MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • Five Great Guitars

  Inleiding

  Stichting Five Great Guitars is de in Grijpskerk gevestigde organisatie die haar naam ontleent aan het ensemble The Five Great Guitars. Dit is een groep stilistisch zeer verschillende gitaristen, voor wie improvisatie de verbindende factor is. De oorspronkelijke samenstelling van gitaristen Jan Kuiper, Digmon Roovers, Zoumana Diarra, Harry Sacksioni en Eric Vaarzon Morel wordt geregeld uitgebreid met gasten uit binnen- en buitenland. Dit concept is ontwikkeld door gitarist Jan Kuiper, eveneens directeur en artistiek leider van de organisatie.

  De stichting heeft als missie de gitaarmuziek te vernieuwen en integratie te bewerkstelligen tussen diverse muziekstijlen. De nadruk wordt daarbij gelegd op jazz-, pop- en wereldmuziek. Experimenteren, improviseren en impulsen van binnenuit zijn naar eigen zeggen essentieel. De stichting tracht haar missie onder meer te verwezenlijken door het organiseren en geven van concerten, workshops en festivals. Op deze manier wil de organisatie een platform zijn voor jong (gitaar)talent, gearriveerde musici en (professionele) musici afkomstig uit andere delen van de wereld. Tot de kernactiviteiten behoren – naast de activiteiten van de formatie Five Great Guitars – ‘Yoga in Concert’, ‘Jongens van de Zee’ en ‘African Strings & Drums’. Daarnaast organiseert de stichting gitaarworkshops, festivals en andere educatieve activiteiten. De artistieke visie wordt in de aanvraag beschreven vanuit de persoonlijke visie van artistiek leider Jan Kuiper en daarin staat improvisatie centraal. Muziekstijlen waarbij improvisatie op een doorgaande groove essentieel is, krijgen volop de aandacht: Afrikaanse muziek, Noord- en Zuid-Indiase muziek, jazz en de zogenaamde Europese improvisatiemuziek. In alle gevallen wordt volgens de aanvrager gezocht naar combinaties van improvisatiestijlen. Voor de komende periode heeft Five Great Guitars één belangrijke artistieke ambitie: het creëren van nieuwe (gitaar)muziek waarin improvisatie een essentieel, zo niet het meest essentiële, element is. Deze nieuwe muziek zal worden gepresenteerd in combinatie met bijzondere muzikale en niet-muzikale disciplines, zoals yoga. Daarnaast wil de aanvrager de komende periode een toonaangevende organisatie zijn op het gebied van improvisatie en educatie voor jonge talentvolle gitaristen.

  Voor de komende jaren staan verschillende activiteiten op de planning. Er zal jaarlijks één grote tournee van Five Great Guitars worden georganiseerd met een lengte van vier tot acht weken. In de jaren 2017 en 2018 zal het gaan om jubileumtournee ‘The Reunion’ (in originele bezetting) en ‘Manouche Nouveau’ van Gypsy Jazz in een bezetting van Jan Kuiper, Digmon Roovers, Biréli Lagrène, Stochelo Rosenberg, Paulus Schäfer en de percussionisten Pape Seck, Moussé Pathé Mbaye en Gianna Tam. In de periode 2019-2020 wil de aanvrager consolidatie van zijn positie bewerkstelligen. Er zal een Five Great Guitars-tournee komen met de naam ‘East meets West’, waarvoor de in Los Angeles geboren gitarist Larry Carlton (West) en Kazumi Watanabe uit Tokio, Japan (East) uitgenodigd worden. 2020 staat in het teken van een samenwerking met het Noord Nederlands Orkest of het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Ten slotte wil de aanvrager op de kleine podia vier uiteenlopende producties presenteren: ‘Yoga in Concert’, ‘Jongens van de Zee’, ‘African Strings & Drums’ en ‘India Songs’.

  In de periode 2017-2020 speelt Five Great Guitars 55 voorstellingen en/of concerten per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 224.500 euro.

  Historie

  Stichting Five Great Guitars ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Five Great Guitars beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Guitar Heroes’, ‘Jongens van de Zee’ en ‘Body, Mind & Music Festival’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  De concerten getuigen volgens haar van de technisch virtuoze instrumentbeheersing van gitarist Jan Kuiper. Door verschillende interessante artiesten in wisselende samenstelling voor de programma’s uit te nodigen, weet hij zichzelf telkens weer uit te dagen. De commissie is echter van mening dat de programma’s die de afgelopen periode zijn gerealiseerd, geen overtuigende invulling hebben laten zien van de bestaande formats. De toevoeging van nieuwe onderdelen als yoga, theatrale elementen en het laten meespelen van bekende Nederlanders heeft niet bijgedragen aan de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de concerten. De kern van de activiteiten wordt nog altijd gevormd door het ensemble Five Great Guitars. De wijze waarop binnen deze formatie verschillende spel- en improvisatiestijlen worden toegepast en samengevoegd, leidt volgens de commissie niet tot een artistiek geslaagd resultaat. In het samenspel is volgens de commissie weinig sprake van synergie tussen de verschillende musici, waardoor de meerwaarde van de muzikale interactie beperkt blijft. Verder vindt de commissie dat de aanvrager weinig oorspronkelijkheid tot uiting brengt in de wijze waarop hij met nieuwe thema’s een aansprekend kader tracht te creëren, waarbinnen de concerten gepresenteerd worden.

  De voorliggende plannen roepen bij de commissie eenzelfde beeld op. In algemene zin spreekt daaruit nauwelijks een overkoepelende artistieke visie op de afzonderlijke activiteiten. De beoogde combinaties in de programma’s zijn weinig oorspronkelijk en komen over als een herhaling van zetten. Zo ziet de commissie in de beoogde producties ‘African Strings & Drums’ en ‘India Songs’ nauwelijks een artistieke ontwikkeling ten opzichte van het eerdere werk. Ook mist de commissie in de plannen een heldere uitwerking van de thematiek en het beoogde muzikale materiaal. De commissie is met name kritisch ten aanzien van het programma waarin yoga en gitaarspel samengebracht worden. Een artistieke visie op de combinatie van muziek en yoga wordt niet gegeven. Daardoor is onduidelijk wat de aanvrager, behalve het interesseren van een andere publieksgroep, hierin op artistiek terrein ambieert. De plannen ten aanzien van de eigen concerten van het ensemble The Five Great Guitars zijn weinig prikkelend en ook daaruit ontstaat volgens de commissie het beeld dat er voor de aanvrager nog weinig uitdaging ligt. Voor het bijeenbrengen van de oorspronkelijke vijf gitaarvirtuozen is geen artistieke visie geformuleerd. Dit wekt bij de commissie niet het vertrouwen dat de concerten een sterke zeggingskracht zullen hebben.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De aanvrager heeft de afgelopen jaren zijn activiteiten weten te realiseren met behulp van relatief bescheiden bijdragen uit publieke middelen.

  De commissie constateert dat de solvabiliteit en liquiditeit van de aanvrager redelijk zijn. Uit de aangeleverde jaarcijfers komt naar voren dat de organisatie niet beschikt over een stabiele financiële basis; het eigen vermogen was eind 2015 tamelijk beperkt van omvang. De organisatie verwacht de komende periode een stijging van de eigen inkomsten. Dit is uitsluitend gebaseerd op de prognose dat de publieksinkomsten zullen toenemen. De aanvrager toont hiermee ambitie, maar de commissie vindt dit perspectief weinig realistisch. De jaarcijfers laten een dalende lijn zien in de gerealiseerde resultaten van voorgaande jaren (met vergelijkbare programmaformats). Ook sluit deze ontwikkeling niet aan bij het risico dat de aanvrager aanwijst in de bedrijfsvoering: de verschuiving naar partage- en ‘eigenrisico-deals’ en de steeds lagere garantiebedragen die theaters bieden.

  Five Great Guitars laat volgens de commissie wel een ondernemende houding zien in de structurele samenwerking met podia. Zij vindt het positief dat de organisatie zich flexibel en creatief toont in de financiële afspraken en de gezamenlijke promotie rondom concerten, om zo tot een optimaal resultaat te komen. Maar de commissie zet vraagtekens bij de aanzienlijke verhoging van de beheerslasten, die zij niet logisch vindt binnen de context van het totale plan. Ook de verdriedubbeling van de totale activiteitenlasten ontbeert een onderbouwing vanuit de voorgenomen producties, het aantal concerten, medewerkers en musici. Aan de inkomstenkant wordt nauwelijks ingezet op het verkrijgen van private gelden of sponsoring. Five Great Guitars ziet daar eenvoudigweg vanaf, omdat pogingen hiertoe in het verleden niets hebben opgeleverd. Dit getuigt volgens de commissie niet van een ondernemende houding. Er is in de ogen van de commissie geen goede balans tussen ambities en risico’s. Zo is er geen reflectie op de tendens dat steeds lagere garantiebedragen worden geboden en hoe de organisatie zich daartoe zal verhouden. Risico’s in de bedrijfsvoering die samenhangen met tegenvallende verkoop van de producties, heeft de stichting de afgelopen jaren weten op te vangen door het minimaliseren van de vaste lasten en het korten op de gage van de artiesten. Een strategie bij tegenvallers voor de periode 2017-2020 mist de commissie echter.

  Five Great Guitars wil de ambities ten aanzien van het verhogen van het aantal concerten en het aantal bezoekers per concert realiseren door sterker in te zetten op marketing. Er wordt een communicatiemedewerker aangesteld, maar in de aanvraag is geen marketingstrategie beschreven die inzicht biedt in de te verwachten effectiviteit van deze investering. Het ontbreken van een strategie maakt de aanvrager volgens de commissie afhankelijk van de expertise die wordt geleverd door het impresariaat en de theaters waarmee wordt samengewerkt. De commissie vindt dat risicovol.

  De beschrijving van de positionering in het culturele veld is in de ogen van de commissie niet scherp geformuleerd. De aanvrager noemt als onderscheidende kenmerken vooral zaken die betrekking hebben op de gevolgde werkwijze en de culturele achtergrond van de musici. Vervolgens plaatst de aanvrager zijn aanbod in de context van het specifieke domein van de Nederlandse gitaarwereld. Dit leidt niet direct tot een heldere profilering richting het publiek. De organisatie kent een tamelijk algemene typering van haar doelgroepen, waarbij nauwelijks een koppeling is gemaakt tussen de aard en omvang van de activiteiten en de beoogde doelgroepen. Volgens de commissie heeft dit te maken met het zeer uiteenlopende karakter van de activiteiten die worden ondernomen. De organisatie weet in het verlengde daarvan geen heldere doelstellingen te formuleren als basis van een marketingvisie. De commissie is positief over de ambitie om meer jongeren tot 18 jaar en jongvolwassenen te bereiken, maar mist een overtuigende strategie daarvoor. Deze beperkt zich tot het experimenteren met gereduceerde tarieven, terwijl er geen aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die social media bieden voor het bereiken van jong publiek.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  In de producties wordt het instrument (de gitaar) vooropgesteld en staan cross-overs tussen jazz en uiteenlopende muziektradities centraal. Het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres wordt volgens de commissie de laatste jaren bij een grote groep muziekensembles toegepast. Daarbij zorgt de focus op een afzonderlijk instrument er volgens haar niet voor dat de concerten zich wezenlijk onderscheiden van die van andere ensembles. Zij vindt dat Five Great Guitars geen bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Five Great Guitars is gevestigd in Grijpskerk, maar houdt kantoor en ontwikkelt haar activiteiten voornamelijk in Groningen. Daar worden ook regelmatig activiteiten uitgevoerd. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Groningen en omgeving in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Groningen, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. Verder constateert de commissie dat Five Great Guitars in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen ook een substantieel aandeel concerten in andere steden en regio’s heeft gespeeld. De commissie vindt dat Five Great Guitars een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Five Great Guitars niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  224.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  224.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie