MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • Dansmakers Amsterdam

  Inleiding

  Dansmakers Amsterdam (DMA) is een ontwikkel- en productiehuis met podium, waar makers zich kunnen ontplooien tot zelfstandige kunstenaars met een eigen signatuur. De zakelijk leiding is in handen van Hedi Legerstee. Als (co)producent realiseert DMA samen met dansmakers voorstellingen die naar eigen zeggen het potentieel hebben om de discipline te verrijken. DMA helpt dansmakers aan praktische kennis, een (inter)nationaal netwerk en afzetmogelijkheden, en begeleidt hen bij het ontwikkelen van een duurzaam carrièreperspectief en bij het optimaliseren van hun cultureel ondernemerschap. Bij DMA worden naast de voorstellingen van de eigen makers ook voorstellingen van verwante choreografen en partnerinstellingen gespeeld. De instelling organiseert tevens activiteiten die het inhoudelijk discours kunnen bevorderen zoals lezingen, nagesprekken en workshops.

  Voor de presentatie en afzet van producties buitenshuis zet DMA zich naar eigen zeggen in voor de makers via de lokale, nationale en internationale netwerken. DMA organiseert zelfstandig of met partners als het Moving Futures Netwerk en Aerowaves, diverse tournees, festivals en ontmoetingen.

  In de periode 2017-2020 richt DMA zich op de verdere ontwikkeling van makers die niet meer als ‘jonge makers’ worden gekwalificeerd. Deze mid-careers missen volgens de aanvrager de continuïteit en de organisatie om alleen stand te houden. DMA heeft drie makers geselecteerd die in de komende periode als associated artist onder de vleugels van DMA zullen produceren en samenwerken. Deze makers hebben volgens het productiehuis meerdere voorstellingen met succes gerealiseerd en een eigen team om zich heen verzameld. De meerjarige aanvraag betreft het werk van Marie Goeminne, Cecilia Moisio en Liat Waysbort. Volgens DMA vormen deze makers een geëngageerd drieluik. Goeminne, Moisio en Waysbort houden zich volgens de aanvrager bezig met het onthullen van emotionele, maatschappelijke of sociologische kanten van de mens. Ze werken vanuit universele thema’s en zetten deze op eigen wijze om in dans. De drie makers werken naar eigen zeggen vanuit een eigen signatuur, visie en theatrale taal.

  DMA zal voor de drie geselecteerde associated artists optreden als uitvoerend producent en zet zijn (inter)nationale netwerk in voor marketing en de afzet van de producties. Daarnaast draagt het productiehuis de eindverantwoordelijkheid voor het budget en de financiële administratie. De makers werken ieder met een eigen productieleider. Voor de promotie en publiciteit zal een medewerker worden aangetrokken.

  DMA hecht naar eigen zeggen veel waarde aan verbinding en samenwerking met partners. Zo werkt het onder andere samen met Julidans, ICKamsterdam, Cinedans, ISH en Muziekgebouw aan ’t IJ. De opgebouwde netwerken als het nationale netwerk Moving Futures en de internationale netwerken Aerowaves en European Dancehouse Network zijn voor de drie geselecteerde choreografen toegankelijk. Voor de verkoop van de voorstellingen wordt gewerkt met Bureau Berbee.

  In de periode 2017-2020 speelt Dansmakers Amsterdam 341 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 185.000 euro.

  Historie

  Dansmakers Amsterdam ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Dansmakers Amsterdam onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Please me Please’, ‘Wie je ook bent’, ‘L.O.V.E.’ en ‘Moving Futures 2015’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij kent Dansmakers Amsterdam als productiehuis dat door de jaren heen vele makers heeft ondersteund. De commissie spreekt zich positief uit over de toegankelijkheid van de organisatie en de ambitieuze houding ten opzichte van het ontwikkelen, produceren en presenteren van het werk van jonge talentvolle dansmakers. Dit blijkt volgens haar uit de diverse activiteiten die DMA in de afgelopen jaren binnen een stevig netwerk heeft georganiseerd.

  De commissie heeft waardering voor het feit dat DMA de komende jaren de rol wil vervullen van artistiek producent en dat het ernaar streeft een drietal makers te begeleiden naar een zelfstandige positie binnen het professionele veld. Zij plaatst evenwel kanttekeningen bij de keuzes die DMA maakt voor de choreografen wier werk het de komende jaren als producent wil uitbrengen. Zo is zij van mening dat Marie Goeminne, Cecilia Moisio en Liat Waysbort in verschillende fases van hun ontwikkeling zitten. De commissie constateert dat DMA niet ingaat op deze verschillen en stelt vast dat Marie Goeminne en Liat Waysbort al sinds respectievelijk 2000 en 2001 werkzaam zijn als choreograaf, terwijl Cecilia Moisio nog als beginnende maker opereert. Het bevreemdt de commissie dan ook dat DMA de makers wat betreft hun ontwikkeling allen presenteert als mid-careers, die als start-ups in de markt zullen worden gezet. De commissie is daarnaast van mening dat het werk van de makers ook sterk verschilt als het gaat om artistieke kwaliteit. In de afgelopen jaren hebben de choreografen alle drie een eigen fysieke beeldtaal ontwikkeld, die getuigt van vakmanschap. De zeggingskracht van de voorstellingen die Goeminne en Waysbort hebben geproduceerd, vindt de commissie evenwel wisselend. De kritiek van de commissie richt zich vooral op de soms matige dramaturgische spanningsopbouw van het werk, evenals de wisselvallige kwaliteit van het bewegingsmateriaal. Over de oorspronkelijkheid van het theatrale werk van Cecilia Moisio is de commissie positief. Tegelijk constateert zij dat haar ontwikkeling zich nog in een pril stadium bevindt. In dat verband is de commissie van mening dat de artistieke signatuur van Moisio nog in onvoldoende mate is uitgekristalliseerd.

  De commissie staat positief tegenover het voornemen van de aanvrager om vanaf de periode 2017-2020 binnen DMA een soort platform te ontwikkelen, waar jonge makers zich voor een langere periode aan kunnen verbinden. DMA heeft inmiddels ruime ervaring in het begeleiden van beginnende makers, maar reflecteert volgens de commissie te weinig op de artistiek inhoudelijke invulling die het wil geven aan de kerntaken op het gebied van ontwikkelen, produceren en presenteren van de makers. Zij krijgt dan ook de indruk dat Dansmakers Amsterdam als producerende partij hoofdzakelijk faciliterend op zal treden en niet als artistieke partner die de makers inhoudelijke ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelen van nieuw werk. De commissie is van mening dat de thematische uitgangspunten die DMA in de aanvraag formuleert mooi aansluiten bij de artistieke signatuur van de makers, maar zij is tegelijkertijd kritisch over het feit dat DMA geen beeld schetst van de verwachtingen van de makers ten aanzien van dit vierjarige traject.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Zij constateert dat Dansmakers Amsterdam financieel gezond is en beschikt over een stabiel eigen vermogen. De commissie is evenwel van mening dat de financiële onderbouwing van de artistieke plannen niet overtuigt. Zij stelt vast dat de begroting is gebaseerd op het totale aantal activiteiten dat DMA in de periode 2017-2020 wil realiseren, terwijl er bij het Fonds wordt aangevraagd voor 44 voorstellingen per jaar van in totaal drie makers. De commissie noemt de financiële plannen onoverzichtelijk opgesteld, omdat de aanvrager geen onderscheid maakt tussen de totale financiering van DMA en de financiering van de makers. Daarnaast ontbreekt een stevige onderbouwing bij de begroting, waardoor de financiering van de drie makers voor de commissie weinig inzichtelijk is gemaakt.

  De commissie merkt op dat de totale eigen inkomsten zullen stijgen van 404.854 euro in 2015 naar gemiddeld 704.690 euro per jaar voor de periode 2017-2020. Deze forse toename komt voort uit een stijging van inkomsten uit private fondsen, totale publieksinkomsten en vergoedingen van de coproducent. Dit wordt volgens de commissie summier onderbouwd. Zij is er dan ook niet op voorhand van overtuigd dat deze geraamde inkomsten realistisch zijn. Zo constateert zij dat er vanuit private fondsen een bedrag van 111.000 euro is begroot. Zij vindt het opmerkelijk dat in het plan vervolgens niet wordt toegelicht op welke wijze dit bedrag zal worden verkregen en voor welke activiteiten dit bedrag is begroot.

  Daarnaast stelt de commissie vast dat als vergoeding van de coproducent een bedrag van 128.881 euro wordt opgevoerd, waarvan 70.000 euro afkomstig is van Dansgroep Amsterdam voor het Moving Forward-traject en het Talent on the Edge-traject. Omdat in de artistieke plannen niet wordt ingegaan op de inhoud van deze trajecten en omdat niet wordt toegelicht of de makers van Next Level onderdeel vormen van deze trajecten, is het de commissie niet duidelijk of dit bedrag een deel vormt van de financiering van de drie makers.

  Hoewel er volgens de commissie sprake is van een mooie financieringsmix, is het haar niet duidelijk wat het totale bedrag is dat wordt aangevraagd voor de makers en hoeveel de individuele maker voor de gemiddeld vijftien voorstellingen per jaar nog met zijn eigen stichting moet aanvragen bij private fondsen om de financiering rond te kunnen krijgen. Hoewel de commissie van mening is dat Dansmakers Amsterdam veel ervaring heeft met het begeleiden van beginnende makers, is het is niet duidelijk of en op welke manier DMA de makers zal ondersteunen in het aanvragen van aanvullende financiering. Zij noemt het daarnaast opvallend, dat DMA stelt dat voor een aantal van de voorstellingen door partners inmiddels een financiële basis beschikbaar is gesteld, maar dat DMA in het plan vervolgens niet toelicht om welk bedrag het gaat, voor welke maker(s) en productie(s) deze bijdrage bedoeld is en van welke partners deze bijdrage afkomstig is.

  De commissie constateert dat de aanvrager in het plan geen strategie heeft geformuleerd om tegenvallers op te vangen. Gezien het feit dat DMA werkt met mid-career makers met weinig tot redelijke landelijke bekendheid, ziet de commissie het als een realistisch scenario dat de makers met hun stichting de financiering van hun producties niet rond krijgen of dat de publieksinkomsten bij een productie tegenvallen. Zij vindt het dan ook een gemis dat een productiehuis als DMA, dat werkt met jonge en mid-career makers, hier in het plan niet op ingaat.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij plaatst het werk van Cecilia Moisio, Marie Goeminne en Liat Waysbort binnen het genre van de hedendaagse/moderne/conceptuele dans, dat ruim vertegenwoordigd is binnen het Nederlandse dansaanbod. Door de theatrale aard van een aantal van de voorgenomen voorstellingen vertoont het werk naar haar mening overeenkomsten met de performancekunst. Op grond hiervan concludeert de commissie dat Dansmakers Amsterdam een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het dansaanbod, maar hierin niet uniek is.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Dansmakers Amsterdam is gevestigd in Amsterdam waar het podiumkunstenaanbod groot is. Verder constateert de commissie dat DMA in de periode 2013-2015 veel heeft gespeeld in Amsterdam. In vergelijking met andere podiumkunstinstellingen heeft DMA ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Om die reden vindt de commissie dat DMA een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Dansmakers Amsterdam niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  185.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  185.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie