MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • De Gemeenschap

  Inleiding

  De Gemeenschap is een in Amsterdam gevestigd theatergezelschap, onder artistieke en zakelijke leiding van Roy Peters. Het werk van Roy Peters is geworteld in de mime. In zijn voorstellingen zijn het lichaam, de ruimte en beweging dan ook belangrijke elementen. In zijn werk zoekt hij nadrukkelijk en voortdurend naar verbindingen met de maatschappelijke omgeving. Rob de Graaf is de schrijver van De Gemeenschap. Hij is bijzonder ervaren in het schrijven van teksten in een ‘mimecontext’: voorstellingen waarin de taal van het lichaam even belangrijk is als het woord. Kenmerkend voor het theater dat De Gemeenschap maakt, is dat verhalen worden verteld door een lichaam dat beweegt, door een ruimte die wordt beleefd, door een tijdsverloop dat nadruk krijgt en ook door de woorden die worden gesproken. De Gemeenschap wil laten zien dat theater hoogwaardig vermaak kan bieden en bovendien iets te zeggen heeft over onze wereld en over manieren waarop mensen met elkaar omgaan.

  De komende jaren wil De Gemeenschap vijf nieuwe producties realiseren, alsmede het reizende ‘Klein Gemeenschap Festival’. De eerste nieuwe productie is ‘De Shakespeare Club’. De Gemeenschap hecht waarde aan wat zij een queer levensbesef noemt: de positie van betrokken buitenstaander – roze met een zwart randje. Deze club, die in de jaren ’40 en ’50 gold als voorloper van het COC, inspireert de makers om een voorstelling te ontwikkelen die gaat over verbondenheid en het verborgene, over het bevechten van een identiteit, over solidariteit, conventies en afwijking. Het stuk zal gaan over een koningin met Lady-Macbeth allure: een uitvergroot verhaal om gevoelige en actuele thematiek mee vorm te geven. In ‘Romp’ ligt een oude vrouw stil op bed, onder een dunne witte deken. Slechts haar hoofd, haar armen en haar bovenlichaam zijn tot bewegen in staat. Naast het bed staat een enkele stoel en daarop zit een man. ‘Romp’ gaat over afscheid en onbegrip en over een lichaam dat niet meer kan wat het wil. De productie ‘Kuijpers&Co’ gaat over de vermenging van professionele en persoonlijke banden in het werk – losjes geïnspireerd op de verhoudingen in een theatergezelschap en op de ophef die is ontstaan over de relaties tussen studenten en docenten in het kunstvakonderwijs. Naast voorstellingen waarin tekst en het verhalende een belangrijke rol spelen, wil De Gemeenschap ook de ‘pure‘ beweging blijven onderzoeken. Samen met Marc Vanrunxt en vier jonge mimespelers wordt ‘Herfstsonate’ gemaakt: een productie die zal gaan over groepsprocessen en individuele keuzen. De toon zal, anders dan in het strijdbare en collectivistische Gemeenschap, meer bepaald worden door het zoeken naar individuele bevrijding. Als laatste productie staat ‘HomoDuo’ gepland, een voorstelling over Roy Peters en zijn tegenspeler René Geerlings – althans over personages die in veel opzichten lijken op wie zij zijn. Het stuk zal de vorm hebben van een live talkshow, waarbij de spelers afwisselend als interviewer en geïnterviewde optreden. In het ‘Klein Gemeenschap Festival’ wordt een aantal succesvolle producties hernomen. Het is de bedoeling dat dit festival in meerdere theaters wordt gespeeld, waaronder Theater Bellevue in Amsterdam. Naast bovengenoemde activiteiten organiseert De Gemeenschap vier keer per jaar de culturele salon ‘L’Usine op Zuid’ in het Ostade Theater in Amsterdam: een culturele salon waarin interessante gasten uit de kunst, de wetenschap en andere levensterreinen vertellen over wat hen bezighoudt.

  In de periode 2017-2020 speelt De Gemeenschap 42 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 180.000 euro.

  Historie

  De Gemeenschap ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door De Gemeenschap beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Germanisch depressief’, ‘Colombina’ en ‘Stand up, lie down’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Met mime en tekst maakt De Gemeenschap eigenzinnige voorstellingen die soms abstract zijn en dan weer verhalend. Vaste schrijver Rob de Graaf schrijft vaak prachtige teksten voor de groep en Roy Peters weet daar gedegen voorstellingen van te maken. Op basis van de voorstellingsregistraties is de commissie positief over het vakmanschap. Er ligt vaak een oorspronkelijk en doordacht concept aan de voorstelling ten grondslag, dat door de goed gekozen spelers vakmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. De uitvoeringskwaliteit in combinatie met de teksten geeft De Gemeenschap ook een duidelijke eigen signatuur. Een voorbeeld van een geslaagde productie is ‘Stand up, lie down’, waarin de sterke tekst van Rob de Graaf en het spel van de acteurs in het oog springen. In de regie is Roy Peters erin geslaagd de woorden net zoveel zeggingskracht te geven als de stiltes. Ook over ‘Colombina’ wordt opgemerkt dat de spelers de sterke tekst van Rob de Graaf aansprekend weten over te brengen. De commissie plaatst wel een kanttekening bij de zeggingskracht van de voorstellingen van De Gemeenschap: de gekozen onderwerpen zijn sterk uitgewerkt, maar missen relevantie en actualiteit voor meer mensen dan een geïnvolveerd theaterpubliek.

  In de plannen voor de komende jaren blijft De Gemeenschap trouw aan de eigen artistieke signatuur. De commissie vindt de inhoudelijke keuzes voor de onderwerpen van de te realiseren producties goed passen bij het eerdere werk. De thema’s van macht en seksuele identiteit in ‘De Shakespeare Club’ spreken tot de verbeelding. De visie van Roy Peters is hierin duidelijk te herkennen. De commissie verwacht tevens dat Rob de Graaf op basis van de beschreven uitgangspunten goede teksten voor De Gemeenschap zal blijven schrijven. Ook het veel abstractere ‘Herfstsonate’ past, met zijn pure bewegingsidioom, bij eerdere producties van De Gemeenschap, en de derde versie van ‘Gemeenschap’ sluit goed aan bij de abstractere producties. De commissie vindt het bovendien interessant dat met deze productie en met de productie ‘HomoDuo’, die verwijst naar ‘SoloDuo’ uit de tachtiger jaren, een mimerepertoire wordt opgebouwd. De commissie is ook positief over de kwaliteit van de gekozen spelers, die uitstekend passen bij de beoogde producties. Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de onderwerpen en de uitwerking van producties als ‘Romp’ en ‘Kuipers&Co’, die specifiek gaan over theatermakers zelf. De commissie is er niet van overtuigd dat deze voorstellingen interessant zijn voor een breder publiek. Ondanks de waardering voor de eigen signatuur van het werk van De Gemeenschap, verwacht de commissie dat in de beschreven producties de zeggingskracht beperkt blijft. Hierbij speelt een rol dat de wijze waarop De Gemeenschap de thema’s uitwerkt niet aan verandering onderhevig is, terwijl de samenleving wel volop in beweging is. Het plan ontbeert bovendien een overtuigende artistieke verbinding tussen inhoud en vorm. De Gemeenschap wil in zijn plannen nadrukkelijk meer publieksgroepen aanspreken, maar de commissie gelooft niet dat deze ambitie met de voorgenomen producties gerealiseerd zal worden. Van de extra inzet voor het ontwikkelen van randprogrammering om het publiek aan De Gemeenschap te binden verwacht de commissie ook weinig resultaat als in het werk zelf geen nieuwe ontwikkeling wordt ingezet.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De commissie ziet in de combinatie van het artistiek en zakelijk leiderschap door Roy Peters een meerwaarde waar het gaat om de persoonlijke contacten met speelplekken om voldoende afzet te vinden voor de voorstellingen. Zij heeft op basis van de recente producties tevens vertrouwen in de productionele bedrijfsvoering. Ultimo 2015 is de financiële positie van de stichting echter matig. Een onverhoopte financiële tegenvaller is nauwelijks op te vangen. In het verlengde daarvan ziet de commissie een risico in de ambitie om de eigen inkomsten te verhogen. Het is op zichzelf positief dat De Gemeenschap het belang van de groei van het aantal bezoekers in de komende jaren prioriteit geeft. De commissie is echter zeer kritisch over de ambities op dit vlak, omdat noch het inhoudelijke plan, noch de kwantitatieve resultaten in de afgelopen jaren vertrouwen geven dat deze ambities realiseerbaar zijn. Zo vindt de commissie de beoogde uitbreiding van het aantal speelplekken niet realistisch. De Gemeenschap heeft de podia die het soort werk programmeren dat het gezelschap produceert, de afgelopen jaren al aan zich weten te binden. De commissie ziet niet voldoende potentie in het werk om deze mogelijkheden uit te breiden. Een groei naar circa dertig speelbeurten is daarmee niet vanzelfsprekend. Het plan geeft bovendien weinig inzicht in waar en hoe de groep deze groei verwacht te realiseren. De commissie plaatst ook een kritische kanttekening bij de geambieerde groei in het aantal toeschouwers: De Gemeenschap gaat hierbij uit van een verviervoudiging ten opzichte van 2015, het jaar waarin het gezelschap in de afgelopen drie jaar de meeste toeschouwers bereikte. Bij verdubbeling van het aantal activiteiten betekent dit dat het aantal bezoekers per voorstelling ook nog eens moet verdubbelen. Ondanks het enthousiasme van De Gemeenschap over deze ambitie die onder meer blijkt uit de verwachting dat de premières verplaatst zullen worden van De Toneelschuur in Haarlem naar Theater Bellevue in Amsterdam, vindt de commissie dit niet realistisch. De verschillende randactiviteiten en verbindingen die de groep met zijn publiek wil leggen om de groei te bewerkstelligen, bouwen deels voort op bestaande activiteiten zoals ‘L’Usine op Zuid’ en bij Theater Oostblok. Die hebben tot nu toe niet tot een substantiële groei van het aantal bezoekers geleid, waardoor de commissie er niet van overtuigd is dat dat vanaf 2017 wel gaat gebeuren. Verder zet de groep in op een behoorlijke verhoging van de inkomsten uit private fondsen. De afgelopen jaren hebben enkele fondsen al ondersteuning verleend, maar de begrote groei voor de komende jaren is substantieel en daarmee niet vanzelfsprekend. Dit alles dient om een exploitatie te dekken die bijna drie keer zo hoog is als het gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze stijging wordt op zichzelf goed toegelicht en betreft, naast uitbreiding van het aantal activiteiten, het verstevigen van de organisatie. Doordat de commissie er echter niet van overtuigd is dat met name de groei van het aantal toeschouwers gerealiseerd kan worden, vindt zij de verhouding tussen de kosten en het publieksbereik niet in balans.
  De Gemeenschap geeft in de aanvraag geen duidelijk beeld van zijn huidige publiekssamenstelling. Wel wordt de ambitie uitgesproken het publiek te verbreden. De commissie is van mening dat het potentiële publiek dat in het werk geïnteresseerd is beperkt zal zijn. Ook verwacht zij dat verbreding moeilijk zal worden. In de aanvraag zegt De Gemeenschap dat per productie naar nieuwe doelgroepen gezocht gaat worden. Bij enkele producties worden specifieke doelgroepen genoemd, maar de middelen die daartoe worden ingezet zijn veelal nog weinig concreet uitgewerkt.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het aanbod van de aanvrager plaatst de commissie binnen het genre bewegingstheater. Het aanbod daaraan in het Nederlandse theaterlandschap is relatief beperkt. Daarmee is het werk van De Gemeenschap onderscheidend, maar niet uniek. De commissie vindt dat het werk van De Gemeenschap een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  De Gemeenschap is gevestigd in Amsterdam, waar een groot podiumkunstenaanbod is. In de periode 2013-2015 heeft De Gemeenschap een groot deel van de activiteiten in Amsterdam uitgevoerd. De groep heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. Het voornemen om in de komende jaren de activiteiten nog beter te gaan spreiden, vindt de commissie op basis van de realisatie in de afgelopen jaren en het voorliggende plan niet realistisch. Op basis hiervan vindt de commissie dat De Gemeenschap een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Gemeenschap niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  180.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  180.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie