MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • BonteHond

  Inleiding

  BonteHond (Stichting Theater- en Productiehuis Almere) is een jeugdtheatervoorziening die inmiddels tien jaar gevestigd is in Almere, Flevoland. Sinds 2013 is de artistieke leiding in handen van René Geerlings, zakelijk leider is Roeland Dekkers. BonteHond beschouwt het als zijn voornaamste taak om anarchistisch jeugdtheater te maken, dat een rol speelt in het landelijke artistieke discours. Uit de missie van het gezelschap spreekt het streven om de verbeelding van kinderen levend te houden, hun verwondering te voeden en te beschermen tegen ‘hokjesgeesten’ en ‘regelneven’ en om voorstellingen te maken die oproepen tot wat gezonde ongehoorzaamheid. Dit alles in theatervormen die ook de volwassen toeschouwer uitdagen om weer net zo’n open kijker te worden als kinderen van oorsprong zijn. BonteHond investeert daarnaast in afzetstrategieën om duurzaam publiek voor jeugdtheater te kweken in Almere en Flevoland, in de vorm van publiekswerkingsprogramma’s en diverse doorlopende leerlijnen cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs en culturele collega’s in Almere. BonteHond maakt voorstellingen voor meerdere leeftijdsgroepen, van 3+ tot en met 12+. Het werk van René Geerlings is naar eigen zeggen beeldend: een combinatie van serieuze thematiek en een lichtvoetige vorm, dramatiek en stilering gepaard aan het absurde en humor. Ook typerend is dat metatheater vaak een rol speelt in de voorstellingen: Geerlings wil de transparantie van theater laten zien, niet te veel ‘doen alsof’, om kinderen nadrukkelijk te laten ervaren dat ze kijken naar theater (en niet naar tv). Naast de voorstellingen van Geerlings bestaat het werk van BonteHond uit zogenaamde publiekswerkingsprojecten door theatermaker Judith Faas. Dit zijn locatieprojecten rond uitgesproken maatschappelijke thema's die in Almere spelen, met altijd een participatief karakter en vaak beeldend en fysiek van taal. De projecten komen tot stand in samenwerking met gemeente Almere en maatschappelijke organisaties. De ambities voor 2017-2020 zijn jaarlijks één kleine zaal- of festivalproductie uit te brengen, evenals twee middenzaalproducties en één publiekswerkingsprogramma. Voor een van de middenzaalproducties wordt om het jaar samengewerkt met theatermaker Job Raaijmakers. BonteHond gaat coproduceren met drie jeugdtheatergezelschappen: Artemis, Beumer & Drost en Maas theater en dans. Daarnaast staat een samenwerking met een omroep voor een tv-serie in de plannen.

  BonteHond start de nieuwe subsidieperiode met enkele reprises van bewezen successen: 'Aaipet', 'Know me', 'Dit is geen theater' en 'Voorstelling waarin hopelijk niks gebeurt'. In 2017 worden ook twee nieuwe voorstellingen gemaakt: 'Revolution starts now', een productie door nieuwe makers Floyd Koster en Henke Tuinstra en 'Hoe gaat het?', een locatietheaterproject in het Flevoziekenhuis door Judith Faas en Pieternell Bollman. Voor 2018 staan vier nieuwe producties op het programma: ‘Legend of the Larps: Part II’ in samenwerking met Beumer & Drost; 'Ik', een interdisciplinaire samenwerking tussen film en theater; 'Laten we gaan', over afscheid nemen; 'Maatje meer', een locatieproject door Judith Faas over verantwoordelijkheidsgevoel in de vorm van een mega-speeddate. Voor de periode 2019-2020 worden in het plan nog eens (beknopt) acht projecten voor uiteenlopende leeftijdsgroepen beschreven.

  In de periode 2017-2020 speelt BonteHond 220 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 485.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 97.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 582.000 euro.

  Historie

  BonteHond ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zestien voorstellingen van negen verschillende producties van BonteHond bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

  Zij vindt BonteHond van grote waarde binnen het Nederlands jeugdtheater. Na het vertrek van Noël Fischer begin 2013 heeft René Geerlings zijn eigen draai gegeven aan dit gezelschap uit Almere. De commissie vindt Geerlings een goede opvolger, een bekwame maker van pittige voorstellingen waarvan er naar haar mening niet zo heel veel zijn voor de jeugd. Hij maakt anarchistisch, eigenwijs, tegendraads theater, dat de toeschouwer voortdurend op het verkeerde been zet en kinderen aan het denken krijgt. Hij is een goede vertaler van de actualiteit en de leefwereld van kinderen, denkt in grote thema’s, maar blijft toch heel dicht bij de doelgroep. De voorstellingen die hij in de afgelopen jaren bij BonteHond maakte, overtuigen de commissie van groot vakmanschap. ‘Niet Huppelen!’ is daar een voorbeeld van, waarin alle ‘normale’ regels uit het dagelijks leven overhoop gehaald worden in een soort minimaatschappij. Met grote ontsporing en chaos als gevolg, wat de commissie zeer aansprekend vindt voor de doelgroep van 5+. Het is een strak geregisseerde voorstelling met erg goed spel en een opvallende soundscape. Ook de productie ‘Aaipet’ wordt geprezen om de strakke regie en de originele vormvondsten. Evenals ‘Echt/Nep’, een geslaagde voorstelling die weliswaar de handtekening van Karlijn Sonderen draagt, maar waarin onmiskenbaar een BonteHond-signatuur doorschemert. De commissie constateert in de voorstellingen van BonteHond vaak een interessant spel met de codes van het theater, wat een originele vorm van metatheater voor kinderen oplevert.

  Voor de periode 2017-2020 zet BonteHond artistiek-inhoudelijk zijn koers voort. Nieuw in de komende jaren zijn de coproducties met drie andere jeugdtheatergezelschappen, Artemis, Beumer & Drost en Maas theater en dans, een eerste grote zaalproductie en de plannen voor de tv-serie. Bijna alle projecten spreken tot de verbeelding. De commissie vindt dat de gepresenteerde plannen voor 2017-2020 goed aansluiten op de missie en het artistieke profiel van BonteHond, en dan met name op het tegendraadse waar het gezelschap zich op laat voorstaan, waarbij het kritische en autonome kinderen voor ogen heeft. Een goed voorbeeld hiervan is het plan voor ‘Revolution starts now’, waarin kinderen worden geconfronteerd met hun bevoorrechte situatie en gestimuleerd worden daarover na te denken. De commissie verwacht dat dit een heel grappige, energieke voorstelling wordt met een mooie onderhuidse boodschap. De publiekswervingsprojecten worden door BonteHond voorts als volwaardige projecten ingezet, daar waar ze voorheen meer tot de randprogrammering behoorden. De commissie vindt dit een positieve ontwikkeling, omdat ze laagdrempelig zijn en daardoor nieuw publiek met theater in aanraking brengen. De commissie stelt vast dat BonteHond kan putten uit succesvol repertoire voor reprises zoals ‘Aaipet 'Know me' en ‘Dit is geen theater’. De commissie verwacht op basis van de voorstellingen uit afgelopen jaren en de nieuwe plannen voor 2017-2020 weer een mooi pallet aan kwalitatief hoogwaardige jeugdtheaterproducties met een stoutmoedig randje, voor jong en oud.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  BonteHond heeft als productiekern voor jeugdtheater inmiddels ruime ervaring met het produceren van uiteenlopende voorstellingen. De productionele kwaliteit en bedrijfsvoering zijn uitstekend en de financiële situatie van BonteHond is gezond. BonteHond heeft een ruim eigen vermogen, waarmee eventuele financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden. Hierdoor vormen risicovolle projecten niet direct een bedreiging voor de continuïteit van het gezelschap.

  De aanvraag voor 2017-2020 getuigt in de ogen van de commissie van een effectieve zelfreflectie; BonteHond benoemt de worstelingen bij het realiseren van speelbeurten, vooral van vrije voorstellingen in theaters, en heeft daarom besloten de verkoop niet langer uit te besteden maar zelf, met een persoonlijke aanpak, ter hand te nemen. De commissie heeft begrip voor deze keuze en is positief over de in de plannen gepresenteerde, zorgvuldig toegelichte aanbod-afnamestrategie. Er zijn evenwel forse ambities met betrekking tot de groei van de afzetmarkten, zowel bij scholen, in de vrije verkoop, bij festivals als internationaal. In het plan worden streefaantallen genoemd, maar er wordt niet beschreven hoe BonteHond deze wil gaan realiseren. De commissie ziet de groei evenmin terug in de cijfers, die laten zien dat het totaal aantal voorstellingen per jaar juist zal afnemen ten opzichte van 2013-2015.

  BonteHond zet sterk in op de doorlopende leerlijnen voor het onderwijs . Dit vindt de commissie positief, omdat hierdoor de afzet continu is en er voor iedere leeftijdsgroep iets te zien blijft. Ook de publiekswerkingsprojecten vindt de commissie gunstig in dit opzicht; deze vergemakkelijken de gang naar het theater voor een grote groep die anders niet met theater in aanraking zou komen. Het ontplooien van verschillende soorten activiteiten is in de ogen van de commissie een goede strategie, die tevens de inkomstenbronnen en daarmee de risico’s spreidt. Daarbij merkt de commissie wel op dat BonteHond streeft naar meer publieke financiële middelen, terwijl de eigen inkomsten dalen ten opzichte van de afgelopen jaren, wat zij weinig ondernemend vindt. Er zijn ook geen coproductiebijdragen begroot, terwijl veel coproducties in de plannen staan. De commissie plaatst daarom een kanttekening bij de begrotingsontwikkeling in de komende jaren. De commissie tekent daarbij wel aan dat inzet op groei in vaste speelplekken en bestendiging van de samenwerkingen in haar ogen passend is bij de aard en omvang van het gezelschap en de huidige markt.

  De commissie vindt de publieksbenadering van BonteHond getuigen van een weldoordachte en gedegen aanpak. Het gezelschap maakt bewust een continu aanbod voor peuters en kleuters, onderbouw primair onderwijs en bovenbouw primair onderwijs en de eerste twee klassen van het

  voortgezet onderwijs, om altijd – in een doorlopende leeftijdslijn – aan de vraag vanuit scholen en theaters te kunnen voldoen. Cultuureducatie en publiekwerkingsprojecten zijn vaste onderdelen in het aanbod. BonteHond heeft een stevige inbedding in de regio met veel samenwerkingspartners in Flevoland/Almere, maar ook landelijk met collega-gezelschappen die hun eigen publiek hebben. De focus op de schoolprojecten zoals KIDD, KIDD+ en De Culturele Haven is zinvol en effectief. De publiekswerkingsprogramma’s getuigen van creativiteit, die direct maatschappelijk wordt ingezet in samenwerking met maatschappelijke organisaties die ook voor nieuw publiek kunnen zorgen.
  De commissie plaatst wel een kritische kanttekening bij de publieksbenadering voor vrije voorstellingen. Hiertoe wordt voor de komende periode onder andere een strategisch socialmediaplan gemaakt, wat in de aanvraag verder niet wordt toegelicht. Ondanks de teruglopende mogelijkheden om vernieuwend theater geprogrammeerd te krijgen, zet BonteHond in op een inhoudelijke en persoonlijke benadering, zonder tussenkomst van een impresariaat. Dit betekent dat ook een eigen marketingaanpak richting publiek noodzakelijk wordt. Hierop gaat de aanvraag volgens de commissie te weinig in.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  BonteHond maakt jeugdtheater, waarvan het aanbod op de Nederlandse podia al ruim vertegenwoordigd is. Daarbinnen onderscheiden de activiteiten van BonteHond zich naar de mening van de commissie op basis van de inhoudelijke interactie die BonteHond aangaat met de lokale bevolking en omgeving: zowel met scholen als met maatschappelijke organisaties worden locatietheaterprojecten ontwikkeld, waarbij vooral de producties in Almere met een aan community art verwante werkwijze tot stand komen. Hiermee levert het gezelschap een aanzienlijke bijdrage aan pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten is goed.

  BonteHond is gevestigd in Almere en realiseert daar veel van zijn activiteiten. Het aanbod van podiumkunsten is in Almere verder gering. Verder constateert de commissie uit de speellijsten van de afgelopen jaren dat BonteHond in vergelijking met andere podiumkunstaanbieders beperkt door het land heeft gespeeld. Voor de komende jaren staat het gezelschap een ruimere spreiding van activiteiten door het land voor ogen. De commissie acht het op basis van het plan aannemelijk dat de ambities op dit vlak gerealiseerd zullen worden. De commissie vindt dat BonteHond een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  In 2017 zijn Annelies Appelhof en Karlijn Sonderen, die samen Het Kantoor vormen, klaar met hun proeven in het kader van het subsidie nieuwe makers. BonteHond wil de makers ondersteunen bij de stap naar verzelfstandiging van Het Kantoor als jeugdtheatergezelschap. De gevraagde toeslag talentontwikkeling is bedoeld om een productiestructuur op te zetten en een middenzaalproductie te maken, die wordt opgenomen in het aanbod van BonteHond. Daarnaast wil BonteHond in de komende vier jaar twee volwaardige plekken vrijmaken voor nieuwe makers: in 2017 voor het duo Floyd Koster en Henke Tuinstra. Bij de begeleiding van deze makers zal het er, net als bij de verzelfstandiging van Het Kantoor, om gaan een effectieve brug te bouwen tussen begeleide talentontwikkeling en zelfstandigheid in het werkveld.

  BonteHond geeft met de begeleiding naar zelfstandigheid van Annelies Appelhof en Karlijn Sonderen een schoolvoorbeeld van hoe talentontwikkeling binnen een podiumkunsteninstelling effectief kan werken. Ook de ontwikkeling van twee nieuwe makers met een eigen(wijze) signatuur binnen het jeugdtheater, onder de vleugels van BonteHond, vindt de commissie waardevol. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 67.000 euro. Hierbij heeft ook een rol gespeeld dat de commissie constateert dat er reeds twee afzonderlijke subsidies zijn toegekend voor de ontwikkelingstrajecten van respectievelijk Annelies Appelhof en Karlijn Sonderen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van BonteHond te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  4.100
  410.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  67.000
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  581.167
  Toegekend bedrag per jaar
  581.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  582.000

  Circuit klein/middel
  410.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  581.167
  Toegekend bedrag per jaar
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie