MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • Dunya Festival

  Inleiding

  Rotterdam Unlimited (RU) is een vijfdaags festival in de binnenstad van Rotterdam, dat sinds 2013 jaarlijks plaatsvindt in de laatste week van juli. Stichting Dunya Festival organiseert het festival in samenwerking met Stichting Zomercarnaval Nederland. DUCOS Productions is de producerende partner van het festival. Guus Dutrieux is zakelijk directeur van zowel DUCOS Productions als RU. Claudia Raven is de artistiek directeur van DUCOS Productions.

  RU wil de grootstedelijke diversiteit vieren en het kosmopolitisch karakter, de dynamiek en vitaliteit van een stad als Rotterdam weerspiegelen. Het festival wil bijdragen aan een urbane samenleving, waarin alle culturen en sociale groepen zich kunnen herkennen en ontwikkelen. Daarnaast streeft de organisatie er naar eigen zeggen naar om, in de huidige tijdgeest van polarisatie en verharding, een tegenwicht hieraan te bieden met een festival dat een gevoel van onderlinge verbondenheid oproept. Het festival wil zich verder ontwikkelen tot een kunst- en cultuurmanifestatie van formaat en betekenis, waarmee Rotterdam zich zowel nationaal als internationaal kan profileren. RU wil cultuurontmoetingen entameren door te fungeren als ontmoetingsplaats voor artiesten die verschillende culturen, levensstijlen en genres representeren, alsmede door programmaconcepten te ontwikkelen die crossovers in genres en disciplines mogelijk maken. Het festival wil een breed en cultureel divers publiek bereiken, in het bijzonder jongeren, landelijk publiek en bezoekers uit het buitenland.

  De ambitie voor de komende vier jaar is om het programmaprofiel met bijbehorende festivalopzet en creatieve samenwerkingsverbanden te consolideren en verdere verdieping te geven. ‘Het Zomercarnaval’ blijft een vaste waarde binnen het festival. De buitenprogrammering, met nationale en internationale artiesten, blijft ook een belangrijk onderdeel. Naast de podia op het Hofplein en het Schouwburgplein wil RU een extra podium op de Coolsingel. De brede samenwerking met lokale culturele partners wordt voortgezet. ‘De Cultuurspecials’, waarin opvallende cultuurtradities in Rotterdam centraal staan, krijgen een vervolg, met in 2017 aandacht voor Turkije en in 2018 voor Kaapverdië. RU wil de internationale samenwerking uitbreiden. Zo wordt de culturele uitwisseling met festival Couleur Café Brussel geïntensiveerd en staat met festival Brouhaha International Liverpool en Carnaval de Toulouse het Europese samenwerkingsproject ‘Carnaval Arts’ gepland. Voor de ‘Battle of the Drums’ zijn er plannen voor een uitwisseling met brassbands uit Zuid-Afrika. ‘Rotterdam Unlimited in the City’ gaat inhoudelijk meer aansluiten bij de programmering van de Doelen en de Rotterdamse Schouwburg. Een nieuw programmaonderdeel is ‘Off Rotterdam Unlimited’, waarmee de festivalorganisatie ook door het jaar heen programma’s wil organiseren. Voorbeelden hiervan zijn ‘Karavan Ramadan’ en ‘Les Pianos Africain’. Ook lanceert het festival in 2017 een nieuw initiatief genaamd de ‘European Nu Music Awards’. Deze conferentie annex prijsuitreiking zal gericht zijn op actuele ontwikkelingen in grootstedelijke podiumkunsten, met als locatie de Doelen.

  Stichting Dunya Festival vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘groot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Dunya Festival ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Het festival Rotterdam Unlimited is vier jaar geleden ontstaan door de samenvoeging van twee festivals: het Dunya Festival en het Zomercarnaval. Het Dunya Festival was een festival voor wereldmuziek, waarbij de kwaliteit van de programmering volgens de commissie over het algemeen goed was. Het Zomercarnaval was een groot publieksevenement dat een platform bood aan diverse cultuuruitingen uit het Caribisch gebied, geconcentreerd rondom een carnavalsoptocht. De samensmelting van de twee festivals heeft geleid tot een nieuw publieksfestival, waar volgens de aanvraag de diverse culturen die Rotterdam rijk is, elkaar kunnen ontmoeten. Terugblikkend op de gerealiseerde edities van Rotterdam Unlimited in de afgelopen jaren heeft het samenvoegen van de twee onderdelen volgens de commissie niet geleid tot een coherent festival gebaseerd op een artistieke visie. Ze stelt vast dat het festival vooral verbindingen wil leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen, waarbij het de podiumprogrammering als bindmiddel inzet. De commissie vindt die missie nastrevenswaardig, maar de artistieke kwaliteit van het festival te kunnen beoordelen mist ze inzicht in de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten waaraan de programmakeuzes die het festival tot nu toe maakte, kunnen worden gespiegeld. De concrete programmering mist in haar ogen een artistiek-inhoudelijke samenhang en de commissie vindt de geprogrammeerde concerten bovendien van wisselende kwaliteit. Dat laat onverlet dat de commissie waardering heeft voor de grote en divers samengestelde publieksgroep die het festival in de afgelopen jaren bijeen heeft weten te brengen.

  De plannen voor 2017-2020 geven de commissie niet het vertrouwen dat er in de komende jaren wel sprake zal zijn van meer artistieke samenhang in de programmering. Zoals gezegd mist zij daarvoor een heldere artistieke visie. Daarnaast vindt zij de insteek dat het festival zich inhoudelijk probeert te spiegelen aan de dynamiek en vitaliteit van de stad, te algemeen. Bovendien wordt die intentie in onvoldoende mate vertaald in het concreet voorgenomen programma-aanbod. Dat bestaat in haar ogen uit een veelheid van programmalijnen, die weinig samenhang vertonen en waarin zij slechts voor een deel de beoogde kwalitatief hoogwaardige concerten in de wereldmuziek herkent. De gemaakte keuzes zijn volgens de commissie weinig oorspronkelijk en evenmin vernieuwend.

  De commissie is wel positief over de lokale inbedding van het festival. De aanvrager noemt veel samenwerkingsverbanden met zowel culturele als maatschappelijke Rotterdamse organisaties, maar deze verbindingen worden volgens de commissie nergens in het plan artistiek gemotiveerd. Het wordt haar dan ook niet duidelijk of de samenwerkingen, behalve dat ze een manier zijn om waardevolle verbindingen met de beoogde diverse publieksgroepen in de stad te leggen, ook een artistieke uitwerking krijgen.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak.

  Zij stelt vast dat de missie van het festival zich voornamelijk richt op het vieren van de grootstedelijke diversiteit met al haar verschillende culturen en het streven naar een gelijkwaardige, met elkaar verbonden samenleving. De focus ligt hierdoor minder op het organiseren van een podiumkunstenfestival dat de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van (wereld)muziek toont. Ook ziet de commissie geen noodzaak voor programmeurs of andere vakgenoten om het festival bij te wonen. Daarvoor biedt het festival te weinig vernieuwing en verdieping.

  In het plan beargumenteert de aanvrager de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten met een specifiek poetry slam-project, dat het festival in 2016 samen met Ken Theater uitvoert. Om de bijdrage op het vlak van talentontwikkeling hiermee te onderbouwen, vindt de commissie deze uitwerking te mager. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van podiumvaardigheden bij jonge amateurs, wat tot de reguliere activiteiten van Ken Theater behoort. De toegevoegde bijdrage van het festival is hierin volgens de commissie beperkt. De piano-installatie die in het plan wordt genoemd, kan zij tot slot in dit verband niet plaatsen. Nergens refereert de aanvrager aan een mogelijke bijdrage van dit project aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in het algemeen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Het onderdeel ‘ondernemerschap’ beschrijft de organisatie in de aanvraag erg summier en ze gaat nauwelijks in op de bedrijfsvoering. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat het begrote eigen inkomenspercentage voor de periode 2017-2020 lager is dan het gerealiseerde gemiddelde over de jaren 2013-2015. Daarnaast komt het ver beneden de prestatie-eis van 50 procent uit die in deze regeling wordt gesteld bij een groot festival. De commissie is er op basis van het plan onvoldoende van overtuigd dat de aanvrager dat vereiste percentage in de komende periode zal behalen.

  De aanvrager streeft volgens plan naar meer structurele oplossingen op het gebied van eigen inkomsten zonder aan te geven wat deze oplossingen zijn. De financieringsmix vindt de commissie op zich redelijk gespreid, met als kanttekening dat Rotterdam Unlimited stevig inzet op het verkrijgen van meerjarige subsidies en minder op het vergaren van publieksinkomsten. Het verweer van de organisatie dat ze meer moet leunen op subsidies omdat het moeilijk is om eigen inkomsten binnen te halen, vindt de commissie niet overtuigend. Ook het standpunt dat voor Rotterdam Unlimited, als gratis festival in de binnenstad van Rotterdam, lastig is om eigen inkomsten te genereren, getuigt volgens haar van weinig ambitie. Het festival trekt ieder jaar bijna een miljoen bezoekers. De commissie denkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit publieksbereik meer te kapitaliseren, bijvoorbeeld door meer sponsorgelden of publieksinkomsten te genereren.

  Kritisch is de commissie ook over het ontbreken van een strategie om met grote tegenvallers om te gaan. Dit vindt zij vooral opmerkelijk aangezien het festival tijdens de editie in 2015 een dag uit de programmering moest schrapen vanwege een zomerstorm. De aanvrager geeft aan hierdoor veel inkomsten te zijn misgelopen. Er wordt in het plan volgens de commissie onvoldoende geanticipeerd op soortgelijke risico's in de toekomst.

  De commissie stelt vast dat een concreet pr- en marketingplan in de aanvraag ontbreekt. De doelgroep die de organisatie van Rotterdam Unlimited voor ogen heeft, is volgens de commissie zeer breed gedefinieerd. Deze wordt slechts in algemene termen omschreven. De uitwerking in een concrete aanpak schiet in haar ogen ook tekort, omdat de organisatie vooral standaardmarketingmiddelen lijkt in te zetten. Wel positief is de commissie over de app waarmee de organisatie een beter inzicht beoogt te krijgen in de doelgroep van het festival. Ze vindt dat Rotterdam Unlimited hiermee een bruikbare oplossing heeft gevonden om bezoekersgegevens te verzamelen bij een gratis toegankelijk festival.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert voornamelijk aanbod dat kan worden aangemerkt als wereldmuziek. De commissie vindt de activiteiten van Rotterdam Unlimited onderscheidend ten opzichte van het reguliere aanbod, maar niet uniek. Er zijn naast Rotterdam Unlimited meerdere festivals in Nederland die geheel of gedeeltelijke een wereldmuziekprogrammering laten zien. Omdat het festival voornamelijk cultureel divers aanbod presenteert, vindt de commissie dat er sprake is van een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Rotterdam. In Rotterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Rotterdam Unlimited geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

  De aanvrager heeft in de jaren 2013-2015 jaarlijks een bijdrage van gemiddeld 768.498 euro ontvangen van de gemeente Rotterdam en vraagt voor de periode 2017-2020 een bijdrage van 877.500 euro per jaar aan. Hiermee is sprake van een stevige lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Dunya voor Rotterdam Unlimited niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  250.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  250.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie