MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • Kata

  Inleiding

  Kata is de in Amsterdam gevestigde stichting waarbinnen artistiek leider Edit Kaldor haar werk produceert. Zakelijk leider is Michel Bezem. Kata maakt theatervoorstellingen en formats voor workshops en publieke gesprekken waar grote groepen mensen uit alle lagen van de samenleving bij betrokken zijn. De formats gaan uit van actuele maatschappelijke en politieke situaties. Zij maken zichtbaar wat in de samenleving leeft en ze spelen daarop in. Kata typeert haar werk als conceptueel, vernieuwend, vormbewust, en ontwikkeld vanuit een sterk sociaal engagement. Bij het ontstaansproces zijn uiteenlopende mensen betrokken zoals ouderen, hoogleraren, studenten, mensen uit de theaterwereld, de politie, vluchtelingen en tieners. Door de manier waarop digitale media worden gebruikt, reflecteert het werk van Edit Kaldor ook op de snelle ontwikkeling van smartphones, sociale media en internet en het effect ervan op ons doen en laten. Kata signaleert een fundamentele verschuiving in het eigen werk van de laatste jaren naar een meer politieke inhoud. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om in te grijpen in het discours over migratie en andere maatschappelijke problemen. Om te komen tot meer wederzijds begrip ontwikkelt Edit Kaldor ontmoetingen in het theater. Thema’s als onmacht, het precaire bestaan van immigranten, extreme isolatie, generatieverschillen, mishandeling en het stervensproces hebben een documentaire-achtige insteek. Het omgaan met niet-professionele performers is een vorm waarin de dagelijkse realiteit tot uiting komt en een nauwer contact met de samenleving zelf tot stand komt. De beschreven elementen leveren visueel en inhoudelijk theatervoorstellingen op waarbij de inzet van computers en digitale media niet alleen afstand schept, maar ook garant staat voor intimiteit en collectiviteit.

  Voor de periode 2017-2020 ontwikkelt Stichting Kata een reeks nieuwe producties met als thema’s ‘migratie’ en ‘vluchtelingen’.
  De productie ‘Narratief van Onmacht’ start in 2016 en wordt in 2017 voortgezet. ‘Games People Play’ wordt gemaakt bij het Nationaltheater Mannheim met kinderen en jongeren tussen de 10 en 17 jaar oud. In de voorstelling wordt uitgegaan van een reeks sociale experimenten in de traditie van het Stanford-gevangenisexperiment en het gehoorzaamheidsexperiment van Milgram. De kinderen gebruiken volwassen deelnemers uit het publiek als stand-in. Zij doen dit in situaties die mechanismen blootleggen rond uitsluiting, (groeps)identiteit, groepsvorming en verbondenheid. De productie ‘L’ étranger’ wordt samen met Staatsschauspiel Dresden ontwikkeld en heeft als doel het bewerkstellingen van een betere communicatie tussen vreemdelingen en niet-vreemdelingen. In ‘Sick’ (werktitel) wordt een verbinding gelegd tussen geestelijke gezondheid en immigratie. De vorm van de voorstelling is een collectieve performance waaraan circa vijftien ervaringsdeskundigen deelnemen. Aan de hand van eigen ervaringen en interpretaties van de beschikbare data wordt het publiek bij de voorstelling betrokken.

  Verder zal de productie ‘Web of Trust’ (internationaal) hernomen worden in de komende jaren. ‘Speak Up!’ is de titel van een overkoepelend project in samenwerking met Podium Mozaïek en Theater Frascati. Het project bestaat uit een variabele reeks theatrale activiteiten: er worden performances gedaan waarin naar een gezamenlijk vocabulaire wordt gestreefd en waarin kennis wordt uitgewisseld omtrent immigratie.

  In de periode 2017-2020 realiseert Kata 42 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro.

  Historie

  Stichting Kata ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Stichting Kata beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Woe’ en ‘C’est du Chinois’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  De wijze waarop Edit Kaldor in theater op zoek gaat naar nieuwe vormen om actuele maatschappelijke en politieke situaties te communiceren met mensen uit verschillende lagen van de bevolking, vindt de commissie oorspronkelijk. Daarbij worden verschillende media en uiteenlopende deelnemers ingezet, van professioneel tot amateur en vanuit diverse culturele achtergronden. Zo ontstaan interactieve voorstellingen die duidelijk de geëngageerde signatuur dragen van Kaldor als theatermaker en waarbij ook mensen betrokken zijn die normaal niet in het theater komen. De commissie signaleert een ontwikkeling in het werk in de richting van community art, waarbij de deelname van niet-professionele performers belangijker wordt. De commissie stelt vast dat dit andere eisen stelt waar het gaat om het bereiken van voldoende zeggingskracht. De commissie is op dit punt niet overtuigd dat Kata zich hier voldoende rekenschap van geeft. Dit blijkt onder meer uit de productie ‘Woe’. De in het Engels geschreven tekst van deze productie vormt een interessante basis, maar door vlakke spel van de onervaren spelers wordt geen overtuigend verhaal over het voetlicht gebracht. Bovendien is de vorm van deze productie nogal eenduidig en weinig theatraal. Veel van de betekenis van de voorstelling wordt overgelaten aan de associaties en verbeelding van de bezoeker. Het ontbreekt aan een aansprekende theatrale vertaling van de visie van de maker.

  De commissie merkt op dat veel van de plannen voor de komende jaren thematisch goed aansluiten bij de actualiteit en dat deze plannen het engagement van Edit Kaldor duidelijk vertolken. De uitwerking van haar visie en van de gekozen thema’s gebeurt in de projectplannen echter niet overtuigend: in de aanvraag wordt te weinig inzicht gegeven in de manier waarop Kaldor met gebruik van techniek en publieksparticipatie de onderwerpen betekenis wil geven voor het beoogde publiek. De wijze waarop Kata bijvoorbeeld de kennisuitwisseling uit recent gerealiseerde en geplande producties via de productie ‘Speak Up!’ tot stand wil brengen is dermate algemeen beschreven in de aanvraag, dat naar het oordeel van de commissie te weinig zicht wordt geboden op een aansprekende voorstelling voor mensen uit diverse lagen van de bevolking. Er is sprake van een variabele reeks theatrale activiteiten, maar er wordt geen verbinding gelegd tussen de inhoud en de vorm van de verschillende performances en manifestaties. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld ‘Games People Play’ en ‘L’etranger’. Er worden prikkelende vragen opgeworpen als vertrekpunt, maar over een aansprekende vorm daarbij wordt in de aanvraag niet gerept. Wel wordt gerefereerd aan theorieën, experimenten of visies vanuit de wetenschap die in de ogen van de commissie niet aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers en van het beoogde publiek dat niet gewend is naar theater te gaan. Dit wordt volgens de commissie versterkt door de inbreng van de niet-professionele performers. De echtheid die met deze inbreng kan worden gecreëerd, is op zichzelf interessant, maar de commissie mist een sterke artistieke visie, waarmee wordt verzekerd dat de voorstellingen ook voldoende zeggingskracht zullen krijgen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Kata heeft haar activiteiten in de afgelopen jaren met relatief bescheiden middelen gerealiseerd. In de ogen van de commissie is sprake van een degelijke bedrijfsvoering. Ondanks de smalle financiële basis is er eind 2015 een bescheiden eigen vermogen opgebouwd waarmee financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden.
  De commissie plaatst kritische kanttekeningen bij de totale exploitatie in de komende jaren. Deze verdubbelt in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen jaren, terwijl het aantal activiteiten op een vergelijkbaar niveau blijft. De begrote bedragen zijn veelal niet goed herleidbaar naar de aanvraag of in lijn met de exploitatie van de afgelopen jaren. Deze stijging wordt met name verantwoord door de intensieve werkwijze van Kata, maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk waarin deze afwijkt van die in de afgelopen jaren. Zo wordt de forse toename aan personele activiteitenlasten niet onderbouwd en stijgen de kosten van marketing aanzienlijk in verhouding tot de bescheiden stijging van de totale publieksinkomsten. De publieksinkomsten leveren een vrij beperkte bijdrage in de dekking van de exploitatie. Daarbij vallen vooral de lage publieksinkomsten in Nederland op. Bovendien zijn de publieksinkomsten deels gebaseerd op uitbreiding van speelplekken in Nederland. De verwachtingen van Kata zijn gebaseerd op resultaten van een nog aan te trekken medewerker die de verkoop ter hand gaat nemen en op de mogelijkheden die de samenwerking met Podium Mozaïek biedt. De commissie vindt dit te weinig concreet om ervan overtuigd te zijn dat deze uitbreiding van speelplekken kan worden gerealiseerd. Bovendien is de inzet van de medewerker voor de verkoop zeer fors in het licht van het aantal voorstellingen dat de groep wil realiseren. Om de stijgende lasten in balans te brengen met de inkomsten, signaleert de commissie een extra inzet van coproductiebijdragen: Kata verwacht hier drie keer zoveel bijdragen te genereren ten opzichte van de afgelopen jaren. De commissie is er niet van overtuigd dat deze ook zullen worden gehaald, aangezien er weliswaar sprake is van partners in binnen- en buitenland, maar geen inzicht wordt geboden in de concrete financiële afspraken. Verder is er een flink bedrag van private fondsen begroot, terwijl Kata daarvan in de afgelopen jaren weinig ondersteuning ontving. De stichting schrijft dat de activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van verschillende private fondsen. Vanwege de beperkte ondersteuning van deze fondsen in de afgelopen jaren is de commissie er op voorhand echter niet van overtuigd, dat de groep de ambitie voor de komende jaren zal weten te realiseren. Daarnaast wordt een grotere bijdrage verwacht aan gemeentelijke subsidie dan die Kata de afgelopen jaren ontving. Door het ontbreken van concreet inzicht in de afspraken met de verschillende partners en door het feit dat de bedragen erg afwijken van de resultaten van de afgelopen jaren, vindt de commissie de ingediende begroting erg risicovol.
  Met betrekking tot publieksbenadering noemt Kata drie duidelijke doelgroepen in haar aanvraag. De commissie vindt deze doelgroepen logisch gekozen. In de aanvraag wordt echter geen inzicht gegeven in de samenstelling van het publiek in de afgelopen jaren en in hoeverre de groep inzet op een verschuiving daarbinnen. Evenmin is duidelijk binnen welke doelgroepen Kata de stijging van het publieksbereik wil realiseren. De wijze waarop Kata haar publiek gaat benaderen, is bovendien uit het plan niet goed te achterhalen, vindt de commissie. Er zal worden samengewerkt met een marketingbureau, maar een overtuigend plan van aanpak ontbreekt. Het delen van de inhoudelijke resultaten via vooral de website en social media wordt als belangrijk punt genoemd, maar dit zal met name interessant zijn voor de deelnemers. Onderdeel van de publieksbenadering is ook het vergroten van de naamsbekendheid van Kata, maar op welke wijze zij dat wil gaan doen, is nog niet uitgewerkt. De commissie mist verder een duidelijke visie op de positionering in het veld. De plek in het veld wordt voornamelijk geschetst in een lokale en een internationale context. Kata ziet haar samenwerking met Podium Mozaïek als veelbelovend en passend, maar de commissie is niet volledig overtuigd van deze match. Ze vindt dat de doelgroepen die Podium Mozaïek bereikt en wil bereiken ver afstaan van het huidige publiek van Kata.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  De commissie plaatst het werk van Kata binnen het sociaal-artistiek theater. Dit type theater wordt maar beperkt aangeboden in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Kata onderscheidt zich verder door het cultureel diverse karakter van de producties die gepland zijn voor de komende periode. De commissie is van mening dat het werk van Kata daarmee een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Kata is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Kata haar voorstellingen voornamelijk in Amsterdam en in de grote steden in de Randstad heeft gegeven. Kata wil in de komende periode een vergelijkbare spreiding gaan realiseren. De commissie vindt dat Kata daarmee geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Kata niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  95.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  95.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie