MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • Compagnie Karina Holla (Schreeuw)

  Inleiding

  De in Amsterdam gevestigde Compagnie Karina Holla (Stichting Schreeuw) is een mimegezelschap dat artistiek wordt geleid door Karina Holla en al dertig jaar actief is. Karina Holla ziet het als haar missie om de mime te blijven innoveren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In haar werk legt zij de nadruk op de emotionele lading van de beweging en wil zij het diepmenselijke laten zien. Een belangrijk doel daarbij is het oproepen van begrip, inlevingsvermogen en empathie, om zo de cohesie in de samenleving te vergroten. Karina Holla put inspiratie uit de verre uithoeken van de menselijke geest; in de kern gaat het erom het monster in de mens, het lelijke van de mens naar buiten te laten komen en te tonen, maar er ook empathie voor op te wekken. Het gaat er in haar werk om het menselijke te beschrijven in onmenselijke omstandigheden. Daarnaast streeft Karina Holla naar het leggen van verbanden tussen generaties, door publiek van verschillende leeftijden bij haar voorstellingen te betrekken en door haar activiteiten in het (kunst)onderwijs. Daarnaast wil zij haar ervaring en kennis van het avant-gardetheater overdragen op een nieuwe generatie theatermakers en hen stimuleren en enthousiasmeren door het geven van lessen en workshops op theaterscholen in Nederland en over de grens.

  In de periode 2017-2020 wil Compagnie Karina Holla ieder jaar een eigen productie realiseren en een ontwikkeling doormaken richting teksttheater. De eerste productie is getiteld ‘Another Nice Mess’ en wordt samen met de Zweedse actrice Gunilla Röör ontwikkeld. Karina Holla werkte eerder kort samen met deze actrice. Zij wil hun beider onderzoek nu voortzetten naar de grens tussen vallen en opstaan. In die eerste productie gaat het over twee vrouwen die het hoofd proberen te bieden aan crises en zwarte gedachten. De tweede productie, ‘Oorlogsvrouwen’, wordt gebaseerd op het werk van Svetlana Aleksijevitsj. Karina Holla zal er verschillende vrouwen in spelen die allen (over)leven in onmenselijke omstandigheden. Manfred Karge van het Berliner Ensemble schrijft de tekst. Die gaat over vrouwen in Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog die zich inzetten om het vaderland te verdedigen door soldaten te worden in plaats van bruiden. In het begin worden ze bespot en uitgelachen, maar na de oorlog krijgen ze medailles en applaus. ‘Hardingsoefeningen’, gepland voor 2019, is een bewerking van ‘Het Dikke Schrift’ van Agota Kristof, waarin een tweeling uit een Hongaarse stad die gebombardeerd wordt, bij hun oma op het platteland wordt ondergebracht. De kinderen worden verwaarloosd en proberen te overleven door zichzelf en elkaar te harden tegen pijn en onrecht. Aan dit thema werkte Karina Holla met vier jongens van de mime-opleiding. Uitgangspunten voor ‘Storing’, de vierde voorstelling, zijn het thema ‘verscheurdheid’ en Karina Holla’s fascinatie voor het afwijkende versus het normale. Twee mannen springen agressief op en neer op asfaltjunglemuziek; ze vormen samen een goed geoliede machine. De mannen verliezen hun precisie wanneer een vrouw door middel van gedichten inbreekt in hun wereld. De woorden van de vrouw geven uitdrukking aan de pijnlijke gevoelens van gespletenheid. Ook deze productie wordt gemaakt met drie jonge, pas afgestudeerde spelers.

  In de periode 2017-2020 speelt Compagnie Karina Holla 32 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 75.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 5.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 80.000 euro.

  Historie

  Compagnie Karina Holla (Stichting Schreeuw) ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Compagnie Karina Holla onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Etre Blesse’, 'FUGU’, 'FremdKörper' en ‘Kafka Project’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij heeft waardering voor het vakmanschap van Karina Holla als mime-theatermaakster met een eigenzinnige theatertaal. Ook de inzet die zij aan de dag legt om deze over te brengen op een jongere generatie mimespelers vindt de commissie lovenswaardig. Compagnie Karina Holla is de afgelopen jaren vrijwel zonder subsidie blijven doorgaan met het produceren van voorstellingen. De commissie constateert echter dat het werk van Karina Holla niet is meegegaan in de ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. De commissie meent dat Karina Holla’s eigenzinnige bewegingsidioom en podiumpersoonlijkheid nog altijd sterk zijn, maar is er niet van overtuigd dat deze theatertaal ook zeggingskracht heeft voor het hedendaagse publiek en voor jongere generaties. Zij ziet dat bevestigd in het meegestuurde beeldmateriaal. Overigens is dat zeer beperkt van omvang, wat het moeilijk maakt een beeld van de voorstellingen als geheel te krijgen.

  De commissie is positief over de oorspronkelijkheid van de gekozen thema’s in het plan en ook over de literatuur die daarbij gebruikt wordt als vertrekpunt voor de theaterproducties. Een rode draad vormen thema’s als verscheurdheid en strijd, het afwijkende versus het normale en ook het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Toch constateert de commissie ook op dit vlak een gebrek aan actualisering. Uit de aanvraag spreekt wel een persoonlijke verbondenheid van de maakster met het materiaal, maar de aanvrager reflecteert niet op de betekenis ervan voor andere mensen: medemakers en publiek. De productie die met de Zweedse actrice Gunilla Röör wordt ontwikkeld is daar een voorbeeld van. Karina Holla werkte eerder kort samen met deze actrice en wil nu hun onderzoek voortzetten naar de grens tussen vallen en opstaan. Uit de productiebeschrijving blijkt niet wat de betekenis zal zijn voor het publiek en ook niet in welke vorm de thematiek zal worden overgebracht. Bij de productie ‘Oorlogsvrouwen’ wordt juist de vorm toegelicht; Karina Holla zal er verschillende vrouwen in spelen die (over)leven in onmenselijke omstandigheden. Bij deze en andere projectplannen gaat de aanvrager niet nader in op de verhouding of relatie tussen de tekst en het bewegingsidioom. De commissie is dan ook niet overtuigd van de ontwikkeling naar teksttheater die het gezelschap wil maken. Dat leidt er ook toe dat de commissie niet overtuigd is van de potentiële zeggingskracht. De commissie mist ook een heldere uitwerking van de projecten die gepland staan met jonge mimespelers. Zij vindt dat die slechts in aanzet worden beschreven. Omdat de productie ‘Hardingsoefeningen’ gebaseerd wordt op ‘Het Dikke Schrift’ van Agota Kristof, krijgt de commissie een impressie van de inhoud van de beoogde voorstelling, maar niet van de vorm die zij zal krijgen. Bij het project ‘Storing’ lijkt juist de vorm al uitgedacht en laat de inhoud zich raden. Dat een nieuwe generatie mimespelers veel van Karina Holla kan leren, staat voor de commissie buiten kijf, maar de manier waarop Karina Holla deze overdracht wil vormgeven in de beoogde producties is niet overtuigend. De uitwerking van de producties is te summier om voldoende vertrouwen te krijgen in de zeggingskracht. Daarbij ontbeert de uitwerking een interessante en overtuigende relatie met het ‘hier en nu’, wat de vraag oproept waarom deze verhalen nu verteld moeten worden. De commissie ziet niet in dat het beoogde publiek van verschillende generaties door de producties meer verbonden zal raken.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

  Compagnie Karina Holla heeft haar werk de afgelopen jaren met weinig financiële middelen tot stand gebracht. De financiële positie van de stichting is daardoor behoorlijk onder druk komen te staan. Dat is geen goede beginpositie. De commissie stelt bovendien vast, dat het werk van Compagnie Karina Holla de afgelopen jaren weinig te zien is geweest in de Nederlandse theaters. In de aanvraag wordt erop ingezet het aantal speelbeurten relatief fors te laten toenemen. Maar in combinatie met de resultaten van de afgelopen jaren geeft het plan onvoldoende aanknopingspunten om te verwachten dat de aanvrager die ambitie kan realiseren. De uitgangspositie is zwak door de beperkte zichtbaarheid van het gezelschap in de afgelopen periode. Er zijn ook geen concrete afspraken met (nieuwe) speelplekken en het plan van aanpak om daarin stappen te zetten is algemeen en summier. Weliswaar is iemand aangetrokken om de verkoop ter hand te nemen en daarin een groei te realiseren, wat tot enige verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren kan leiden, maar zonder gedegen plan van aanpak heeft de commissie daar weinig vertrouwen in. Verder toont Compagnie Karina Holla zich weinig bewust van het feit dat zij het afgelopen decennium in een marginale positie in het theaterveld is terechtgekomen. Er ontbreekt een gedegen en vertrouwenwekkend plan om die positie te verlaten. Hierdoor is de begrote groei van de eigen inkomsten, waaronder de publieksinkomsten en de inkomsten uit private fondsen, in de ogen van de commissie niet realistisch. Voor de werving hiervan ontbreekt bovendien een visie of plan van aanpak. Compagnie Karina Holla heeft haar visie op publiek en publieksgroepen in de aanvraag in algemene termen uitgewerkt. De organisatie wil een breed publiek van verschillende generaties met elkaar verbinden en ook de fans van het werk van Karina Holla geïnteresseerd houden. Hoe de communicatie met het publiek gestalte moet krijgen, is in de aanvraag erg algemeen beschreven en daardoor in de ogen van de commissie niet effectief. Ook hier ontbreken handvatten om erop te kunnen vertrouwen dat de organisatie een reële blik heeft op haar mogelijkheden.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het aanbod van de aanvrager plaatst de commissie binnen het genre bewegingstheater, waarvoor het aanbod in het Nederlandse theaterlandschap relatief beperkt is. Daarbinnen onderscheidt het werk zich naar de mening van de commissie echter niet expliciet van het overige aanbod. De commissie oordeelt dat het werk van de aanvrager een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Compagnie Karina Holla is gevestigd in Amsterdam, een stad met een groot podiumkunstenaanbod. In de periode 2013-2015 heeft Compagnie Karina Holla een groot deel van de activiteiten in Amsterdam uitgevoerd. Zij speelde daarnaast, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, in een beperkt aantal andere steden en regio’s. Het voornemen om in de komende jaren in alle regio’s en grote steden buiten Amsterdam een substantieel deel van de activiteiten te realiseren, vindt de commissie op basis van de speelbeurten in de afgelopen jaren en het voorliggende plan niet realistisch. De commissie vindt dat Compagnie Karina Holla geen bijzondere bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Compagnie Karina Holla niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  80.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  80.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie