MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • Grachtenfestival

  Inleiding

  Grachtenfestival Amsterdam is een jaarlijks, tiendaags festival met klassieke muziek. Het festival vindt plaats op bijzondere locaties in de historische binnenstad van Amsterdam, de industriële en nieuwe architectuur rond het IJ en andere stadsdelen. Sinds 2014 staat het festival onder leiding van Mirjam Barendregt en de programmering is in handen van Hans Haffmans en Mirjam Wijzenbeek. Het Grachtenfestival richt zich volledig op de presentatie en ontwikkeling van jong talent en jonge professionals in de klassieke muziek en jazz en biedt hen een uniek podium om op te excelleren en zich te presenteren, aldus de missie van de organisatie. Door de verbinding die de muziek aangaat met het werelderfgoed van de stad Amsterdam, ontstaat een natuurlijk podium voor de jonge talenten en een laagdrempelige ‘concertzaal’ voor een breed en jonger publiek, aldus de aanvraag. Het Grachtenfestival wil klassieke muziek en jazz een grotere betekenis geven in het leven van een zo groot mogelijke groep mensen. Grachtenfestival Amsterdam stelt elk jaar een ander thema centraal, dat de artistieke leidraad vormt.

  De artistieke visie voor de periode 2017-2020 bouwt voort op de verworvenheden van de afgelopen achttien jaar, de eigen signatuur en de waargenomen maatschappelijk trends en ontwikkelingen. Deze visie zet in op authenticiteit, uniciteit en kwaliteit. Vaste onderdelen van het festival zijn het Junior Grachtenfestival: concerten en voorstellingen voor kinderen van 0 tot en met 12; het Grachtenfestival Conservatorium Concours; de GrachtenfestivalPrijs: de winnaar is het jaar erop artist in residence; de Bunschoten Jonger Talent Prijs: voor musici tot en met 18 jaar; Grachtenfestival De OpMaat: alle festivalactiviteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en uitmonden in een voorstelling of concert tijdens het festival; en het ‘Grachtenfestival Koepelconcert’: een concert dat één keer per jaar buiten de festivalperiode om wordt georganiseerd. De finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours, het Grachtenfestival De OpMaat en het ‘Grachtenfestival Koepelconcert’ zijn onderdeel van het Grachtenfestival Weekend, dat jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar plaatsvindt. Het festival wil de komende periode benutten om naar eigen zeggen van hét nationale festival voor klassieke muziektalenten door te groeien naar het meest betekenisvolle (Europese) klassieke muziekfestival voor jong muzikaal talent. Daarnaast wil het festival de meest bijzondere en markante plekken in de metropoolregio van Amsterdam betrekken bij het festival. Tot slot wil het uitgroeien tot een platform voor talentontwikkeling, met als uitingsvormen: presentatie, publicatie, ontwikkeling, samenwerking, excellentie en uitwisseling.

  Grachtenfestival Amsterdam vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt het festival een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Grachtenfestival Amsterdam ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit Grachtenfestival als voldoende.

  Het Grachtenfestival beoogt een podium te bieden waarop jonge musici kunnen excelleren. De aanvrager heeft in de voorliggende periode laten zien dat het festival daarin slaagt. Het wordt de commissie op grond daarvan duidelijk dat niet enkel de leeftijd van de uitvoerders, maar ook de artistieke kwaliteit een belangrijk criterium is bij de programmakeuzes. Uit die keuzes blijkt volgens haar het vakmanschap van de samenstellers van het festival. De organisatie heeft een goede neus voor talent en ook de samenwerkingspartners die ze in de zoektocht inzet en de bronnen waaruit ze put, zijn juist gekozen.

  De commissie constateert dat de artistieke signatuur van het Grachtenfestival vooral is gebaseerd op het programmeren van jong talent. Weliswaar zoekt de organisatie een artistieke verbinding tussen de onderdelen door vanuit een thema te werken, maar de commissie vindt dat de uitwerking daarvan tot nog toe niet in alle opzichten overtuigend uit de verf is gekomen. Daarvoor vindt zij een thema als ‘overbruggen’, wat in het festival van 2016 wordt gehanteerd, te algemeen en te ruim interpretabel om erop te vertrouwen dat het publiek daarmee een samenhang zal ervaren. De ambitie om vaker het experiment op te zoeken, is in aanzet een passende manier om vernieuwing in het aanbod te creëren. Er ontbreekt volgens de commissie echter een helder artistiek vertrekpunt voor deze experimenten. De beschrijving in het plan beperkt zich op dit punt vooral tot projecten die zich in toevalligheid aandienen. Bovendien geven de kwaliteit en authenticiteit van de betrokken makers geen garantie voor het slagen van deze experimenten. De commissie had hierbij graag meer reflectie van de aanvrager gezien op reeds gerealiseerde projecten.

  Het plan voor de periode 2017-2020 bevat volgens de commissie een aantal heldere doelen. De aanvrager benoemt volgens haar een aantal stevige ambities. De commissie vindt het plan echter tekortschieten in de vertaling van deze ambities naar een concrete programmering. De wens van de organisatie om een festival te zijn voor jong talent en tegelijkertijd een samenhangende programmering te presenteren, blijft volgens de commissie een tweespalt. Er ligt geen heldere artistieke visie ten grondslag aan het festivalprogramma. In zichzelf vindt de commissie de keuze van het festival om de locatie nadrukkelijker inhoudelijk een plek te geven in het aanbod aansprekend, maar zij is er onvoldoende van overtuigd dat dat in de volle breedte van de programmering tot uiting zal worden gebracht. Zo lijkt de aanvrager de historische context van de locaties, die volgens de commissie wel een bijdrage leveren aan de publiekservaring, slechts beperkt te koppelen aan de repertoirekeuze van alle optredende jonge talenten. Daarnaast zet de organisatie volgens het plan ook de succesvolle lijnen voort en benoemt ze een aantal festivalinnovaties, maar het wordt niet duidelijk of ze de beoogde thematische samenhang ook in deze programmaonderdelen verwerkt. Dat laat overigens onverlet dat de commissie erop vertrouwt dat ook in de toekomst de uitvoeringskwaliteit van de concerten van hoog niveau zal zijn.

  Bij de wens van het festival om in 2020 op bijzondere locaties in alle stadsdelen van Amsterdam en de Metropoolregio concerten te programmeren, plaatst de commissie een kanttekening. Hoewel zij deze groeiambitie begrijpt, vindt de commissie dat deze keuze tot versnippering van het aanbod kan leiden. Bovendien is deze keuze niet artistiek-inhoudelijk gemotiveerd en werkt de aanvrager deze ambitie niet uit in een mogelijk bij de verschillende omgevingen passend aanbod.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  De commissie staat positief tegenover de coaching en begeleiding en de talentontwikkeling die het festival biedt. Zij constateert echter, evenals vier jaar gelden, dat de aanvraag op dit gebied geen duidelijkheid verschaft in het plan. Hoewel de commissie het belang van het begeleiden van jong talent onderschrijft, is er volgens haar geen sprake van een diepgaande artistiek-inhoudelijke begeleiding. Hoewel de GrachtenfestivalPrijs en het Grachtenfestival Conservatorium Concours wel degelijk waardevolle spin-offs voor de winnaars zijn, ziet de commissie geen heldere lijn in de ondersteuning die geboden wordt aan deze jonge talenten. Hierdoor blijft de rol van het Grachtenfestival beperkt tot het bieden van podiumervaring. De bijdrage die de prijzen leveren aan werkelijke doorstroming van deze talenten, is volgens de commissie eveneens beperkt.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Ze is positief over de bedrijfsvoering van Stichting Grachtenfestival. De begroting sluit volgens de commissie goed aan bij de aard en omvang van het festival. De eigen inkomsten worden volgens de commissie goed gespreid over meerdere financieringsbronnen. Hiermee zorgt de aanvrager voor flexibiliteit in de kostenstructuur. Zo kan de aanvrager een eventuele tegenslag in de financieringsmix opvangen. De aanvrager verwacht dat het in de komende jaren zal lukken om de eigen inkomsten te laten groeien. Ook met een hogere bijdrage uit publieke middelen zal volgens de begroting het aandeel eigen inkomsten op het totaal van de begroting op peil blijven. Hieruit spreekt volgens de commissie een ondernemende houding. Bovendien heeft zij op basis van de behaalde resultaten uit het verleden en de onderbouwing hierbij in het plan vertrouwen in de haalbaarheid van de ambitie om meer eigen inkomsten te genereren.

  De commissie plaatst echter een kanttekening bij de ambitie van het Grachtenfestival om uit te groeien tot het meest betekenisvolle (Europese) muziekfestival in de klassieke muziek en jazz. Deze geambieerde marktpositie sluit volgens de commissie niet aan op het ondernemerschap zoals beschreven in het plan en de begroting. De ambities die met deze positionering gepaard gaan, zijn erg hoog, maar de commissie ziet de doelen beperkt vertaald in het marketingplan en de begroting. Het ontbreken van een concrete uitgewerkte onderbouwing hierbij geeft de commissie op voorhand onvoldoende vertrouwen dat Stichting Grachtenfestival deze ambitie kan verwezenlijken.

  Uit het plan blijkt volgens de commissie dat het festival op het gebied van de publieksbenadering in de komende jaren wil vasthouden aan de eerder ontwikkelde marketingstrategie. Deze strategie kent drie kernbegrippen: vasthouden, verjongen en vernieuwen. De commissie vindt de uitwerking in vijf verschillende publieksgroepen passend, maar de uitwerking in middelen en kanalen om die doelgroepen te bereiken te beperkt. Positief is de commissie over de YAM!-programmering, waarmee het festival een jonger publiek weet aan te spreken, en het mediapartnerschap met De Telegraaf. Voor het overige is de marketingstrategie volgens haar beknopt en enigszins standaard ingevuld.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Grachtenfestival Amsterdam presenteert klassieke muziek en jazz. De activiteiten van het Grachtenfestival leveren daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod. Het repertoire dat op het festival wordt gepresenteerd, onderscheidt zich niet wezenlijk van het aanbod dat ook andere podia en festivals in Nederland presenteren.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Het Grachtenfestival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Grachtenfestival geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Grachtenfestival Amsterdam heeft in de afgelopen periode een bijdrage ontvangen van de gemeente Amsterdam van 49.950 euro per jaar en vraagt voor de periode 2017-2021 een hoger bedrag aan: 215.000 euro per jaar. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Grachtenfestival niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie