MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • ISH

  Inleiding

  Stichting Balls (ISH) is een dansgezelschap in Amsterdam onder artistieke leiding van Marco Gerris. De algemene directie en zakelijke leiding van het gezelschap zijn in handen van Vevi van der Vliet. In de periode 2017 2020 wordt het artistieke team versterkt door dramaturg en muzikaal leider Arnout Lems.

  ISH typeert zichzelf als dansgezelschap dat binnen de discipline van urban arts continu verbindingen legt met andere disciplines. De samenwerkingen met partners uit klassieke kunstvormen zorgen naar eigen zeggen voor een eclectische verheffing, doordat beide disciplines samensmelten en elkaar op deze manier kunnen verrijken. ISH is naar eigen zeggen stevig geworteld in de grootstedelijke multiculturele samenleving. Zowel het publiek als het gezelschap kent een grote variatie aan culturen en achtergronden. Om de publieksdiversiteit vast te houden en uit te bouwen, presenteert ISH zichzelf op uiteenlopende plekken, zoals in het theater, in verschillende voorstellingen op maat, shows op evenementen, workshops op scholen, optredens op televisie en op social media.

  In de periode 2017-2020 blijft ISH urban arts in verbinding brengen met traditionele kunstvormen, maar legt daarin een nieuw accent door het theater naar de straat te brengen. Er wordt teruggegrepen op de rauwe energie van urban culture door bijvoorbeeld urban sports en freerunning als artistiek uitgangspunt te nemen. Daarnaast zal ISH in verschillende locatievoorstellingen ook letterlijk op straat te zien zijn.

  Naast de jaarlijkse producties in het kleine- en grotezaalcircuit, speelt ISH de komende jaren enkele locatievoorstellingen en elk jaar minimaal tien voorstellingen binnen het freestylekader. Deze ruimte wordt door het gezelschap gecreëerd om ad hoc projecten te kunnen realiseren. Het gezelschap streeft er de komende periode naar met meerdere theaters een constructie op te bouwen zoals bij theater de Meervaart, waar ISH op aaneengesloten dagen speelt. De samenwerking met AT Next voor de verkoop van voorstellingen wordt de komende periode voortgezet.

  De makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi vormen in de periode 2017-2020 met Marco Gerris het makerscollectief dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor alle artistieke output. Het makerscollectief vormt een onderdeel van de activiteiten die ISH realiseert op het gebied van talentontwikkeling. ISH streeft ernaar innovatieve makers en performers te leveren die op zowel artistiek als cultureel ondernemend vlak nieuwe verbindingen kunnen leggen. Marco Gerris zal samen met Arnout Lems optreden als coach voor Bahoran en Baaddi.

  Naast het makerscollectief komt talentontwikkeling aan bod in het ISH lab, waarin jaarlijks twee nieuwe makers worden begeleid in het maken van korte stukken. Met Afrovibes werkt ISH samen aan twee talentontwikkelingsprojecten in de vorm van artists-in-residence programma’s of verdiepende masterclasses en mogelijk een internationale coproductie.

  In de periode 2017-2020 speelt Stichting Balls honderd voorstellingen per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 517.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 103.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 621.000 euro.

  Historie

  ISH ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twaalf voorstellingen van vijf verschillende producties van ISH bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij kent ISH als een dansgezelschap met een belangwekkende voorbeeld- en brugfunctie binnen het groeiende urban dansaanbod in Nederland. De commissie vindt dat ISH zijn voorgenomen artistieke koers in de afgelopen periode op een overtuigende en consequente manier heeft voortgezet. Zij is van mening dat het werk van ISH getuigt van een oorspronkelijke artistieke visie. Dat blijkt onder meer blijkt uit de bijzondere verbindingen die het legt tussen urban arts en traditionele kunstvormen. De bevlogen en oprechte nieuwsgierigheid waarmee het deze artistieke verbindingen en invalshoeken onderzoekt, heeft naar mening van de commissie geresulteerd in een toegenomen gelaagdheid van de voorstellingen, waardoor de zeggingskracht van het werk beduidend is gegroeid.

  De commissie constateert dat ISH in Nederland het enige gezelschap is dat op structurele basis voorstellingen creëert voor de grote zaal, geïnitieerd vanuit de urban arts. De verbindingen die het gezelschap in deze producties aangaat met andere kunstvormen, maken volgens haar het werk op meerdere niveaus toegankelijk, waardoor een groot en breed publiek wordt aangesproken. De commissie spreekt zich in dat verband in het bijzonder positief uit over de grotezaalproductie ‘Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast’ in samenwerking met Het Nationale Ballet, waarin volgens haar sprake is van een krachtige balans tussen urban dans en klassiek ballet.

  De commissie is van mening dat de plannen voor de periode 2017-2020 getuigen van een mooie en oorspronkelijke artistieke visie op het gebied van urban dans. Zij constateert dat ISH vanuit een vernieuwde visie urban arts in verbinding wil brengen met traditionele kunstvormen. Door de straat te benaderen vanuit een theaterperspectief legt het gezelschap een nieuw accent dat de commissie mooi vindt weergegeven in de evenwichtige en heldere artistieke samenhang van de verschillende activiteiten. ISH gaat hierin uit van de urban cultuur, waardoor het gezelschap dicht bij zijn roots blijft en binding houdt met het urbangeoriënteerde publiek dat het in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De ambitie om niet alleen het theater, maar ook de ruimte buiten het theater op te zoeken sluit naar mening van de commissie op geloofwaardige wijze aan bij de wens om een publiek te bedienen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij worden er interessante samenwerkingspartners genoemd die volgens haar passend zijn bij de artistieke visie van het gezelschap.

  Uit het plan spreekt volgens de commissie de artistieke urgentie om te blijven verrassen en inspireren. Zo is zij positief over het feit dat de makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi naast artistiek leider Marco Gerris een plaats krijgen binnen het artistieke team. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team en verwacht dat de drie makers een inspiratiebron voor elkaar kunnen zijn. Ook het aanstellen van muzikaal leider en dramaturg Arnout Lems, om muzikale verbreding en verdieping te geven aan de voorstellingen, vindt de commissie een positieve ontwikkeling die een impuls kan geven aan de zeggingskracht van het werk.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Zij is van mening dat ISH de afgelopen jaren een stabiele en goede financiële gezondheid heeft laten zien. De commissie noemt de ambities op het gebied van eigen inkomsten in de aanvraag op een aannemelijke manier onderbouwd. De eigen inkomstennorm voor de periode 2017-2020 ligt met 42 procent in lijn met de behaalde eigen inkomsten in de afgelopen periode. Zij noemt de begrote stijging van de publieksinkomsten aannemelijk, aangezien deze logisch voortkomt uit de ambitie om jaarlijks meer voorstellingen in de grote zaal te gaan spelen. Op grond van de behaalde prestaties in de afgelopen jaren noemt de commissie dit streven haalbaar.

  De commissie heeft waardering voor de ambitie van ISH om inkomsten te genereren uit diverse activiteiten en presentatievormen binnen verschillende circuits. Zij noemt de plannen op dit gebied passend bij de aard van de organisatie en is van mening dat deze naadloos samenvallen met de artistieke plannen van het gezelschap. Zij vindt het daarbij positief dat ISH streeft naar een goede verhouding tussen activiteiten die geld kosten en geld opleveren. Dit geeft volgens de commissie blijk van een mooie balans tussen ambitie en risico. De commissie heeft er vertrouwen in dat ISH zijn voorstellingen ook in de komende jaren succesvol zal weten af te zetten binnen de verschillende circuits. Het gezelschap heeft volgens haar inmiddels een sterk netwerk weten op te bouwen van diverse samenwerkingspartners, waarmee het op effectieve wijze het urban- en het traditionele podiumkunstencircuit met elkaar weet te verbinden. Met dit gevarieerde palet aan samenwerkingspartners streeft het gezelschap volgens de commissie naar een realistische diversificatie en spreiding van verschillende inkomstenbronnen.

  ISH heeft naar mening van de commissie een goed besef van zijn verschillende publieksgroepen. Dat blijkt uit de verschillende soorten producties en activiteiten die het gezelschap initieert. De artistieke samenhang tussen de activiteiten maakt volgens de commissie dat publiekgroepen voor een langere periode aan het gezelschap worden verbonden en dat zowel oude als nieuwe doelgroepen op een passende manier worden aangesproken. De commissie heeft daarnaast waardering voor de slimme manier waarop ISH zijn imago als jong en urban gezelschap inzet om het urban publiek kennis te laten maken met andere kunstvormen en tegelijkertijd het urban werk introduceert bij het publiek van de samenwerkingspartners.

  De commissie stelt dat de beschreven marketingmiddelen passend zijn bij het werk en de doelgroepen van ISH. De wens van het gezelschap om zich op zoveel mogelijk verschillende manieren en plaatsen te laten zien en de wijze waarop het dit vertaalt naar de diverse marketingmiddelen, getuigt volgens haar van een ambitieuze houding.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod als zeer goed.

  Zij stelt dat het gezelschap opereert binnen de urban-dans. De commissie constateert dat dit genre de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt binnen de Nederlandse dans. Zij is stelt vast dat dit aanbod weliswaar is toegenomen, maar dat ISH het enige dansgezelschap is dat op structurele basis urban dansproducties maakt voor de grote zaal. Daarnaast maken de samenwerkingen die ISH initieert met andere podiumkunstdisciplines en de artistieke cross-overs waarin deze samenwerkingen resulteren, dat het werk van ISH een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  ISH is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat ISH in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Tevens is het aantal voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat ISH een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de gevraagde bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie is van mening dat dansgezelschap ISH in het verleden ruime ervaring heeft opgedaan in het ondersteunen en stimuleren van nieuwe talentvolle makers. Het plan onderbouwt volgens haar op een heldere manier waarom ISH ervoor heeft gekozen om Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi op te nemen in hun makerscollectief en wat hun rol zal zijn binnen de activiteiten het gezelschap. Daarnaast is zij van mening dat de makers binnen het ISH lab, een tweede pijler binnen de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, zullen worden ondersteund door een ervaren en vertrouwenwekkend team bestaande uit Dunya Khayame, Abel Nienhuis en Peggy Olislaegers. De derde pijler, waarin met Afrovibes wordt gewerkt aan internationale samenwerkingsverbanden, noemt de commissie echter minder concreet uitgewerkt.

  Al met al noemt de commissie het positief dat ISH blijft investeren in de ontwikkeling van jonge makers. Het gezelschap speelt volgens haar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de urban arts in Nederland en de aanwas van nieuwe makers in het genre. De verschillende activiteiten vindt ze duidelijk te onderscheiden van de reguliere activiteiten en vinden volgens haar op een geloofwaardige manier aansluiting bij de ambities van ISH. De commissie merkt tot slot op dat er geen aparte cijfermatige onderbouwing voor de gevraagde bijdrage is toegevoegd. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 87.130 euro.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van ISH te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  621.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  55
  4.100
  225.500
  Circuit groot
  35
  6.200
  217.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  87.130
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  633.797
  Toegekend bedrag per jaar
  633.797
  Aangevraagd bedrag per jaar
  621.000

  Circuit klein/middel
  225.500
  Circuit groot
  217.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  633.797
  Toegekend bedrag per jaar
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie