MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • De ereprijs

  Inleiding

  De ereprijs is opgericht in 1979 en is gevestigd in Apeldoorn. Het ensemble heeft volgens de aanvraag een unieke bezetting die makers zeer diverse stijlen biedt, van rock tot klassiek. De ereprijs is georganiseerd als een vereniging met vijftien leden en een extern bestuur. Dirigent Wim Boerman is algemeen directeur en artistiek leider. De zakelijke leiding is in handen van Michel Bezem. De missie van het orkest is om met engagement en hartstocht vanuit Gelderland een breed en (inter)nationaal publiek in verbinding te brengen met actuele gecomponeerde muziek. De ereprijs heeft als doel om nieuwe gecomponeerde muziek te initiëren, te ontwikkelen en te presenteren, als ensemble met een unieke bezetting en een hoge kwaliteit. Het wil daarbij een dynamische rol spelen in de keten van het muziekleven, innovatieve educatie- en talentontwikkelingsactiviteiten realiseren en een breed en onbevangen publiek bereiken. In de aanvraag staat als motto een quote vermeld van Charles Taylor uit ‘De Malaise van de Moderniteit’, over trouw zijn aan de eigen originaliteit. In het plan wordt vervolgens uitgegaan van drie uitgangspunten voor het artistieke beleid: het zoeken naar authenticiteit, een betrokken opdrachtgeverschap en het gericht zoeken naar samenwerkingsverbanden in de directe muzikale omgeving als beoogd resultaat en doel. Naast de unieke bezetting onderscheidt de ereprijs zich volgens de aanvraag door het ontwikkelen en produceren van programmaconcepten met een eigen brand, waarbij met interactieve projecten een nieuw publiek wordt gegenereerd: klein, maar zeer gemotiveerd en bestendig. Het orkest maakt programma’s met langere speelperiodes op multifunctionele locaties. De voortdurende kritische interactie tussen componisten en ensemble tijdens repetities en concerten ziet het orkest als essentieel. Daarbij wordt samengewerkt met Het Gelders Orkest, wat volgens de ereprijs zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig voor een kwaliteitsimpuls zorgt.

  Activiteiten die voor de komende periode zijn beschreven in het plan, zijn onder andere ‘RKST21’, ofwel ‘Het Orkest van de 21e Eeuw’, bestaande uit de ereprijs, Het Gelders Orkest, dan wel met andere symfonische partners. Met ‘RKST21’ wil de ereprijs het format van muziekensembles en de orkestcultuur onderzoeken en experimenteren met nieuwe muziekvormen en presentaties voor publiek in een ‘levend, sprankelend laboratorium’, aldus de aanvraag. Verder noemt het ensemble enkele interdisciplinaire projecten: ‘De Hellevaart van As’, met Piet Gerbrandy en Chiel Meijering; samenwerkingen met het Arnhemse muziektheatergezelschap De Plaats, waaronder een productie met muziek van Christiaan Richter in 2017, en ten slotte de productie ‘Ontheemd’ over migratie, met Marjolein Bierens en Kaveh Vares. Daarnaast zijn er de reguliere projecten zoals ‘Natte Noten’ en de eigen serie in Apeldoorn in het kader van ‘Aardlek’.

  De ereprijs vraagt een bijdrage voor diverse activiteiten op het terrein van talentontwikkeling. In de paragraaf ‘Educatie en talentontwikkeling’ in de aanvraag komen diverse projecten aan de orde op dit terrein: het ‘ereprijs compositieproject’, waarbij middelbare scholieren zelf een compositie schrijven voor het orkest; de ‘Young Composers Meeting’, een internationaal platform voor aanstormend compositietalent; ‘Mixed Emotions’, een samenwerking met Generale Oost en ArtEZ Dansacademie waarbij aan de hand van nieuwe composities en choreografieën interdisciplinaire modellen worden ontwikkeld en getoetst, en ten slotte het ‘Ereprijs Living Lab’.

  In de periode 2017-2020 speelt de ereprijs 43 voorstellingen en/of concerten per jaar. Er wordt subsidie aangevraagd voor de 33 activiteiten die buiten de standplaats Apeldoorn zijn voorzien. Het gevraagde subsidiebedrag is 130.900 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 26.180 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 157.080 euro.

  Historie

  Vereniging de ereprijs ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door de ereprijs onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘De Staat’, ‘Brecht Festival’, ‘Piétond de Hauterives’ en ‘Zomertour’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Het ensemble vervult reeds jarenlang een waardevolle functie met de uitvoering van hedendaags gecomponeerde muziek. De manier waarop de ereprijs daaraan invulling geeft, getuigt volgens de commissie van een grote liefde voor het vak en voor het werk van de componisten. Op basis van de registraties waarnaar de aanvraag verwijst, is zij echter niet overtuigd door de uitvoeringskwaliteit. Het vakmanschap van de individuele musici bevindt zich niet over de gehele breedte van het ensemble op het niveau dat noodzakelijk is om het repertoire op het hoogste niveau te vertolken. Bij meerdere muziekfragmenten mist de commissie scherpte in het samenspel. Daarnaast vindt de commissie dat sprake is van een tamelijk statische presentatie op het podium. Er is hierdoor weinig uitstraling richting het publiek, waardoor de uitvoeringen aan zeggingskracht inboeten. De commissie is wel positief over de grote mate van idealisme waarmee het ensemble zich inzet voor de muziek van nu. De gedrevenheid waarmee de musici dit vertalen naar de activiteiten, draagt bij aan de authenticiteit.

  In de plannen voor de periode 2017-2020 komt een grote hoeveelheid aan beleidslijnen en projecten aan de orde, waardoor het totaal aan activiteiten een gefragmenteerd beeld oproept. De artistieke visie hinkt in de ogen van de commissie op twee gedachten, doordat de ereprijs de nadruk legt op authenticiteit en tegelijkertijd een functie wil vervullen als platform voor ontwikkeling. Juist als platform is het volgens de commissie van belang om open te staan voor invloeden van buitenaf, wat zich lastig verhoudt tot het uitgangspunt om geen concessies te doen aan de eigen authenticiteit. De commissie mist verder een onderbouwing en uitwerking van de artistieke keuzes die de ereprijs maakt richting de voorgenomen producties. Zij vindt het in het bijzonder problematisch dat onduidelijk blijft welke visie ten grondslag ligt aan ‘RKST21’, het samenwerkingsproject met Het Gelders Orkest. Aangezien dit project volgens de aanvrager eventueel ook met Het Orkest van het Oosten dan wel met het NJO/JON kan worden gerealiseerd, rijst de vraag in hoeverre het een gezamenlijk initiatief betreft en in welk stadium de samenwerking zich bevindt. Een ander voorbeeld waarbij onduidelijk is hoe de artistieke visie wordt vertaald naar activiteiten, betreft de samenwerking met componisten. De aanvraag noemt op dat punt onder anderen Chiel Meijering en Adries van Rossem, maar waarom voor hen is gekozen, wordt niet toegelicht. In positieve zin merkt de commissie op dat zij waardering heeft voor het ‘ereprijs compositieproject’, het educatieproject voor middelbare scholieren waar de ereprijs consequent en met veel bevlogenheid in investeert.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De ereprijs is er de afgelopen jaren in geslaagd om een tekort in te lopen en de financiële situatie te stabiliseren. De commissie constateert op basis van de ingediende jaarcijfers dat de organisatie eind 2015 financieel gezond is.

  Het plan geeft de commissie echter niet het vertrouwen dat de bedrijfsvoering en de publieksbenadering adequaat zijn met het oog op de gestelde ambities. Dat begint bij de begrote eigen inkomsten voor de periode 2017-2020. Ondanks dat meer dan een verdubbeling is voorzien van de eigen inkomsten, zullen deze nog altijd niet hoger zijn dan 25 procent. Dit maakt de organisatie in hoge mate afhankelijk van subsidies. De extreme stijging van de eigen inkomsten is bovendien niet onderbouwd, maar ook los daarvan vindt de commissie dit geen aannemelijk perspectief. Het activiteitenniveau in de regio Oost blijft constant, zodat het ensemble afhankelijk is van de samenwerking met podia in binnen- en buitenland om de beoogde stijging van het aantal uitvoeringen en de publieksinkomsten te realiseren. De bestaande contacten worden genoemd, maar hoe dit verder wordt uitgebouwd, is niet beschreven. De commissie is er dan ook niet van overtuigd dat het bedrag aan publieksinkomsten aanzienlijk zal stijgen. Ook bij het bedrag aan private subsidies dat is begroot, ontbreekt een onderbouwing. Volgens de aanvrager zijn er in de afgelopen periode bijdragen geweest van private fondsen en particulieren, maar de commissie stelt vast dat deze bijdragen niet terugkomen in de jaarrekeningen van de vereniging over de periode 2013-2015. Mede op grond hiervan acht zij de begrote private subsidies niet erg aannemelijk. Met betrekking tot de kosten merkt de commissie op dat er in de periode 2017-2020 een aanzienlijke stijging is voorzien aan materiële activiteitenlasten, zonder dat dit wordt toegelicht aan de hand van de beoogde activiteiten.

  De publieksbenadering van de ereprijs is in de ogen van de commissie summier uitgewerkt en weinig proactief. De aanvrager stelt dat de huidige tijd steeds rijper lijkt te worden voor wat de ereprijs met zijn werkmethode te bieden heeft. Dit wekt bij de commissie de indruk dat het ensemble erop rekent dat de wereld zodanig verandert dat de behoefte aan de producties van het orkest zal toenemen. Wat het ensemble onderneemt om dit te bevorderen, is volgens de commissie niet concreet beschreven. In de doelgroepbeschrijving noemt de ereprijs het eigen publiek en dat van partners waarmee wordt samengewerkt, naast scholieren voor wat betreft de schoolconcerten die worden verzorgd. Het ensemble wil in Gelderland een ‘curious community’ opbouwen, maar hoe deze gemeenschap is samengesteld en met welke communicatiemiddelen die doelgroep kan worden bereikt, is niet specifiek beschreven. De ereprijs noemt in algemene zin het ‘informaliseren van presentatie en marketing’, waarbij als voorbeeld wordt gewezen op uitvoeringen met dansers in de openbare ruimte. De commissie vindt deze strategie niet overtuigend, aangezien dit uitgangspunt niet inhoudelijk is uitgewerkt in de plannen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het repertoire van de ereprijs bestaat voornamelijk uit 20e-eeuwse gecomponeerde muziek en nieuwe opdrachtcomposities. Er zijn meer ensembles actief die zich hebben gespecialiseerd in de hedendaagse muziek, maar het totale aanbod op dit gebied is niet ruim vertegenwoordigd in vergelijking met andere muziekgenres. Daarnaast stelt de commissie vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het ensemble presenteert in de aanvraag, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. De commissie vindt dat de ereprijs een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De ereprijs is gevestigd in Apeldoorn, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat het ensemble in de periode 2013-2015 weinig heeft gespeeld in andere steden en regio’s. Volgens de aanvraag zal de ereprijs in de komende periode in relatie tot andere podiumkunstinstellingen wel een substantieel aandeel concerten realiseren in andere steden en regio’s. De commissie vindt dit op basis van de plannen ook aannemelijk. De commissie vindt dat de ereprijs een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie constateert dat de plannen voor talentontwikkeling, die onderdeel uitmaken van dit plan, niet passen binnen de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten. Zij heeft waardering voor de wens van ensembles om een rol te spelen bij het begeleiden van jonge musici en componisten naar de beroepspraktijk, maar zij stelt vast dat – daar waar het gaat om studenten – de verantwoordelijkheid ligt bij de conservatoria in het land. De relatief beperkte middelen die bij het Fonds Podiumkunsten beschikbaar zijn als bijdrage in de talentontwikkeling zijn niet bedoeld voor podiumkunstenaars die nog een beroepsopleiding volgen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van de ereprijs te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  157.080
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  28
  1.300
  36.400
  Circuit groot
  5
  3.900
  19.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  130.900
  Toegekend bedrag per jaar
  130.900
  Aangevraagd bedrag per jaar
  157.080

  Circuit klein/middel
  36.400
  Circuit groot
  19.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  130.900
  Toegekend bedrag per jaar
  130.900

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie