MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • Amsterdams Kleinkunst Festival

  Inleiding

  Het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) vindt jaarlijks plaats in een periode van circa twee weken in de theaters Bellevue en DeLaMar in Amsterdam. De hoofdactiviteit is het Concours om de Wim Sonneveldprijs. Daarnaast is binnen het AKF naar eigen zeggen ruimte om hoge kwaliteit te bekronen en het verleden binnen de kleinkunst te eren, door middel van muziektheatervoorstellingen, hommages en de uitreiking van de Annie M.G. Schmidtprijs. Na dertig jaar neemt artistiek leider en oprichter van het festival Evert de Vries in 2017 afscheid. Hij draagt zijn taken over aan Daniël van Veen en zal als artistiek producent op de achtergrond betrokken blijven bij de ontwikkeling van de hommages en muziektheaterproducties.

  Het AKF profileert zich als het belangrijkste podium voor kleinkunsttalent. Het concours vormt een langdurig ontwikkeltraject voor aanstormende kleinkunstenaars, waarbij talentvolle makers inhoudelijk en zakelijk worden begeleid. Na voorrondes krijgen jaarlijks zes halvefinalisten de kans om op tournee door het land te gaan; elke deelnemer speelt gemiddeld vijftien voorstellingen. Daarbij worden ze intensief op maat gecoacht door een gerenommeerd kleinkunstenaar volgens de traditionele meester-gezelverhouding. De halve finale wordt gespeeld in Theater Bellevue en de jury selecteert drie finalisten. Deze drie finalisten gaan vervolgens op tournee door het land tijdens de Finalistentournee en spelen gemiddeld dertig voorstellingen per deelnemer. Uiteindelijk zullen zij in de Kleine Komedie strijden om de felbegeerde Sonneveld Juryprijs en Sonneveld Publieksprijs.

  Het concours heeft volgens de organisatie in de dertig jaar van zijn bestaan een belangrijke bijdrage geleverd aan de in- en doorstroom binnen de kleinkunst. Veel podiumkunstenaars zijn begonnen bij het Concours om de Wim Sonneveldprijs en hebben door het traject hun eigen professionele praktijk verder weten te ontwikkelen. Wezenlijk voor deze theatervorm is dat deze zelfscheppend is. Met de nieuwe aanwas levert de organisatie naar eigen zeggen een bijdrage aan het laten ontstaan van nieuw repertoire.

  Het AKF wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een platform met een artistiek profiel gebaseerd op de ontwikkeling van kleinkunstenaars in elke fase van hun carrière. Het festival wil het belangrijkste platform binnen de ontwikkeling van de kleinkunst zijn. Centraal staat de doorstroming van eigenzinnige en kritische makers naar een volgende stap in hun carrière. De programmering kent drie programmalijnen: Jonge Talenten, Toptalenten en Gerenommeerde makers.

  Het AKF stelt zich voor de periode 2017-2020 de volgende ambities: meer aandacht voor toptalenten, ontmoeting en experiment; versterking van het genre door uitbreiding van het aantal activiteiten in Amsterdam; versterking van de merkstrategie gericht op hogere zaalbezetting en vergroting van de zichtbaarheid; vergroting van de eigen inkomsten uit sponsoring. Deze ambities krijgen onder andere vorm doordat het concours versterkt wordt door talenten te scouten bij verschillende opleidingen en er een actievere samenwerking met de opleidingen opgezet wordt. Daarnaast gaat het festival meer workshops organiseren voor de halvefinalisten.

  Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘concours’. Het gevraagde subsidiebedrag is 50.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 10.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 60.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de kwaliteit als goed.

  De organisatie vraagt aan voor haar kernactiviteit: het Concours om de Wim Sonneveldprijs. De commissie kent het concours als een plek waar een breed palet aan kleinkunst aangeboden wordt, waarin de organisatie diversiteit en verbreding zoekt. De organisatie bouwt op de Nederlandse traditie van kleinkunst en de commissie beaamt dat deze uniek is in zijn soort. Dit gegeven draagt volgens de commissie bij aan de artistieke signatuur en daarmee aan de oorspronkelijkheid van het festival. Zij spreekt daarnaast haar vertrouwen uit over de nieuwe artistieke leiding van het concours in de persoon van Daniël van Veen, die het stokje overneemt van oprichter Evert de Vries.

  De commissie is positief over de kwaliteit van de deelnemers en de bijdrage die het concours levert aan hun verdere carrière. Het traject waarmee het concours de deelnemers ondersteunt in hun ontwikkeling als kleinkunstenaars, noemt zij gedegen. De kandidaten maken veel vlieguren door de gekozen structuur van voorrondes, coaching, halve finale en finale. De samenwerking met een regisseur en coach bevordert de kwaliteit van de voorstellingen en deze kwaliteit draagt bij aan de zeggingskracht voor het publiek. De concoursstructuur wordt volgens de commissie grondig beschreven in de aanvraag. Volgens haar draagt deze structuur er inderdaad toe bij dat de beste deelnemer komt bovendrijven. Zij vindt het daarnaast positief dat het concours niet enkel ruimte biedt aan deelnemers die afgestudeerd zijn aan een kunstvakopleiding, maar dat er ook plek is voor unieke, autodidactische talenten. De kwaliteit van de laureaten noemt de commissie goed en een aantal van hen, zowel winnaars als niet-winnaars, heeft inderdaad carrière gemaakt in de kleinkunst en staat nog regelmatig op een podium.

  De commissie vindt het positief dat de selectiecommissies en jury jaarlijks in samenspraak met de directeur de beoordelingscriteria opnieuw bepalen. Zij beaamt dat hierdoor de beoordelingswijze zich kan vernieuwen, terwijl het festival tegelijkertijd een artistieke lijn waarborgt. Hierbij mist de commissie wel een concrete uitwerking van deze beoordelingscriteria in de aanvraag. Hoewel uit de aanvraag blijkt dat de organisatie zich breed informeert over wie er in de jury moeten plaatsnemen, en dat ze er zorg voor draagt dat verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, mist de commissie een concrete lijst met namen van juryleden. Dit is een gemis in de aanvraag. Op basis van het verleden heeft zij er echter wel vertrouwen in dat de vakbekwaamheid van de juryleden in de komende jaren geborgd zal blijven.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als goed.

  Het concours biedt een vergaande ondersteuning aan talent en bovendien kent het traject een stevige begeleiding na het festival. De commissie is positief over het coachingstraject volgens het meester-gezelprincipe en het feit dat het ontwikkelingsproces volledig in dienst staat van de ontwikkeling van de deelnemers en daarmee van de kleinkunst in het geheel. De bijdrage die het festival levert, beperkt zich echter tot het eigen genre en strekt zich niet uit tot de podiumkunsten in hun algemeenheid.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij constateert dat er sprake is van een financieel gezonde organisatie en de commissie heeft in de basis vertrouwen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Ten aanzien van de eigen inkomsten van de organisatie merkt de commissie op dat die goed gespreid zijn over verschillende bronnen. Zij plaatst wel een kanttekening bij de begrote publieksinkomsten. Volgens de begroting zullen deze inkomsten in de komende jaren aanzienlijk toenemen in vergelijking met de gemiddelde gerealiseerde publieksinkomsten over de afgelopen drie jaar. Weliswaar stijgt volgens de kengetallen het aantal activiteiten en verdubbelt het aantal betaalde bezoekers, maar de commissie is er niet op voorhand van overtuigd dat het realiseren van deze ambities aannemelijk is. Hiervoor onderbouwt de aanvrager in het plan naar haar mening onvoldoende op welke manier ze die toenemende bezoekersaantallen, en daarmee de stijgende publieksinkomsten, zal realiseren. Ook merkt de commissie op dat de werving van aanvullende financiering voor de muziektheaterproductie en enkele andere programmaonderdelen nog allerminst zeker is. In de afgelopen jaren heeft de aanvrager daarin namelijk wisselende successen behaald, waardoor de commissie een gematigd vertrouwen heeft in het welslagen van deze ambitie. Positief is de commissie over de extra inzet die de organisatie pleegt om meerjarige sponsors aan zich te binden. Omdat dit traject zich nog moet bewijzen, heeft aanvrager vooralsnog bij deze post niet te hoog ingezet, wat de commissie realistisch vindt.

  De commissie constateert dat de totale begroting in de komende jaren verdubbelt ten opzichte van de voorgaande edities. De reden hiervoor is een forse toename van het aantal activiteiten, met name de overige activiteiten. Dit komt volgens de commissie overeen met de wens van de organisatie om de komende jaren extra te investeren in talent dat aan het concours deelneemt. Zij is positief over het voornemen om de extra financiële middelen in te zetten voor de programmalijn ‘jong talent’, bestaande uit de begeleiding van zes kandidaten per jaar bij het Concours om de Wim Sonneveldprijs, een nieuw programma van workshops en een studentenbezoekprogramma.

  Tot slot is de commissie van mening dat de organisatie haar doelgroepen duidelijk omschrijft. Daaruit blijkt dat het Amsterdams Kleinkunst Festival zijn publiek goed kent. Bovendien sluiten de doelgroepen volgens de commissie aan bij het profiel van het festival. De marketingaanpak bevat volgens de commissie vooral veel standaardmarketingmiddelen. De strategie is erop gericht om een brede media-aandacht te genereren en zo veel mogelijk bezoekers te trekken. Omdat de uitwerking van de aanpak weinig doelgericht overkomt, kan de commissie er niet volmondig op vertrouwen dat de beoogde publieksgroei zal worden gerealiseerd.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  De activiteiten van het concours en het festival kunnen worden aangemerkt als kleinkunst. Het festival onderscheidt zich weliswaar van andere festivals en concoursen door het intensieve coachingstraject, maar de commissie meent niettemin dat kleinkunst als genre in verschillende hoedanigheden ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. Het festival levert daarmee geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Het concours vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert het festival geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van het aanbod van podiumkunsten in Nederland.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Het Amsterdams Kleinkunst Festival heeft in de afgelopen periode geen bijdrage van de gemeente Amsterdam ontvangen en vraagt voor de periode 2017-2020 een bedrag van 80.000 euro per jaar aan. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  De commissie adviseert de bijdrage (co)productie toe te kennen.

  Met deze bijdrage wil het festival toptalenten stimuleren nieuwe samenwerkingen aan te gaan en buiten de gebaande paden te treden. De plannen passen volgens de commissie in de lijn die het festival de afgelopen jaren heeft getoond. Zowel de genoemde partners als de concrete namen van makers met wie het festival gaat samenwerken, geven de commissie vertrouwen in de kwaliteit van de (co)producties. Zo zal in 2017 zowel een cabaret- als een liedjesprogramma geproduceerd worden met Kiki Schippers en in 2018 onder de titel ‘De Vijf’ een programma met vijf vrouwelijke kleinkunstenaars. Hoewel de samenwerking met het Andalusisch Orkest niet voor de hand ligt, wekt die tegelijkertijd de nieuwsgierigheid van de commissie. Al met al vertrouwt zij erop dat het Amsterdams Kleinkunst Festival met de voorgenomen (co)producties bijdraagt aan de totstandkoming van een breed palet van kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival te honoreren voor zover het budget het toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  60.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  50.000
  Bijdrage (co)productie
   
  10.000
  Totaal per editie
  60.000
  Toegekend bedrag per editie
  60.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  60.000
  bedrag per editie
  50.000
  Bijdrage (co)productie
  10.000
  Totaal per editie
  60.000
  Toegekend bedrag per editie
  60.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie