MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • De Coöperatie

  Inleiding

  De Coöperatie is gevestigd in Utrecht en is ontstaan in 2015, vanuit een fusie van Het Kaasschaafcollectief en Habek. De Coöperatie staat onder leiding van Robert Kouijzer, die als algemeen directeur werkzaam is. Hij wordt bijgestaan door inhoudelijk coördinator Sanne Priem, producent en projectleider Mark Gademan en coach Simon Akkermans. De Coöperatie is een productieplatform voor muziek en beeld. Er worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd die talentvolle makers op weg helpen en mogelijkheden bieden tot presentatie, samenwerking en netwerken. De Coöperatie ontwikkelt hiervoor de volgende activiteiten: ‘Master’, een vraaggericht ontwikkelingstraject voor talentvolle jonge makers met drie verschillende trajecten, namelijk de ‘Researcher’, ‘Performer’ en ‘Craftsman’; ‘No Man’s Land’, een jaarlijkse expertmeeting en kennisconferentie; ‘Club No Man’s Land,’ drie keer per jaar een presentatieplek en netwerkbijeenkomst voor jong talent, het onderwijs en de markt en tot slot de ‘Utregse Unie’, een jaarlijks festival voor grootstedelijke cultuur en een studio waar ruimte is om te experimenteren, repeteren en elkaar te ontmoeten.

  Bij het Fonds Podiumkunsten vraagt de stichting een meerjarige activiteitensubsidie aan voor één onderdeel dat is toegespitst op produceren: ‘Craftsman’. Hierin worden makers die een krachtige en originele bijdrage kunnen leveren, inspiratie kunnen geven of nieuwe wegen kunnen aangeven, ondersteund in het versterken van de autonomie.

  In de periode 2017-2020 gaat De Coöperatie één ‘Craftsman’ per jaar uitvoeren binnen het programma ‘Master’. Er wordt rondom een ‘Craftsman’ een kernteam samengesteld met een hoofdcoach. Deze is naar eigen zeggen het best te omschrijven als manager die het overzicht houdt en andere coaches aanstuurt. Hierbij is het essentieel dat er een perfecte match is tussen maker en coach. Die match wordt gedefinieerd door wederzijds respect en vertrouwen. Al in een vroeg stadium worden er partners gezocht voor het traject van presentatie. Zo zal er een samenwerking worden aangegaan met een passende agent om de voorstelling op de juiste podia en/of festivals te krijgen. De Coöperatie ontwikkelt in nauwe samenwerking met de maker, maar de maker blijft altijd eigenaar van het artistiek proces. Doordat de actualiteit en artistieke ontwikkeling zich niet altijd laten leiden, kunnen keuzes voor productietrajecten vaak niet eerder dan een jaar van tevoren gemaakt worden. Voor 2017 staan uitvoeringen van het project van PAX, ‘Homeniverse’, op stapel. Daarnaast wordt begonnen met projecten rondom Thierry Castel. Hij heeft als jazzpianist met Wouter Hamel samengewerkt en heeft in 2011 de European Jazz Competition gewonnen. Thierry Castel heeft een verzameling liedjes geschreven die vragen om een ambitieuze uitvoering. Ze zijn geschreven op piano, maar met zeer uitgebreide arrangementen die theatraal zijn op een manier die we kennen van David Bowie of Phil Spector. Het doel is deze bijzondere liedjes uit te voeren met een veelheid aan muzikanten, te vertalen naar een geluidsdrager en te presenteren op minimaal zeven festivals, zoals Down The Rabbit Hole, Eurosonic Noorderslag en Grasnapolsky. Voor 2018 wordt gedacht aan de Italiaanse singer-songwriter Giuseppe Valenza met een plattelandsachtergrond in Italië, zestiger jaren-psychedelica en het huidige moderne leven. Ook worden er gesprekken gevoerd met andere spraakmakende artiesten onder wie de broers Guus en Frank van der Steen.

  In de periode 2017-2020 speelt De Coöperatie zestig voorstellingen en/of concerten per jaar. Er wordt subsidie aangevraagd voor veertig activiteiten die zijn toegespitst op het onderdeel ‘Craftsman’. Het gevraagde subsidiebedrag is 98.400 euro.

  Historie

  De Coöperatie ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door De Coöperatie beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  De commissie waardeert de talentontwikkelingsfunctie die de organisatie kenmerkt. In haar ogen is De Coöperatie een belangrijke schakel tussen de popmusicus en de muziekindustrie, die het talent vervolgens in zijn beroepspraktijk voorziet. Het kritische oordeel van de commissie is grotendeels gebaseerd op de voorliggende plannen, waar de professionele uitvoeringen uit voortvloeien.

  De producties die door De Coöperatie tussen 2013 en 2015 zijn begeleid, vindt de commissie van wisselende kwaliteit. De makers die in een traject zijn begeleid, zoals Frank Wienk, hebben uitvoeringen opgeleverd die blijk geven van een sterke eigen signatuur van de artiest. Het is de commissie echter niet duidelijk wat de artistieke signatuur van De Coöperatie zelf is. Een overkoepelende artistieke visie van de organisatie ziet zij niet terug bij de verschillende artiesten. Zij vindt bijvoorbeeld een artiest als PAX getuigen van vakmanschap in zijn teksten en podiumuitstraling, maar mist dat bij andere artiesten die binnen het programma van De Coöperatie de podia betreden. De commissie vindt dat veel bands en artiesten gepresenteerd worden zonder dat er een eigen artistieke stempel van De Coöperatie in hun werk doorklinkt. Zij vindt wel dat vanuit de fusie interessante initiatieven zoals de ‘Utregse Unie’ zijn ontstaan. Deze laten een dwarsdoorsnede zien van de huidige urban culture. Ook vindt zij dat deze activiteiten een duidelijk eigen artistieke lijn volgen en dat er op het gebied van cross-overs tussen bijvoorbeeld hiphop en andere streetart-vormen mogelijkheden zijn voor artiesten om zich te ontplooien tot een onderscheidende producent.

  Over de plannen die De Coöperatie presenteert voor de periode 2017-2020 is de commissie kritisch. Op basis van het meegeleverde materiaal van de twee artiesten die binnen het Craftsman-programma worden geproduceerd, maakt de commissie op dat deze vooralsnog niet de kwaliteiten bezitten die nodig zijn om op hoog niveau te presteren. Door de beschrijving van de voorgenomen producties heeft zij ook weinig vertrouwen dat er concerten met oorspronkelijk materiaal worden uitgevoerd. Zo vindt zij het plan van een jazzmaker die een verzameling songs heeft geschreven die vragen om een ambitieuze uitvoering met een veelheid aan musici niet erg onderscheidend. Zij mist in de beschrijving van de producties ook een artistiek-inhoudelijke uitwerking. Het traject voor de begeleiding komt in de aanvraag duidelijk naar voren, maar over het artistieke resultaat tast de commissie in het duister. De commissie is daardoor niet overtuigd van de zeggingskracht van de concerten. Tot slot vindt zij de keuze van De Coöperatie om juist met deze artiesten te gaan samenwerken niet onderbouwd. Zij voegt daaraan toe dat de aanvrager zich met deze producties voornamelijk op de mainstreamgenres binnen de popmuziek richt en daarmee de focus op urban verlaat. De commissie mist in de plannen een reflectie op deze veranderende focus.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De commissie is positief over de fusie tussen Habek en Het Kaasschaafcollectief die begin 2015 heeft plaatsgevonden. Uit de balans maakt zij op dat de nieuwe stichting financieel stabiel is. Uit de begroting voor 2017-2020 maakt zij op dat er alleen recettebedragen uit de concerten worden verwacht. De commissie vindt dit een groot risico, met name omdat er slechts één Craftsman-project per jaar wordt gerealiseerd. Het al dan niet realiseren van het beoogde aantal boekingen zal grote invloed hebben op de hoogte van de publieksinkomsten. Ook verwacht de organisatie uit merchandise en sponsorbijdragen een substantieel deel van de eigen inkomsten. Volgens de commissie ontbreekt er echter een strategie voor het werven van sponsors en blijkt uit de aanvraag niet dat in de organisatie voldoende expertise aanwezig is om sponsors aan zich te binden.

  De commissie vindt dat De Coöperatie weinig inzet op het verdienvermogen van de artiest. In de aanvraag beschrijft de organisatie de ambitie om zich meer bezig te houden met de acquisitie. Hiermee neemt zij verantwoordelijkheid voor de maximale output van de speelbeurten, maar de commissie vindt dit niet realistisch en zij mist een duidelijk plan van aanpak waaruit blijkt dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de acquisitie.

  De Coöperatie beschikt over een bescheiden reserve waarmee tegenvallers in de productie worden opgevangen. De commissie vindt het verstandig dat de organisatie een scheiding maakt tussen de activiteiten en daarvoor dekking zoekt bij twee publieke fondsen en de gemeente Utrecht. Zo wordt er volgens haar een goede spreiding van inkomstenbronnen gecreëerd.

  Op gebied van publieksbenadering beschrijft De Coöperatie voornamelijk doelgroepen die als maker interessant zijn voor de organisatie. De commissie vindt dat een te beperkte blik. De doelgroepen die de concerten bezoeken van de Craftsman-projecten zijn volgens haar van essentieel belang en de organisatie heeft de commissie niet overtuigd dat zij deze doelgroepen voldoende in haar vizier heeft. Ook het publieksonderzoek dat in 2016 wordt gehouden, spitst zich niet toe op deze publieksgroepen. Volgens de commissie heeft De Coöperatie een duidelijke positie binnen het grootstedelijke culturele veld. De aanvrager beschrijft een heldere positionering aan de hand van producties uit de afgelopen periode. Ook is de commissie positief over het inzicht van de organisatie in het werkveld van de (pop)musicus, waarin weinig tijd is voor verdieping en experiment. Zij is ervan overtuigd dat De Coöperatie hiermee musici en publiek dichter bij elkaar kan brengen. Op het gebied van communicatiemiddelen vindt de commissie dat de organisatie te eenzijdig inzet op de activiteiten van de talenten en de deelnemers van de eigen programma’s. Zij vindt de strategie voornamelijk op de artiest gericht en minder op wat deze wil uitdragen naar het publiek. Het wordt de commissie daardoor niet duidelijk hoe er voor de uiteenlopende producties publiek wordt geworven om de concerten te bezoeken.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  De commissie vindt dat de producties regulier popaanbod vertegenwoordigen. Dit is een genre dat veelvuldig op de Nederlandse podia te horen is. Zij merkt daarbij op dat de activiteiten op het gebied van ‘urban culture’ minder te zien zijn op deze podia, zowel in het gesubsidieerde circuit als daarbuiten. De producties voor de aankomende periode vindt zij echter veel minder dan in de afgelopen periode als urban aan te merken. Zij vindt dat De Coöperatie geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De Coöperatie is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat De Coöperatie in de periode 2013-2015 regelmatig concerten heeft verzorgd in Amsterdam. De organisatie heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een groot aandeel concerten in andere steden en regio’s gegeven. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat De Coöperatie een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Coöperatie niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  98.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  98.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie