MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 't Barre Land

  Inleiding

  Toneelgezelschap ’t Barre Land is een collectief dat werd opgericht in 1990 in Utrecht en tegenwoordig in Amsterdam gevestigd is.’t Barre Land heeft een driekoppige dagelijkse leiding, bestaande uit Vincent van den Berg (artistiek-organisatorisch), Margijn Bosch (artistiek-inhoudelijk) en Czeslaw de Wijs (zakelijk-organisatorisch). De werkwijze van het gezelschap is collectief. De gedachte die ten grondslag ligt aan het werk van ’t Barre Land is dat toneel ensemblekunst is. Vanuit die gedachte heeft het gezelschap zich altijd gericht op het vaste ensemble van toneelspelers en op het in continuïteit ontwikkelen van de toneelstijl en het repertoire. ’t Barre Land baseert het werk op de (toneel)literatuur. De voorstellingen van ’t Barre Land zijn een onderzoek naar toneelspelen en naar het wezen van deze tijd. De theatrale ervaring moet recht doen aan de complexiteit van het leven, daarom worden de dingen op het toneel niet simpeler voorgesteld dan ze zijn. Het gezelschap beschouwt toneel als een belangrijke maatschappelijke en culturele arena, waar alternatieve zienswijzen gezocht en geformuleerd worden.
  De voorstellingen van ’t Barre Land voor de periode 2017-2020 worden door het collectief ondergebracht in vier overkoepelende richtingen. De eerste richting is het spelen van klassiek repertoire met pas afgestudeerde toneelspelers. Voor 2017 staat ‘De Meeuw’ van Anton Tsjechov gepland. De voorstelling wordt gemaakt in het rondtrekkende toneelatelier ‘De Keuken’. De komedie ‘As you like it’ van William Shakespeare wordt binnen een moderne dramaturgie op de planken gebracht. ‘Dodendans’ van August Strindberg is een existentiële dronkenmansslapstick na een triadisch huwelijk van 25 jaar. ‘Bergman’ is een (gelogen) biografie van de toneelspelers, waarin op zoek wordt gegaan naar de bronnen van toneelspelen en Bergman. ‘Immer noch Sturm’ van Peter Handke is een modern toneelstuk in romanvorm, waarin Handke terugkeert naar z’n geboortegrond in Slovenië. De tweede richting betreft specifieke coproducties tussen gezelschappen, voortkomend uit de directe wens van individuele spelers om samen te werken. ‘Pointless International - deel 2’, in coproductie met Maatschappij Discordia, is een Engels gesproken clownsvoorstelling voor volwassen publiek, gebaseerd op een boek met klassieke clownsscènes, opgetekend door Tristan Rémy. ‘Weg en Hier’ van Ödön von Horváth is een coproductie met Tijdelijke Samenscholing; een klucht met zang in twee bedrijven over de absurditeit van de werkelijkheid. ‘Flaters’ van André Franquin, in coproductie met De Theatertroep, is geïnspireerd op de flaters van de antistripheld Guust. ‘Ideeën, boek twee Multatuli’, in coproductie met Maatschappij Discordia, is een voorstelling met als vertrekpunt ‘Ideeën’ van Multatuli. ‘Chambre Séparee’ is een intiem gesprek tussen twee toneelspelers (Bosch en Duijtshoff) over de toneelspeelkunst. ‘Wachtend op Godot’ (Samuel Beckett) is een vluchtelingendrama in komedievorm door Lamers en Van den Berg. De derde richting betreft intercollectieve samenwerkingen met De Theatertroep, Tijdelijke Samenscholing, Discordia en onafhankelijke toneelspelers. ‘Love for Love’ van William Congreve is een komedie, een familiesoap en ‘comedy of wit’ ineen. ‘Tussen de Bedrijven’ is een nieuw stuk dat speelt tijdens de pauzes van een voorstelling, ontleend aan ‘Tussen de bedrijven’ van Virginia Woolf. Verder staat ‘Verloren Illusies’ (Honoré de Balzac) op het programma en een trilogie van Judith Herzberg: ‘Leedvermaak, Rijgdraad, Simon’. De laatste richting betreft literaire programma’s die ontwikkeld worden voor het literaire circuit in samenwerking met Perdu. ‘Molly Bloom’ is een voorbereiding op de opvoering van ‘Ulixes’, van James Joyce uit 1922. Verder ‘Worstward Ho’, Becketts parodie op de vooruitgangsdroom van de musical ‘Westward Ho’, bewerkt tot een monoloog voor twee toneelspelers. Daarnaast ‘The Confidence Man’ en ‘Bartleby’ van Melville.

  In de periode 2017-2020 speelt ’t Barre Land zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 130.000 euro.

  Historie

  Toneelgezelschap ’t Barre Land ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door ’t Barre Land beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ’Pointless International’ en ‘De laatste dagen der Mensheid’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  In de ogen van de commissie is ’t Barre Land een theatercollectief dat op een heel eigen wijze werk uit de (toneel)literatuur onderzoekt en speelt. Het collectief blijft door de jaren heen steeds trouw aan zichzelf, met een herkenbare signatuur. Die signatuur bestaat volgens de commissie uit de interessante en onderscheidende interpretaties van het toneelrepertoire, die voortkomen uit de bundeling van kwaliteiten in het collectief. In de ogen van de commissie getuigen de voorstellingen van ‘t Barre Land van een sterke zeggingskracht, door de kracht van het ensemble op het toneel. Daarbij speelt een rol dat de commissie de acteerprestaties van hoog niveau vindt; de precisie waarmee teksten gespeeld worden, levert vaak indringend teksttheater op. Zo maakt ’t Barre Land in complexe en moeilijk te spelen stukken toch de essentie van die stukken zichtbaar door nauwkeurig acteerwerk, zoals in ‘De laatste dagen der Mensheid’. De groep vormt bovendien een hechte eenheid op het toneel, ook als er met veel acteurs wordt gewerkt, wat de zeggingskracht van de voorstellingen versterkt.

  De plannen voor de komende jaren zijn in de ogen van de commissie origineel en geven blijk van nieuwe inspiratie en energie bij het collectief. ’t Barre Land presenteert een grote hoeveelheid prikkelende projecten van zeer uiteenlopende aard. De keuze van de gepresenteerde titels is aansprekend en goed gemotiveerd. De al eerder ingezette lijn, waarbij ’t Barre Land (nieuwe) artistieke ontmoetingen aangaat met andere gezelschappen en kunstenaars, daarbij opererend als een flexibel ensemble, wordt voortgezet. De commissie vertrouwt op het vakmanschap van het ensemble om al deze projecten en samenwerkingen te laten uitmonden in spraakmakende voorstellingen. De commissie ziet in de omschrijving van de projecten wel een punt van aandacht voor de eigen signatuur van het gezelschap. In de veelheid van die projecten vindt de commissie het niet eenvoudig om een duidelijke focus te ontwaren. Een specifiekere keuze of een inhoudelijke lijn die het aanbod aan productieplannen als geheel onderbouwt, vindt de commissie ontbreken in de aanvraag. Dit maakt dat de eigen, herkenbare signatuur van ’t Barre Land vervaagt. De commissie is er niet van overtuigd dat die voldoende zichtbaar zal blijven in de verschillende samenwerkingsprojecten.

  De commissie is er wel van overtuigd dat de samenwerkingen tot interessante resultaten zullen leiden, aangezien ’t Barre Land eerder succesvol samenwerkte met de gekozen partners die wat betreft inhoud en vorm veel verwantschap vertonen. Ook is de commissie positief over enkele samenwerkingsverbanden met gezelschappen van jonge makers, waarbij de wederzijdse beïnvloeding artistiek gezien interessant kan zijn en kan resulteren in het bereiken van andere publieksgroepen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De organisatie van ‘t Barre Land vertoont een beeld van stabiliteit. De groep heeft veel ervaring in het maken en spelen van voorstellingen; in financieel opzicht is de groep gezond.

  De commissie is kritisch over de verhouding tussen het activiteitenniveau dat ’t Barre Land ambieert voor de komende periode en de daarbij behorende begroting. Zo kan de onderbouwing van ’t Barre Land voor de sterk stijgende kosten ten opzichte van de voorgaande jaren de commissie niet overtuigen. De commissie vindt de kostenstijgingen groot, zeker in relatie tot de uitbreiding van het activiteitenniveau. De commissie mist in de aanvraag ook een onderbouwing die de redelijkheid van de kostenstijging aannemelijk had kunnen maken. Verder vindt de commissie de in het dekkingsplan beoogde eigen inkomsten optimistisch ingeschat. Deze worden geacht sterk te stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren, maar deze stijging houdt geen gelijke tred met de beoogde toename van het aantal voorstellingen. Per voorstelling moeten dus veel meer inkomsten gegenereerd worden. Waar het gaat om de ambities om in het buitenland te spelen zegt ’t Barre Land dat de effecten van de investeringen die daar nu voor worden gedaan, over minimaal vier jaar zichtbaar zullen zijn. Niettemin worden voor buitenlandse optredens voor de komende vier jaar al flink hogere inkomsten begroot, terwijl het aantal uitvoeringen beperkt blijft. Verder bevat de aanvraag een voorzichtige schatting van de stijging van het aantal bezoekers, die niet aansluit op de stijging van de publieksinkomsten in de begroting. Bovendien voorziet 't Barre Land voor 2017-2020 verder samen te werken met theaters waar de groep al langer een vaste band mee heeft. De aanvraag geeft echter geen redenen om aan te nemen dat deze theaters de komende jaren veel meer gaan betalen of de groep langer gaan programmeren. De commissie is verder zeer kritisch over de financieringsmix, die een sterke afhankelijkheid van overheidssubsidies laat zien. De publieksinkomsten nemen slechts een beperkt deel in van de totale inkomsten. Ook laat de begroting hoge vergoedingen van coproducenten zien en overige directe inkomsten, maar deze zijn nog onzeker. De aanvraag geeft geen overtuigende onderbouwing van deze vergoedingen, die worden geacht structureel sterk te stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Al met al is de financiering van de activiteiten niet erg degelijk onderbouwd. Verder mist de commissie een strategie voor het omgaan met de risico’s die zij in het plan aantreft.
  ’t Barre Land spreekt in de aanvraag het besef uit dat een nieuw, vooral jong publiek moet worden bereikt. Het samenwerken met groepen van jonge makers met dito achterban vindt de commissie in dat kader een goed idee. Het gezelschap wil verder samen met gelijkgestemde gezelschappen een medewerker vrijmaken voor de marketing- en publiciteitstaken. Het zijn de eerste stappen op weg naar een groter publiek, maar echt concreet vindt de commissie die stappen nog niet. Zo vindt de commissie de omschrijving van de doelgroepen niet overtuigend geformuleerd; het gaat in haar ogen om een aselecte verzameling van mogelijke groepen van geïnteresseerden. Op het terrein van de communicatie en marketing bevat de aanvraag een aantal standaard promotiemiddelen. In deze werkwijze ziet de commissie geen krachtig plan van aanpak om een groter publiek kennis te laten maken met het repertoire van 't Barre Land, waardoor zij niet overtuigd is van de effectiviteit van de beschreven aanpak.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van ’t Barre Land onderscheidt zich in de ogen van de commissie niet van dit brede aanbod. De werkwijze van ’t Barre Land, komend vanuit het theatrale onderzoek met de daaruit voortvloeiende speelstijl, heeft in de afgelopen jaren bij meerdere gezelschappen navolging gekregen. De commissie beoordeelt dat het werk van ’t Barre Land geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De bijdrage aan de geografische spreiding beoordeelt de commissie als voldoende.

  De aanvrager is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Verder constateert de commissie dat ’t Barre Land in de periode 2013-2015 geregeld heeft gespeeld in Amsterdam. ’t Barre Land gaat in de komende periode in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen buiten Amsterdam spelen. Zij is ervan overtuigd dat ’t Barre Land de ambities op dit vlak kan realiseren. De commissie vindt op grond hiervan dat ’t Barre Land een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van ’t Barre Land niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  130.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  130.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie