MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • Amsterdam Dance Event

  Inleiding

  Het Amsterdam Dance Event (ADE) vindt sinds 1996 jaarlijks in oktober plaats in Amsterdam. Het festival claimt ’s werelds belangrijkste handelsplatform en grootste clubfestival voor elektronische muziek en dancecultuur te zijn. ADE staat naar eigen zeggen voor creativiteit, kwaliteit, talentontwikkeling, innovatie, technologie en ondernemerschap en bestaat uit drie pijlers: ADE Festival, ADE Playground en ADE Conference. Gedurende vijf dagen worden op ruim honderd locaties 2.400 optredende acts aan meer dan 350.000 bezoekers gepresenteerd. Het conferentiedeel bestaat uit een negental labels, waarvan ADE Pro de hoofdconferentie is. Elk onderdeel in de conferentie kent een eigen doelgroep en de onderwerpen lopen uiteen van duurzaamheid tot urban genres in de elektronische muziek en videokunst. Op artistiek vlak wil ADE de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziek en dancecultuur op internationaal niveau signaleren en tijdens het festival een toonaangevend programma presenteren. Daarnaast beoogt het festival talent te ontwikkelen, kennisoverdracht te bevorderen en creativiteit en innovatie te stimuleren.

  In de ontwikkeling van het festival is er volgens de aanvrager in de afgelopen jaren veel gebeurd. In 2013 is ADE Playground opgezet en zijn er in toenemende mate bijzondere projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn op het gebied van internationalisering, innovatie en veiligheid belangrijke stappen gezet. In de periode 2017-2020 wil ADE graag structurele ondersteuning voor de verdieping van het artistieke profiel. Samen met Paradiso en de Melkweg voegt de organisatie met ingang van 2017 jaarlijks het driedaagse ADE Live, met minimaal dertig acts, aan de programmering toe. Programmeurs van Paradiso en de Melkweg worden als curator van de programmering van ADE Live ingezet. Tot nu toe zijn er volgens de organisatie weinig liveacts tijdens het festival te zien geweest. In ADE Live wil de aanvrager ruimte bieden aan experiment en vernieuwing. Het is de bedoeling dat bijzondere samenwerkingen tot stand komen, bijvoorbeeld tussen het Concertgebouw en Jeff Mills, De Nationale Opera en Ballet en de Duitse technopionier Henrik Schwarz, of een theatergezelschap en een producer van elektronische muziek. ADE ziet het zelf als een onmisbare aanvulling binnen het profiel, om zodoende het publiek, de aanwezige muziekindustrie en internationale media een toonaangevend festival voor elektronische muziek te bieden en tegelijkertijd vernieuwing van het genre en diversiteit in het podiumkunstenaanbod te stimuleren. Naast ADE Live is het de bedoeling om in de komende jaren ADE Playground verder te verdiepen.

  Amsterdam Dance Event vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘groot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage (co)productie van 50.000 euro aangevraagd. Het totaal van het gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 300.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Amsterdam Dance Event ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De commissie constateert dat het festival in de afgelopen jaren een belangrijke verdiepingsslag heeft gemaakt. Naast de conferentie en de programmering, waarin jaarlijks een uitgebreid overzicht van de dance wordt gepresenteerd, heeft de aanvrager ADE Playground opgezet. De commissie is positief over deze nieuwe richting, waarbinnen de aanvrager nadrukkelijker inzet op het bieden van een podium voor de inhoudelijke ontwikkeling en de artistieke verdieping van het dancegenre. De kwaliteit van het gepresenteerde aanbod tijdens ADE is naar de mening van de commissie hoog. De organisatie biedt een totaaloverzicht in de diverse stromingen en presenteert naast de grote dj’s veel aanstormend talent. De commissie heeft waardering voor de manier waarop ADE internationaal aanzien heeft verworven als platform waar de wereldwijde scene van beoefenaars en een omvangrijk publiek jaarlijks samenkomt. Met het presenteren van de laatste ontwikkelingen in het genre omlijst met een contextprogramma, heeft het festival volgens de commissie een grote zeggingskracht, zowel voor het publiek als voor alle betrokkenen in de betreffende industrie.

  In de plannen voor 2017-2020 maakt de aanvrager kenbaar dat het festival nadrukkelijker een rol wenst te spelen in de artistieke verdieping van de dance. ADE vraagt daarom specifiek subsidie aan voor de opzet van een nieuw festival binnen het festival: ADE Live. Volgens de aanvrager zijn het met name de liveacts van elektronische muziek die voor vernieuwing en ontwikkeling in het genre zorgen. De commissie is positief over de intentie van ADE om meer ruimte te bieden aan artistieke verdieping in het festival. Zowel bij de motivatie als bij de uitwerking van ADE Live plaatst de commissie echter een aantal kanttekeningen. De aanvrager onderbouwt de keuze voor ADE Live met het feit dat bepaalde liveacts op het festival ontbreken. De commissie leest in het plan echter nergens waarom dat het geval is. Bovendien vindt zij dat de aanvrager zichzelf hierin tegenspreekt. In het plan leest de commissie dat er wel sprake is van animo voor de programmering van liveacts bij Paradiso en de Melkweg, aangezien beide programmeurs bij ADE Live zijn betrokken. De aanvrager legt hierbij niet uit waarom deze podia, die als venues in ADE participeren, de liveacts niet programmeren binnen de reguliere opzet van het festival. De commissie is op grond van het voorgaande niet overtuigd van de noodzaak om voor liveacts in elektronische muziek een apart festival binnen ADE op te zetten. Dit geldt ook voor de multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en crossovers die het festival wil onderbrengen in het festival. De aanvrager noemt enkele aansprekende samenwerkingen, maar de inhoudelijke onderbouwing en uitwerking van dit onderdeel van ADE Live is volgens de commissie te summier. In de podiumkunsten wordt al regelmatig gewerkt met elektronische muziek. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de toegevoegde waarde van ADE als producerend podium hierin. Dat laat onverlet dat de commissie positief is over de platformfunctie van ADE, waarop de dance in 2017-2020 in alle verschijningsvormen zal worden getoond.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Evenals vier jaar geleden komt dat volgens haar met name door het omvangrijke conferentiegedeelte van ADE. Daarin is zowel aandacht voor de inhoudelijke ontwikkelingen van het genre als voor alle verwante zaken die raken aan de dance-industrie. De commissie rekent erop dat ADE als platform voor het genre en showcasefestival ook in de komende jaren een belangrijke functie blijft vervullen. Positief is de commissie ook over ADE Next, ADE University en de masterclasses die het festival voor de ontwikkeling van jong talent biedt. Zij is er echter niet van overtuigd dat de aanvrager met ADE Live en de cross-overprojecten met andere disciplines een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van de dance of de podiumkunsten in het algemeen. In het plan ontbreekt volgens de commissie een overtuigende uitwerking van de mogelijke effecten van de beoogde artistieke verdieping op de podiumkunsten. Naar haar mening beperkt de bijdrage zich vooral tot het bijeenbrengen en tonen van de belangrijkste ontwikkelingen in de dance en is er slechts beperkt sprake van een bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in bredere zin.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Volgens de balansgegevens is de financiële positie van Stichting Amsterdam Dance Event slecht. Er is geen eigen vermogen en de kortlopende schulden bedragen volgens de aangeleverde cijfers 1,1 miljoen euro. Kritisch is de commissie over het feit dat Stichting ADE, evenals vier jaar geleden, niet voldoet aan de Governance Code Cultuur. Net als toen geeft de aanvrager in het voorliggende plan aan dat er een nieuwe stichting wordt opgericht die wel aan de code zal voldoen.

  De commissie stelt vast dat de begroting van het festival een goede spreiding van inkomsten laat zien. In de afgelopen jaren heeft de aanvrager ruim 90 procent aan eigen inkomsten gerealiseerd. Daar merkt de commissie wel bij op dat in het plan staat vermeld dat de conferentie jaarlijks 5.000 bezoekers trekt en elke registratie tussen de 350 en 450 euro per deelnemer oplevert. Dat zou moeten leiden tot een gemiddelde opbrengst van 2 miljoen euro, terwijl er in het plan iets meer dat 1 miljoen euro aan recettes is begroot.

  De commissie is kritisch over de kosten-batenstructuur van de activiteiten die zijn gericht op de artistiek-inhoudelijke verdieping. Aan de ene kant voert de aanvrager een bedrag van 200.000 euro op voor de kernprogrammering en stelt in de toelichting dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor productie en marketing. De organisatie maakt aan de andere kant niet duidelijk hoe hoog de recettes zullen zijn die ze met de dertig extra kernactiviteiten genereert. De verhouding tussen kosten en inkomsten is daarmee niet inzichtelijk. Daarnaast is de commissie er onvoldoende van overtuigd dat het aanbod in ADE Live financieel risicovol is, zoals de aanvrager beweert. Er is volgens de commissie met 350.000 bezoekers in de stad sprake van een grote publiekspotentie. Bovendien heeft publieksonderzoek volgens de aanvrager uitgewezen dat het merendeel van de bezoekers geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat de bijzondere multidisciplinaire projecten in de afgelopen jaren steevast waren uitverkocht. De commissie is er daarom niet van overtuigd dat de aanvrager niet een veel groter bedrag aan eigen inkomsten kan genereren voor de onderdelen waarmee de aanvrager de artistieke verdieping wil realiseren. Daarnaast laat de aanvrager volgens de commissie mogelijke kansen onbenut om private fondsen bij de artistieke verdieping te betrekken. Daardoor lijkt de organisatie voor deze activiteiten vooral te leunen op publieke middelen.

  De marktpositie van ADE is stevig. Jaarlijks bezoeken 350.000 mensen het evenement. Dit maakt dat ADE tot een van de grootste publieksevenementen in Nederland behoort. Niet alleen voorziet het festival in een grote behoefte bij het publiek, de commissie stelt vast dat er daarnaast intensief wordt gewerkt aan het maximaliseren van het publieksbereik. Het resultaat laat zien dat de organisatie hierin slaagt. De commissie vindt het wel een gemis dat bij de uitwerking van de publieksbenadering geen specifieke aanpak voor de werving van publiek voor de verdiepingsonderdelen ADE Live en ADE Playground wordt beschreven.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het festival presenteert aanbod dat kan worden aangemerkt als dance en elektronische muziek. Aan deze genres in de muziek bestaat een ruim aanbod op podia, festivals en clubs in Nederland. De cross-over van dance en elektronische muziek met andere podiumkunstdisciplines kent eveneens een groeiende praktijk in Nederland. De activiteiten leveren volgens de commissie dan ook geen bijzondere bijdrage aan de diversiteit van het podiumkunstenlandschap.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert het festival geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is neutraal.

  De commissie constateert dat het festival jaarlijks een bijdrage van 100.000 euro ontving uit het Amsterdamse Evenementenfonds. Voor de jaren 2017-2020 rekent de aanvrager daarnaast op een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 125.000 euro. Deze bijdrage maakt slechts een zeer bescheiden deel uit van de totale begroting van het festival. Hiermee wordt de lokale bijdrage als neutraal beoordeeld.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Amsterdam Dance Event niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  300.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  300.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie