niet in op de artistieke invulling van de projecten die Yuri Honing ontwikkelt, noch op de motivatie voor de keuze voor de samenwerkingspartners zoals het Nederlands Blazers Ensemble, dirigent Vincent de Kort en blokfluitist Erik Bosgraaf. Ook legt de aanvrager niet uit wat bedoeld wordt met het ontwikkelen van de ‘nieuwe platforms’. Het jaarlijkse ‘Winterreise’, dat in 2015 zijn laatste editie beleefde, krijgt volgens de aanvraag een doorstart. De gedachte hierachter, maar ook de inhoudelijke invulling van het programma, is niet beschreven. De commissie heeft vergelijkbaar commentaar op de projecten van Joost Lijbaart. Buiten het gegeven dat de groep Batik een cd uitbrengt en concerten gaat geven, zijn er zo goed als geen concrete projecten voor de komende jaren beschreven. De commissie krijgt al met al te weinig een beeld van de plannen voor de komende vier jaar om overtuigd te raken van de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van de concerten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Jazz in Motion heeft geen jaarrekeningen meegezonden over de afgelopen jaren, waardoor de balansen ontbreken en er geen zicht is op de liquiditeit van de organisatie. De wel ingestuurde informatie is weinig inzichtelijk, onder meer omdat deze is opgezet volgens het kasstelsel. De artistiek leiders dragen zelf zorg voor productionele zaken en acquisitie en laten zich ondersteunen door freelancekrachten op het gebied van onder meer marketing en boekingen. Met de opbrengsten uit uitkoopsommen kunnen de personele uitvoeringslasten gedekt worden. De commissie constateert dat deze bedrijfsvoering met zich meebrengt dat de stichting geen reserves heeft opgebouwd waarmee tegenslagen kunnen worden opgevangen of investeringen kunnen worden gedaan voor grotere producties.

  De commissie vindt de toelichting op de begroting niet helder en weinig transparant. Deze vermeldt dat alleen de cijfers zijn opgenomen die direct verband houden met de 45 concerten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, maar dat er meer activiteiten zullen plaatsvinden. De commissie vindt dat daarmee een onvolledig beeld wordt gegeven van de exploitatie van de stichting. Mede hierdoor valt de begrotingsontwikkeling moeilijk af te leiden uit de cijfers. Zo valt het de commissie op dat de eigen inkomsten ten opzichte van de voorgaande jaren dalen, ondanks hogere publieksinkomsten. Ook vindt zij dat er nauwelijks op spreiding van inkomstenbronnen wordt ingezet: de inkomsten bestaan uit publieksinkomsten en het subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Er wordt geen beroep gedaan op bijdragen van particulieren of sponsoring, ondanks het voornemen om in te zetten op verbintenissen met het bedrijfsleven. Evenmin zijn er bijdragen van private fondsen of opbrengsten uit de verkoop van cd’s opgenomen in de begroting. Daarmee is de financiering van de activiteiten eenzijdig opgebouwd.

  De ambities van de aanvrager zijn volgens de commissie zeer beperkt. Zij bouwen voort op de concertpraktijk van de afgelopen jaren en geven zakelijk gezien geen blijk van een innovatieve en inspirerende werkwijze. Uit de plannen blijkt niet dat de subsidiëring zal leiden tot significante groei van het aantal activiteiten, inkomsten of bezoekers. Naast de mogelijkheid van bezuinigen wordt er in de aanvraag geen strategie bij tegenvallende resultaten beschreven.

  Op het gebied van publieksbenadering onderscheidt de aanvraag verschillende doelgroepen voor de beide groepen. De commissie merkt hierbij op dat deze doelgroepen uitermate breed beschreven zijn met termen als ‘gangbaar jazzpubliek’, ‘jongeren’ en ‘midden- en hoogopgeleid publiek’. Zij vindt deze karakterisering te algemeen om een gerichte promotiestrategie op toe te passen. De plannen voor het bereiken van nieuw publiek zijn met name gebaseerd op het presenteren aan een breed publiek en op de naamsbekendheid van Yuri Honing. De middelen die voorts worden gebruikt zijn vooral een opsomming van mogelijkheden, waarbij de commissie een visie en een daaraan gekoppelde strategie mist. Dat dit zal leiden tot uitbereiding en bestendiging van de doelgroepen vindt de commissie niet aannemelijk. Jazz in Motion geeft een beschrijving van diens positie in het culturele veld. Genoemd worden de langdurige samenwerking, de navolging die de projecten krijgen en de artistieke kwaliteit en het succes van beide artistiek leiders. De commissie is van mening dat de aanvrager nalaat om zijn positie in de bredere context van het huidige culturele klimaat te plaatsen, waarin zij meerdere musici en ensembles kent die vergelijkbare kwaliteiten tentoonspreiden. De beschreven positionering vindt de commissie weinig overtuigend.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De activiteiten van Jazz in Motion plaatst zij binnen het genre jazz- en geïmproviseerde muziek. Dit is volgens haar een genre dat met enige regelmaat te horen is op de Nederlandse podia. In de programma’s van Jazz in Motion worden echter verbindingen gemaakt met andere genres zoals klassieke en hedendaags gecomponeerde muziekstijlen. Hoewel het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres vaker wordt toegepast, stelt de commissie dat de geheel eigen manier waarop Jazz in Motion dit doet een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Jazz in Motion is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de activiteiten van Jazz in Motion in de periode 2013-2015 regelmatig hebben plaatsgevonden in andere steden en regio’s in het land. Ook de activiteiten voor de komende periode vinden goed gespreid plaats, in alle regio’s van het land. De commissie vindt dat Jazz in Motion een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Jazz in Motion te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  159.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  35
  1.300
  45.500
  Circuit groot
  10
  3.900
  39.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  159.500
  Toegekend bedrag per jaar
  159.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  159.500

  Circuit klein/middel
  45.500
  Circuit groot
  39.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  159.500
  Toegekend bedrag per jaar
  159.500

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie