MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • Dries Verhoeven (Room with a view)

  Inleiding

  Stichting Room with a View is de organisatie van theatermaker Dries Verhoeven. Vanuit Utrecht worden multidisciplinaire projecten opgezet die de grenzen van de podiumkunst bevragen: installatietheater, 'levende' installaties in een museum en ontregelende ingrepen in de openbare ruimte. Dries Verhoeven confronteert de kijker met een ongemakkelijke voorstelling van zaken. Hij maakt radicaal werk dat het publiek activeert zich te verhouden tot maatschappelijke issues. Uit de vorm en speelplekken van de werken blijkt Verhoevens behoefte aan het bevragen van bestaande conventies en het denken in disciplines. Een strikte opdeling doet volgens hem geen recht aan deze tijd, waarin de verschillende kunstvormen, hoge en lage cultuur vaak naadloos in elkaar overlopen. Verhoeven maakt gebruik van de middelen en het speelveld van een jonge generatie om radicale ervaringen tot stand te brengen, op het snijvlak van theater en beeldende kunst. Publiek wordt gegrepen op locaties waar je geen performance verwacht. Dries Verhoeven onderzoekt met deze werkwijze het speelveld van de kunst als stoorzender: met kunst haal je geen applaus, maar ben je expliciet de aanjager van het publieke debat.

  Voor de komende jaren continueert Room with a View deze koers en streeft de stichting naar schaalvergroting. Dries Verhoeven wil acht nieuwe werken ontwikkelen en ten minste vier producties hernemen. In het realiseren van projecten werkt de organisatie vanuit een artistieke en financiële motivatie veelvuldig samen met Duitse en andere Europese instellingen. Zij gaat de komende jaren samenwerkingsverbanden aan met bijvoorbeeld het Onassis Cultural Center in Athene en het LIFT Festival in Londen. De in de aanvraag gepresenteerde plannen zijn eerder richtinggevend dan definitief, om ruimte te laten voor actuele ontwikkelingen in het kunstenveld en de samenleving. 'Phobiarama' gaat over onze huidige angstcultuur, gepresenteerd als kermisattractie. Een spookhuis waarin bezoekers in een karretje rondjes rijden langs diverse angstaanjagende taferelen en een groep Arabische performers. 'Alles moet weg' wordt een tien uur durende happening waarin een radicaal doorgevoerd kapitalisme geënsceneerd wordt als veiling. Het werk wordt gepresenteerd in een theatergebouw of een gebouw met financiële connotatie, in samenwerking met onder andere een Aziatische veilingmeester, een seniorenkoor en schrijver Jibbe Willems. 'You' wordt de museumversie van de productie 'Lege handen' uit 2009, waarin twee performers, een kind en een hoogbejaarde in verschillende ruimtes van een museum met een lichtkrant op schoot zitten. Hierop zijn traag voorbijglijdende teksten te lezen die afwisselend gaan over liefdevolle verzorging, misbruik en verwaarlozing. In 2019-2020 focust Dries Verhoeven zich op 'L'art pour l'art', over de stilzwijgende afspraken van de kunstconsumptie. Het project is een rondleiding door een museum voor moderne kunst door Japanse rondleiders. Alles wordt beschreven, met uitzondering van de kunstwerken. 'Ziekte als metafoor' wordt een performance gebaseerd op het gelijknamige essay van Susan Sontag waarin ‘het rijk der zieken’ en de zichtbare afwezigheid van ziekte en onvermogen in het publieke domein worden bevraagd. De installatie 'Ranking the stars' gaat over de belegger als regisseur van de kunstwereld, in de vorm van een groot informatiescherm in een museale context waarop namen van kunstenaars worden geordend naar hun marktwaarde. 'Oote oote boe' wordt een festivalwerk in de vorm van een politieke demonstratie zonder duidelijke boodschap. 'Serotonine circus' is een theatrale ode aan de gedrogeerde mens. Naast nieuw werk zal Room with a View ook zes bestaande werken op het repertoire houden en spelen voor als de gelegenheid zich voordoet. Dit zijn onder andere 'Guilty landscapes', 'Songs for Thomas Piketty', 'Ceci n'est pas…' en 'Fare thee well!'.
  In de periode 2017-2020 realiseert Stichting Room with a View 150 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 300.000 euro.

  Historie

  Stichting Room with a View ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vijf verschillende producties van Stichting Room with a View bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  De commissie ziet Dries Verhoeven als een zeer oorspronkelijk maker, die zijn eigen weg volgt in authentieke vormen en die zich maatschappelijk betrokken betoont bij zijn onderwerpen. Hij maakt ontregelende installaties, die in hun werking direct vragen oproepen over maatschappelijke thema’s. Het gaat dan om menselijke, relevante thema’s zoals ‘homoseksualiteit’, ‘etniciteit’, ‘discriminatie’ en ‘geweld’. Het werk is confronterend: de toeschouwer wordt gedwongen zich ertoe te verhouden. Hij of zij kan er niet omheen zonder er iets van te vinden. Dit is deels doordat het vaak in openbare ruimtes plaatsvindt zoals op pleinen of in museale ruimtes, maar ook door de uitgesproken vorm zoals bij de installaties van ‘Ceci n’est pas…’; eerst wordt de nieuwsgierigheid van de voorbijganger opgewekt en in tweede instantie levert het getoonde beeld een diepere ervaring. Het lukt Dries Verhoeven om door deze soms choquerende dubbele laag theater in de openbaarheid tot middelpunt van maatschappelijke discussie te maken. Zowel in Nederland als internationaal is de waardering voor zijn werk groot en wordt hij gevraagd op toonaangevende podia en festivals. Dit is naar de mening van de commissie omdat hij een eigenzinnig denker is, autonoom, intelligent, en zijn visie op de wereld op originele wijze weet vorm te geven. Met vormen die vernieuwend zijn, vaak schurend aan kunstdisciplines buiten de podiumkunsten zoals beeldende kunst, performance en film/fotografie. Zoals in ‘Homo Desperatus’, waar geen sprake is van een traditionele regie maar wel van concept en vormgeving, en van het regisseren van de publieksstroom en interactie. Dit oprekken van de grenzen van de podiumkunsten vindt de commissie zeer interessant, omdat het originele kruisbestuivingen oplevert. In ‘Wanna Play?’ ziet de commissie een zoektocht naar het moment waarop intermenselijke ontmoetingen theater worden en waar in het dagelijkse leven theater immanent aanwezig is. Inherent aan het verkennen van de grenzen van theater en intensief vormonderzoek is, in de ogen van de commissie, dat projecten soms een minder grote zeggingskracht hebben.

  Room with a view wil in de komende jaren voortgaan op de ingeslagen weg, waarbij het vroegere poëtisch gemotiveerde ervaringstheater steeds meer plaats maakt voor werk dat de kijker confronteert met een ongemakkelijke voorstelling van zaken. In de plannen voor 2017-2020 wordt nadrukkelijk gezocht naar vormen van kunst als stoorzender, als markering van gevoelige aspecten uit de maatschappelijke realiteit. De commissie vindt de plannen zeer tot de verbeelding spreken. Zij getuigen van een autonome blik op de wereld, waarmee Verhoeven de tijdgeest op intelligente wijze bij de horens vat en overtuigend de vinger op zere plekken in de samenleving weet te leggen. Nagenoeg alle gepresenteerde projecten wekken nieuwsgierigheid naar de uitwerking. Daarbij merkt de commissie op dat de activiteiten in de komende jaren nog meer de museale context opzoeken en nog beeldender worden. ‘Alles moet weg’, vindt de commissie een belangwekkend thema bevatten, origineel verpakt in een veiling van ‘nutteloze’ idealen. Ook voor het thema van de huidige angstcultuur heeft Verhoeven een treffende vorm gevonden in het beschreven spookhuis. Tegen de achtergrond van de bijzondere prestaties van de afgelopen jaren en met als vertrekpunt de nieuwgekozen thema’s en vormen is de commissie ervan overtuigd dat Room with a view weer garant zal staan voor verrassende theatrale werken met grote zeggingskracht voor veel verschillende mensen, zowel in Nederland als over de landsgrenzen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Room with a view produceert en presenteert veelvormig werk voor verschillende podia en festivals van het theaterveld, in toenemende mate ook buiten het domein van de podiumkunsten: in de publieke ruimte. De productionele kwaliteit en bedrijfsvoering van Room with a View zijn goed en de financiële situatie is gezond. Met een bescheiden eigen vermogen is de stichting in staat om financiële tegenvallers op te vangen en risicovollere projecten aan te kunnen. Dit alles biedt een solide basis voor continuering van de activiteiten van Dries Verhoeven.

  Ten aanzien van de plannen voor 2017-2020 is de commissie positief. De ambitie is helder: Verhoeven wil grootschaliger werk maken. Room with a view kiest er daarom voor minder activiteiten per jaar te realiseren en begroot meer kosten. De plannen, de begroting en de ervaring die Room with a View inmiddels heeft opgebouwd rondom ingewikkelde speelplekken en internationale tournees bieden vertrouwen in het effectief spreiden van de risico's. Dit doet het gezelschap onder andere door veel te spelen in het buitenland, waarbij ook risico's bij de buitenlandse partners worden gelegd door middel van kostendekkende of winstgevende uitkoop. Er is ook sprake van stevige coproductiebijdragen. Het feit dat Verhoeven met zijn maatschappijkritisch werk in de openbare ruimte goed zakelijk ondernemerschap aan de dag legt, veel eigen inkomsten genereert en veel partners engageert, vindt de commissie zeer lovenswaardig en getuigen van effectieve bedrijfsvoering.

  Ook ten aanzien van de publieksbenadering ademt de aanvraag een ondernemende houding. De aanvrager geeft blijk van kennis van de verschillende publieksgroepen, die zijn ingedeeld naar de verschillende soorten speelplekken waarop Verhoevens werk te zien is: kunstenfestivalpubliek, museumbezoekers en toevallige passanten. Voor elk van deze doelgroepen is een publieksbenadering beschreven. Een van de doelstellingen is om publieksgroepen te mixen, om de kunstdisciplines niet meer als gescheiden circuits te beschouwen, dit in navolging van internationale ontwikkelingen op dit gebied. Deze wisselwerking van circuits vindt de commissie interessant en onderscheidend binnen het podiumkunstenveld. Bij het festivalpubliek richt de marketing zich voornamelijk op samenwerking met de marketingafdelingen van de verschillende festivals. Het is juist vanwege deze infrastructuur dat Room with a View ervoor kiest veel te spelen op festivals, hetgeen in de ogen van de commissie een zinvolle insteek is. Ook speelt Room with a View handig in op de lange speelperiodes in musea, wat landelijke promotie vergemakkelijkt. Projecten in de openbare ruimte van een stad genereren veel aandacht bij toevallige voorbijgangers. De vragen die de werken oproepen, bereiken niet alleen de usual suspects van het reguliere theater, maar ook hen die niet regelmatig kunstinstellingen bezoeken. Bij sommige van deze werken is de organisatie bewust terughoudend in het maken van publiciteit. Wanneer het werk te zeer wordt aangekondigd als kunstwerk verdwijnt het ontregelende karakter en beoogde effect, hetgeen volgens de commissie geheel in overeenstemming is met de artistieke missie van de maker. Verhoeven wil met zijn werk impact hebben op het maatschappelijk debat: de afgelopen jaren oversteeg het gesprek rondom een werk regelmatig het artistieke discours en bereikte het ook de nieuws- en opiniepagina’s van de landelijke en een aantal internationale (dag)bladen. De commissie vindt dit positief verwacht dat dit ook in de komende jaren meer dan eens het geval zal zijn.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Dries Verhoeven maakt in toenemende mate werk in de publieke ruimte op verschillende locaties. Op grond hiervan schaart de commissie zijn werk in de eerste plaats binnen het genre locatietheater. Daarbinnen onderscheidt het werk van Verhoeven zich naar de mening van de commissie, omdat hij pionierswerk verricht op de grens van theater en beeldende kunst, waarbij de vorm en de inhoud elkaar versterken. De commissie vindt dat het werk van Dries Verhoeven een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Room with a View is gevestigd in Utrecht, waar relatief veel podiumkunstinstellingen gevestigd zijn alsmede veel podiumkunstaanbod aanwezig is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een relatief laag aandeel activiteiten heeft gerealiseerd in andere steden en regio’s. De commissie merkt echter op dat Room with a View in de komende periode een ruimere spreiding van de activiteiten voor ogen heeft en acht deze op basis van de plannen haalbaar. Hiermee levert Room with a View een redelijke bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Room with a View te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  300.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  90
  2.500
  225.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  300.000
  Toegekend bedrag per jaar
  300.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  300.000

  Circuit klein/middel
  225.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  300.000
  Toegekend bedrag per jaar
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie