MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • Danstheater AYA

  Inleiding

  Stichting Danstheater AYA maakt onder artistieke leiding van Wies Bloemen danstheatervoorstellingen voor jongeren over actuele thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Een dynamische mix van dansvormen, speelstijlen en muziek is volgens het gezelschap kenmerkend voor het gemaakte werk. Danstheater AYA plaatst hedendaagse dans in combinatie met tekst en persoonlijke verhalen van dansers naast populaire elementen uit de jongerencultuur om de doelgroep aan te spreken in hun eigen taal. De urban culture speelt een belangrijke rol in het werk van Danstheater AYA. Het gezelschap meent dan ook dat dans niet meer zonder deze hedendaagse expressievorm kan. Meer nog dan het intellect, spreekt het gezelschap naar eigen zeggen de gevoelens aan van het publiek. Daarin laat Wies Bloemen zich in het maakproces vooral leiden door intuïtie. De voorstellingen worden gebouwd op de persoonlijke verhalen en emoties van de dansers, waarbij de artistieke cast zich kenmerkt door een brede vertegenwoordiging aan culturen.

  Voor de komende jaren zet Danstheater AYA een ontwikkeling in om het danstheater te meten met andere inzichten en uitdrukkingsvormen. Het gezelschap wil het werk intensiveren door met coproducenten scherper de kaders te verkennen waarbinnen het werk van Wies Bloemen wordt gemaakt. Daarnaast wordt er met coproducenten gewerkt om artistieke mogelijkheden te vergroten. Jaarlijks produceert Danstheater AYA een AYA productie, een coproductie en wordt er een productie in reprise genomen. Voor scholen heeft AYA een speciaal programma ontwikkeld onder de noemer ‘AYA op de huid’.

  In de periode 2017-2020 wordt er gecoproduceerd met DOX, de Toneelmakerij, Tafel van Vijf, Backbone, Silbersee, Bekijk ’t en ZEP. Choreografen Alida Dors en Erik Kaiel krijgen een permanente plek binnen AYA.

  Met educatieprogramma’s bereidt het gezelschap leerlingen voor op het thema van de voorstellingen en het bezoek aan het theater. Daarnaast wordt het publiek door middel van dansworkshops geactiveerd en in beweging gezet. Door het publiek actief te laten participeren wil

  Danstheater AYA het bereik van het gezelschap bestendigen en jongeren de kans geven te ervaren hoe ze hun talent kunnen ontwikkelen. De voorstellingen van AYA richten zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs en worden gespeeld op scholen, op festivals, in theaters en op locatie. De verkoop is in handen van Frontaal Theaterbureau.

  Danstheater AYA vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan ten behoeve van de begeleiding van jaarlijks één nieuwe maker. Voor de periode 2017-2020 zijn dit Charlie Duran, Mouna Laroussi en Anne Suurendonk. Het talentontwikkelingstraject bestaat uit een onderzoeksfase en een repetitiefase. Tot slot maakt de voorstelling na de première een kleinschalige tournee.

  In de periode 2017-2020 speelt Danstheater AYA 140 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 473.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 89.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 562.000 euro.

  Historie

  Danstheater AYA ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds elf voorstellingen van vier verschillende producties van Danstheater AYA bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij is van mening dat Danstheater AYA door zijn lange staat van dienst een solide landelijke positie heeft weten op te bouwen binnen het Nederlandse dansaanbod voor de jeugd. Het gezelschap heeft volgens de commissie een grote expertise opgebouwd in het ontwikkelen van activiteiten gericht op educatie en participatie. Danstheater AYA heeft hiermee bewezen op deskundige wijze jongeren in aanraking te kunnen brengen met de dans als podiumkunst. De educatieve werkwijze die Danstheater AYA hanteert, vindt de commissie getuigen van oorspronkelijkheid en vormt naar haar mening een herkenbaar onderdeel van de artistieke signatuur van het gezelschap. Ook de publieksparticipatie zoals deze in onder andere ‘Snow White & de 7 breakers’ wordt nagestreefd, noemt zij aansprekend voor de beoogde doelgroep.

  De commissie is evenwel kritisch over de wisselende artistieke kwaliteit die het werk de afgelopen jaren heeft laten zien. Hoewel het gezelschap thema’s behandelt die dicht bij de leefwereld van de jonge doelgroep staan, vindt zij de theatrale uitwerking enigszins behoudend en getuigen van een weinig oorspronkelijke artistieke visie. Zo blijft vooral het werk van Wies Bloemen volgens de commissie hangen in voorspelbare voorstellingsformats met een enigszins gedateerde visie op jeugddans, waardoor het werk minder aansprekend is voor de doelgroep van nu. Zij noemt het choreografisch materiaal in deze voorstellingen weinig verrassend en is van mening dat de vaak letterlijke vertaling van thema’s weinig aan de verbeelding overlaat. Dat komt volgens de commissie de zeggingskracht van de voorstellingen niet ten goede. Wel is zij positief over het vakmanschap dat spreekt uit de uitvoeringskwaliteit van de voorstellingen van Danstheater AYA.

  De commissie constateert dat de plannen voor de periode 2017-2020 in het verlengde liggen van eerder werk van Danstheater AYA. Zij is van mening dat, hoewel het gezelschap in het verleden een voortrekkersrol heeft gespeeld en in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de emancipatie van de jeugddans, de artistieke betekenis van het werk in de afgelopen jaren is afgenomen. De commissie stelt vast dat de activiteiten van Danstheater AYA de komende periode voor de helft bestaan uit coproducties met partners uit het dans-, muziektheater- en theaterveld. Hoewel zij waardering heeft voor het feit dat het gezelschap met deze diverse samenwerkingspartners scherpere kaders wil verkennen, bieden de plannen haar onvoldoende handvatten om vertrouwen te hebben dat de voorgenomen samenwerkingen zullen leiden tot de geambieerde verdieping en ontwikkeling. De commissie is om die reden niet overtuigd dat de samenwerkingsverbanden een positieve uitwerking zullen hebben op de zeggingskracht van het werk.

  De commissie is positief over het feit dat het gezelschap zich hoofdzakelijk zal blijven richten op de doelgroep van twaalf tot achttien jaar en het de activiteiten op het gebied van educatie en participatie voortzet. Zij stelt evenwel vast dat Danstheater AYA het voornemen heeft zijn doelgroep uit te breiden met jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Op basis van het plan krijgt de commissie echter geen beeld van hoe dit voornemen zich in artistiek-inhoudelijke zin zal vertalen naar het werk van het gezelschap.

  Daarnaast constateert de commissie dat Danstheater AYA de choreografen Erik Kaiel en Alida Dors een permanente positie wil geven binnen het gezelschap, maar dat zij de komende vier jaar slechts één voorstelling zullen (co)choreograferen. Wat deze vaste verbintenis verder inhoudt en uiteindelijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van het werk van de twee choreografen en het werk van Danstheater AYA licht het plan niet toe.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij is van mening dat Danstheater AYA door de jaren heen een redelijk goede financiële gezondheid heeft laten zien.

  De commissie constateert dat het gezelschap de komende periode streeft naar een eigeninkomstenquote (EIQ) van 37 procent - een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Zij vindt de begrote stijging van de bijdragen van coproducenten en groeiende inkomsten uit private fondsen op een aannemelijke wijze onderbouwd en logisch aansluiten bij de artistiek-inhoudelijke plannen. Zij is echter kritisch over de begrote stijging van de publieksinkomsten. Zo vindt zij het opvallend dat het totale aantal jaarlijkse bezoekers sterk daalt ten opzichte van voorgaande jaren en de publieksinkomsten daarentegen stijgen. In de plannen wordt niet aannemelijk gemaakt hoe Danstheater AYA de beoogde publieksinkomsten met deze dalende bezoekersaantallen wenst te realiseren.

  Danstheater AYA stelt dat de begroting voor de komende periode onder druk staat door het wegvallen van structurele ondersteuning van de provincie Noord-Holland. De commissie stelt vast dat de voorstellingen van het gezelschap vanwege hun gerichtheid op jeugd en jongeren een beperkt verdienvermogen kennen. Zij vindt het dan ook logisch dat het gezelschap inzet op een hogere bijdrage van zowel de gemeente Amsterdam als het Fonds Podiumkunsten. Hoewel de commissie van mening is dat Danstheater AYA in zijn aanvraag duidelijk omschrijft hoe het zijn positie in Amsterdam wil verstevigen, vindt zij de begrote stijging van de bijdrage van de gemeente van 153.830 euro naar 250.000 euro fors te noemen.

  De overige posten op de begroting vindt de commissie passend bij de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. Daarnaast heeft het gezelschap volgens haar een realistisch beeld met betrekking tot de begrote inkomsten van donateurs en sponsoren. De financieringsmix die

  Danstheater AYA nastreeft, lijkt daarnaast realistisch en is volgens de commissie in het plan voldoende onderbouwd. De commissie vindt dat de organisatie bewuste keuzes heeft gemaakt in het spreiden van risico’s en de flexibiliteit die in de kostenstructuur is ingebouwd. Zo wil Danstheater AYA door samen te werken met coproducenten de krachten bundelen en elkaars netwerk inzetten. Zij mist in het plan wel een strategie bij tegenvallers.

  De commissie heeft waardering voor het stevige netwerk dat Danstheater AYA heeft opgebouwd. Dat blijkt volgens haar uit de diverse samenwerkingspartners die het gezelschap aan zich weet te binden. Op het gebied van verkoop constateert zij dat Danstheater AYA zich goed bewust is van zijn positie in het veld. Daarbij noemt ze de betrokkenheid van Frontaal Theaterbureau als verkopende partij vertrouwenwekkend. Danstheater AYA heeft volgens de commissie een goed besef van de doelgroep waarvoor het de afgelopen jaren heeft geproduceerd. Zij constateert dat het gezelschap de komende jaren ook wil produceren voor studenten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar en kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Gezien het voornemen om de komende periode twee nieuwe doelgroepen te bereiken, vindt de commissie het opmerkelijk dat in de aanvraag geen overzichtelijke marketingaanpak is uitgewerkt, terwijl Danstheater AYA wel degelijk in marketing voor specifieke doelgroepen investeert.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Danstheater AYA opereert binnen het genre jeugddans, dat kan worden aangemerkt als een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur. De voorstellingen van het gezelschap worden volgens de commissie gekenmerkt door een combinatie van hedendaagse dans en diverse urban dansstijlen. De voorstellingen onderscheiden zich daarmee in de ogen van de commissie niet bijzonder van het overige aanbod. Aangezien er in Nederland meerdere gezelschappen met vergelijkbaar werk actief zijn, leveren de activiteiten van Danstheater AYA een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit, maar zijn daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Danstheater AYA is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Danstheater AYA in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het gezelschap heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt om die reden dat Danstheater AYA een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie constateert dat Danstheater AYA een bijdrage talentontwikkeling aanvraagt ten behoeve van de ontwikkeling van Charlie Duran, Mouna Laroussi en Anne Suurendonk. Deze drie nieuwe Amsterdamse makers ontvangen begeleiding in het maken van voorstellingen voor een jong publiek, zowel tijdens de onderzoeks- en productiefase, als tijdens de korte tournee na de première. De activiteiten in het kader van talentontwikkeling zijn volgens de commissie voldoende onderbouwd en liggen in lijn met de reguliere activiteiten van Danstheater AYA. De commissie heeft daarnaast vertrouwen in de begeleiding door onder anderen Erik Kaiel, Eddy de Bie, Monique Masselink en Alida Dors. Ze is evenwel van mening dat de aanvraag niet duidelijk maakt hoe dit begeleidingstraject vorm gaat krijgen. Hierdoor bieden de plannen onvoldoende zicht op hun toegevoegde waarde voor de geambieerde ontwikkeling van de makers in kwestie.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Danstheater AYA te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  562.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  80
  4.100
  328.000
  Circuit groot
  20
  3.500
  70.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  89.000
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  562.000
  Toegekend bedrag per jaar
  502.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  562.000

  Circuit klein/middel
  328.000
  Circuit groot
  70.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  562.000
  Toegekend bedrag per jaar
  502.167

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie