MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • BOT

  Inleiding

  BOT is een in Deventer gevestigd collectief dat zich positioneert met ongepolijst muziektheater dat gebruikmaakt van grote machines en kleine liedjes. Het gezelschap bestaat uit Job van Gorkum, Doan Hendriks, Geert Jonkers en Tomas Postema. Productiehuis Oost-Nederland (ON) is als producent verantwoordelijk voor de financiële afhandeling, planning, marketing, verkoop en productie. ON vermeldt dat zij vanaf 2017 nog alleen als producent zal opereren, met BOT als hoofdactiviteit. Maike Fleuren is verantwoordelijk voor de artistieke en zakelijke leiding. Het gezelschap wil zijn bezoekers uitdagen om keuzes en aannames te heroverwegen en imperfectie voor lief te nemen. Het collectief maakt naar eigen zeggen muziektheaterproducties met een herkenbare signatuur binnen diverse circuits. De vier makers van BOT hebben elk hun eigen expertise: compositie, tekst, instrumentenbouw en vormgeving. Uit de kruisbestuiving van deze disciplines ontstaat een eigen taal op het grensvlak van muziek, theater en muziekmachines, aldus de aanvraag. Zo betreden de makers continu elkaars terrein en onttrekt het gezelschap zich aan genredefinities. BOT levert naar eigen zeggen in veel opzichten een onderscheidende bijdrage aan het culturele landschap. Het gezelschap vermeldt in de aanvraag een eigen vorm te hebben gevonden, waarin het DNA van de Nederlandstalige popmuziek is geënt op een rijke traditie van beeldend muziektheater.

  De periode 2017-2018 zal in het teken staan van inhoudelijke en ambachtelijke verdieping, waarbij onder andere de voorstelling ‘RAMKOERS’ wordt hernomen en de tourproductie ‘LEK’ wordt gemaakt. In de periode 2019-2020 zal BOT verbindingen aangaan met andere makers, waaronder met Feikes Huis en filmmaker Douwe Dijkstra. Ook wordt de voorstelling ‘Het Geluid Van’ op erfgoedlocaties gecontinueerd, maar dan in mindere mate dan voorheen. BOT heeft een brede doelgroep. Deze bestaat onder andere uit lokale gemeenschappen, festivalpubliek, theater- en muziekprofessionals, liefhebbers van cultuur en erfgoed, muziektheater en alternatieve popmuziek. Het overgrote deel van de voorstellingen vindt plaats in Oost-Nederland. De overige voorstellingen bestrijken het gehele land.

  In de periode 2017-2020 speelt BOT 45 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 187.500 euro.

  Historie

  Productiehuis Oost-Nederland ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Productiehuis Oost-Nederland beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘MIJN FAUST’, ‘RAMKOERS’ en ‘Het Geluid Van’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Zij kent BOT als een collectief met een herkenbare signatuur. De voorstellingen, die veelal op locatie gespeeld worden, kenmerken zich door een opvallende combinatie van popmuziek en zelfgemaakte machinerie. De commissie is positief over het vermogen van BOT om deze combinatie te vertalen naar een vaak spectaculaire vormgeving, die een impact heeft op de locaties waar gespeeld wordt. De commissie is minder positief over de artistieke kwaliteit van het werk, die zij wisselend noemt. Zo is zij van mening dat in de voorstellingen van BOT te weinig sprake is van een boeiende dramatische lijn. Dit doet in haar ogen afbreuk aan de spanningsboog in de voorstellingen en aan artistieke diepgang. Daarnaast vindt de commissie dat de manier waarop de elementen theater en muziek in de voorstellingen worden verweven een weinig evenwichtige samenhang vertoont. In dit verband noemt zij de productie ‘RAMKOERS’, die in haar ogen voor het grootste deel leunde op de uitvoering van popliedjes en waar de meer theatrale elementen onderbelicht bleven. Daarbij vindt de commissie in meer algemene zin de relatie tussen de liedjes en de thema’s die BOT in zijn werk wil behandelen te onduidelijk in de voorstellingen, hetgeen niet bijdraagt aan de zeggingskracht van het werk. Ook is de commissie kritisch over de vocale kwaliteiten en tekstbehandeling van het collectief.

  De commissie stelt vast dat de plannen voor 2017-2020 voortbouwen op de bekende formule van BOT, maar daarbij nauwelijks ruimte bieden aan de verdere artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van het gezelschap. De activiteiten voor de komende periode bestaan voor het grootste deel uit hernemingen en de voortzetting van de serie ‘Het Geluid Van’ op erfgoedlocaties. De commissie merkt op dat er slechts sprake is van één nieuw locatieproject (‘Scharnieren’), dat volgens de beproefde methode met gebruik van zelfgebouwde machines en instrumenten tot stand zal komen. Door de magere artistiek-inhoudelijke uitwerking is het de commissie niet duidelijk in hoeverre dit project zich zal verhouden tot het eerdere werk van BOT en welke ontwikkeling het collectief daarbij nastreeft. De commissie vindt het positief dat het gezelschap zich bewust is van de noodzaak om de uitvoeringskwaliteit op het gebied van spel en zang te verbeteren. Zij beoordeelt de plannen op dit gebied echter als weinig realistisch, omdat de ambities naar haar mening om een steviger aanpak vragen dan in de plannen worden beschreven. De commissie constateert dat BOT in de komende jaren behalve op locatie, ook op vlakkevloerpodia wil gaan spelen. Daartoe is het een samenwerkingsverband aangegaan met theatergezelschap Feikes Huis. De commissie merkt op dat de ambities om in het theater te gaan spelen niet overtuigend worden onderbouwd in de aanvraag. Hierdoor is het onduidelijk hoe een en ander zich zal verhouden tot de signatuur van BOT, die in de ogen van de commissie sterk samenhangt met de locatievoorstellingen van het gezelschap. Hierdoor is zij niet overtuigd van de zeggingskracht van het toekomstige werk.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Vanwege de aanvraagconstructie, waarbij Productiehuis Oost-Nederland feitelijk een meerjarige activiteitensubsidie aanvraagt voor BOT, kan de commissie de financiële gezondheid van BOT zelf niet beoordelen en zich alleen verhouden tot de aangeleverde cijfers van Productiehuis Oost-Nederland. De commissie stelt vast dat Productiehuis Oost-Nederland over een solide financiële basis beschikt en zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als een ervaren producent. Om die reden vindt zij het positief dat de samenwerking met BOT in de komende periode wordt gecontinueerd, waarbij Productiehuis Oost-Nederland verantwoordelijk zal zijn voor de financiële afhandeling, planning, marketing, verkoop en productie van BOT.

  De ontwikkeling van de eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 liggen in het verlengde van de resultaten die de aanvrager in de afgelopen jaren heeft weten te realiseren en mogen om die reden volgens de commissie haalbaar genoemd worden. Wel constateert zij dat er minder activiteiten dan voorheen uitgevoerd zullen worden, terwijl het gezelschap streeft naar een verhoging van de publieksinkomsten. De commissie vindt de verhoging weinig realistisch. Ook de begroting acht de commissie niet geheel conform de activiteiten. Zo stijgt deze ten opzichte van 2015, ondanks het feit dat er minder activiteiten plaatsvinden. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt. De commissie is kritisch over de beperkte spreiding aan inkomstenbronnen. In dit verband vindt zij het een gemiste kans dat Productiehuis Oost-Nederland, ondanks zijn stevige inbedding in Oost-Nederland, geen financiële bijdrage voor BOT vraagt aan de gemeente en de provincie. Ook zijn er geen financiële bijdragen opgenomen van private fondsen. Hoewel BOT ondernemend is door zich te verbinden met diverse partners, vertaalt zich dit niet terug in de begroting. Daarbij kent de inkomstenstructuur nauwelijks enige flexibiliteit om eventuele tegenvallers op te vangen. Wel beschikt Productiehuis Oost-Nederland over voldoende eigen vermogen om als buffer te dienen bij tegenvallende inkomsten.

  Volgens de commissie weet BOT zich in de aanvraag helder te positioneren als onderdeel van de Nederlandse traditie op het gebied van beeldend muziektheater. Zij stelt evenwel vast dat de bekendheid van het gezelschap bij een aantal (locatie)festivals nog niet heeft gezorgd voor een stevige landelijke bekendheid. De commissie heeft voldoende vertrouwen in de beoogde afzet van de voorstellingen van BOT. Productiehuis Oost-Nederland kan als producent bogen op goede relaties met diverse festivals, die ook in de komende vier jaar gecontinueerd worden. Zij vindt het ook van goed ondernemerschap getuigen dat hoge uitkoopsommen voor de voorstellingen worden verkregen. Minder overtuigd is de commissie van het voornemen om ook voorstellingen in de vlakkevloertheaters af te zetten. Zij vindt dit niet op voorhand realistisch, aangezien uit de plannen geen overtuigende strategie spreekt en BOT in dit circuit nog geen naamsbekendheid heeft weten op te bouwen. Uit de plannen van BOT spreekt volgens de commissie een redelijk besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. Hier ligt ruimte voor verbetering, aangezien de aanvraag vermeldt dat BOT een eigen systeem heeft voor kaartverkoop waarmee zij gefundeerd publieksonderzoek kan doen. De beschreven marketingaanpak is degelijk, maar niet verrassend volgens de commissie.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het aanbod plaatst zij binnen het genre muziektheater op basis van popmuziek. Muziektheatervoorstellingen met popmuziek als basis zijn niet veelvoorkomend. De audiomachines noemt de commissie weliswaar een onderscheidend element, maar dit maakt het werk niet uniek. De commissie is van mening dat het werk van BOT een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De aanvrager is gevestigd in Deventer, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat BOT in de periode 2013-2015 met name veel heeft gespeeld in de regio oost. Het aandeel voorstellingen dat in andere regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. In de komende periode is de aanvrager van plan om zijn voorstellingen meer gespreid over het land uit te voeren. De commissie heeft er op basis van het plan vertrouwen in dat de beoogde spreiding zal worden gerealiseerd. De commissie vindt dat BOT een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van BOT te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  187.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  25
  2.500
  62.500
  Circuit groot
  10
  5.000
  50.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  187.500
  Toegekend bedrag per jaar
  187.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  187.500

  Circuit klein/middel
  62.500
  Circuit groot
  50.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  187.500
  Toegekend bedrag per jaar
  187.500

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie