MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • Let's Get Lost Festival

  Inleiding

  Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland organiseert sinds 2012 jaarlijks in oktober in Zwolle het eendaagse popfestival Let’s Get Lost. Erik Delobel is artistiek verantwoordelijk voor het festival, Frank Satink draagt de zakelijke verantwoordelijkheid. De missie van de organisatie is om met het festival een ontdekkingstocht te creëren rond alternatieve (inter)nationale muziek op bijzondere, niet-alledaagse locaties in Zwolle. Het festival wil een schakel zijn tussen opkomende makers in de kunst en cultuur en poppodia, producenten en festivals, aldus de aanvraag.

  Op de festivaldag vinden er in de middag een aantal gratis toegankelijke akoestische sessies op intieme plekken plaats. In de avond begint het kernprogramma, dat alleen toegankelijk is met een polsbandje. Tot diep in de nacht biedt het festival een podium aan nieuwe indie-gerelateerde muziek en haar subcultuur, grotendeels afkomstig uit het buitenland, aldus de aanvraag. Let’s Get Lost beoogt een platform te zijn voor opkomende alternatieve muziek in Oost-Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om bands uit Oost-Nederland, die ook aan bod komen in het programma. De nadruk ligt vooral op opkomende bands uit het buitenland die zelden tot nooit in de provincie Overijssel of zelfs Nederland spelen. Bij de selectie van bands kijkt de organisatie naar originaliteit, authenticiteit, pionierschap, potentieel, talent en interactie.

  Let’s Get Lost streeft ernaar om in de toekomst het festival naar twee dagen uit te breiden. De organisatie heeft de ambitie om met Let's Get Lost een early-adoptors-festival te worden met een onderscheidend aanbod ten opzichte van vergelijkbare popfestivals. Daarnaast wil de organisatie met het festival uitgroeien tot een vaste waarde in de festivalkalender, herkenbaar zijn als kwaliteitsmerk, geadopteerd worden door alle Nederlandse progressieve muziekmedia en -blogs en het vertrouwen krijgen van alle grote Nederlandse en internationale boekingskantoren. Hiernaast wil ze artistieke verdieping in het festival aanbrengen door (sub)genres van indiemuziek, nieuwe unieke locaties en decors, kunstprojecten en randprogrammering toe te voegen.

  Het festival vraagt een bijdrage (co)productie aan voor een artist in residence-project dat het ieder jaar zal organiseren. De exacte vorm daarvan moet de aanvrager nog onderzoeken. Het eerste verkennende gesprek met mogelijke samenwerkingspartner ArtEZ Zwolle heeft inmiddels plaatsgevonden en de intentie om samen te werken is er, aldus de organisatie.

  Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie aan van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Hoewel de ambitie om hét festival op het gebied van nieuwe (inter)nationale indie-gerelateerde popmuziek te worden de commissie aanspreekt, is ze van mening dat dit niet blijkt uit de tot nog toe gerealiseerde programmering. Hoewel het gepresenteerde aanbod over het algemeen op het gebied van vakmanschap van de musici goed is, vindt de commissie dat er van het tonen van ontdekkingen nauwelijks sprake is. Zij mist in het plan een artistiek-inhoudelijke visie van de aanvrager op het gepresenteerde genre. De aanduiding 'indie' in de popsector wordt volgens de commissie namelijk veelvuldig als verzamelnaam gebruikt voor muziek en bands die weinig van doen hebben met hetgeen de term in oorsprong vertegenwoordigde. In het plan wordt hier weliswaar globaal op gereflecteerd, maar de organisatie maakt niet helder hoe ze zich ten opzichte van de ontwikkeling van de indiemuziek positioneert en welke artistieke kwaliteit ze binnen de programmering nastreeft. Ook de criteria op basis waarvan de aanvrager bands selecteert, zijn daarvoor volgens de commissie te algemeen geformuleerd om meer duidelijkheid te geven. Al met al heeft zij er geen vertrouwen in dat de organisatie de rol die ze zichzelf toedicht, als voorloper en trendsetter in het ontdekken van (inter)nationale bands die later doorbreken en op grote festival staan, zal weten waar te maken. Bovendien bestaan er in Nederland diverse festivals die met succes een programmering van vernieuwende, indie-gerelateerde bands richten op een publiek van early adoptors. De aanvraag overtuigt de commissie er niet van dat Let’s Get Lost in dat veld een voorloper is.

  Wat de plannen voor 2017-2020 betreft merkt de commissie op dat een vertaling van de artistieke ambities naar een concrete programmering voor de komende jaren ontbreekt. Op grond daarvan vindt de commissie dat de beschreven missie en visie van de organisatie niet meer dan gemeenplaatsen blijven en zij mist een concrete uitwerking. Gematigd positief is de commissie over het presenteren van bands op diverse locaties in de binnenstad van Zwolle. Dit kan bijdragen aan de publieksbeleving, al reikt dat volgens de commissie niet verder dan het creëren van een decor. Van een inhoudelijke verbinding is volgens haar nauwelijks sprake.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak.

  De organisatie heeft plannen om in komende edities een artist-in-residence-programma op te zetten waarin nationale en internationale indieartiesten met elkaar zullen worden verbonden. Dit concept is volgens de commissie echter nauwelijks inhoudelijk uitgewerkt in de aanvraag. Daardoor heeft ze er geen vertrouwen in dat deze verbindingen belangwekkende nieuwe ontwikkelingen teweeg zullen brengen. Daarnaast merkt de commissie op dat de organisatie zelf in haar plan de bijdrage aan de podiumkunsten voornamelijk benadert vanuit een geografische context. Ze schrijft namelijk dat er in het oosten van het land een gemis is aan een platform voor nieuwe opkomende popmuziek. De commissie merkt op dat dit niet leidt tot een positief oordeel, omdat het voorzien in zo’n platform geen betrekking heeft op de ontwikkeling van de inhoud of vorm van het gepresenteerde genre of de podiumkunsten in het algemeen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Bovenal constateert de commissie dat de totale begroting voor de komende jaren ten opzichte van de voorgaande edities twaalf keer zo hoog wordt. De verschillende posten aan zowel de baten- als de lastenkant nemen fors toe. De aanvrager verwacht dat het aantal bezoekers in de periode 2017-2020 gemiddeld vierenhalf keer toeneemt in vergelijking met de realisatie van 2015. Deze verwachting, en de daarmee samenhangende toename van directe inkomsten, vindt de commissie onvoldoende overtuigend realistisch. Tot op heden heeft het festival namelijk maximaal 900 bezoekers weten te bereiken. Niets wijst er volgens de commissie op dat enkel de groei naar twee festivaldagen en een verdubbeling van het programma de beoogde stijging van het aantal bezoekers zal opleveren.

  De kosten voor het festival stijgen eveneens fors. Opvallend vindt de commissie dat het budget voor de kernprogrammering vier keer zo hoog wordt, terwijl het aantal activiteiten wordt verdubbeld. Naar haar mening rijmt dat niet met de aard van het festival. Let’s Get Lost beoogt namelijk bands te boeken die nog helemaal aan het begin van hun carrière staan en mogelijk gaan doorbreken. Hoewel de organisatie aangeeft ook een aantal grote namen te willen boeken als publiekstrekker, vindt de commissie het niet realistisch dat die gezien de aard van het festival zo exclusief zijn dat ze het merendeel van het programmabudget opslokken. Ze concludeert dat op dit punt een overtuigend beargumenteerde koppeling tussen de inhoudelijke ambities en een financiële vertaling daarvan ontbreekt. Daarnaast mist de commissie een zekere realiteitszin in de financiële ambities. Deze zijn volgens haar erg hoog in relatie tot de omvang van het festival. Hoewel de kosten voor de baat uitgaan, is het risico van de sprong die hier wordt voorgesteld naar de mening van de commissie onvoldoende afgedekt. Bovendien vindt de commissie het inconsistent dat de organisatie in de plannen aangeeft dat het festival een fondsenwerver wil aanstellen, maar dat er geen inkomsten uit private fondsen zijn begroot.

  Bij de publieksbenadering schrijft de aanvrager dat het festival zich richt op muziekliefhebbers van indie-gerelateerde muziek uit het hele land in de leeftijd 25 tot 45 jaar. Daarnaast richt Let’s Get Lost zich op de grotere doelgroep van twintigplussers uit met name Oost Nederland met een grote affiniteit voor muziek en die openstaan voor beleving en ontdekking, aldus de aanvrager. De inhoudelijke match tussen programmering en doelgroep lijkt volgens de commissie aanwezig, al vindt zij de doelgroepen tamelijk algemeen gedefinieerd. Daarnaast plaatst de commissie een kanttekening bij de ambitie van de organisatie om een landelijk publiek te bereiken. De commissie is er op basis van de plannen en de programmering niet van overtuigd dat Let's Get Lost op landelijk niveau de slag om het publiek met vergelijkbare en meer avontuurlijke festivals zal weten te winnen.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

  Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk bestaat uit alternatieve popmuziek. Er is in Nederland al een ruim aanbod hiervan, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit van podia en festivals. Er is zodoende geen sprake van een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Zwolle. De commissie vindt dat hiermee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Zwolle, anders dan in bepaalde regio’s, geen sprake is van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Zwolle en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is neutraal.

  Uit de aanvraag blijkt dat er noch bij voorgaande edities noch bij komende edities sprake is van een structurele financiële bijdrage van provincie of gemeente.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie