MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • Calefax

  Inleiding

  Het Calefax Rietkwintet is gevestigd in Amsterdam en heeft in 2015 zijn dertigjarig jubileum gevierd. De artistieke leiding wordt gevormd door de musici Oliver Boekhoorn, Ivar Berix, Raaf Hekkema, Jelte Althuis en Alban Wesly. De musici zijn nauw betrokken bij alle zakelijke en organisatorische processen en voeren de algehele leiding. De stichting bestaat uit een vijfkoppige directie, gevormd door de musici zelf, en een Raad van Toezicht. Alle musici hebben hun eigen portefeuille met taken en zij worden ondersteund door een staf met een manager, producent, marketeer en financieel medewerker.

  Een van de belangrijkste drijfveren van Calefax is het voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om het publiek te laten delen in de passie voor muziek. Dit doet het kwintet door nieuwe muziek te laten componeren en door een eigen manier van programmeren en presenteren. Calefax laat zich daarbij niet begrenzen door stijlen, periodes of conventies van de klassieke concertpraktijk, zo stelt het ensemble. De komende jaren worden de artistieke koers en missie onveranderd voortgezet, waarbij het ensemble een aantal nieuwe en aanvullende ambities formuleert. Deze betreffen het realiseren van nieuwe en intensieve samenwerkingen en coproducties met partners uit verschillende disciplines, het uitbreiden van de Europese speelmarkt, een focus op de talentontwikkeling van jonge professionals en het verbeteren van het werkgeverschap.

  Kenmerkend voor het artistieke profiel van Calefax is dat de klassieke muziek niet langer ‘klassiek’ is: alles ondergaat een transformatie. De musici nemen bij het ontwikkelen van programma’s achtereenvolgens plaats op de stoel van de componist, arrangeur, uitvoerder, programmeur van de zaal en die van het publiek. Daarbij zijn er altijd dwarsverbanden te ontdekken en creëren de musici rode draden die een context bieden aan alle componenten van het programma. Calefax zoekt daarbij graag naar gelijkgestemde partners zoals componisten, theatermakers en geluids- of lichtontwerpers, die bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij het creëren van een nieuw programma.

  Activiteiten die voor de komende periode zijn beschreven in het plan, zijn onder andere het eigen jaarlijkse PAN Festival, tussen kerst en oud en nieuw in Muziekgebouw aan ’t IJ; tournees in samenwerking met Neue Vocalsolisten en het Signum Quartett; de opera ‘Dijkdrift’ in een coproductie met Silbersee, met muziek van Raaf Hekkema en geregisseerd door Annechien Koerselman; de jeugdconcerten ‘Zeven sloten’ en een schoolconcert in coproductie met Het Concertgebouw Amsterdam. Ook staat er een reprise van ‘Enkele reis Mars’ op het programma voor de komende periode, in coproductie met Oorkaan. In diverse programma's wordt samengewerkt met gastsolisten, zoals met de Syrische componist en klarinettist Kinan Azmeh, de Londense cellist Matthew Barley en violiste Liza Ferschtman. Verder zal in 2017 het programma ‘Aperghis versus Bach’ worden gespeeld, met muziek van Bach in combinatie met een nieuw opdrachtwerk van de Griekse componist Georges Aperghis. In de periode 2019-2020 staan coproducties op de planning met Cappella Amsterdam en muziektheatergezelschap Schweigman&.
  Calefax vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan. Naast de tot op heden uitgevoerde educatieve activiteiten voor de jeugd, verlegt het ensemble de focus naar young professionals. Dit resulteert onder meer in een intensieve samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, in de vorm van een masteropleiding Calefax Rietkwintet en de inzet van Calefax in het kader van de Ensemble Academie. De nieuw op te richten Ensemble Academie is een initiatief van vijf ensembles, het Koninklijk Conservatorium en de podia Korzo en Muziekgebouw aan ’t IJ, in de vorm van een productiehuis voor ensembles in de nieuwe muziek. De initiatiefnemers willen met de Ensemble Academie een nieuwe generatie musici een compleet traject van talentontwikkeling aanbieden: side by side spelen in topensembles, componistenpractica, repertoireonderzoek, ontwikkeling van ondernemerschap en het ontwikkelen van nieuwe presentatieformules. De bijdrage is bestemd voor Calefax’ aandeel in de Ensemble Academie. Dit betreft het ‘side by side-project’ CalefaXL, een project waarin het kwintet samen met studenten speelt.

  In de periode 2017-2020 speelt Calefax 75 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 404.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 20.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 424.000 euro.

  Historie

  Stichting Calefax ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twaalf voorstellingen en/of concerten van tien verschillende producties van Calefax bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij is van oordeel dat de jarenlange focus van de musici op het ensemble heeft geleid tot een hoge spelkwaliteit en een hechte samenklank van de vijf rietblazers. Zij arrangeren, programmeren en presenteren op het hoogste niveau. De commissie heeft veel waardering voor de doeltreffende en verrassende arrangementen van het repertoire. Zo wordt bijvoorbeeld de bewerking van ‘An American in Paris’ geprezen om de mooie klankkleur en de eigen interpretatie van het oorspronkelijke werk. Het ensemble speelt helder en analytisch en legt zo nieuwe aspecten van bestaande composities bloot. Ook vindt de commissie dat de diverse programma’s over het algemeen zorgvuldig zijn opgebouwd en doordacht. Het mengen van oud en nieuw repertoire wordt daarbij als handelsmerk van Calefax genoemd. Het ensemble heeft hierdoor een reputatie opgebouwd waardoor het ook internationaal een bloeiende concertpraktijk kan uitoefenen.

  De commissie is van mening dat een sterke zeggingskracht uitgaat van de concerten van Calefax. De commissie vindt de programmaformats divers en waardeert het zichtbare spelplezier. De uitvoeringen kenmerken zich over het algemeen door een goede interactie met het publiek en een verzorgde presentatie, waarbij onder andere de inleidingen en de toelichting op de te spelen werken op een natuurlijke manier worden gebracht. Regelmatig werkt het kwintet samen met verschillende gastmusici van topniveau, wat volgens de commissie vaak tot boeiende en enerverende concerten leidt. De commissie heeft verder grote waardering voor de nimmer aflatende inzet om repertoire voor rietkwintet te entameren en te verspreiden. Calefax gaat het experiment niet uit de weg en de uiteenlopende programmaformats en presentatievormen worden als verfrissend en vernieuwend voor de concertpraktijk ervaren. Dat dit in enkele gevallen ook weleens tot minder geslaagde uitvoeringen leidt, is volgens de commissie inherent aan de ambitie om de conventies in de concertzaal te doorbreken.

  De open en nieuwsgierige houding die de leden van Calefax nog steeds kenmerkt, zal naar verwachting van de commissie ook in de komende jaren leiden tot projecten van hoge kwaliteit en met een grote mate van oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Dat blijkt onder meer uit de plannen voor de jaren 2017-2020 waaruit, naast voortschrijdend inzicht en reflectie, een onverminderde vernieuwingsdrang spreekt. Enerzijds wordt de bestaande artistieke koers voortgezet, maar anderzijds zijn er ook aanvullende ambities beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingen met sterke nationale en internationale partners uit verschillende disciplines, onder wie videokunstenaar Jaap Drupsteen, cellist Matthew Barley en het IJslandse collectief Bedroom Community. De ambities komen volgens de commissie goed tot uiting in de uitwerking van de plannen. Tot slot is zij positief over het gegeven dat programma’s met nieuwe muziek, waaronder meerdere opdrachtcomposities, een essentieel onderdeel van het aanbod voor de komende periode vormen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De financiële situatie is gezond en Calefax beschikt ultimo 2015 over een redelijk eigen vermogen. De commissie heeft op basis van de resultaten van de afgelopen periode vertrouwen in de ondernemende houding van de organisatie. Deze houding heeft volgens haar geleid tot een groeiende internationale reputatie en vruchtbare verbindingen met agenten in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de producties en samenwerkingen in eigen land kunnen rekenen op een afzet naar belangwekkende podia en festivals. De begroting voor de periode 2017-2020 lijkt volgens de commissie echter tamelijk los te staan van de ambities uit het plan. Zo gaat de organisatie uit van een verhoging van het subsidiebedrag van circa 60 procent en de prognose dat de totale begroting aanzienlijk zal groeien. Dit wordt volgens de aanvrager veroorzaakt door noodzakelijke investeringen in het verstevigen van de eigen nationale en internationale positie, het aangaan van artistieke samenwerkingen en het verbeteren van het werkgeverschap. De commissie constateert dat hierdoor echter de publieksaantallen in absolute zin niet veel hoger worden, terwijl er toch een forse stijging van de publieksinkomsten wordt voorzien bij eenzelfde aantal uitvoeringen. Daarnaast zijn de bijdragen uit private fondsen en sponsoren volgens haar niet realistisch begroot en niet in overeenstemming met de cijfers van de afgelopen jaren. Verder heeft zij begrip voor de noodzakelijk geachte verbetering van arbeidsvoorwaarden, zoals de indexatie van de salarissen en een pensioenvoorziening die er nu nog niet is, maar ziet zij hierin op zichzelf onvoldoende reden om het subsidie te verhogen.

  Calefax weet de inkomsten redelijk goed te spreiden en daarmee risico’s te beperken. Zelf ziet de aanvrager de toename van concerten op recette- en partagebasis als een uitdaging, echter de commissie merkt op dat dit ook een risico in zich draagt. Zij concludeert daaruit dat de artistieke ambities van het kwintet niet altijd in balans zijn met de risico’s. Daarbij vindt de commissie het een gemis dat een strategie bij tegenvallers in het plan ontbreekt.

  De positie die Calefax inneemt in het veld, is in de aanvraag helder onderbouwd. Als uitvinder van het rietkwintet heeft het ensemble een redelijk unieke positie. Hoewel het ensemble inmiddels veel navolging heeft gekregen, heeft het nog steeds een belangrijke rol als aanjager bij de totstandkoming en verspreiding van repertoire. De vertaling van die positie naar een effectieve publieksbenadering is volgens de commissie nog wel voor verbetering vatbaar. Calefax onderscheidt in de aanvraag twee belangrijke doelgroepen: huidig en nieuw publiek. Een dergelijke globale beschrijving van doelgroepen is in de ogen van de commissie weinig doelgericht. Bovendien maakt het op haar een weinig doortastende indruk dat de aanvrager verklaart zijn huidige publiek niet goed te kennen en daarom vanaf 2016 een publieksonderzoek wil laten doen. De losse, publieksgerichte aanpak waar Calefax van uitgaat, is volgens de commissie inmiddels een gangbare praktijk geworden binnen de kamermuziek, waardoor dit minder dan voorheen als bijzonder kenmerk zal worden ervaren. Verder vindt de commissie het een gemis dat in de aanvraag nauwelijks een koppeling is gemaakt tussen de artistiek-inhoudelijke plannen en de publieksvisie.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het repertoire van Calefax bestaat uit een combinatie van klassieke werken en nieuwe opdrachtcomposities. Vanuit de eigen, unieke bezetting vervult het ensemble een toonaangevende rol bij het ontwikkelen van nieuw, hedendaags repertoire. Daarmee onderscheidt het ensemble zich van andere ensembles, maar het is in de ogen van de commissie niet uniek. De commissie vindt dat er sprake is van een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Calefax is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Calefax in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam en in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen ook een groot aandeel van zijn concerten in andere steden en regio’s heeft gespeeld. Ditzelfde geldt voor de komende periode. De commissie is ervan overtuigd dat Calefax de ambities op dit vlak zal realiseren. Zij vindt dat Calefax hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding binnen Nederland.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie constateert dat de plannen voor de Ensemble Academie, die onderdeel uitmaken van dit plan, niet passen binnen de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten. Zij heeft waardering voor de wens van ensembles om een rol te spelen bij het begeleiden van jonge musici en componisten naar de beroepspraktijk. Maar zij stelt vast dat – daar waar het gaat om studenten – de verantwoordelijkheid ligt bij de conservatoria in het land. De relatief beperkte middelen die bij het Fonds Podiumkunsten beschikbaar zijn als bijdrage in de talentontwikkeling zijn niet bedoeld voor podiumkunstenaars die nog een beroepsopleiding volgen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Calefax te honoreren met een subsidiebedrag van 263.500 euro per jaar. De commissie wijkt hiermee af van het gevraagde subsidiebedrag. Zij is van mening dat het middenbedrag voor de concerten in het kleine circuit en het basisbedrag voor de concerten in grote circuit passend zijn, vanwege de aard en omvang van het ensemble en het soort aanbod dat Calefax produceert.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  424.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  1.300
  52.000
  Circuit groot
  35
  3.900
  136.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  263.500
  Toegekend bedrag per jaar
  263.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  424.000

  Circuit klein/middel
  52.000
  Circuit groot
  136.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  263.500
  Toegekend bedrag per jaar
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie