MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • Feikes Huis

  Inleiding

  Feikes Huis is een in Amsterdam gevestigde productiekern voor objecttheater. Onder artistieke leiding van Eliane Attinger werkt Feikes Huis samen met verschillende professionele makers die niet gebonden zijn aan een genre, vorm of stijl. De zakelijke leiding is in handen van Judith Huizing. Feikes Huis wil de plek bij uitstek zijn waar jonge, nieuwe beeldend-theatermakers terecht kunnen om met artistieke en productionele ondersteuning stappen te zetten in de beroepspraktijk en waar ervaren makers hun eigen beeldende theatertaal verder kunnen ontwikkelen. Feikes Huis wil actief de modernisering en actualisering van het eigentijdse poppen- en objecttheater bevorderen, met als beoogd resultaat een betere positionering van deze discipline in het theaterveld. De kernactiviteit van het huis is het produceren van voorstellingen die de signatuur van Feikes Huis uitdragen: gedurfde, grensverleggende, beeldende producties waarin poppen, objecten, projecties en installaties samen met hun bespelers en tegenspelers de hoofdrol spelen.

  Feikes Huis ziet voor de jaren 2017-2020 een inspirerende overeenkomst met het tijdperk van het begin van de twintigste eeuw. Ook toen veranderde de wereld in hoog tempo door de uitvinding van elektriciteit, auto’s, radio, fotografie en film. De geïndustrialiseerde samenleving vormde een grote inspiratiebron voor kunstenaars, tegen de achtergrond van oorlog en sociale onrust. De plannen van Feikes Huis voor de komende periode liggen voor een deel dicht bij het moderne poppentheater en voor een deel dicht bij de ideeën over het niet-psychologische theater van de dadaïsten en futuristen. De keuze voor makers wordt vooral bepaald door hun affiniteit met politieke en actuele thema’s. In 2017 produceert Feikes Huis samen met Het Houten Huis de voorstelling ‘Hoe licht kan een wolk zijn? en Hoe zwaar kan een wolk zijn?, een Zen ervaring’. Uitgangspunt is het prentenboek ‘De wonderlijke hoed van Beer’ van de Japanse schilder en schrijfster Ayano Imai. Verder speelt Feikes Huis in 2017 ‘Portals’ met Firma Draak, een nieuwkomer in de wereld van het objecttheater. In sciencefiction is een ‘portal’ een simpele uitleg voor een zwart gat dat naar andere universums leidt. In de voorstelling is het ‘portal’ een simpele, levensgrote kubus. In 2018 brengt Feikes Huis ‘In het hoofd van P.’, een voorstelling op basis van de film Being John Malkovich. In 2018 wordt ‘Animal Farm’ gespeeld. In het boek van George Orwell wordt het uitgangspunt gevonden voor een beeldende voorstelling over idealen en revolutie, macht en populisme, opportunisme en stelling nemen. In 2019 speelt Feikes Huis de volgende voorstellingen. ‘Determined’, een installatievoorstelling in samenwerking aan met SoAP, waarin de grote wederzijdse afhankelijkheid van mensen centraal wordt gesteld. De ‘Baarmoederdialogen’ gaat over de maakbaarheid van de mens in het prille begin en over de keuzes waarvoor toekomstige ouders staan. In ‘Die Mutter’ maakt Sjaron Minailo een visuele interpretatie van de cantate op. 25 van Bertolt Brecht en Hanns Eisler. Het leerstuk uit 1931 van Brecht draait om een moeder die vecht tegen sociaal onrecht. De productie ‘Oorlog(en)’ is een coproductie met Productiehuis ON en wordt gemaakt en gespeeld met Muziektheatergroep BOT. In ‘Oorlog(en)’ combineert BOT het eigen muzikaal-beeldende idioom met tekst of een collage van teksten over oorlog. Met beeldend kunstenaar en theatermaker Jaime Ibanez maakt Feikes Huis ‘I started a second-hand shop with all the things I told you when I was in love’: een voorstelling over de verwerking van liefdesverdriet.

  In de periode 2017-2020 realiseert Feikes Huis 110 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 168.750 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 33.750 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 202.500 euro.

  Historie

  Feikes Huis ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds tien voorstellingen van zes verschillende producties van Feikes Huis bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Feikes Huis beoogt een actieve rol te spelen in de modernisering en actualisering van multidisciplinair poppen- en objecttheater. Tot 2013 fungeerde Feikes Huis als productiehuis; in de afgelopen jaren heeft de aanvrager zich als productiekern gemanifesteerd. De commissie vindt dat Feikes Huis deze rol in de afgelopen jaren met elan op zich heeft genomen. Het vakmanschap is duidelijk zichtbaar bij intendant Eliane Attinger. Zij kent het veld goed en weet waar de kansen liggen voor ontwikkeling van het metier van het objecttheater, door eigenzinnige (jonge) en grensverleggende makers aan zich te binden. In de projecten van de afgelopen jaren is in de ogen van de commissie eveneens sprake van vakmanschap, wat zichtbaar is in de acteerprestaties en de effectieve vormgeving in de voorstellingen ‘Rothko Chapel’, ‘Tik Tak Slaap’ en ‘Moord en Doodslag, naar Macbeth’. De commissie vindt de zeggingskracht van de projecten daarentegen wisselend. In het project ‘Gruwel’ vindt de commissie de regie gebrekkig, waardoor de beelden en scènes weinig onderlinge samenhang en het verloop van de stukken weinig ontwikkeling vertonen. Wat de commissie mist in de projecten van de afgelopen jaren is een duidelijke lijn die de verschillende projecten van Feikes Huis inhoudelijk met elkaar verbindt. De commissie ziet een breed en veelkleurig palet van objecttheater dat in zijn totaliteit geen duidelijke signatuur geeft aan het huis.

  De projecten voor de komende jaren laten in de ogen van de commissie hetzelfde beeld zien. Feikes Huis wil de instroom van jonge makers stimuleren, de samenwerking met enkele ervaren makers voortzetten en nieuwe samenwerkingen aangaan met zowel makers als coproducenten. De commissie vindt het totale beeld van makers dat uit de aanvraag blijkt zeer divers en ziet hierin weinig richting of focus. De artistieke onderbouwing in de aanvraag van de keuzes voor de geselecteerde projecten, namelijk dat voor de betreffende makers het beeld de belangrijkste drager is van betekenis, vindt de commissie summier. Ook de motivering van de keuze voor makers met affiniteit voor politieke en actuele thema’s vindt de commissie erg algemeen geformuleerd. Wat de meerwaarde zal zijn van de samenwerking met Feikes Huis voor de verschillende makers, behalve productionele ondersteuning, is voor de commissie niet duidelijk. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat in de komende jaren de signatuur van Feikes Huis duidelijker zichtbaar zal zijn. De jonge makers waarmee Feikes Huis gaat samenwerken vindt de commissie interessant en veelbelovend. Zij zijn veelal op zoek naar nieuwe vormen binnen het objecttheater en sommigen van hen komen niet uit het poppentheater en kunnen, vanwege die andere achtergrond, zorgen voor vernieuwende interacties tussen verschillende disciplines. Wel is de commissie nog niet volledig overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de projecten van de jonge makers. In de beschrijving van de projecten is de zorg voor de inhoud, de dramaturgie en de regie niet in evenwicht met de aandacht voor de vorm. De geselecteerde makers die meer ervaring hebben, zijn gerenommeerd en hebben een eigen stijl. In de beschrijving van de projecten van deze makers vindt de commissie de aandacht voor de regie en dramaturgie gering, maar voor het realiseren van zeggingskracht vertrouwt de commissie op de ervaring en staat van dienst van de makers.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De commissie is positief over de wijze waarop Feikes Huis de organisatie heeft vormgegeven. Feikes Huis heeft een kleine flexibele organisatie en per productie worden externe medewerkers aangetrokken. Daarnaast heeft Feikes Huis een groot netwerk van makers en instellingen in de podiumkunsten. De organisatie heeft een gedegen financiële positie.

  De ambities voor 2017-2020 voor wat betreft de hoogte van het activiteitenniveau komen neer op een kleine stijging van het aantal voorstellingen ten opzichte van 2013-2015. De commissie vindt deze ambitie realistisch. Feikes Huis beoogt in de komende jaren een verbreding van de financieringsmix ten opzichte van vorige jaren; de eigen inkomsten worden geacht aanzienlijk te stijgen. De maatregelen die zorg moeten dragen voor de stijging zijn het intensiveren van de verkoop van de voorstellingen, aanvullende fondsenwerving, uitleen van expertise en personeel en coproduceren. De commissie vindt deze onderbouwing niet overtuigend, aangezien de meeste genoemde maatregelen al doorgevoerd zijn. Zo is de samenwerking met impresariaten al enkele jaren geleden begonnen, werkt Feikes Huis al langer samen met makers met naamsbekendheid en is het coproduceren voor Feikes Huis al bekend terrein. Er is vanaf 2015 weliswaar een stijgende lijn in de verkopen, maar een sprong naar structureel hogere eigen inkomsten zoals in de aanvraag wordt beoogd, vindt de commissie zonder een overtuigende onderbouwing niet aannemelijk. Op grond van de aanvraag is de commissie van mening dat de publieksbenadering een ondergeschikte rol speelt in het zakelijk beleid van Feikes Huis. Het publieksbereik van Feikes Huis was gering in de afgelopen periode en de commissie vindt dat het gezelschap daarop niet afdoende reflecteert in de aanvraag. De omschrijving van de verschillende doelgroepen in de aanvraag is summier en gaat niet veel verder dan dat de voorstellingen van Feikes Huis aansprekend zijn voor een volwassen, avontuurlijk en cultureel divers publiek.

  Verder bevat de aanvraag geen gestructureerd plan van aanpak voor de communicatie en marketing. Er worden enkele middelen genoemd om de naamsbekendheid te vergroten en om incidentele bezoekers vast te houden, maar deze middelen vindt de commissie niet overtuigend. Wel heeft Feikes Huis sterke coproducenten in de arm genomen, werkt de aanvrager samen met professionele partners voor de verkoop en wordt er online een initiatief op touw gezet met gelijkgestemde instellingen. De commissie vindt het noodzakelijk dat Feikes Huis zich, samen met zijn netwerk, in de komende jaren meer dan voorheen inspant om het publieksbereik van de voorstellingen te vergroten.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als zeer goed.

  De commissie rekent het werk van Feikes Huis tot het poppen-/objecttheater. Dit is een soort aanbod dat in de Basisinfrastructuur (BIS) en in het vrije circuit nauwelijks tot niet wordt geproduceerd. Bovendien vindt de commissie dat Feikes Huis door het produceren van poppen- en objecttheater voor volwassenen, met producties van meerdere makers met verschillende genres, vormen en stijlen, waarvan het aanbod zeer klein is, een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenlandschap levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Feikes Huis is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Feikes Huis in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Feikes Huis heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergroting van de spreiding van de voorstellingen voor ogen, die de commissie op basis van het plan realistisch acht. De commissie vindt dat Feikes Huis een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De aanvraag voor talentontwikkeling is gericht op het maken van producties met jonge makers die elders al stappen gezet hebben en op het bieden van stageplekken. Feikes Huis vormt een trajectketen met Ulrike Quade Company, Hotel Modern, ArtEZ opleiding Muziektheater en de Mime Opleiding van de AHK. De commissie vindt de aanvraag voor talentontwikkeling niet goed onderbouwd. De indruk die in de aanvraag gewekt wordt, namelijk dat zonder de toeslag niet met prille makers gewerkt kan worden, vindt de commissie niet overtuigend. De activiteiten voor talentontwikkeling zijn immers verweven met de reguliere activiteiten. Daarnaast betreffen sommige samenwerkingen het kunstonderwijs. Deze laatsten passen niet binnen de bijdrage talentontwikkeling.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Feikes Huis te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  202.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  75
  1.250
  93.750
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  168.750
  Toegekend bedrag per jaar
  168.750
  Aangevraagd bedrag per jaar
  202.500

  Circuit klein/middel
  93.750
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  168.750
  Toegekend bedrag per jaar
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie