MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • Incubate

  Inleiding

  Incubate is een festival in Tilburg voor cutting edge kunst en cultuur, met een breed programma bestaande uit muziek, beeldende kunst, theater, dans, games en film. Het festival presenteert op zo’n twintig verschillende locaties in en om Tilburg kleinschalige, grensverleggende kunst en cultuur op een grootschalige manier aan een breed publiek, aldus de aanvraag. Incubate trekt naar eigen zeggen niet alleen regionale en nationale bezoekers, maar mag zich inmiddels in de belangstelling verheugen van een internationaal publiek van artistieke voorlopers. De missie voor de komende periode is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Incubate is van mening dat artistiek leiderschap in de 21e eeuw een collectieve verantwoordelijkheid is. Al vroeg in zijn bestaan betrok het festival de bezoeker bij de invulling van zijn programma, aldus de aanvraag. Deze vorm van participatief werken wil men in de komende periode verder doortrekken.

  Daarnaast vindt het festival dat alle vernieuwing en vooruitgang binnen de samenleving, dus ook binnen de kunst en cultuur, plaatsvindt op de grens. Incubate is volgens de aanvrager een zoektocht naar deze grenzen, ofwel een expeditie binnen kunst en cultuur. Het festival kiest bewust voor kunstenaars die op een open en betrokken manier werken en midden in de maatschappij staan. Incubate wil steeds nieuwe invalshoeken kiezen. Niet alleen voor wat betreft de artistieke keuzes die het festival maakt, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en presentatievormen, aldus de aanvraag. Hierdoor biedt het festival naar eigen zeggen nieuwe ervaringen aan zijn publiek en aan de artiesten en kunstenaars. De afgelopen elf jaar werd één editie per jaar georganiseerd. Door ontwikkelingen in het festivallandschap en omdat Incubate volgens de aanvrager misschien te groot is geworden, is besloten om de vorm van het festival te herzien. Vanaf 2016 omarmt de organisatie daarom een nieuwe manier van presenteren: jaarlijks een compact festival in september van vier à vijf dagen en daarnaast nog drie aanvullende festivalweekenden.

  De focus in de komende periode ligt op de realisatie van een goed nicheprogramma, waarbij het festival de rafelranden van muziek, kunst, theater, film en games zal opzoeken. Daarnaast gaat Incubate terug naar een thematische bundeling van onderwerpen, zodat het festival zijn publiek intrinsiek kan aanspreken op een idee of thema waarin het geïnteresseerd is en het publiek verschillende uitingen kan bezoeken en meemaken. Verder wil de aanvrager de betrokkenheid van de lokale netwerken en persoonlijke verbindingen bij het internationale werkveld van het festival verstevigen. Het festival wil de dialoog met zijn publiek op gang brengen, om zo te horen welke relevante ontwikkelingen plaatsvinden en samen met het publiek nieuwe onderdelen en programma’s toe te voegen aan het festival. Tot slot wil Incubate een internationale samenwerking aangaan met een aantal buitenlandse festivals, om artiesten uit verschillende landen op multidisciplinaire manier met elkaar samen te laten werken aan een optreden.

  Stichting Incubate vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt ze een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Incubate ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie kent Incubate als een festival voor cutting edge kunst en cultuur met een breed programma van verschillende disciplines. De manier waarop de organisatie zich bij het samenstellen van de programmering vooral baseert op de wensen en voorkeuren van het publiek, kan zowel op waardering als kritiek van de commissie rekenen. Zij vindt dat deze community-opzet in de afgelopen jaren heeft geleid tot een zeer divers aanbod, waarin aan de ene kant veel verrassende acts en ongekende talenten kwamen bovendrijven. Aan de andere kant was volgens de commissie de kwaliteit van de gepresenteerde concerten en activiteiten, juist vanwege de terughoudende artistieke sturing vanuit de organisatie, wisselend. Ook de overdaad in het aanbod heeft niet bijgedragen tot een duidelijk profiel van het festival. Daarin volgt de commissie het advies van vier jaar geleden waarin ze stelde dat de programmeurs zich soms kritischer mochten opstellen naar wat zij uit de ‘community’ kregen aangereikt. Terugkijkend op de laatste edities van het festival is de mening van de commissie hierover niet gewijzigd.

  Uit de plannen voor 2017-2020 blijkt dat de missie voor de komende periode niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van vier jaar geleden. Incubate blijft een festival dat kleinschalige, grensverleggende kunst en cultuur op een grootschalige manier aan een breed publiek presenteert. Als gevolg van productionele en financiële problemen bij de editie van 2015 heeft de organisatie wel besloten om schaalverkleining toe te passen. Het festival verwacht hiermee ook ‘korter op de bal’ te kunnen programmeren en dus beter te kunnen inspelen op de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. De commissie waardeert de zelfreflectie van het festival over de resultaten van 2015, al werd die vanwege zakelijke en productionele problemen noodgedwongen ingegeven. Ook het feit dat de organisatie lering heeft getrokken uit die ervaringen en dat vertaalt in een nieuwe opzet, vindt de commissie positief. In dat opzicht heeft de commissie begrip voor de keuze van Incubate om te snijden in de programmering en te focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Minder overtuigd is zij van het voornemen om in plaats van een jaarlijkse editie het festival over vier momenten in het jaar te organiseren. De commissie mist in de plannen namelijk een heldere artistiek-inhoudelijke onderbouwing voor deze spreiding van activiteiten. Daarnaast is zij van mening dat de organisatie in de aanvraag onvoldoende stilstaat bij eventuele nadelige gevolgen van deze verandering. In de gewijzigde opzet verwacht de commissie dat het profiel namelijk eerder diffuser dan scherper wordt, dat de impact van het festival zal afnemen en de publieksbeleving minder intensief zal zijn.

  In de periode 2017-2020 wil Incubate zich weer gaan richten op het presenteren van de artistieke voorhoede en de organisatie verwacht in de nieuwe opzet beter te kunnen inspelen op actuele zaken en ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen en artiesten het festival in de komende periode wil gaan presenteren, maakt de aanvrager in het plan volgens de commissie echter onvoldoende concreet. Zo worden in de aanvraag geen namen van artiesten genoemd en worden er ook geen artistieke lijnen of thema’s uitgezet. Weliswaar geeft de aanvrager in het plan richtlijnen waaraan de programmering moet voldoen, maar door het ontbreken van concrete voorbeelden zijn het vakmanschap en de zeggingskracht op grond van voorliggend plan voor de commissie moeilijk te beoordelen. Ook vindt de commissie dat de plannen niet duidelijk maken wat het inhoudelijke concept is van de weekendedities van het festival en op welke wijze deze zullen worden vormgegeven. Op grond van de programmering van eerdere edities, en omdat de aanvrager in het plan aangeeft dat men weer scherper op de artistieke voorhoede focust, heeft de commissie wel enig vertrouwen in de kwaliteit en oorspronkelijkheid van het te verwachten programma.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  In het plan geeft de organisatie aan dat het festival een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten door de wijze waarop het georganiseerd wordt: een open wijze van produceren en werken met publiek, vrijwilligers en artiesten bij de totstandkoming van het festival. Door samen met het publiek het festival vorm te geven, ontstaat een inhoud die breed gedragen wordt, aldus de aanvrager. Dit zogenaamde Social Festival Model is door Incubate geïntroduceerd en heeft inmiddels enige navolging gekregen in de culturele sector. De commissie is weliswaar positief over deze manier van werken, maar door de veranderde opzet van het festival met meerdere edities per jaar, is de kans reëel dat de betrokkenheid van het publiek bij de totstandkoming van het festival versnippert en afneemt.

  Volgens het plan biedt Incubate daarnaast aan artiesten, kunstenaars, publiek en partners een meerwaarde door de grote diversiteit van het programma en de verbindingen die het festival tot stand brengt tussen de verschillende groepen in het veld. Welke bijdrage het daarmee aan de ontwikkeling van de podiumkunsten levert, maakt de aanvrager volgens de commissie in de aanvraag echter onvoldoende concreet. Ook wordt niet uitgewerkt welke ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en cultuur het festival wil tonen. Hoewel het aan concretiseringen in het plan ontbreekt, biedt het verleden voor de commissie wel aanknopingspunten om erop te vertrouwen dat het festival met een state of the art programmering van nieuwe, onafhankelijk geproduceerde muziek enige bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Het festival is in 2015 afgesloten met een tekort, dat door extra bijdragen van de gemeente en de provincie is gedekt. Hoewel het festival mede daardoor besloten heeft om zijn opzet te veranderen en om een zakelijk leider aan te stellen, mist de commissie in het plan een goede analyse van de oorzaken van de ontstane situatie en de stappen die de organisatie onderneemt om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. De commissie vindt het wel positief dat het festival in de komende periode een meer gefaseerde groei nastreeft, waardoor risico’s beter gespreid lijken te worden.

  De realisatie over 2014 lijkt de aanvrager als uitgangspunt te hebben gehanteerd voor de begroting van de komende jaren. Op grond daarvan stelt de commissie vast dat in de komende periode het aandeel eigen inkomsten binnen het totaal aan inkomsten zal afnemen en de afhankelijkheid van het festival van subsidies en bijdragen zal toenemen. Verder geeft Stichting Incubate in het plan aan dat ze in de komende periode circa 120.000 euro per jaar zal reserveren als buffer voor tegenvallende fondsenwerving en/of onvoorziene kostenstijgingen. De commissie vindt het plan om op deze wijze een weerstandsreserve op te bouwen een realistische en aannemelijke strategie om tegenvallers op te vangen. Ze is echter wel van mening dat deze reserve vooral gebaseerd moet zijn op de eigen inkomsten en niet via een toename van de overheidsinkomsten.

  Het festival is voornemens om het betaald publieksbereik in de komende periode te vergroten. Hoewel de commissie positief is over deze ambitie, is het volgens haar, vanwege een nieuwe registratiemethodiek om bezoekersaantallen te bepalen, niet mogelijk om een vergelijking te maken met het geprognosticeerde publieksbereik voor de periode 2017-2020. De verschillen zijn van dien aard dat de commissie graag een heldere toelichting hierop had gekregen. Daarnaast stelt de commissie vast dat, ondanks een afname van het aantal activiteiten, het bedrag aan uitkoopsommen en gages in de komende periode zal toenemen. Verder constateert de commissie dat de marketingkosten van het festival hoger zijn dan de publieksinkomsten. Zij beoordeelt deze scheve verhouding als onwenselijk.

  Ten slotte vindt de commissie dat de publieksbenadering en marketing van het festival vrij globaal in de plannen is beschreven. Zo heeft de nieuwe opzet van het festival blijkbaar geen invloed op de manier waarop het festival in de markt gezet zal worden. Online en social media blijven van belang binnen de marketing van Incubate, maar het festival biedt in de nieuwe opzet volgens de aanvrager ook kansen voor een nieuwe manier van communiceren met publiek, artiesten en zijn community. Daarover en over de ideeën van de nieuwe marketeer had de commissie graag meer in de plannen willen teruglezen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het festival presenteert multidisciplinair aanbod, voornamelijk voortkomend uit de populaire cultuur. Ondanks de beperkte toelichting in de aanvraag heeft de commissie er vertrouwen in dat Incubate een onderscheidende programmering van cutting edge kunst en cultuur zal weten te presenteren, die slechts in beperkte mate ook op andere podia en festivals in Nederland is te zien. De commissie vindt dat de activiteiten van Incubate een aanzienlijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit van het landschap.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Tilburg. De commissie vindt dat het hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding van podiumkunsten. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Tilburg vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt, zoals in bepaalde andere regio’s in Nederland wel het geval is. In Tilburg en omgeving vinden ook andere festivals plaats. De stad kent ook een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Incubate heeft in de afgelopen periode jaarlijks een bijdrage van ruim 120.000 euro ontvangen van de gemeente Tilburg en vraagt voor de periode 2017-2020 een vergelijkbaar bedrag aan. Van de provincie ontving het festival in de afgelopen periode 150.000 euro per jaar; voor 2017-2020 vraagt het een vergelijkbaar bedrag aan. Er is daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Incubate niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie