MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • Amsterdam Sinfonietta

  Inleiding

  Amsterdam Sinfonietta, gevestigd in Amsterdam, is een ensemble bestaande uit 22 strijkers onder leiding van violiste en artistiek leider Candida Thompson. De zakelijke leiding wordt gevoerd door Joost Westerveld. Amsterdam Sinfonietta wil als een dynamisch en virtuoos gezelschap het repertoire voor strijkersensemble levend houden, uitdragen en vernieuwen. Dat doet het ensemble naar eigen zeggen door die muziek op het hoogste niveau uit te voeren, te onderzoeken en verder te ontwikkelen, en daar bestaand en nieuw publiek mee te engageren. Er worden programma's ontwikkeld met gastmusici en in samenwerking met zalen in binnen- en buitenland. Het ensemble speelt zowel geijkt als nieuw repertoire binnen de klassieke traditie, zoekt naar eigen zeggen de grenzen op met onverwachte cross-overs en ontwikkelt interactieve voorstellingen voor kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de borging van excellentie door middel van specifieke programma's voor talentontwikkeling, aldus de organisatie. Amsterdam Sinfonietta werkt zonder dirigent, wat een grote onderlinge betrokkenheid van de musici vergt. Mede daardoor kenmerken de optredens zich volgens het ensemble door een bijzondere dynamiek en intensiteit, wat onderstreept wordt door staand spelen. De kernactiviteiten van Amsterdam Sinfonietta bestaan uit het bedienen van een breed publiek met een diverse programmering en specifieke formats: van klassieke meesterwerken voor klassieke muziekliefhebbers, avontuurlijke combinaties van genres en stijlen voor liefhebbers van avontuur, tot combinaties met andere kunstvormen zoals choreografie, videokunst, dans of theater. Naast bestaande werken worden in opdracht gemaakte composities en bewerkingen gespeeld. De artistieke essentie van het ensemble is de ‘kamermuziekmentaliteit'. Gestreefd wordt naar het dynamische bereik, de nuance en de wendbaarheid van een strijkkwartet, maar dan in grotere bezetting. Daar ligt een specifieke werkwijze aan ten grondslag. Het artistieke uitgangspunt is het brengen van repertoire voor strijkorkest door de eeuwen heen en dit aan te vullen met nieuwe werken.

  Voor de komende periode worden relatief meer programma's ontwikkeld waarin andere kunstvormen, spannende stijlcombinaties en presentaties een grotere rol spelen. Andere ambities zijn het verlenen van opdrachten aan componisten van internationaal niveau, het uitbreiden van aanbod voor kleuters en het zorg dragen voor overdracht van expertise en excellentie. In de periode 2017-2020 gaat Amsterdam Sinfonietta een serie reguliere concerten uitvoeren in samenwerking met diverse gasten. Hierbij worden de volgende gastmusici genoemd: violist Anthony Marwood en pianist Kristian Bezuidenhout, bariton Thomas Oliemans en tenor Robert Murray, cellist Giovanni Sollima en harpiste Lavinia Meijer, gitarist Milos Karadaglic, het Nederlands Kamerkoor, Slagwerk Den Haag, pianist Fazil Say, cellist Nicolas Altstaedt, klarinettist Andreas Ottensamer, Cello Biënnale Amsterdam en de sopraan Eva-Maria Westbroek genoemd. Verder staat een serie bijzondere en multidisciplinaire projecten in de planning, waaronder ‘Breder dan Klassiek’, ‘Cross-linx’, ‘KlassiekNacht’, een coproductie met Orkater, de herneming van ‘Sunken Garden 2.0’ van Michel van der Aa en tot slot een programma met de Britse muzikant, dichter en kunstenaar Keaton Henson. Daarnaast is er een aantal concerten vastgelegd in de serie ‘Kamermuziek’.
  In het kader van educatie en talentontwikkeling realiseert het ensemble in samenwerking met Het Concertgebouw ‘de KleuterSinfonietta’, het programma ‘Schoolklassen in de repetitieruimte’ en de Sinfonietta Strijkersdagen. Jaarlijks worden vijftien tot twintig trainees onder de hoede genomen en in drie projecten individueel én als strijkersgroep gecoacht. Doel hiervan is het borgen van excellentie en het delen van expertise met nieuwe generaties musici.

  In de periode 2017-2020 speelt Amsterdam Sinfonietta 114 voorstellingen en/of concerten per jaar. Er wordt subsidie aangevraagd voor tachtig activiteiten. Het gevraagde subsidiebedrag is 635.300 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 40.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 675.300 euro.

  Historie

  Stichting Amsterdam Sinfonietta ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen en/of concerten van negen verschillende producties van Amsterdam Sinfonietta bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Het kamerorkest bestaat uit musici die over een groot vakmanschap beschikken en door hun grote inzet en betrokkenheid een topniveau weten te bereiken met een eigen, herkenbare strijkersklank. Het staand spelen tijdens de concerten en het aanstekelijke speelplezier dragen volgens de commissie bij aan de krachtige, eigentijdse uitstraling richting het publiek. Mede hierdoor wordt een grote zeggingskracht behaald in de uitvoeringen. Een ander positief aspect van de uitvoeringen vindt zij de wijze waarop aanvoerder Candida Thompson de concerten leidt. Zij heeft in de afgelopen jaren de uitstraling van het ensemble en de samenklank tot ongekende hoogte weten te brengen.

  Toch plaatst de commissie een kritische kanttekening bij de ontwikkeling van de programmering in de afgelopen periode. Zij is overtuigd van de eigenzinnige visie waarop het ensemble bijvoorbeeld de coproductie ‘Sunken Garden’ mede heeft vormgegeven. Zij mist dit in andere producties, waar de programmering meer wordt bepaald door veilige en weinig avontuurlijke keuzes. Ook wordt er bij de producties met gastsolisten vaak gekozen voor een internationale topsolist die zijn naam reeds heeft gevestigd. Dit leidt volgens de commissie in een aantal gevallen tot concerten waarbij de status van deze solist dominant is, zowel bij de keuze voor het repertoire als in de perceptie van het publiek.

  Hierover is de commissie positief, maar tegelijkertijd vindt zij dat het ensemble in deze producties een te grote stap terugneemt naar een begeleidende rol. Dit gaat volgens haar ten koste van de eigen signatuur van het ensemble.

  De commissie is enthousiast ten aanzien van de artistieke plannen voor de periode 2017-2020 en merkt daarbij op dat zij deze beschouwt als een voortzetting van de reeds ingezette artistieke koers. De aanvraag vermeldt dat Amsterdam Sinfonietta voor de aankomende periode nog meer gaat inzetten op het combineren van genres in combinatie met andere kunstvormen. Volgens de commissie spreekt er uit de aanvraag gedrevenheid, met een frisse blik op de toekomst. Met name door de samenwerking met de Tunesische ud-speler Anouar Brahem en het kamermuziekprogramma met het ‘Strijkkwintet in C’ van Schubert. Hierin wordt de voorgeschreven tweede cellopartij uitgevoerd door een sopraancontrabas. Dit zijn volgens de commissie voorbeelden van een innovatieve speelpraktijk. Ook is zij positief over het voornemen om het concept ‘KleuterSinfonietta’ in de komende periode uit te breiden en te actualiseren.

  Wat betreft het nieuw gecomponeerde aandeel in de programmering maakt de commissie een kleine kanttekening. Dit deel heeft meer het karakter van losstaande uitstapjes in uiteenlopende richtingen. Hoewel de commissie waardering heeft voor de ontwikkeling van nieuw repertoire, mist zij de eigen signatuur van het ensemble hierin. Het enigszins voorzichtige karakter van deze verkenningen, leidt in de ogen van de commissie nog niet tot een hogere mate van oorspronkelijkheid.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Amsterdam Sinfonietta is eind 2015 financieel gezond, zoals blijkt uit de balans. In de afgelopen periode is een stabiel niveau aan eigen inkomsten gerealiseerd. De begrote eigen inkomsten voor de komende jaren zijn volgens de commissie realistisch. Amsterdam Sinfonietta verwacht dat het bedrag aan publieksinkomsten uit binnenlandse concerten zal dalen en dat het ensemble minder private subsidies kan werven. De commissie vindt deze beide neerwaartse trends niet helder toegelicht en ook enigszins behoudend ingeschat. Ten aanzien van de begrotingsontwikkeling merkt zij op dat de totale omvang van de begroting flink zal stijgen in de periode 2017-2020, onder meer als gevolg van een extra investering in de staf en honoraria van de musici. De aanvraag gaat ervan uit dat deze groei kan worden gerealiseerd op basis van hogere bedragen aan meerjarige subsidies van de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. Dit vindt de commissie niet van een heel ondernemende houding getuigen. Daar staat tegenover dat de risico's goed gespreid zijn, omdat er een diversiteit aan inkomstenbronnen is. De commissie vindt het sterk dat Amsterdam Sinfonietta succesvol is gebleken in het verwerven van inkomsten uit bijdragen van vrienden en donateurs. Het ensemble vergroot zijn weerbaarheid door consequent te werken aan het draagvlak bij zowel de kring van particulieren die het ensemble ondersteunen als de podia waarmee structureel wordt samengewerkt. In combinatie met een reserve die is aangelegd als financiële buffer, wordt hiermee de continuïteit van het ensemble gewaarborgd in geval van financiële tegenvallers.

  De commissie is positief over de publieksbenadering, die voortdurend wordt gevoed met informatie uit de publieksonderzoeken die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Daarbij constateert zij dat de strategie ten aanzien van de verschillende doelgroepen goed aansluit bij de plannen. De publieksvisie komt bovendien voort uit een heldere visie op de eigen positionering, waarin het ensemble zich krachtig profileert als ongedirigeerd strijkorkest. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta er goed in slaagt dit aspect als een ‘unique selling point’ in te zetten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage als ruim voldoende.

  De commissie overweegt dat Amsterdam Sinfonietta valt te rekenen tot de categorie van ensembles binnen de klassieke kamermuziek. Dit is een genre dat veelvuldig voorkomt op de Nederlandse podia. In de programmering wordt ook ruimte geboden aan cross-overs in samenwerking met bijzondere artiesten uit verschillende muzikale genres. Daarnaast is ‘KleuterSinfonietta’ een bijzondere activiteit binnen het podiumkunstenaanbod voor jonge kinderen. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Amsterdam Sinfonietta is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 voornamelijk heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel in andere steden en regio's gespeelde concerten is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen klein. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie heeft waardering dat Amsterdam Sinfonietta jonge strijkers wil begeleiden naar een zelfstandige beroepspraktijk. Zij vindt echter niet dat de plannen een toevoeging zijn aan wat de studenten al aan het conservatorium wordt geleerd. Het instromen binnen een ensemble via audities behoort volgens de commissie tot de reguliere taken van de ensembles. De commissie heeft er vertrouwen in dat aanvoerder Candida Thompson pas afgestudeerde studenten kan coachen en binnen een sectie kan laten functioneren. Maar hoe de strijkers als volwaardige makers worden begeleid, kan de commissie niet opmaken uit de plannen. De commissie vindt dat de focus daarvoor te eenzijdig ligt op de instrumentbeheersing van individuele musici.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Amsterdam Sinfonietta te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  675.300
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  21
  2.800
  58.800
  Circuit groot
  59
  8.500
  501.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  635.300
  Toegekend bedrag per jaar
  635.300
  Aangevraagd bedrag per jaar
  675.300

  Circuit klein/middel
  58.800
  Circuit groot
  501.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  635.300
  Toegekend bedrag per jaar
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie