MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • De Dansers

  Inleiding

  De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten dat voorstellingen maakt voor kinderen, families en (jong)volwassenen. Het gezelschap is voortgekomen uit het in de jaren negentig opgerichte Merkx en Dansers. In 2014 volgden choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille oprichter en choreograaf Wies Merkx op als artistiek leiders. De zakelijke leiding is in handen van Cees van Gemert.

  De Dansers heeft in de afgelopen jaren het genre van dansconcerten ontwikkeld, waarin moderne dans en livemuziek op een gelijkwaardige manier samengaan. Het gezelschap streeft ernaar zijn publiek levensechte lijven en een ongeremd openhartig samenzijn te laten beleven. Daarbij gelooft het in de waarde van dans op jonge leeftijd, omdat het lichaam dan vol beweging zit en vráágt om rennen, springen en aanraken. De Dansers beschrijft zijn signatuur als menselijk, ongepolijst en energiek. Er wordt volgens de aanvrager gewerkt met grote energieke groepsbewegingen, vloerwerk en acrobatisch partnerwerk. De thema’s van het werk van De Dansers komen voort uit een maatschappelijke betrokkenheid, waarbij optimisme en levenslust het vertrekpunt zijn, ook wanneer de thematiek soms donker of zwaar is. Volgens de aanvrager is De Dansers diepgeworteld in Utrecht en bedient het haar publiek landelijk en internationaal in theaters, op scholen en op festivals in de buitenlucht. De Dansers is één van de vaste spelers van De Krakeling Amsterdam en heeft duurzame relaties met Theater Kikker en Stadsschouwburg Utrecht. Op internationaal niveau is het gezelschap een regelmatige bespeler van het ASSITEJ netwerk van jeugdtheaterfestivals en -podia. Door de samenwerking met Theater Strahl en het gezamenlijk optrekken in de acquisitie wordt er regelmatig in Duitsland gespeeld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland bouwt het gezelschap aan een netwerk en de Amerikaanse afzetmarkt wordt momenteel verkend. Het gezelschap blijft zich in de komende periode richten op het kleine/middelgrote circuit, omdat de danstaal van De Dansers daar naar eigen zeggen het beste tot zijn recht komt.

  De Dansers produceert in de periode 2017-2020 vijf nieuwe voorstellingen en neemt drie producties in reprise. In de plannen heeft het gezelschap ruimte ingebouwd voor onderzoeksprojecten die het zelfstandig of in samenwerking met het werkveld uitvoert. Naast het in eigen beheer uitbrengen van voorstellingen, zal De Dansers in de komende jaren ook coproduceren met partners zoals Het Filiaal, DOX en Plan-D. Daarnaast gaat De Dansers samenwerkingen aan voor kortere periodes met onder andere De Theatertroep en Maas. Bij iedere voorstelling biedt De Dansers educatief materiaal en een workshop aan. Met partnerscholen neemt De Dansers deel aan het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en werkt zij samen met onder andere Kunst Centraal.

  In de periode 2017-2020 speelt De Dansers 106 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

  Historie

  De Dansers ontvangt in de periode 2013 2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door De Dansers beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘The Basement’, ‘Pokon’ en ‘Betonder’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij constateert dat De Dansers, sinds Wies Merkx in 2013 de artistieke leiding heeft overgedragen aan Josephine van Rheenen en Guy Corneille, een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. De commissie is van mening dat De Dansers zich onder de nieuwe artistieke leiding in een korte tijd heeft weten te ontwikkelen tot een jong en dynamisch gezelschap met een duidelijk herkenbare artistieke signatuur. Deze kenmerkt zich volgens haar door een rauwe en zeer fysieke bewegingstaal, waarin muziek en dans op gelijkwaardige wijze samenkomen. De voor het werk van De Dansers kenmerkende vorm van dansconcerten noemt de commissie oorspronkelijk en passend bij de energieke danstaal van het gezelschap. De voorstellingen van De Dansers getuigen volgens de commissie van onmiskenbaar vakmanschap op zowel choreografisch als muzikaal gebied. Zo werkt het gezelschap naar haar mening met goed getrainde, explosieve dansers, die op een heel vanzelfsprekende manier een jong publiek weten aan te spreken.

  De commissie vindt dat de plannen voor de periode 2017-2020 op een geloofwaardige wijze voortbouwen op de artistieke koers die in de afgelopen jaren is ingezet. Zij vindt in algemene zin de plannen helder en enthousiast beschreven en is positief over de ontwikkelingsdrang die eruit spreekt. Er is volgens de commissie sprake van een mooie samenhang tussen de diverse activiteiten die volgens haar getuigen van een oorspronkelijke artistieke visie. Zo vindt zij de in het plan beschreven artistieke uitgangspunten tot de verbeelding spreken en in thematisch opzicht goed aansluiten bij de beoogde jonge doelgroep. De commissie noemt de keuze van De Dansers om de komende periode het aantal voorstellingen iets terug te brengen om ruimte te creëren voor artistieke verdieping en de opbouw van nieuw repertoire, weloverwogen en goed doordacht. Zij is dan ook positief over de onderzoeksprojecten waarmee het gezelschap deze artistieke ruimte wil creëren door flexibel in te springen op kansen uit het werkveld.

  Tot slot heeft de commissie waardering voor de samenwerkingen die De Dansers aangaat met onder andere Plan-D, Het Filiaal en DOX. Zij is van mening dat deze samenwerkingen artistiek-inhoudelijk helder worden gemotiveerd en mooi aansluiten bij de aard van het werk en de jonge doelgroep waarvoor De Dansers produceert. Op basis van de plannen heeft de commissie er vertrouwen in dat deze samenwerkingen zullen bijdragen aan de realisering van aansprekend werk en een nieuwe impuls kunnen geven aan de zeggingskracht van de voorstellingen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Hoewel De Dansers in de afgelopen periode voornamelijk heeft gewerkt met bescheiden structurele ondersteuning van de gemeente Utrecht, stelt de commissie vast dat het gezelschap beschikt over een stabiele en gezonde financiële basis. De commissie is van mening dat dit voor een groot deel te danken is aan de energieke en ondernemende manier waarop De Dansers zijn plaats heeft weten af te dwingen binnen de jeugddans in Nederland.

  De commissie is van mening dat de ontwikkeling van de eigen inkomsten in het plan op heldere wijze wordt toegelicht en op geloofwaardige wijze aansluit bij de prestaties die de afgelopen jaren zijn behaald. Zij constateert dat de daling van de begrote eigeninkomstenquote (EIQ) ten opzichte van 2015 voortkomt uit het feit dat De Dansers zowel een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten als een hoger bedrag bij de gemeente Utrecht heeft begroot, hetgeen consequenties heeft voor de verhouding van de inkomstenstructuur. De begrote EIQ van 38 procent voor de periode 2017-2020 vindt de commissie daarom realistisch ingeschat. De begroting is volgens de commissie in overeenstemming met de aard en omvang van de organisatie en sluit logisch aan bij de geplande activiteiten voor de komende periode en de gerealiseerde exploitatierekening van de afgelopen jaren. Uit de toelichting bij de begroting spreekt naar mening van de commissie een goed bewustzijn van de ontwikkeling die het gezelschap de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De inkomsten zijn goed verdeeld over diverse inkomstenbronnen en de commissie is positief over de bewuste en realistische keuzes die op dit gebied zijn gemaakt. Zo laat de financieringsmix een grotere spreiding zien dan in de afgelopen jaren en is er daarnaast sprake van een gezonde verhouding tussen kosten en inkomsten. Zij is daarnaast van mening dat de organisatie wat betreft het spreiden van risico’s en het ondervangen van tegenvallers een zeer ondernemende houding laat zien. Zo heeft zij waardering voor het feit dat de organisatie risico’s probeert te spreiden door altijd voor alle doelgroepen een voorstelling op het repertoire te hebben staan, zodat deze kan worden ingezet wanneer een nieuwe productie niet aan de verwachtingen voldoet. De commissie is in het bijzonder positief over de in de aanvraag opgenomen paragraaf ‘Risicoanalyse en strategieën bij afwijkende exploitatie 2017-2020’. Hierin staan op overzichtelijke en overtuigende wijze diverse bedrijfsrisico’s omschreven, net als hun eventuele bedreiging voor de continuïteit van het gezelschap.

  De Dansers is goed verankerd in de stad en de regio Utrecht, waar het een stevig netwerk van samenwerkingspartners heeft opgebouwd. De commissie heeft er vertrouwen in dat de kennis en expertise van de ervaren organisaties waarmee De Dansers gaat samenwerken, het gezelschap kan voorzien van de nodige zakelijke en organisatorische ondersteuning. Daarnaast noemt ze de betrokkenheid van Frontaal Theaterbureau als verkopende partij vertrouwenwekkend. De commissie vindt dat uit het plan een ambitieuze en ondernemende houding spreekt ten aanzien van de positionering in het veld en het publieksbereik. Zo geeft het gezelschap in de aanvraag duidelijk weer op welke manier zijn signatuur zich onderscheidt van andere jeugddansinstellingen. Het streven naar een grotere landelijke zichtbaarheid en naamsbekendheid wordt naar mening van de commissie op een overtuigende wijze gemotiveerd. Zo bevat het marketingplan realistische marketingdoelstellingen die zijn uitgewerkt in overzichtelijke marketingstrategieën, die weer passend zijn bij de aard van het werk en de organisatie.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij constateert dat De Dansers opereert binnen het genre jeugddans, dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS). De commissie stelt dat het werk van De Dansers een combinatie betreft van hedendaags moderne dans en live popmuziek. Volgens de commissie levert het werk van De Dansers hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De Dansers is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Tevens is het aandeel voorstellingen dat De Dansers in de periode 2013-2015 heeft gespeeld in andere steden en regio’s in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat De Dansers een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Dansers te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  1.250
  125.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.167
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000

  Circuit klein/middel
  125.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.167
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie