MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • Cappella Pratensis

  Inleiding

  Cappella Pratensis is een vocaal ensemble dat zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering van polyfone meesterwerken uit de 15e en 16e eeuw, met een bijzondere aandacht voor de historische uitvoeringspraktijk en het repertoire uit de Lage Landen. Het ensemble heeft een basisbezetting van acht mannenstemmen en is sinds 2009 gevestigd in ’s-Hertogenbosch. De artistieke leiding is in handen van Stratton Bull.

  Cappella Pratensis formuleert in de aanvraag de doelstelling om de komende jaren een plaats in te nemen bij de wereldtop van de polyfone ensembles. De uitvoeringspraktijk is nadrukkelijk gebaseerd op muziekwetenschappelijk onderzoek en gekoppeld aan educatieve activiteiten, onder meer via workshops en masterclasses. Het ensemble verzorgt zowel losse concerten als concertseries en treedt op tijdens festivals in binnen- en buitenland. Daarnaast worden opnamen gemaakt ten behoeve van cd’s, radio en televisie, en participeert Cappella Pratensis in multimediaprojecten die worden verspreid via internet en tentoonstellingen. Cappella Pratensis onderscheidt zich naar eigen zeggen binnen het muziekleven in Nederland als een van de weinige ensembles die het laatmiddeleeuwse polyfone repertoire tot hun specialisme hebben gemaakt. De wijze van presentatie is volgens de aanvraag vrijwel uniek: het ensemble staat rond een enkele lessenaar en zingt uit één groot koorboek, waarin de muziek in mensurale notatie opgetekend is. Deze opstelling resulteert in een eigen en herkenbare klankkleur volgens het ensemble, doordat de zangers dicht bij elkaar staan en elkaar goed kunnen horen.

  Cappella Pratensis wil de komende periode investeren in een verbreding van het ensemble, om op die manier een grotere inzetbaarheid mogelijk te maken en meer concerten te kunnen realiseren. Daarbij heeft het de wens om in een aantal gevallen met een extra bovenstem te zingen in een bezetting met negen zangers. In de aanvraag worden verschillende programma’s beschreven, waaronder ‘Missa Lutherana’, naar aanleiding van het feit dat het in 2017 vijfhonderd jaar geleden is dat de Reformatie op gang kwam.

  Verder presenteert Cappella Pratensis een nieuw programma met muziek van Heinrich Isaac en wordt met ‘Josquin in Rome’ vooruitgeblikt op de vijfhonderdste sterfdag van Josquin des Prez in 2021. In 2018 wil het ensemble een concertprogramma uitvoeren met liturgische muziek van Dufay, Ockeghem en Regis als onderdeel van een multimediaal project. Vervolgens wordt aangesloten op de geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch met een reconstructie van de Marialiturgie van Pierre de la Rue, in het kader van de vijfhonderdste sterfdag van deze componist in 2018. Later in dat jaar volgt een requiemmis die De la Rue schreef naar aanleiding van de begrafenis van Filips de Schone. Enkele producties die worden beschreven voor 2019 en 2020 zijn een vervolg op het cross-overproject met jazzsaxofonist Paul van Kemenade en een concertvoorstelling over Suster Bertken, met harpiste Sarah Ridy en verteller Herman De Winné.
  De bijdrage talentontwikkeling wordt door Cappella Pratensis onderbouwd met een tweeledig plan. Enerzijds wil het ensemble de interne talentontwikkeling van de eigen zangers bevorderen met een vierdaagse retraite. Dit is volgens het plan noodzakelijk om de inzetbaarheid van het ensemble flexibel te maken met het oog op de diverse projecten in de komende periode. Voor wat betreft de externe talentontwikkeling wil het ensemble Summerschools in Nederland opzetten, naar het voorbeeld van de cursussen van Laus Polyphoniae tijdens het Festival van Vlaanderen. Dit initiatief is gericht op de (betere) amateurzangers in Nederland. Daarnaast wil Cappella Pratensis met de bijdrage vaker workshops geven in combinatie met concerten.

  In de periode 2017-2020 realiseert Cappella Pratensis veertig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 15.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 110.000 euro.

  Historie

  Stichting Cappella Pratensis ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Cappella Pratensis beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Het vakmanschap van de zangers staat volgens de commissie op een hoog niveau en in de samenzang realiseert het ensemble een mooie, transparante koorklank. De artistieke leiding is naar de mening van de commissie in goede handen bij Stratton Bull. Het ensemble ontwikkelt zijn uitvoeringspraktijk op basis van gedegen muziekhistorisch onderzoek. De commissie beschouwt Cappella Pratensis dan ook als de hoeders van een bijzonder stuk erfgoed. De consciëntieuze wijze waarop de muziek benaderd wordt, heeft volgens de commissie wel als keerzijde dat de aandacht vooral op de muziekhistorische bronnen is gericht en minder op de beleving van het publiek. Dit maakt de benadering van het ensemble tamelijk academisch, wat een welhaast musicologische houding van de luisteraar vergt.

  De commissie is van mening dat Cappella Pratensis zich ook in de plannen voor de periode 2017-2020 in de eerste plaats concentreert op de verantwoordelijkheid voor het muzikale erfgoed. De keerzijde van deze focus is volgens de commissie een zekere afstandelijkheid tot het publiek; te weinig komt in de aanvraag naar voren hoe het koor dit erfgoed op een actuele manier wil uitdragen. Hoewel de voorgenomen producties interessante ideeën bevatten om een relevante historische context te bieden aan het gekozen repertoire, bevat de aanvraag weinig aanknopingspunten hoe dit binnen de programma's betekenis krijgt voor het publiek. De commissie is er hierdoor niet van overtuigd dat de producties een oorspronkelijke invulling krijgen en er een optimale zeggingskracht bereikt zal worden. Zo kiest Cappella Pratensis vanuit het streven naar een authentieke uitvoeringspraktijk voor het zingen rond een enkele muziekstandaard uit een koorboek. Maar dit middel schiet volgens de commissie zijn doel voorbij, aangezien het ensemble hiermee op het probleem stuit dat niet alle zangers voortdurend zichtbaar zijn voor het publiek. Dit wordt vervolgens gecompenseerd door live-videobeelden van de zangers te projecteren, maar het wordt de commissie niet duidelijk wat de visie van Cappella Pratensis is op de interactie tussen muziek en beeld. Ook wanneer sprake is van een specifieke inzet van multimedia, wordt niet uitgelegd wat de aanvrager daarbij voor ogen staat. Zo wil het ensemble bij de productie ‘Incarnation’ een video-installatie inzetten om het liturgisch drama tot leven te brengen. Dit wordt verder niet gemotiveerd, terwijl de samenwerking met een videokunstenaar bij dit project wordt uitgelicht als een van de artistieke ambities voor de komende periode.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De financiële positie van de organisatie is niet stevig, gelet op de matige liquiditeit ultimo 2015. De aanvrager voorziet in de komende jaren een forse stijging van het aantal concerten en de eigen inkomsten. Cappella Pratensis wil het aantal uitvoeringen laten groeien door met behulp van het gevraagde meerjarensubsidie vaker op te treden in het circuit van kleine zalen. Dit zou volgens de commissie betekenen dat, meer dan in de afgelopen jaren het geval was, boekingen worden gerealiseerd voor relatief lage uitkoopsommen. Echter, uit de begroting blijkt dat Cappella Pratensis erop rekent dat het gemiddelde bedrag aan publieksinkomsten per concert fors zal stijgen. Dit perspectief is in de ogen van de commissie niet aannemelijk. Verder verwacht Cappella Pratensis een aanzienlijk deel van de publieksinkomsten te zullen realiseren met concerten in het buitenland, maar dit gaat niet gepaard met een gedegen onderbouwing van de internationale concertacquisitie.

  De begrotingsontwikkeling staat voor een belangrijk deel in het teken van het aanstellen van een nieuwe staf, na een periode waarin het bestuur veel uitvoerende werkzaamheden op zich heeft genomen. De commissie meent dat de doelstellingen die in zakelijk opzicht zijn geformuleerd, behoorlijk hooggegrepen zijn en dan ook het uiterste zullen vergen van een nieuwe zakelijk leider. De werving van de juiste functionarissen is dan ook een onzekere factor met het oog op de haalbaarheid van de plannen. Cappella Pratensis streeft in de komende periode verder naar inkomsten uit diverse private bronnen, maar gaat er in de begroting van uit dat deze inkomsten zullen teruglopen ten opzichte van 2015. Het blijft onduidelijk waarom de ambities op dit punt lager zijn ingezet dan de resultaten in het recente verleden. Verder vindt de commissie dat de strategie bij tegenvallers tekortschiet. Er wordt ingegaan op het risico dat gevraagde subsidies niet worden toegekend, maar uit de aanvraag blijkt niet dat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de verwachte eigen inkomsten niet worden gerealiseerd.

  De aanvraag bevat een beschrijving van de positie in het veld, maar Cappella Pratensis verhoudt zich daarin niet tot de directe omgeving van vocale ensembles die vergelijkbaar repertoire uitvoeren. De commissie is kritisch waar het gaat om de publieksbenadering. Bij de afzonderlijke producties worden telkens doelgroepen genoemd, maar het gaat voornamelijk om de algemene categorie van liefhebbers van klassieke (oude) muziek. Tegelijkertijd noemt de aanvrager het risico dat de groep liefhebbers van polyfone muziek relatief beperkt is en van gevorderde leeftijd. Hierdoor rijst de vraag hoe Cappella Pratensis het bestaande en potentiële publiek van de eigen activiteiten ziet. Verder is er in enkele gevallen een publiek benoemd dat geïnteresseerd is in beeldende kunst en videokunst. Maar hoe dit publiek wordt aangesproken, blijkt noch uit de inhoudelijke beschrijving van de producties, noch uit de publieksvisie. De inzet van communicatiemiddelen is summier beschreven; er wordt kortweg melding gemaakt van het gebruik van sociale media en het actueel houden van de concertkalender. De marketing en communicatie worden volgens het plan verder opgevoerd, maar deze investering wordt niet toegelicht en uit de begroting blijkt niet dat het marketingbudget wordt verruimd.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het repertoire van Cappella Pratensis bestaat uit klassiek vocaal repertoire, meer precies gaat het om polyfone vocale muziek uit de late middeleeuwen en renaissance. Klassiek vocaal werk is redelijk goed vertegenwoordigd binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. Hoewel het aantal gespecialiseerde vocale ensembles op dit specifieke terrein niet zeer groot is, is het genre wel in ruime mate aanwezig op de Nederlandse podia. De commissie is van mening dat Cappella Pratensis geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Cappella Pratensis is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat de aanvrager in de periode 2013-2015 maar beperkt in andere steden en regio’s heeft gespeeld. Volgens de aanvraag zal Cappella Pratensis in de periode 2017-2020 een groot aandeel concerten in andere steden en regio’s spelen, maar de commissie is van mening dat deze toename slechts ten dele aannemelijk wordt gemaakt in de aanvraag. Op grond van het bovenstaande vindt de commissie dat Cappella Pratensis een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Cappella Pratensis niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  110.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  110.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie