MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • Dutch Harp Festival

  Inleiding

  De in Utrecht gevestigde Stichting Dutch Harp Festival organiseert sinds 2010 tweejaarlijks het Dutch Harp Festival. Het festival richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van de harp als (solo-)instrument en het onder de aandacht brengen van de veelzijdigheid van de harp bij een groot en divers publiek. Initiator en artistiek leider van de Stichting Dutch Harp Festival is de jonge harpist Remy van Kesteren. Het festival biedt naar eigen zeggen in anderhalve dag het beste van wat de harpwereld aan repertoire en uitvoerenden te bieden heeft. De week voorafgaand aan het festival vindt de ‘Dutch Harp Competition’ (het concours) plaats. In het verlengde van het concours organiseert de aanvrager tweejaarlijks de ‘Dutch Harp Tour’, om de winnaar van het concours een podium te bieden en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van zijn of haar carrière middels het eigen talentontwikkelingsprogramma ‘CCC Programme’ (Care, Coaching, Career).

  Het Dutch Harp Festival staat nog in het begin van zijn ontwikkeling en daarom zijn de missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten in de afgelopen vier jaar niet fundamenteel veranderd. Ook voor de komende edities, in 2018 en 2020, verwacht de organisatie de ingezette lijn verder te kunnen doortrekken, waarbij ze naar eigen zeggen oog heeft voor het veranderende cultuurlandschap en een prikkelende artistieke invulling. Het festival zet breed in op educatie, van kinderen tot muziekwetenschappers. De producties binnen het festival worden gekozen en ontwikkeld op basis van per editie wisselende thema’s. De kwaliteit van het concours is gewaarborgd door de selectie van hoogwaardige juryleden en voor de beoordeling zegt de aanvrager een transparant jurysysteem te hebben ontwikkeld.

  In de periode 2017-2020 wil het Dutch Harp Festival een aantal doelen behalen. Zo ambieert het festival in 2018, tijdens zijn eerste lustrum, het meest toonaangevende harpconcours ter wereld te organiseren en op nationaal niveau de harp als solo-instrument op de kaart te hebben gezet. Verder zal de organisatie de focus op talentontwikkeling verder ontwikkelen in het CCC Programme, dat ze aanbiedt aan de finalisten van het concours. De organisatie wil daarnaast door middel van compositieopdrachten aan gevestigde componisten het componeren voor de harp meer op de kaart zetten. Ook ambieert het festival om een staalkaart van het instrument in alle muziekgenres te worden en heeft het de ambitie om zich in toenemende mate met de familie van de harp bezig te houden om het programma diverser en boeiender te maken. De editie van 2018 staat in het teken van de volledige geschiedenis van de harp. In 2020 zal het experiment hoogtij vieren. Het festival streeft er tot slot naar om het aantal bezoekers in de komende periode te verhogen.

  Stichting Dutch Harp Festival vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie concours. Het gevraagde subsidiebedrag is 50.000 euro per editie.

  Historie

  Stichting Dutch Harp Festival ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De subsidieaanvraag van het Dutch Harp Festival is gericht op zijn kernactiviteit: het concours Dutch Harp Competition. De commissie omschrijft het festival en daarmee het concours als een evenement dat de harp in al zijn veelzijdigheid onder de aandacht wil brengen. Sinds de oprichting in 2008 is de uitstraling van het festival gestaag gegroeid. De wijze waarop Remy van Kesteren als boegbeeld voor het festival optreedt, waardeert de commissie positief. De expliciete doelstelling van het concours om op zoek te gaan naar de beste musicus, in plaats van de beste instrumentalist, vindt de commissie passend bij deze tijd. Ook is zij te spreken over de bijzondere inbedding die het festival biedt aan het concours: in de festivalprogrammering van de afgelopen editie ziet zij diverse spannende samenwerkingen, die duidelijk maken dat het festival van nature over de traditionele grenzen van het eigen genre heen kijkt.

  Hoewel zij dus over de basale kenmerken van het festival positief oordeelt, plaatst de commissie diverse stevige kanttekeningen bij de uitwerking van de plannen voor de komende jaren. Zo mist zij in de plannen een concrete beschrijving van de wijze waarop de organisatie de deelnemers aan het concours werft. Onduidelijk blijft hoe ze talentvolle harpisten selecteert om mee te mogen doen. Hierdoor tast de commissie in het duister hoe een hoge kwaliteit van het deelnemersveld in brede zin wordt geborgd. De commissie constateert daarnaast dat de opbouw van het concours in de aanvraag slechts summier aan bod komt. Uit de programmafolder van de editie 2014 leert de commissie dat het concours een helder onderscheid maakt tussen de opdracht die de deelnemers in de verschillende rondes krijgen. Deze opdracht varieert onder meer van het spelen van klassiek repertoire tot de presentatie van een zelf samengesteld programma. De gedachte achter deze opbouw én de wijze waarop deze in de komende jaren vorm zal krijgen, had volgens de commissie niet misstaan in de aanvraag.

  Eenzelfde euvel doet zich volgens de commissie voor bij de beschrijving van de jurering van het concours. De aanvraag beschrijft een aantal interessante elementen, zoals de blinde jurering in de kwartfinale en de wijze waarop juryleden onafhankelijk van elkaar tot hun oordelen moeten komen. Tegelijkertijd is de aanvraag heel beknopt in de beschrijving van de samenstelling van de jury en de beoordelingscriteria die deze hanteert. De commissie vindt dit een belangrijke omissie, omdat de jurysamenstelling en de beoordelingswijze essentieel zijn als het festival inderdaad ‘de beste musicus’ wil laten winnen en niet de beste harpist. De commissie was erg benieuwd naar de wijze waarop het concours deze potentieel vernieuwende werkwijze ten uitvoer brengt, maar mist hiervoor essentiële informatie in de aanvraag.

  Ten slotte kan de commissie zich lastig een oordeel vormen over de betekenis van het concours voor de carrières van de laureaten in het nabije verleden. De aanvraag meldt hier weinig tot niets over, hoewel de aanvrager nadrukkelijk een programma beschrijft om de betekenis van het concours voor de laureaten te vergroten. De commissie is enthousiast over dit programma, maar had zich graag ook een beeld gevormd van de impact op de carrière van de laureaten tot nu toe.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  Zij vindt het coachingsprogramma, het CCC Programme, in de basis een goed idee. Dit kan een stimulans betekenen voor de carrière van de laureaten. In het plan geeft de organisatie echter onvoldoende inzicht of dit programma in de praktijk daadwerkelijk van betekenis is geweest voor de deelnemers. De commissie kan hierdoor niet op voorhand haar vertrouwen uitspreken over het effect dat het programma zal hebben op de ontwikkeling van de laureaten en hiermee op de ontwikkeling van de harpmuziek in bredere zin. Zij is verder positief over het ambassadeurschap van Remy van Kesteren voor de harp als solo-instrument. Hij heeft inmiddels bewezen de harp en de harpmuziek op een aansprekende manier op de kaart te kunnen zetten en hiermee te zorgen voor een positieve ontwikkeling van het genre. De commissie stelt op grond van het voorgaande vast dat het Dutch Harp Festival een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunst, maar dat deze de eigen discipline niet overstijgt.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij heeft in de basis vertrouwen in de bedrijfsvoering van de organisatie, maar de commissie stelt tegelijkertijd vast dat de financiële situatie in de afgelopen jaren wat instabiel is geweest. De commissie heeft begrip voor de verklaring van het festival voor het negatieve saldo op de realisatie van 2014 en zij is positief over de voornemens van de organisatie om verbeteringen door te voeren in de voorbereiding en de afronding van het festival. Zo wil het festival zorgen voor stabiel ondernemerschap en verduurzaming van het huidige niveau. De commissie is echter van mening dat in de uitwerking enkel een aantal basisstappen daarvoor worden benoemd en dat in het plan een heldere uitwerking van deze ambities ontbreekt.

  Volgens de begroting verwacht het Dutch Harp Festival dat de inkomsten in de komende jaren zullen toenemen. Hoewel de commissie in de basis positief staat tegenover deze groeiambitie, plaatst zij kanttekeningen bij de onderbouwing ervan. Zo ambieert de organisatie een stijging in de publieksinkomsten door de introductie van passe-partouts. Hierbij gaat de aanvrager volgens de commissie voorbij aan de mogelijkheid dat bezoekers wegblijven omdat het kopen van een los kaartje geen mogelijkheid meer is. Dat kan naar haar mening namelijk gevolgen hebben voor de publieksinkomsten. Verder zal de aanvrager inzetten op corporate sponsoring, zodat het festival in komende jaren minder afhankelijk wordt van de inkomsten uit fondsenwerving. Ook beoogt het festival in de komende jaren de inkomsten van particuliere sponsors te verhogen. De voorgestelde aanpak voor de verwerving van inkomsten uit private bronnen overtuigt de commissie nog te beperkt om erop te kunnen vertrouwen dat de aanvrager de beoogde flinke stijging van deze inkomstenpost zal realiseren.

  Wat de publieksbenadering betreft, vindt de commissie de beschreven doelgroepen te algemeen en erg breed geformuleerd. Daarnaast is de marketingstrategie in haar ogen eveneens vrij algemeen van aard. Het voornemen van de organisatie om gebruik te maken van nieuwe media, interactieve marketing en digitale communicatie, wordt volgens haar beperkt vertaald naar middelen. Zo wordt het in haar ogen niet duidelijk wat de organisatie verstaat onder interactieve marketing en ontbreekt het aan voorbeelden hiervan. Daarnaast vindt zij de inzet van zowel online als traditionele media weinig verrassend uitgewerkt. De commissie is er op grond van het voorgaande onvoldoende van overtuigd dat de organisatie de beoogde flinke groei van bezoekersaantallen zal realiseren. Bovendien stelt de commissie vast dat de aanvrager geen specifieke aandacht geeft aan de werving van publiek voor het concours. Zij vindt dat een gemis, omdat er een bijdrage specifiek voor het concours wordt aangevraagd en de commissie daarom graag meer inzicht had gekregen in de publiekswerving voor dat onderdeel binnen het festival.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als klassieke muziek. Klassieke muziek wordt ook veel aangeboden op andere Nederlandse festivals en podia. De commissie constateert echter dat het repertoire dat het festival presenteert, zich onderscheidt van het aanbod dat elders op podia en festivals in Nederland te zien is. Zij is van oordeel dat het festival hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Utrecht. In Utrecht is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. De commissie vindt dat het Dutch Harp Festival hierdoor geen bijdrage levert aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Het Dutch Harp Festival heeft in de afgelopen periode jaarlijks een bijdrage van 25.000 euro ontvangen van de gemeente Utrecht en vraagt voor de periode 2017-2021 bedrag aan van 50.000 euro per jaar. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Dutch Harp Festival te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  50.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  50.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  50.000
  Toegekend bedrag per editie
  25.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  50.000
  bedrag per editie
  50.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  50.000
  Toegekend bedrag per editie
  25.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie