MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • Internationale Koorbiënnale

  Inleiding

  De Internationale Koorbiënnale Haarlem, opgericht in 2001, is een internationaal festival voor professionele vocale ensembles, dat tweejaarlijks plaatsvindt in concertzalen, kerken en buitenruimten van Haarlem en Amsterdam. De zakelijke leiding is in handen van Kristien Jansen en Neil Wallace is verantwoordelijk voor de artistieke leiding. De missie van de Koorbiënnale is om de zeggingskracht van koormuziek een nieuwe betekenis te geven in de levens van mensen, zowel luisteraars als beoefenaars. Volgens de aanvrager behoren koorzang en samenzang tot de kern van de menselijke communicatie en expressie en heeft vocale ensemblezang als bijzonderheid dat zij mensen met elkaar verbindt. De Koorbiënnale wil met koorzangers, kunstenaars uit diverse disciplines en haar publiek aantonen dat koormuziek midden in de samenleving staat. Boven alles tracht de Koorbiënnale om het fenomeen koormuziek een vernieuwde, actuelere plek te geven in de samenleving en het culturele landschap. De aanvrager gelooft in de maatschappelijke kracht van gezongen muziek en vindt dat die in toenemende mate nodig is om de huidige tijd te begrijpen, om verder te gaan en verder te komen. De Koorbiënnale positioneert zich naar eigen zeggen als vernieuwer, als dé plek waar eens in de twee jaar koren en ensembles van wereldkwaliteit samenkomen om koor- en ensemblezang op geheel nieuwe wijze verder te ontwikkelen en te presenteren. De organisatie ziet de ontwikkeling van koormuziek als een hedendaagse relevante en geëngageerde kunstvorm als haar missie. Door opdrachten te verstrekken, premières uit te voeren, amateurs uit te dagen en nieuwe scenische presentatie- en samenwerkingsvormen te ontwikkelen, brengt ze koormuziek dichter bij een groeiend en nieuwsgierig publiek, aldus de aanvrager. Met deze aanpak heeft de Koorbiënnale naar eigen zeggen wereldwijd een unieke signatuur, waarmee het vocale ensemblemuziek helpt zich te vernieuwen en deze opnieuw betekenis geeft in een actuele context.

  Voor de komende edities heeft het festival in 2017 als thema ‘de bezongen tijd’, waarin wordt stilgestaan bij het fenomeen tijd. In 2019 zal de Koorbiënnale haar tienjarig jubileum vieren. Met als werktitel ‘This Turning World’ zal het in de jubileumeditie voornamelijk gaan over oude rituelen en de menselijke behoefte aan nieuwe vormen van spiritualiteit.

  De Koorbiënnale vraagt een bijdrage (co)productie aan voor het cureren van inhoudelijk geëngageerde, op de kunstenaar gerichte projecten die het publiek buiten de gebruikelijke kaders van koormuziek brengen. In bijna alle projecten vervangt ze de traditionele concertvorm door een integrale aanpak, waarin samen met locaties, gezelschappen en regisseurs nieuwe creaties worden gemaakt.

  Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt ze een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per editie.

  Historie

  Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Volgens de commissie heeft de Koorbiënnale sinds 2001 een belangrijke bijdrage geleverd aan ‘de onttrutting’ van het imago van koormuziek. Door koormuziek te presenteren in verbinding met andere kunstdisciplines en in context met locaties, is er volgens haar sprake van vernieuwing, gegeven het behoudende karakter van de wereld van koormuziek. De samenwerking met bijvoorbeeld dramaturgen en choreografen leidt naar de mening van de commissie tot verdieping en is van toegevoegde waarde voor de beleving van koormuziek.

  De missie van de Koorbiënnale om koormuziek als een hedendaagse relevante en geëngageerde kunstvorm te ontwikkelen, krijgt volgens de commissie een aansprekende vertaling in de plannen voor de komende periode. Via heldere programmalijnen en middels actuele en relevante thema's wordt inhoud gegeven aan de programmering voor de komende twee edities. De commissie noemt de programmering gedurfd, met podiumkunstenaars van hoge kwaliteit en vooruitstrevende, veelal internationale componisten. Verder vindt zij dat er bijvoorbeeld ook interessante keuzes voor regisseurs worden gemaakt. Het voornemen om Capella Amsterdam voor de komende vier jaar als ‘koor in residence’ vast te leggen, vindt de commissie interessant, al had ze graag meer onderbouwing bij die keuze gelezen.

  De commissie plaatst ook enkele kanttekeningen. De vernieuwing in de programmering voor de komende periode is weliswaar veelbelovend, maar volgens de commissie kan de aanvrager zeker nog stappen zetten. Zo vindt zij dat de Koorbiënnale nog meer ambitie mag leggen in de vernieuwing van het genre en dat bijvoorbeeld het succes van het project ‘human requiem’ navolging zou verdienen. Ook vindt de commissie dat een verbreding van de programmering naar andere muziekgenres tot de mogelijkheden behoort. De Koorbiënnale richt zich binnen haar programmering vooral op klassieke muziek en - zij het in beperkte mate - ook op wereldmuziek. Hoewel de commissie begrip heeft voor de keuze van de organisatie om voor grote, artistieke producties naar Amsterdam uit te wijken, vindt zij dat een duidelijke verbinding met de rest van het programma, dat in Haarlem plaatsvindt, ontbreekt. Deze keuze leidt tot een versnippering van het festivalprofiel. In de aanvraag mist de commissie een goede reflectie van de aanvrager op de betekenis van deze keuze en op het effect daarvan op de publieksbeleving.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  De Koorbiënnale wil toegankelijk, vooruitstrevend en grensverleggend zijn en heeft de ambitie om vocale ensemblemuziek te vernieuwen en te dynamiseren. Zoals eerder aangegeven vindt de commissie dat de Koorbiënnale binnen het veld van koormuziek vernieuwend en innovatief is. Het creëren van een nieuwe beleving, door bijvoorbeeld enscenering en nieuwe presentatievormen toe te passen, leidt volgens de commissie tot ontwikkeling en verdieping van koormuziek. In de beleving van het huidige publiek is daarom sprake van een vooruitstrevend festival. In het grotere veld van de podiumkunsten zijn deze ontwikkelingen echter veel minder vernieuwend. Andere festivals en gezelschappen zijn de Koorbiënnale hierin voorgegaan.

  Voorts vindt de commissie dat de wereldtop en amateurs goed zijn vertegenwoordigd op het festival, maar dat het de Koorbiënnale vooralsnog onvoldoende lukt om buiten haar eigen circuit een ontwikkeling te bewerkstelligen. Weliswaar zet de organisatie in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor een traject op voor jonge koorzangers en zet ze met Tenso een workshop voor jonge koorcomponisten op, maar een belangrijk deel van het potentieel aan koorzang in Nederland blijft naar de mening van de commissie onbenut. De Koorbiënnale lijkt zich wel bewust van dit potentieel, maar vooralsnog ontbreekt een goede strategie om buiten het festival een echte impact te hebben.

  Tot slot merkt de commissie op dat de Koorbiënnale een state of the art op het gebied van koormuziek presenteert. Daarmee is het festival een waardevolle bron voor iedereen die zich vakmatig met koormuziek bezighoudt. Met het organiseren van lezingen en inleidingen, het opzetten van workshops en het verstrekken van compositieopdrachten levert de Koorbiënnale volgens de commissie ook een bijdrage aan de ontwikkeling van koormuziek. De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in zijn geheel is volgens de commissie echter beperkt.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De financiële positie van het festival is redelijk. De ontwikkeling van de begroting vindt de commissie echter onvoldoende in balans. Zij stelt vast dat de voorgenomen groei met name door de aangevraagde, structurele bijdrage van het Fonds Podiumkunsten gerealiseerd zal moeten worden. De eigen inkomsten nemen in de komende periode namelijk af, zowel in absolute zin als percentueel. Opvallend daarbij is dat de aanvrager wel een toename van het aantal activiteiten en het aantal betalende bezoekers verwacht, maar dat dit geen vertaling krijgt in een stijging van de recettes.

  In het plan weet de Koorbiënnale haar plek in het veld helder te beschrijven. Het festival is volgens eigen zeggen een belangrijke verbindende factor in de sector van ensemblemuziek, zowel nationaal als internationaal. De commissie beaamt dit en is positief over de ambitie van de Koorbiënnale om het aantal samenwerkingspartners uit te breiden en de samenwerking met huidige partners te intensiveren. Dat zorgt bovendien voor een verdubbeling van de inkomsten uit samenwerking.

  Door publieksonderzoek en eigen bevindingen heeft de Koorbiënnale een gedegen inhoudelijk en cijfermatig beeld van haar huidige publiek. De commissie stelt vast dat het huidige publiek voor een belangrijk deel bestaat uit senioren. In dat licht bezien is omroep Max een begrijpelijke mediapartner. In de aanvraag wordt een aantal potentiële, nieuwe doelgroepen onderscheiden. Hoe de aanvrager deze nieuwe doelgroepen via marketing wil bereiken, vindt de commissie onvoldoende uitgewerkt. Verder onderbouwt de Koorbiënnale in het plan volgens haar beperkt waarom ze streeft naar een verbreding van haar publieksbereik. De programmering zal worden aangepast aan de wensen van deze potentiële doelgroepen, maar de commissie krijgt geen inzicht in het effect dat deze aanpassingen hebben op de beleving van het festival door het huidige publiek. Wat betreft marketing zet de Koorbiënnale vooral in op traditionele middelen, hoewel ze in de komende periode de eerste, voorzichtige stappen zal zetten op het gebied van online marketing en sociale media. De commissie is positief over de inzet van ambassadeurs en over de aansluiting die de Koorbiënnale zal zoeken met een aantal nieuwe mediapartners.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het festival presenteert voornamelijk klassieke muziek en in beperkte mate wereldmuziek. Door de bijzondere focus op koormuziek neemt de Koorbiënnale een bijzondere positie in binnen het Nederlandse festivallandschap. Desalniettemin is dit aanbod met enige regelmaat ook op andere podia en festivals te zien. De commissie beoordeelt dat het festival een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt voor het grootste deel plaats in Haarlem. De commissie vindt dat het hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Haarlem, anders dan in bepaalde regio's, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Haarlem en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  De Koorbiënnale heeft in de afgelopen periode jaarlijks een bijdrage van 50.000 euro ontvangen van de gemeente Haarlem en vraagt voor de periode 2017-2020 een vergelijkbaar bedrag aan. Van de provincie ontving de Koorbiënnale in de afgelopen periode ruim 50.000 euro per jaar; voor 2017-2020 wordt een vergelijkbaar bedrag aangevraagd. Hiermee is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie toe te kennen.

  De Koorbiënnale heeft ervaring met het cureren van inhoudelijk geëngageerde, op de kunstenaar gerichte projecten die het publiek buiten de gebruikelijk kaders van de koormuziek moeten brengen. Volgens de aanvrager vereist dat een complete dramaturgie, waardoor het maatschappelijke nut en de politieke lading van het antieke koorrepertoire in een ander licht komt te staan. Projecten met een dergelijke semiscenische aanpak komen vaak voor bij de Koorbiënnale. In bijna al die projecten wordt de traditionele concertvorm vervangen door een integrale aanpak, waarin samen met locaties, gezelschappen en regisseurs nieuwe creaties worden gemaakt. Een aantal voorbeelden die de aanvrager in de komende periode zal realiseren, zijn in het plan beschreven. De commissie heeft er vertrouwen in dat het merendeel van deze (co)producties zal leiden tot aanbod dat niet veel op andere podia te zien is. Zij is er daarom van overtuigd dat de te maken coproducties zullen bijdragen aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van de Internationale Koorbiënnale Haarlem te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  75.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  25.000
  Totaal per editie
  150.000
  Toegekend bedrag per editie
  75.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie