MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • Holland Dance Festival

  Inleiding

  Het Holland Dance Festival is een tweejaarlijks, ruim twee weken durend internationaal dansfestival in Den Haag. De algemene en artistieke leiding van het festival is in handen van Samuel Wuersten en Martine van Dijk is zakelijk directeur. Holland Dance stelt zich sinds de oprichting in 1987 ten doel om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de dans in Nederland te vergroten, ongeacht leeftijd, sociale of culturele achtergrond. Behalve dat het festival ernaar streeft om de meest belangwekkende internationale dansproducties te vertonen, spant het zich ook in om de dans steviger in te bedden in de Nederlandse samenleving. Met een uitgebreid participatie- en educatieprogramma wil het festival niet alleen het in dans geïnteresseerde publiek vergroten, het ziet ook als een belangrijke taak om mensen te enthousiasmeren zelf te gaan dansen. Voor het maken van keuzes uit het dansaanbod laat het festival zich leiden door twee criteria; voorstellingen moeten binnen de fysieke scope van de dans liggen en ze moeten hoogwaardig zijn. In het internationale speelveld claimt de aanvrager dat het Holland Dance Festival met de artistieke kwaliteit van de internationale programmering samen met La Biennale de la Danse in Lyon en Tanzfestival Steps in Zürich tot de top van de internationale dansfestivals behoort. In de periode 2013-2016 zijn drie programma’s ontwikkeld, die volgens het plan ook in de komende jaren zullen worden ingezet. Dit zijn: ‘Venster op de Wereld’, de presentatie van de dans tijdens het Holland Dance Festival; ‘Samenleving in Beweging’, activiteiten die bevorderen dat mensen zelf in beweging komen; en ‘Onwijs Dansonderwijs’, (school)voorstellingen en dansactiviteiten ter kennismaking met of verdieping van de discipline dans onder scholieren en bezoekers.

  In de komende jaren wil het festival de artistieke kwaliteit van de programmering verder versterken en nog meer energie steken in het betrekken van Nederlanders bij dans, als nieuwe of vaker terugkerende bezoeker of als deelnemer aan activatie-, participatie- en educatieactiviteiten. Blijvend zal de organisatie zoeken naar internationale topwerken voor de kleine en grote zaal en van gerenommeerde, maar ook nog onontdekte choreografen. In het plan spreekt ze tevens de ambitie uit om naast de podia in Den Haag ook programmering te verzorgen in Theater de Veste in Delft en het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De editie van 2018 zal in het teken staan van het zestigjarig jubileum van het Nederlands Dans Theater (NDT) en de artistiek leider van dit gezelschap krijgt een belangrijke stem in de programmering. Daarnaast zal het festival deze editie focussen op de groep ouderen, onder andere door de resultaten van een Europees project van dans en ouderen te tonen. In 2020 vormt het festival een programma rond de opening van het nieuwe theatercomplex in Den Haag en zet het met de focus op dans en beperkingen onder de noemer ‘DanceAble’ een nieuwe doelgroep centraal.

  In het kielzog van het Holland Dance Festival worden in het kader van ‘Holland Dance on Tour’ volgens plan tournees langs 25 theaters in Nederland en de omringende landen georganiseerd. In de komende jaren zal de aanvrager de samenwerking met het Zuiderstrandtheater intensiveren en de banden met Korzo (inhoudelijk en delen van personeel en backoffice) en NDT (primair op het gebied van educatie) voortzetten.

  Het Holland Dance Festival vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt het een bijdrage (co)productie aan van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per editie.

  Historie

  Het Holland Dance Festival ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De geprogrammeerde voorstellingen zijn volgens haar over het algemeen van goede kwaliteit en vakkundig gemaakt en uitgevoerd. De artistieke leiding geeft op een overtuigende manier vorm aan de beoogde brede staalkaart van hoogwaardige internationale dansproducties. Volgens de commissie bedient het festival hiermee een groot, in dans geïnteresseerd publiek, dat niet alleen geïnspireerd wordt door het gepresenteerde aanbod, maar middels een uitgebreid educatie- en participatieprogramma ook wordt geactiveerd om zelf te gaan dansen. Een kanttekening zet de commissie bij de oorspronkelijkheid van het gepresenteerde werk. De keuzes in de programmering sluiten aan bij de beoogde toegankelijkheid en de excellente kwaliteit, maar in zichzelf zijn de voorstellingen die de aanvrager schaart onder de noemer ‘Venster op de wereld’ volgens de commissie weinig oorspronkelijk. Zij vindt dat het festival ook een relatief smalle bandbreedte in het dansspectrum belicht. De zeggingskracht is vooral gebaseerd op het effect van de technische virtuositeit van de uitvoering. In mindere mate is er naar de mening van de commissie sprake van voorstellingen waarbij de artistieke verdieping en inhoudelijke gelaagdheid tot een extra dimensie in de publieksperceptie leiden. In de beleidsperiode 2017-2020 gaat het Holland Dance Festival volgens plan verder op de ingeslagen weg. De commissie constateert dat het festival ook in de komende edities streeft naar een kwalitatief hoogstaand internationaal dansaanbod binnen de ‘fysieke scope’ van de dans. Daarnaast spreekt de aanvrager over ‘het zichtbaar maken van de vernieuwingsdrang door de programmering van spraakmakende dansontwikkelingen uit de hele wereld’. Deze ambitie vindt de commissie slechts beperkt uitgewerkt terug in het plan. De aanvrager noemt nauwelijks namen van gezelschappen en dansmakers die deze vernieuwing vertegenwoordigen. Het festival richt zich voorts nog meer dan voorheen op het betrekken van een breed publiek bij dans. De focus op ouderen in 2018 en op mindervaliden in 2020 kan daar naar de mening van de commissie een bijdrage aan leveren. Zij is positief over de intentie van Holland Dance om door inclusie van genoemde groepen de maatschappelijke functie van dans zichtbaar te maken, maar in de aanvraag wordt dit volgens de commissie nog te weinig concreet uitgewerkt. Ook ontbreekt het aan een inhoudelijke vertaling van de intenties om aan te haken bij het zestigjarig jubileum van het Nederlands Dans Theater in 2018 en de opening van het nieuwe theatercomplex in Den Haag in 2020.

  De commissie heeft op basis van de behaalde resultaten in het verleden en het vakmanschap van de artistieke leiding voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de programmering, maar vindt dat de ambities en visies voor de toekomst onvoldoende zijn uitgewerkt. Zij spreekt zich tot slot positief uit over de doelen en activiteiten die voortvloeien uit het Holland Dance Festival. Met ‘Holland Dance on Tour’ en ‘Zuiderstrandtheater en Holland Dance presenteren’ laat de organisatie volgens de commissie overtuigend zien dat de missie om bij te dragen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de dans zich niet beperkt tot de festivalperiode.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als voldoende.

  Zij merkt op dat de aanvrager zichzelf een inspirerende rol toekent door een venster op de wereld van de internationale dans te bieden. Het is volgens de commissie met het getoonde aanbod aannemelijk dat er sprake is van een dergelijke bijdrage voor de vele dansliefhebbers en -beoefenaars in Nederland. Ook vindt zij het voorstelbaar dat de uitgebreide randprogrammering en educatieve activiteiten bijdragen aan het bereiken van die veronderstelde uitwerking. Het plan is op dit onderwerp echter zeer beperkt uitgewerkt. Om overtuigend positief te kunnen zijn over de effecten van het festival op de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland had de commissie meer concrete voorbeelden willen zien. Daarnaast ontbreekt het volgens haar aan ambities op dit vlak. Zo mist de commissie een vertaling van de veronderstelde inspirerende werking naar activiteiten die in de komende jaren het Nederlandse dansveld zullen beïnvloeden.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  In het licht van de fors teruglopende landelijke overheidssubsidie vier jaar geleden heeft zij waardering voor de stabiele financiële positie van het festival. Dat getuigt van het vermogen van de organisatie om, weliswaar noodgedwongen en ongewild, flexibel om te gaan met die nieuwe realiteit. Dat blijkt ook uit de verschuiving die in de financieringsmix heeft plaatsgevonden naar meer financiering uit private fondsen en sponsoring. Uit de begroting blijkt dat de organisatie erop rekent dat in de komende beleidsperiode de eigen inkomsten op hetzelfde niveau blijven. De commissie plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de onderbouwing hiervoor in het plan. Uit het bedrijfsleven wil het festival in de komende jaren gemiddeld 50.000 euro per editie genereren. Gezien de relatief forse toename van deze bijdrage ten opzichte van voorgaande edities overtuigt de aanpak op dit vlak de commissie onvoldoende. De aanpak is daarvoor volgens haar nog te veel gebaseerd op voornemens en goede intenties. Ook de ambitie op het terrein van private fondsenwerving overtuigt de commissie niet volledig. Daarvoor ontbreekt in het plan volgens haar een strategie en aanpak voor de toekomst en mist de commissie voorbeelden van het soort projecten waarvoor in de komende jaren financiële ondersteuning zal worden aangevraagd.

  Wat de lasten betreft valt het de commissie op dat bij een gelijkblijvend aantal fte’s de beheerslasten personeel verdubbelen en dat er een fors bedrag voor tijdelijk personeel is opgenomen in de begroting. De aanvrager zegt daarover alleen dat de begroting moeilijk te vergelijken is met de realisatie van de voorgaande edities, maar legt niet uit waarvoor de verdubbeling en uitbreiding nodig zijn. Een nadere toelichting bij deze ontwikkeling is volgens de commissie wenselijk.

  Uit de beschrijving van de publieksbenadering blijkt volgens de commissie dat het festival zijn publiek goed kent. De uitwerking van de marketing in een doelgroepgerichte benadering is volgens de commissie in aanzet goed. Positief is zij over de potentie van het nieuwe CRM-systeem. De samenwerkingsverbanden met het Nederlands Dans Theater, het Zuiderstrandtheater en Korzo in de publiekswerving zijn volgens de commissie eveneens zinvol voor de benadering van de reguliere bezoekers van dansvoorstellingen. Met de aan het festival verbonden sociaal-artistieke activiteiten legt de organisatie een overtuigende inhoudelijke verbinding naar een potentieel nieuw publiek. Een kanttekening plaats de commissie bij de conversie van deze potentie in publieksbereik naar een overtuigende marketingaanpak. Het is volgens de commissie namelijk niet aannemelijk dat de organisatie enkel met het presenteren van deze activiteiten het beoogde nieuwe publiek zal bereiken. Tot slot ziet de commissie meer mogelijkheden om het dertigjarig jubileum in te zetten voor de publiekswerving en vergroting van de naamsbekendheid dan de in het plan voorgestelde publicatie van de geschiedenis van Holland Dance op de eigen website. Dat laat onverlet dat het online overzicht tot een aansprekende terugblik in de recente dansontwikkelingen kan leiden, aldus de commissie.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Op de Nederlandse podia en festivals is het dansaanbod redelijk vertegenwoordigd, waardoor de programmering van het Holland Dance Festival zich op grond daarvan nauwelijks onderscheidt. Voor wat betreft het aanbod van internationale dansproducties ligt dit anders, volgens de commissie. Mede door de rol die Holland Dance neemt in het organiseren van speelplekken voor het internationale aanbod op reguliere Nederlandse podia, vindt de commissie dat er sprake is van een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod als neutraal.

  Het Holland Dance Festival vindt plaats in Den Haag. In Den Haag is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Holland Dance geen bijdrage aan de geografische spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de gemeente is zeer goed.

  In de afgelopen periode heeft het festival een financiële bijdrage van 535.429 euro per jaar ontvangen. Voor de komende periode is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd. Hiermee is sprake van een stevige lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert een bijdrage (co)productie niet toe te kennen.

  Het Holland Dance Festival vraagt de (co)productiebijdrage aan voor de ontwikkeling van zogenaamde focusfestivals. Hiermee brengt de organisatie met ingang van 2017 in coproductie met het Zuiderstrandtheater jaarlijks compacte festivals rond aansprekende choreografen met een grote internationale staat van dienst. In de jaren waarin het Holland Dance Festival wordt gehouden, wordt het focusfestival ingebed. Volgens het plan krijgen de geselecteerde choreografen belangrijke choreografieopdrachten bij gerenommeerde buitenlandse gezelschappen. In 2017 betreft het Martin Schläpfer of Anne Teresa De Keersmaeker, in 2018 wordt het gerelateerd aan het zestigjarige NDT en voor 2019 is Jirí Kylián vastgelegd.

  De focusfestivals betreffen een extra jaarlijkse activiteit van Holland Dance, die in het festivaljaar wordt ingebed in het festival. De uitwerking van de ambitie om op deze manier te coproduceren roept bij de commissie de nodige vragen op die het plan niet beantwoordt. Zij krijgt onvoldoende inzicht in de motivatie om een extra festival te ontwikkelen en waarom de aanvrager dat op de voorgestelde manier invult. Het wordt de commissie bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de organisatie voor de genoemde gerenommeerde choreografen kiest en welke choreografieopdrachten ze aan hen zal verlenen. Vanwege het gebrek aan de concrete vertaling van de plannen kan de commissie niet beoordelen of het nieuw te produceren werk in de focusfestivals bijdraagt aan een breed palet van kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Holland Dance Festival te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  62.500
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  62.500

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie