MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • Het Internationaal Danstheater

  Inleiding

  Sinds zijn oprichting in 1961 presenteert het Internationaal Danstheater naar eigen zeggen bijzondere dansvoorstellingen met livemuziek, geïnspireerd door en gebaseerd op tradities, rituelen en dansculturen van alle continenten. Vanaf 2011 is het Internationaal Danstheater op artistiek-inhoudelijk en organisatorisch gebied ingrijpend gereorganiseerd, waarbij de oude gezelschapsstructuur is afgebroken en een nieuwe infrastructuur is opgebouwd. In de periode vanaf 2013 is het gezelschap blijven produceren zonder structurele subsidies van Rijk en gemeente Amsterdam. De directie wordt gevoerd door Sophie Lambo (directeur) en Jan Linkens (artistiek intendant).

  Naar eigen zeggen onderscheidt het Internationaal Danstheater zich met zijn artistieke concept van andere dansgezelschappen in zowel genre, presentatievorm als publieksbereik. Het gezelschap wil voorstellingen maken over thema’s die in een cultureel diverse samenleving de gemoederen beroeren en wil zo een bijdrage leveren aan samenhang en onderling begrip. Het gezelschap vindt het belangrijk dat het werk zowel artistieke waarde als maatschappelijke impact heeft en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een dansrepertoire waarin de Nederlandse bevolking zich herkent. Danstradities van vaak eeuwenoude culturen vormen de inspiratiebron voor innovatieve dansproducties met livemuziek. Door hun aard, thematiek en invulling trekken de voorstellingen bewust een breed en divers publiek, aldus het Internationaal Danstheater.

  In de periode 2017-2020 zet het gezelschap in op consolidatie van het aantal bezoekers en voorstellingen dat in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Tegelijkertijd streeft het naar artistiek-inhoudelijke verdieping en verdere ontwikkeling door nieuwe choreografen en dansers met diverse etnische achtergronden aan te trekken. Daarbij gaat het om makers met een aansprekende staat van dienst in de moderne dans die affiniteit hebben met het werken vanuit danstradities, zoals Lloyd Marengo, Neel Verdoorn, Annabelle Lopez Ochoa, Corneliu Ganea, Marguerite Donlon en Ederson Rodrigues Xavier. Daarnaast werkt het Internationaal Danstheater met solisten en ensembles die vanwege hun achtergrond zijn gespecialiseerd in de thematiek van de producties. Daarbij gaat het onder meer om Micha Molthoff, Izaline Calister en het Göksel Yilmaz Ensemble.

  De producties van het Internationaal Danstheater worden in eigen beheer geproduceerd en verkocht. Coproducenten voor de komende jaren zijn onder meer Dancing on the Edge, ITs Festival en Holland Dance Festival. Voor de verkoop van het aanbod voor de jeugd wordt samengewerkt met Frontaal Theaterbureau. Bij de ontwikkeling van nieuwe werk betrekt het Internationaal Danstheater ook beginnende choreografen die zich succesvol hebben weten te manifesteren binnen InsiDe-Out, het talentontwikkelingsprogramma van het gezelschap. Met dit programma biedt het gezelschap de komende jaren behalve ruimte voor de eigen dansers ook ruimte voor choreografen van buitenaf om hun choreografietalent te ontwikkelen.

  In de periode 2017-2020 speelt het Internationaal Danstheater honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 527.500 euro.

  Historie

  Het Internationaal Danstheater ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door het Internationaal Danstheater onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Silent Songs’, ‘Boma’, ‘Si-Lin’ en ‘Crazy Blues’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie constateert dat het Internationaal Danstheater in de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft gestreefd naar de ontwikkeling van een nieuwe artistieke koers. Zij stelt evenwel vast dat het hierin slechts ten dele is geslaagd. Afgezien van het vakkundig gemaakte werk van choreografe Neel Verdoorn, zijn de voorstellingen van het Internationaal Danstheater wisselend van niveau. Hoewel doorgaans sprake is van professioneel uitgevoerde en goed vormgegeven producties, noemt de commissie vooral de uitwerking van de gekozen thematiek weinig interessant. De meeste voorstellingen kenmerken zich naar haar mening door een nogal voorspelbare en oppervlakkige invulling van een vast voorstellingsformat, waarbij een internationaal bekende muziek- en dansstijl uit een specifieke cultuur of traditie het uitgangspunt vormt. Hierdoor ontbeert een belangrijk deel van het werk zeggingskracht, aldus de commissie.

  Het beleidsplan van het Internationaal Danstheater voor de periode 2017-2020 gaat volgens de commissie voort op de weg die het gezelschap enige jaren geleden is ingeslagen. Zij noemt het positief dat Jan Linkens zich de komende jaren zal concentreren op zijn rol als artistiek intendant en dat het gezelschap ruimte wil bieden aan nieuwe choreografen. Op basis van de namen die het gezelschap in het plan noemt, stelt de commissie evenwel vast dat deze groep nieuwe choreografen onevenwichtig is samengesteld, vooral op het gebied van vakmanschap en ervaring. Ook mist zij een overtuigende onderbouwing voor de gemaakte keuzes, waardoor het niet duidelijk is hoe deze makers zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de artistieke signatuur van het gezelschap.

  De commissie vindt het positief dat het Internationaal Danstheater wil aansluiten bij de multiculturele samenleving van Nederland door eigentijdse voorstellingen uit te brengen met wereldculturen als bron van inspiratie. Over de uitwerking is de commissie minder positief. De in de aanvraag genoemde producties sluiten hierop aan door hun gebruik van dansstijlen en genres zoals tango, Afrikaanse dans, streetdance en dansen uit de volkscultuur van Curaçao. Omdat de plannen niet ingaan op de inhoudelijke thema’s die het Internationaal Danstheater wil behandelen, is de commissie er niet van overtuigd dat het werk voldoende gelaagdheid zal vertonen. Dit is des te meer een gemis omdat het gezelschap in de aanvraag zelf aangeeft dat zijn producties naast een artistieke waarde ook een maatschappelijke impact hebben. Dat de producties het publiek zullen confronteren met zijn eigen belevingswereld. Door de geringe focus op de (historische) sociale context van de te gebruiken inspiratiebronnen, blijft volgens de commissie eveneens onderbelicht waar voor het Internationaal Danstheater zélf de essentie ligt in de vertaling van traditie naar actualiteit. Hierdoor bieden de plannen haar onvoldoende aanknopingspunten om er vertrouwen in de hebben dat het werk in de komende jaren zal winnen aan zeggingskracht.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Hoewel het Internationaal Danstheater in de afgelopen periode geen meerjarige subsidie heeft ontvangen van het Fonds Podiumkunsten of de gemeente Amsterdam, is de instelling in financieel opzicht gezond. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het gezelschap in 2013 na de beëindiging van zijn structurele subsidie heeft kunnen blijven produceren met behulp van frictiegelden en inkomsten uit de verkoop van de eigen Doelenzaal in Amsterdam. De commissie mist hier evenwel een reflectie op.

  Uit de plannen blijkt volgens de commissie dat het Internationaal Danstheater ernaar streeft in de komende periode de huidige begroting te consolideren. De financiële basis bestaat vanaf 2017 voor een belangrijk deel uit inkomsten uit publieke middelen van 787.500 euro, waarbij het gezelschap, behalve op een structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, rekent op een gemeentelijke subsidie van 260.000 euro per jaar. De commissie is evenwel niet op voorhand overtuigd van de haalbaarheid hiervan, aangezien het Internationaal Danstheater in het verleden geen directe subsidierelatie heeft gekend met vestigingsplaats Amsterdam.

  De commissie vindt het positief dat het nieuwe profiel van het Internationaal Danstheater wordt ingezet om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. De geraamde inkomstenstijging uit sponsoring en bijdragen van particulieren noemt zij evenwel hoog. Hoewel de plannen ingaan op het beleid dat het gezelschap hierbij voor ogen heeft, is er volgens de commissie geen sprake van een aannemelijke onderbouwing. De ontwikkeling van de publieksinkomsten sluit aan op de cijfers uit de afgelopen drie jaar en mag volgens de commissie om die reden als haalbaar worden verondersteld. Het Internationaal Danstheater heeft in de loop der jaren een omvangrijk speelcircuit opgebouwd, waar het zijn laagdrempelige voorstellingen met succes weet af te zetten. Hoewel het Internationaal Danstheater in de aanvraag geen strategie bij tegenvallers formuleert, is het volgens de commissie aannemelijk dat het gezelschap in staat zal zijn om deze op te vangen, aangezien de verkoop van de voorstellingen in de laatste jaren geen opvallende fluctuaties heeft laten zien.

  De commissie constateert dat het Internationaal Danstheater in de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet op het gebied van publieksbenadering. Uit de plannen spreekt een goed besef van de samenstelling en leeftijdsopbouw van de diverse publieksgroepen. De commissie merkt daarbij op dat zij er niet van overtuigd is dat de aard van het te ontwikkelen werk zal aansluiten op het beoogde bereik van vooral cultureel diverse publieksgroepen, aangezien het Internationaal Danstheater geen uitgewerkte visie presenteert om deze te bereiken. Hoewel de in de aanvraag genoemde samenwerkingspartners en coproducenten aansluiten bij de cultureel diverse speerpunten die de aanvraag formuleert, is de commissie van mening dat het gezelschap deze nog onvoldoende heeft weten te vertalen naar zijn positionering in het dansveld. De publieksbenadering die het Internationaal Danstheater voorstaat, is volgens de commissie weinig origineel en bedient zich van een inzet van marketing- en publiciteitsmiddelen die vandaag de dag ‘geëigend’ genoemd kan worden. Het gezelschap wil zichzelf als ‘merk’ in de markt zetten, maar slaagt er daarbij naar de mening van de commissie onvoldoende in om de diversiteit aan activiteiten als een geheel te presenteren. Ook meent de commissie dat het gezelschap op het gebied van communicatie nog de nodige stappen moet zetten waar het gaat om de te bereiken jongere, cultureel diverse publieksgroepen. Dat dit zal lukken, vindt zij op basis van de plannen niet aannemelijk.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Hoewel het gezelschap zijn voorstellingen baseert op dans van alle continenten en met livemuziek werkt, is de commissie van mening dat het werk in zijn verschijningsvorm in te delen valt binnen het genre academisch-moderne dans. Vergelijkbaar aanbod is ruimschoots vertegenwoordigd binnen het gesubsidieerde en commerciële dansaanbod in Nederland. Om die reden levert het werk van het Internationaal Danstheater geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het Internationaal Danstheater is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat dit gezelschap in de periode 2013-2015, in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen, niet alleen een hoog aandeel voorstellingen in de grote steden van de Randstad heeft gespeeld, maar ook in andere steden en regio’s. De plannen voor de komende periode sluiten hier goed op aan. De commissie vindt dat het Internationaal Danstheater een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van het Internationaal Danstheater niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  527.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  527.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie