MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • Barokopera Amsterdam

  Inleiding

  Barokopera Amsterdam is een in Amsterdam gevestigd muziekgezelschap dat in 2009 is opgericht door artistiek en muzikaal leider Frédérique Chauvet. Zij wordt bijgestaan door zakelijk leider Gerolf Slot. De missie en hoofddoelstelling van Barokopera Amsterdam is het uitvoeren van muziekvoorstellingen in een theatrale vorm waarin kwaliteit, creativiteit, toewijding en toegankelijkheid bij elkaar komen. De organisatie wil minder bekend theatermuziekrepertoire uit de periode 1650-1850 ontsluiten voor een groot publiek. Dit doet zij door historisch en musicologisch onderzoek en daarbij is het inzicht ontstaan dat muziektheater eens onderdeel was van de populaire cultuuruitingen. In de voorstellingen worden verbindingen aangegaan met onder andere theater, circus, objecttheater en cabaret, zoals op de kermissen in de achttiende eeuw.

  Tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort het geven van muziektheatrale voorstellingen in en buiten het theater in binnen- en buitenland. Dit doen de musici op authentieke instrumenten of kopieën daarvan. Met toegevoegde teksten door de zangers en regiewerk wordt de muziek in haar theatrale en politiek-historische context geplaatst. Hierdoor is in de afgelopen zes jaar een vorm ontstaan die geduid wordt als ‘politiek-historische revue’. Ook is Barokopera Amsterdam gericht bezig als talentscout voor Nederlandse makers, zangers en musici.

  Een van de activiteiten die Barokopera Amsterdam wil ondernemen voor de periode 2017-2020 is ‘Acis & Galatea’ van Georg Friedrich Händel, een ‘pastorale opera’ op het kruispunt van cantate, masque, opera en het latere Engelse oratorium. In dit latere werk van Händel zijn invloeden te horen van Henry Purcell, de maestro van Engeland, Händels tweede vaderland. De hoofdrollen van deze opera zijn voor de zangers Wendy Roobol, Jan-Willem Schaafsma en Marc Pantus. De regie is van Julien Chavaz en de enscenering wordt gedaan door Noelle Brühwiler en Lea Hobson. Het ensemble bestaat uit dertien barokinstrumentalisten. Voorts komt er een reprise van ‘Don Giovanni, 1815’. De regie is van Nynke van den Bergh, kostuums en decorelementen worden verzorgd door Sanne Puijk. Zangers zijn Anne Rodier, Jean-Léon Klostermann, Pieter Hendriks en Wiebe-Pier Cnosse. Op de festivals wordt gespeeld met een tienkoppig barokensemble; in de theaters met een twintigkoppig barokensemble.

  In het najaar van 2017 brengt Barokopera Amsterdam de nieuwe productie ‘Peter de Grote, Tsaar en Timmerman’ op de planken. Aanleiding voor deze productie is het driehonderdjarig jubileum van de reizen die tsaar Peter de Grote in 1697 en 1717 naar West-Europa maakte. De werken die als basis dienen voor de muzikale invulling zijn ‘Pierre le Grand’ van Grétry, ‘Il borgomastro di Saardam’ van Donizetti en ‘Zar und Zimmermann’ van Albert Lortzing. De werken maken onderdeel uit van de collecties van Théâtre Français de la Haye en het Koninklijk Conservatorium. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met 20 tot 25 musici van het Franse Symphonie Atlantique. De regie is in handen van Nynke van den Bergh en kostuums en decorelementen worden verzorgd door Sanne Puijk. Er zullen zes zangers bij betrokken worden.
  In 2018 staat een productie gepland in samenwerking met het Posthuis Theater in Heerenveen en Wintercircus Heerenveen, ter gelegenheid van ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa’, namelijk ‘Le voyage dans la lune’ van Offenbach. De regie is in handen van Tjy Liu. De voorstelling wordt gespeeld met een ensemble van zeven instrumentalisten op romantische instrumenten, acht zangers en zeven circusartiesten onder wie luchtacrobaten, jongleurs en een goochelaar. Er volgen drie reprises: ‘Purcell Gala’, ‘Acis & Galatea’ en ‘King Arthur’ van Purcell. Tot slot beschrijft de organisatie nog twee nieuwe producties, waarvan één in samenwerking met het Orkest van de Achttiende Eeuw.

  In de periode 2017-2020 speelt Barokopera Amsterdam 48 voorstellingen en/of concerten per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 284.400 euro.

  Historie

  Stichting Barokopera Amsterdam ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Barokopera Amsterdam beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie vindt de uitvoeringskwaliteit van de musici goed, maar de totaalklank van het ensemble is volgens haar van wisselende kwaliteit. De dynamiek is weinig uitgesproken, waardoor transparantie tussen de verschillende secties niet geheel tot uiting komt. De vorm die het ensemble heeft gevonden in het presenteren van operarepertoire is volgens de commissie toegankelijk, maar dit heeft ook zijn keerzijde. Het risico bestaat dat er te veel aandacht wordt besteed aan het concept, waardoor aan zeggingskracht wordt ingeboet. In de productie ‘Don Giovanni, 1815’ wordt volgens de commissie met een sober decor een duidelijk beeld gegeven van de verschillende muzikale versies van het werk. Zij vindt het een interessant gegeven dat Barokopera Amsterdam in historische context werken presenteert, waardoor de toeschouwer inzage krijgt in de ontstaansgeschiedenis en historische tijdsgeest. Chauvet is volgens de commissie een bevlogen maker en haar ideeën vinden een groot publiek. De commissie vindt haar vakmanschap als dirigent echter minder uitgesproken. Zo is de samenhang van de verschillende delen niet altijd goed in balans en zijn de inzetten van het ensemble niet altijd gelijk. De solisten die aangetrokken worden, hebben allen voldoende vakmanschap om de rollen te vervullen. Maar door de losse benadering van de vocalen in combinatie met gesproken tekst, komt het geheel soms rommelig over op de commissie. Ook is zij kritisch over de acteerprestaties, die volgens haar een strakkere regie kunnen gebruiken.

  Over de plannen voor de periode 2017-2020 is de commissie gematigd positief. Zij vindt het een oorspronkelijk idee om, in het verlengde van de artistieke missie van de organisatie, opera te combineren met disciplines als circus en acrobatiek. Hieruit kan volgens haar een toegankelijke, spectaculaire voorstelling ontstaan. Zij mist in de beschrijving van deze productie echter de artistieke meerwaarde van de samenvoeging van de disciplines. De eigen artistieke signatuur ontleent Barokopera Amsterdam volgens haar eerder aan de vorm van de producties dan aan de artistieke inhoud. Dit maakt zij op uit de beschrijving van de voorgenomen plannen. In de beschrijving van de producties gaat de aanvrager bijvoorbeeld in op historische feiten, vormgeving en positie van het ensemble op of voor het podium. De aanvrager geeft echter geen artistiek-inhoudelijke beschrijving van de gespeelde werken die getuigt van een eigenzinnige artistieke visie. Ook mist er in de plannen een dramaturgische lijn van de voorstellingen. De commissie heeft hierdoor niet het vertrouwen dat de uitvoeringen van een grote zeggingskracht zullen getuigen. Zij is positief over de partners met wie de organisatie wil samenwerken, maar vindt ook op dit punt de plannen te weinig inhoudelijk beschreven. Zo wil Barokopera Amsterdam samenwerken met onder andere het Orkest van de Achttiende Eeuw en Symphonie Atlantique. Maar wat dit betekent voor de ontwikkeling van de artistieke lijn en signatuur van het ensemble, komt uit de aanvraag niet naar voren.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De commissie constateert op basis van de balans eind 2015 dat de organisatie financieel gezond is en een relatief bescheiden eigen reserve heeft opgebouwd. Barokopera Amsterdam beoogt in de periode 2017-2020 een fors hoger bedrag aan publieksinkomsten te behalen. De commissie vindt dit maar deels aannemelijk gemaakt. Zij is positief over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren en over de samenwerking met bijvoorbeeld het Posthuis Theater in Heerenveen. Hoe de organisatie vervolgens de extra speelbeurten gaat realiseren, vindt de commissie niet terug in de plannen. De ambitie van Barokopera Amsterdam is om gemiddeld tien concerten per jaar meer te spelen. De commissie vindt het echter niet aannemelijk dat de organisatie tweemaal per jaar dezelfde podia kan bespelen met een nieuwe productie. Zij vindt daarnaast de spreiding van inkomstenbronnen matig. Er wordt geen bijdrage verwacht van private fondsen, noch van lokale overheden. En alhoewel de aanvrager inzet op het verkrijgen van sponsorinkomsten en bijdragen van particulieren, zijn deze niet terug te vinden in de begroting. Bijzondere vermelding verdient volgens de commissie nog de relatie met de coproducenten. Zij constateert dat Barokopera Amsterdam bijvoorbeeld bijdragen ontvangt van ARMA in Frankrijk, maar er wordt daarnaast geen uitleg gegeven van welke overige coproducenten de organisatie een financiële bijdrage verwacht.

  Over de publieksbenadering van Barokopera Amsterdam is de commissie kritisch. De aanvrager benoemt de plaatsen waar de verschillende doelgroepen zich bevinden, maar hieruit kan de commissie niet opmaken welke doelgroepen de aanvrager wil bereiken. Er wordt ingezet op de hogere sociale klasse, die via de lezingen en klantenkring van de artistiek en zakelijk leiders worden bereikt. Daarnaast tracht Barokopera Amsterdam via educatieve projecten en samenwerkingen met sociaal-maatschappelijke organisaties een publiek aan zich te binden dat niet gewend is om naar klassiekemuziek- of operavoorstellingen te gaan. De commissie vindt dit een positief streven, maar kan uit de plannen niet opmaken dat hier een duidelijke strategie aan ten grondslag ligt. Hierdoor acht zij het niet erg aannemelijk dat deze doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt. De commissie vindt de gepresenteerde promotiemiddelen zeer traditioneel en vindt het een gemis dat de organisatie op het gebied van social media niet inzet op het bereiken van een nieuw publiek. Ook spreekt er uit de plannen van Barokopera Amsterdam volgens haar geen eigen visie op de publieksbenadering en vindt zij dat de organisatie te veel leunt op de publiciteit van de podia. De commissie is er al met al niet van overtuigd dat de voorgenomen acties zorgen voor een stijging in de bezoekersaantallen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  De commissie overweegt dat de producties van Barokopera Amsterdam bestaan uit klassieke werken die op een muziektheatrale wijze worden gebracht. Binnen het gesubsidieerde circuit, maar ook in de vrije sector is klassieke muziek ruim vertegenwoordigd. De manier waarop het ensemble dit semiscenische repertoire brengt is volgens de commissie vergelijkbaar met de aanpak van andere gezelschappen. Hierdoor levert Barokopera Amsterdam volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Barokopera Amsterdam is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Barokopera Amsterdam in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het gezelschap heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een groot aandeel van zijn concerten in andere steden en regio's gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Barokopera Amsterdam een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Barokopera Amsterdam niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  284.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  284.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie