MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • Het Toneelschap Beumer & Drost

  Inleiding

  Toneelschap Beumer & Drost is opgericht in 1997 door acteurs en theatermakers Loek Beumer en Peter Drost. Beumer & Drost is sinds 2012 gevestigd in Deventer en maakt voorstellingen voor iedereen vanaf 8 jaar. Loek Beumer heeft in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en afscheid genomen van de werkvloer. Peter Drost voert sindsdien alleen de artistieke leiding. De zakelijke leiding is in handen van Géraldine Verhoeven. Vanaf 2017 wordt de jonge acteur en theatermaker Maurits van den Berg aan de artistieke leiding toegevoegd. Een belangrijk onderdeel van de Beumer & Drost-signatuur is het zelf spelen van de artistiek leiders. Voorstellingen worden op de speelvloer gemaakt, ‘ex nihilo’, ‘vanuit het niets’. Hieruit ontstaan oorspronkelijke producten, door acteurs bedacht en ontwikkeld, en gevoed door de liefde voor het spelen, aldus de aanvraag. Humor is een onvervreemdbaar aspect van het werk. Met de komst van Maurits van den Berg als partner in de artistieke leiding wil het gezelschap deze signatuur waarborgen voor de toekomst. De achterliggende missie van Beumer & Drost is het creëren van een leefwereld met zin voor en zin in kunst en creativiteit. Een wereld waarin zo veel mogelijk kinderen en volwassenen de kracht van theater in alle gelaagdheid kunnen ervaren. Met die ervaring willen de makers mensen uitnodigen om met een onbevangen, onverwachte en tegendraadse blik naar de wereld en haar problemen te kijken. De spelers/makers voeren daarom altijd nagesprekken met het publiek, direct vanaf het toneel.

  Voor de periode 2017-2020 staan verschillende producties en projecten op het programma. ‘Vluchtoord’ wordt een coproductie met jeugdtheaterwerkplaats HETGEVOLG uit België. De voorstelling vertelt een herkenbaar verhaal, gesitueerd in 1914 rondom de grens tussen België en Nederland. Dit om te laten zien dat het fenomeen ‘vluchteling’ en de aanwakkerende xenofobie die ermee gepaard gaat van alle tijden zijn. In ‘Voor zover ik mij kan herinneren’ wordt het proces van veroudering van de hersenen ontleed en geduid. In een College Tour-achtige setting worden een arts en een dementerende man opgevoerd. Via deze casus wordt het disfunctioneren van de hersenen voor de toeschouwer inzichtelijk gemaakt. ‘Legend of the Larps: Part II’ is een samenwerking met jeugdtheatergezelschap BonteHond. Larp staat voor Live Action Role Playing: in de outfit van hun favoriete held ontmoeten deelnemers elkaar om een ‘battle’ aan te gaan. De makers zoomen in op de vraag waarom mensen dit graag doen en in hoeverre je jezelf bent wanneer je de buitenkant een bewust andere vorm geeft. In 2018 staat ‘Canon van Deventer’ op het programma. In het jaar waarin de stad haar 1250-jarig bestaan viert, kiest Beumer & Drost vijftig hoogtepunten uit de geschiedenis van Deventer. Samen met professionele en amateurspelers, koren, sportverenigingen etc. wordt een grootse voorstelling gemaakt in de Deventer Schouwburg. Voor 2019 en 2020 staan de volgende producties op het programma: ‘Met angst en beven’, ‘Vechtbaas/Fight Club’, ‘Rijk’ en ‘Reis door de nacht’. Naast deze producties verzorgt Beumer & Drost ‘TheaterExtra’: theateractiviteiten die naar de mensen toe gebracht worden, gespeeld op locatie. ‘TheaterExtra’ bestaat onder meer uit wandelingen met scènes onderweg en een culinaire tour in huiskamers. Met het Orkest van het Oosten uit Enschede en regionale muziekensembles zal worden gewerkt aan een theatrale muziekreis door de tijd.

  In de periode 2017-2020 speelt Toneelschap Beumer & Drost 145 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 325.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 23.750 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 348.750 euro.

  Historie

  Toneelschap Beumer & Drost ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds elf voorstellingen van zes verschillende producties van Toneelschap Beumer & Drost bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De artistieke kwaliteit beoordeelt de commissie als voldoende.

  De commissie constateert dat Beumer & Drost een gezelschap is dat zich binnen het jeugdtheater onderscheidde door een krachtige eigen signatuur, waarbij het spelplezier van de makers vooropstond. Met humor, een poëtische beeldtaal en veel vakmanschap werden herkenbare verhalen verteld, die aansprekend waren voor zowel kinderen als volwassenen. Net als bij de beoordeling van het gezelschap voor de subsidieperiode 2013-2016 merkt de commissie op dat deze signatuur in de afgelopen jaren steeds minder duidelijk uit de voorstellingen spreekt. De voorstellingen uit de afgelopen periode zijn in de ogen van de commissie wisselend van kwaliteit. Over de producties ‘Brandweermannen’ en ‘Chuck & Charlene’ is de commissie positief. Beide voorstellingen werden gekenmerkt door het humorvolle vakmanschap van de spelers en de zeggingskracht voor zowel jong als ouder. De producties ‘Warenhuis’, ‘Padvinders’ en ‘Hansa’ worden minder positief beoordeeld, waarbij de kritiek zich voornamelijk richt op de onsamenhangende en weinig oorspronkelijke manier waarop verschillende speelstijlen en vormgevingsaspecten worden gecombineerd. De commissie merkt ook op dat de voorstellingen inhoudelijk niet altijd aansprekend zijn voor kinderen.

  In de toekomstplannen van Beumer & Drost vindt een verandering plaats in de artistieke leiding, met de komst van Maurits van den Berg in 2017. Maurits van den Berg was eerder betrokken als acteur bij voorstellingen van het toneelgezelschap. De keuze voor Van den Berg, die speler en maker is, lijkt als waarborg voor de signatuur een logische, aangezien deze gebaseerd is op het werken vanuit de acteur en het spelplezier. De commissie constateert echter dat, ondanks de met bevlogenheid geschreven aanvraag, de komst van Maurits van den Berg aan de visie en missie van het gezelschap nauwelijks iets toevoegt. De invloed van de nieuwe artistiek leider is alleen op productieniveau beperkt uitgewerkt. Maurits van den Berg is in de plannen voor de toekomst slechts herkenbaar aanwezig in een samenwerking met jeugdtheatergezelschap BonteHond (deel II van ‘Legend of the Larps’) en met HETGEVOLG in ‘Vechtbaas/Fightclub’. De visie van Maurits van den Berg zelf en zijn invloed op het toekomstige beleid worden niet toegelicht. Daardoor ontstaat de indruk dat het gezelschap vooral voort wil gaan op de huidige weg. De commissie is daardoor niet overtuigd dat de voorstellingen die worden gemaakt voldoende oorspronkelijk zullen zijn. In de plannen ziet de commissie ook geen overtuigend verband tussen de missie van het gezelschap (die gebaseerd is op een specifieke werkwijze) en de concrete producties. Een aanmerkelijk deel van de beoogde producties is gebaseerd op tekst of een vooraf bepaalde vorm, zoals ‘Vluchtoord’ en ‘Voor zover ik mij kan herinneren’. Deze producties worden bovendien gemaakt in coproductie met het Vlaamse gezelschap HETGEVOLG en regisseur Stefan Perceval. De keuze voor deze specifieke coproductiepartner vindt de commissie onvoldoende toegelicht in de aanvraag en lijkt in tegenspraak met de ambitie om de verankering met de stad en de regio te gaan verstevigen.
  De voorstelling ‘Vluchtoord’ wordt weliswaar gerelateerd aan de actuele vluchtelingenproblematiek, maar is gebaseerd op een verhaal uit de grensstreek in 1914 en zal in eerste instantie daar worden gespeeld. Bij deze en andere producties vraagt de commissie zich bovendien af in hoeverre de gekozen thematiek en vorm aansluiten bij de belevingswereld van een jeugdig publiek. In de aanvraag wordt hier niet op gereflecteerd en de commissie is er niet van overtuigd dat de beoogde voorstellingen voldoende zeggingskracht zullen hebben voor kinderen vanaf 8 jaar. De adviescommissie is positief over de plannen die Beumer & Drost benoemt om de verankering met de stad en de regio te verstevigen. Het gezelschap wil, net als in de huidige subsidieperiode, nieuw publiek aantrekken door een veelvormig aanbod van aansprekende theateractiviteiten over de eigen omgeving en in de eigen omgeving. De commissie merkt daarbij wel op dat de plannen voor de kleinschaligere activiteiten, zoals wandelingen en maaltijden, weinig origineel en aansprekend zijn. Het grootse project ‘De Canon van Deventer’ spreekt wel tot de verbeelding en past goed binnen de lokale en regionale missie. De commissie merkt hierbij wel op dat uit dit projectplan nog weinig inhoudelijke artistieke visie spreekt.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Beumer & Drost streeft in zijn bedrijfsvoering naar zelfstandigheid, eigen initiatief en creativiteit. Tijdens de huidige subsidieperiode heeft het gezelschap zich ondanks bezuinigingen gehandhaafd. Door de kernorganisatie klein te houden en gebruik te maken van de bestaande hardwarefaciliteiten van collega-culturele instellingen worden de beheers- en overheadkosten beperkt. Tegelijkertijd zijn investeringen gedaan in met name technische faciliteiten om zelfstandig op locatie te kunnen produceren en presenteren. Het gezelschap heeft een eigen vermogen opgebouwd om financiële tegenvallers op te vangen en is financieel gezond.

  De commissie vindt de plannen met betrekking tot ondernemerschap realistisch: Beumer & Drost schat ambities en risico’s goed in en onderbouwt de begroting met diverse inkomstenbronnen, waarbij een groot deel van de eigen inkomsten wordt gehaald uit nieuwe coproducties.

  De commissie plaatst echter een kritische kanttekening bij de vermindering van eigen inkomsten uit recette, uitkoop en garantie. Beumer & Drost beschrijft in de aanvraag zelf een dalende omzet door dalende uitkoopsommen en teruglopend publieksbereik. Men wil dit compenseren met een hogere activiteitenfrequentie: meer spelen in eigen beheer en een sterkere focus op de stad en regio. De commissie is op zich positief dat het gezelschap veel onderneemt om de teruglopende publieksinkomsten te compenseren. De inzet op spelen op locatie en in eigen beheer is bovendien in overeenstemming met de investeringen die men hiertoe in het verleden gedaan heeft. De commissie signaleert in deze ontwikkelingen echter ook een teruglopende belangstelling voor het werk van Beumer & Drost bij de theaters in het land. De commissie merkt ook op dat de subsidieafhankelijkheid van het gezelschap toeneemt. Uitgegaan wordt van meer subsidie van het Fonds en bijdragen van de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Deventer. De commissie constateert dat deze bijdragen nieuw zijn ten opzichte van voorgaande jaren en niet worden toegelicht. De commissie is er daardoor niet van overtuigd dat deze extra inkomsten ook gerealiseerd zullen worden. Daarnaast vindt zij de stijgende subsidieafhankelijkheid geen goed teken.

  Uit de plannen van Beumer & Drost spreekt een intensieve inzet op lokaal en regionaal publiek. Met de regionale en lokale activiteiten van Beumer & Drost, zoals theater gecombineerd met wandelen, eten of spelen op locatie, bereikt de groep een nieuw publiek. De commissie is positief over de samenwerking met veel verschillende lokale partners. Daarnaast biedt Beumer & Drost bij veel van zijn theaterproducties specifieke publiciteits- en netwerkbevorderende activiteiten. De commissie mist in de aanvraag een reflectie op de publieksbenadering in de theaters in het land. Opgemerkt wordt dat er direct contact gezocht wordt met het publiek en er middelen worden ingezet om publiek dat al een kaartje gekocht heeft aan het gezelschap te binden. In de aanvraag ontbreekt echter een strategie om de teruglopende bezoekersaantallen in de theaters het hoofd te bieden.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

  De commissie merkt het werk van Beumer & Dost aan als jeugdtheater. De commissie constateert dat er naast Beumer & Drost veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met jeugdtheater, zowel binnen de Basisinfrastructuur (BIS) als in het ongesubsidieerde circuit. De producties van Beumer & Drost onderscheiden zich volgens de commissie niet van het overige aanbod. De commissie vindt dat Beumer & Dost geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Toneelschap Beumer & Drost is gevestigd in Deventer, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat Beumer & Drost in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat het gezelschap een grote bijdrage aan de geografische spreiding levert.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de toeslag talentontwikkeling niet toe te kennen.

  Sinds de oprichting van Beumer & Drost is er samengewerkt met jonge makers en studenten in het zogenaamde gildeconcept. Beumer & Drost biedt aan studenten en pas afgestudeerden van acteurs- en kunstopleidingen begeleiding bij het regisseren en uitvoeren van korte optredens, naast vakmensen. Ook worden jonge ontwerpers betrokken bij het decor- en kostuumontwerp; hierbij wordt begeleiding aangeboden door een ervaren netwerk van vormgevers. De gevraagde bijdrage voor talentontwikkeling wordt besteed aan het honorarium voor begeleiders, onkosten, een bescheiden vergoeding voor de jonge talenten en repetitieruimte en voor de begeleiding van Maurits van den Berg tot artistiek leider. Daarnaast vraagt Beumer & Drost een bijdrage aan voor het zogenaamde Plug & Play-plan om jonge docenten te ontwikkelen op het gebied van educatie. Bij Plug & Play wordt een educatief filmpje gemaakt als voorbereiding op de voorstelling.

  De commissie constateert dat Beumer & Drost in de huidige subsidieperiode aantoonbaar heeft geïnvesteerd in het opleiden van een nieuwe maker tot mede-artistiek leider van het gezelschap. De bijdrage talentontwikkeling wordt nu voor een deel nog gebruikt voor het engageren en opleiden van Maurits van den Berg. In de ogen van de commissie hoort dit bij de reguliere activiteiten, aangezien Van den Berg in de plannen als nieuwe artistiek leider wordt benoemd. De commissie is op zichzelf positief over de plannen om pas afgestudeerden te ondersteunen bij het maken van presentaties in de vorm van professionele begeleiding en een productiebudget, maar in de aanvraag wordt onvoldoende duidelijk waar het gevraagde bedrag concreet aan besteed zal worden.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Toneelschap Beumer & Drost te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  348.750
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  2.500
  250.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  354.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  348.750

  Circuit klein/middel
  250.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  354.167

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie