MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • De Kift

  Inleiding

  De Kift is een muziekgezelschap uit de Zaanstreek. De band verzorgt optredens in binnen- en buitenland in popzalen, theaters en op festivals. De Kift componeert zijn eigen muziek, neemt die op en verspreidt die in eigen beheer. Daarnaast maakt de band muziek voor films en documentaires. De Kift staat onder artistieke leiding van voorman Ferry Heijne en zakelijk leider Marco Heijne.

  De missie van De Kift is het maken van kwalitatief hoogstaande cultuurproducties met een duidelijke, eigen ‘Kift-uitstraling’: een energieke mengvorm van popmuziek, fanfare en literatuur in een kenmerkende muzikale stijl en vormgeving. Daarmee wil de band een nog breder publiek in contact brengen met (pop)muziek, theater, film en literatuur en het gedachtegoed van De Kift overdragen aan anderen. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de band zijn hoofddoelstelling aangevuld met het doel de eigen kennis, ervaring en visie op podiumkunst (in het bijzonder muziek) over te dragen. Naar eigen zeggen kenmerkt de band zich door kwaliteit, samenwerking, onafhankelijkheid en een eigen regie. De producties zijn gericht op een breed en divers publiek en hebben een eigen signatuur: een kenmerkende muzikale stijl, combinaties van diverse kunstdisciplines, gebruik van de Nederlandse taal en literatuur, een eigen vormgeving die tot uiting komt in decors, kleding en cd-verpakkingen en een niet-alledaags instrumentarium. Aansluitend op recente maatschappelijke ontwikkelingen zoals kleinschaligheid en ambachtelijkheid zoekt De Kift naar een nieuwe manier van muziek verspreiden via internet: uitgaven in kleine oplage en bijzondere verpakking en visuele aspecten zoals het maken van clips. De artistieke ambitie voor de komende jaren is ‘meer naar buiten en meer van buiten naar binnen’: De Kift richt zich op nieuwe doelgroepen via samenwerking met partners. Daarin neemt De Kift meer dan in het verleden de eigen regie in handen. Het verspreiden van zijn muzikale gedachtegoed wil de band tot stand brengen door anderen te betrekken bij het tot stand komen van de producties en samenwerking te zoeken met (jong) talent uit verschillende kunstdisciplines. Maar ook met talent op zakelijk en/of productioneel vlak. Vanuit het Do It Yourself-uitgangspunt wil de band zich ontwikkelen door gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan, experimenten toe te staan en open te staan voor nieuwe inzichten.

  Voor de jaren 2017-2018 beschrijft De Kift de volgende activiteiten: het uitbrengen van een studioalbum met een promotietournee, met als werktitel ‘Tijd’. Op dat album worden de uiteenlopende facetten van dit fenomeen belicht aan de hand van een verhaal over eenzaamheid, schoonheid en het ‘nu’, dat geestdriftig gevierd wordt in een poging aan de vergankelijkheid te ontsnappen. Het album komt in 2017 uit en De Kift zal de voorstelling vijftig keer uitvoeren in het clubcircuit en op festivals in Nederland, Frankrijk en België. De tournee loopt door tot voorjaar 2018. De productie en acquisitie in Nederland is in eigen handen. In het buitenland wordt gewerkt met lokale agents. Naast ‘Tijd’ wordt een tweede studioalbum uitgebracht (ook inclusief promotietournee), met als werktitel ‘Water’. De muziek van dit album vormt (tevens) de soundtrack van een muzikale roadmovie in samenwerking met documentairemaker Sanne Rovers. Daarin reist De Kift met een boot door Nederland, ontmoeten zij (gewone) verhalenvertellers langs de waterkant en omlijsten zij hun verhalen met muziek van de nieuwe plaat. Zo zal ‘Water’ een theatrale, poëtische weerspiegeling vormen van het Nederland van nu. Naast de uitzending op tv zal een clubtour plaatsvinden en organiseert De Kift filmvertoningen en optredens rondom het water. De productie en acquisitie van de tournee is in handen van De Kift; de film wordt geproduceerd door Stichting Docmakers. Het project start in de tweede helft van 2017: in de wintermaanden wordt gefilmd, en de film komt na de zomer van 2018 uit. Ook neemt de band zich voor een locatietheatervoorstelling te maken in het kader van het conceptplan Radius, met als werktitel ‘Het Proeflokaal’. Dit is een samenwerkingsverband met het Drentse PeerGroup.

  In de periode 2017-2020 speelt De Kift 48 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 229.200 euro.

  Historie

  Stichting Moer-Staal ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds veertien voorstellingen en/of concerten van zeven verschillende producties van De Kift bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De Kift is in het verleden zijn tijd ver vooruit geweest met zijn uitgesproken Do It Yourself-mentaliteit, wat medebepalend is geweest voor de authenticiteit van de voorstellingen en de geloofwaardigheid van de band. De commissie beschouwt De Kift als eigenzinnig en communicatief richting zijn publiek; het is een band die zich onderscheidt door de timing en dictie waarmee de teksten gebracht worden. Ten aanzien van het vakmanschap is de commissie echter van mening dat nauwelijks een ontwikkeling is waar te nemen in de uitvoeringskwaliteit van de band. Deze bevindt zich volgens de commissie al jaren op hetzelfde niveau, waardoor de indruk ontstaat dat kennelijk niet wordt gestreefd naar het aanscherpen van de minder sterke punten. Dat de band schatplichtig is aan de esthetiek van de punk, maakt dit aspect in de ogen van de commissie niet minder relevant. Ten aanzien van de literaire kwaliteit van de teksten merkt de commissie op dat er sprake is van verandering van thematiek, als gevolg van een veranderend perspectief van de tekstschrijver op de wereld om hem heen. Zij ontwaart ook op dat gebied echter weinig artistieke ontwikkeling in kwalitatieve zin.

  Met betrekking tot de plannen voor de periode 2017-2020 merkt de commissie op dat deze in haar ogen matig zijn onderbouwd. In de aanvraag worden producties beschreven rondom de thema's ‘Tijd’ en ‘Water’, waarbij een aantal ideeën en inspiratiebronnen worden genoemd. Dit wordt echter niet vertaald in een uitwerking op grond van een overtuigende artistieke visie. In de plannen wordt een schets van de voorstellingen gegeven door tamelijk losjes te verwijzen naar diverse onderwerpen en bronnen. De commissie ziet niet hoe de verschillende elementen op een oorspronkelijke wijze worden samengebracht. Zij kan zich weliswaar wel enige voorstelling maken van de beschreven producties op basis van de beproefde werkwijze van De Kift, maar zij vindt dat niet helder is beschreven hoe de gekozen thematiek tot uiting komt in de muzikale en theatrale vorm.

  De commissie is positief over de samenwerkingen die De Kift in de komende jaren wil aangaan met Docmakers en theatergezelschap PeerGroup; zij verwacht dat deze partners een goede bijdrage kunnen leveren aan de totaalbeleving die De Kift nastreeft. Echter, op grond van de plannen is de commissie er niet van overtuigd dat de muzikale inbreng van De Kift van grote betekenis zal zijn als het gaat om de zeggingskracht van de producties. Binnen de reguliere activiteiten wil De Kift ook ruimte bieden aan talent dat zich bij de band kan ontwikkelen. Dit sluit volgens de aanvraag aan bij het uitgangspunt om buiten de gebaande paden te gaan en open te staan voor nieuwe inzichten. Dit vindt de commissie een tamelijk algemene doelstelling, die weinig inzicht biedt in de impulsen die volgens De Kift in het bijzonder bijdragen aan de eigen artistieke ontwikkeling.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De financiële positie van De Kift geeft reden tot zorgen: exploitatietekorten in 2014 en 2015 hebben geleid tot een negatief eigen vermogen en een ongunstige liquiditeit en solvabiliteit ultimo 2015. In de aanvraag worden plannen beschreven om de eigen inkomsten te vergroten in de komende periode, met behulp van nieuwe verdienmodellen en het verkopen van de eigen muziek en beeldende kunst aan derden. Deze plannen zijn volgens de commissie echter mager uitgewerkt en leiden volgens de begroting niet tot substantiële extra inkomsten. De Kift verwacht in de komende jaren bovendien een dalende lijn in de ontwikkeling van de publieksinkomsten te kunnen ombuigen, zo blijkt uit de begroting. De commissie mist in dit verband echter een reflectie op de resultaten uit het verleden die deze aanname steunt.

  De commissie vindt het positief dat De Kift veel aandacht besteedt aan een efficiënte bedrijfsvoering en risicobeheersing, waarbij wordt geanticipeerd op risico's die gepaard gaan met de samenwerking met derden. De commissie is evenwel van mening dat de risico's door dit plan toenemen: De Kift concentreert zich op een kleiner aantal producties, waardoor de ambities voor het rendement (publieksbereik en gemiddelde inkomsten per productie) worden opgeschroefd. Het is volgens de commissie niet aannemelijk dat met de beschreven producties aanzienlijk meer inkomsten per voorstelling zullen worden gerealiseerd dan in de afgelopen jaren.

  De Kift richt zich in de aanvraag op doelgroepen die goed passen bij de voorstellingen die worden ontwikkeld. In zijn visie op de eigen positie in het veld gaat de band echter voorbij aan partijen die vergelijkbaar aanbod produceren. Dat terwijl er in toenemende mate sprake is van raakvlakken met het werk van andere artiesten en producenten binnen de popmuziek en het muziektheater. De inzet van de verschillende communicatiemiddelen wordt onderbouwd met een analyse van het bereik via social media. De commissie vindt het positief dat in de communicatie wordt uitgegaan van een persoonlijke benadering van het publiek. Daarbij worden de specialiteiten van De Kift, zoals het artwork, de liedteksten, decors en kostuums, zo goed mogelijk benut en is er een zorgvuldige balans tussen online en offline communicatie.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Zij rekent de activiteiten van De Kift tot de popmuziek, een genre dat ruim is vertegenwoordigd op de podia en festivals in Nederland. De producties van De Kift worden gekenmerkt door het gebruik van theatrale middelen, waaronder elementen uit de literatuur en beeldende kunsten. De commissie is echter van mening dat een dergelijke interdisciplinaire benadering redelijk veel voorkomt binnen de podiumkunsten in brede zin, als ook in de popmuziek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De Kift is gevestigd in Koog aan de Zaan, waar het podiumkunstenaanbod vrij klein is, maar voert daar maar incidenteel activiteiten uit. De Kift heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstelling echter ook een groot aandeel concerten en voorstellingen in andere steden en regio's gespeeld, en zal dat volgens de aanvraag ook blijven doen in de komende periode. De commissie vindt dat De Kift daarmee een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Kift te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  229.200
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  30
  2.800
  84.000
  Circuit groot
  18
  3.900
  70.200
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.200
  Toegekend bedrag per jaar
  229.200
  Aangevraagd bedrag per jaar
  229.200

  Circuit klein/middel
  84.000
  Circuit groot
  70.200
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.200
  Toegekend bedrag per jaar
  229.200

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie