MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • Cappella Amsterdam

  Inleiding

  Stichting Cappella Amsterdam is de rechtsvertegenwoordiger van kamerkoor Cappella Amsterdam. Het koor is gevestigd in Amsterdam en staat onder artistieke leiding van dirigent Daniel Reuss. De zakelijke leiding is in handen van Anna Becker. Cappella Amsterdam heeft als missie de kwaliteit van individuele zangers te verbinden tot een krachtig kamerkoor van continue en excellente kwaliteit. Daarin staat de puurheid van de compositie centraal. Het koor profileert zich naar eigen zeggen met hoogwaardige eigen producties en samenwerkingen met gerenommeerde partners in diverse en flexibele opstellingen, en staat open voor vernieuwing van het genre en samenwerking tussen kunstdisciplines. Doelstelling is een volwaardige plek voor koormuziek op professionele (concert)podia. Cappella Amsterdam heeft een open oor voor excellente jonge zangers, dirigenten en componisten in Europa, met een nadruk op Nederlandse talenten, die het actief stimuleert in trajecten en projecten. Cappella Amsterdam zegt zich met de volgende artistieke uitgangspunten te onderscheiden: de hoge kwaliteit van de uitvoeringen en de samenstelling van de programma's, de flexibiliteit waarmee het in verschillende bezettingen en combinaties kan optreden en het herkenbare karakter van de programmering en herkenbare presentatievorm. Cappella Amsterdam speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol in de Nederlandse muziekcultuur als vaste partner voor andere ensembles, festivals, concertzalen en producenten, en geeft als partner van het Muziekgebouw aan 't IJ een belangrijke invulling aan de programmering.

  Het beleid voor de komende periode is een voortzetting en verdere ontwikkeling van het huidige beleid, maar behelst ook een uitbreiding van zowel de reguliere activiteiten als activiteiten in het kader van talentontwikkeling van jonge excellente musici. Cappella Amsterdam onderscheidt drie soorten programma's: eigen producties die door het koor zelf worden geproduceerd en uitgevoerd, onder leiding van Daniel Reuss; partnerships klassiek repertoire, waarin wordt samengewerkt met onder andere het Orkest van de Achttiende Eeuw, Kenneth Montgomery, het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Het Nationale Theater en OPERA2DAY; partnerships hedendaags repertoire en bijzondere uitvoeringen, waarin wordt samengewerkt met onder andere B'Rock en Muziektheater Transparant, het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag, ensemble LUDWIG en Koorbiënnale Haarlem.

  Cappella Amsterdam vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor de volgende onderdelen: jaartrajecten voor de Carte blanche-dirigenten met coaching van Daniel Reuss, trajecten voor jonge componisten en stageplaatsen voor jonge zangers.

  In de periode 2017-2020 realiseert Cappella Amsterdam 55 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 519.700 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 51.970 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 571.670 euro.

  Historie

  Stichting Cappella Amsterdam ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen en/of concerten van twaalf verschillende producties van Cappella Amsterdam bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Het vakmanschap van de zangers staat volgens de commissie op een hoog niveau. Zij beschouwt Daniel Reuss als een uitmuntende dirigent, die zeer bedreven is in het samensmeden van de individuele vocale kwaliteiten tot een sterk collectief. Hij is volgens de commissie op zijn best in de rol van koordirigent. De commissie meent dat hij in programma's van koor plus orkest minder tot zijn recht komt. Cappella Amsterdam is een veelgevraagde partner van orkesten en ensembles en bewijst zich steeds opnieuw als een flexibel en veelzijdig koor. De commissie is van mening dat de coproducties waarin het koor participeert, van een grote zeggingskracht getuigen. Zij vindt dat dit bijvoorbeeld tot uiting kwam tijdens de productie ‘Luther’ met de Veenfabriek, waarin de veelzijdigheid en de contrastwerking van het koor als adembenemend werden ervaren.

  In haar advies over de periode 2013-2016 was de commissie positief over de strategische samenwerkingsverbanden, maar nu ontstaat bij de commissie de indruk dat de producties op initiatief van derden de overhand krijgen. Op basis van de plannen voor 2017-2020 lijkt Cappella Amsterdam volgens de commissie weinig regie te nemen over zijn artistieke koers richting de toekomst. In de geplande activiteiten ontbreekt een visie op de verhouding tussen de eigen producties en het deel van de activiteiten waarbij het koor aansluiting vindt bij de producties die door partners worden geïnitieerd. Waar het gaat om de samenwerkingsprojecten, heeft de commissie waardering voor de flexibiliteit waarmee diverse samenwerkingsverbanden worden aangegaan, en de wijze waarop het koor voor een functionele invulling van de koorpartij zorgt. Dit gaat volgens haar echter ten koste van de eigen artistieke inbreng. In de structurele samenwerking met bijvoorbeeld het Orkest van de Achttiende Eeuw herkent de commissie te weinig een eigenzinnige artistieke visie van het koor. Deze producties lijken vooral door het orkest te worden geïnitieerd. Ook over de programma's die het koor zelfstandig produceert, is de commissie niet onverdeeld positief. Deze getuigen volgens de commissie van een smaakvolle en grondige kennis van het repertoire, maar ze vindt de plannen in te hoge mate een al gebaand pad van het koorrepertoire volgen. De commissie leest in de toelichting op de plannen vooral aandacht voor de functionaliteit van het koor en in onvoldoende mate een eigenzinnige en sterke visie die een publiek gaat aanspreken. Ze is dan ook niet geheel overtuigd van de zeggingskracht van de concerten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Uit de balans van eind 2015 maakt de commissie op dat de liquiditeit enigszins een vertekend beeld geeft door reeds ontvangen voorschotten van Europese subsidie voor het Tenso-project, waarvoor Cappella Amsterdam penvoerder is. Over het geheel genomen is de financiële situatie van de organisatie stabiel en heeft zij een redelijke reserve opgebouwd, waardoor tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen. In de begroting voor de periode 2017-2020 wordt uitgegaan van een forse stijging van de eigen inkomsten. Deze zou vooral gerealiseerd moeten worden door een toename van de publieksinkomsten uit binnen- en buitenland met ruim 25 procent ten opzichte van de huidige periode. In de aanvraag is echter geen strategie beschreven hoe dit wordt gerealiseerd, waardoor dit perspectief in de ogen van de commissie niet aannemelijk wordt gemaakt. Ook verwacht Cappella Amsterdam extra inkomsten te kunnen verwerven uit donaties van particulieren, zonder dat dit nader wordt onderbouwd met plannen voor de toekomst of perspectief uit het verleden. De commissie is er niet van overtuigd dat dit haalbaar is, ook gelet op het feit dat in de periode 2013-2015 de doelstellingen op dit terrein niet zijn gehaald.

  De commissie constateert daarnaast dat de beheerslasten en marketingkosten fors stijgen ten opzichte van de afgelopen jaren, terwijl er geen verklaring wordt gegeven waarom de organisatie deze stijging verwacht. De verwachte hogere activiteitenlasten worden onderbouwd op basis van een prijscompensatie van vijf procent en een verhoging van de honoraria voor de zangers om de achterstand ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden bij orkesten in de Basisinfrastructuur te verkleinen. Deze hogere lasten worden in de begroting deels gedekt door de extra eigen inkomsten en deels door hogere meerjarige subsidies die worden gevraagd van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. Hiermee streeft de organisatie een redelijke spreiding van inkomstenbronnen na, maar de commissie vindt dat er te weinig reflectie is op de risico’s die bijvoorbeeld het achterblijven van de eigen inkomsten met zich meebrengen.

  De commissie is kritisch over de publieksbenadering die uit de aanvraag naar voren komt. Er ontbreekt volgens haar een goede onderliggende visie. De doelgroepen die het koor voor ogen staan, zijn summier en in zeer algemene termen beschreven. De aanvraag benoemt met name voornemens, maar koppelt daaraan geen concrete strategie die gericht is op specifieke doelgroepen. Zo noemt Cappella Amsterdam als ambitie het bereiken van een jonger publiek, maar vertaalt dat niet naar concrete doelgroepen of inhoudelijke plannen. De commissie constateert dat het koor de afgelopen jaren goede resultaten heeft geboekt als het gaat om de afzet van producties en het publieksbereik, maar vindt in de plannen geen reflectie op de ervaring en kennis die daarmee is opgedaan. Hoe bijvoorbeeld in de samenwerking met partners de publiekswerving wordt afgestemd op nieuwe bezoekers, wordt niet uitgelegd. Met betrekking tot de positie in het veld noemt de aanvraag als onderscheidende kenmerken de vele samenwerkingen met vaste partners en de flexibiliteit qua bezetting. De commissie vindt dit profiel weinig overtuigend; het vermogen om zich aan te passen aan uiteenlopende partners en situaties zegt weinig over de eigenheid en herkenbaarheid van het koor.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het repertoire dat Cappella Amsterdam brengt, bestaat voornamelijk uit klassieke werken. Klassiek repertoire is ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. De commissie constateert dat Cappella Amsterdam daarnaast ook hedendaags gecomponeerd repertoire speelt dat in mindere mate voorkomt op de podia. Dit doet Cappella Amsterdam vooral in coproducties, waardoor de commissie van mening is dat de innovatieve aspecten in de plannen vooral kunnen worden toegeschreven aan de inbreng van de samenwerkingspartners. Daarnaast stelt zij vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het ensemble presenteert in de aanvraag, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. Er is in de ogen van de commissie hierdoor geen sprake van een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Cappella Amsterdam is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de organisatie in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam, maar ook een substantieel deel in andere steden en regio’s. De spreiding in de periode 2017-2020 zal naar verwachting vergelijkbaar zijn. Op grond van het bovenstaande vindt de commissie dat Cappella Amsterdam een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Cappella Amsterdam niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  571.670
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  571.670
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie